دانلود کتاب فاطمه فاطمه است-شریعتی

نام نویسنده : دکتر علی شریعتی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 39
حجم : 217KB
دانلود کتاب فاطمه فاطمه است-شریعتی

فاطمه فاطمه است! چه کلمه زیبایی است! چه شکوهمند! ای استاد بزرگ مسیحی ” لویی ماسینیون “چه اثر گران بهایی برای ما به یادگار گذاشتی! ای روی بزرگ، ای معبود بزرگ دکتر شریعتی که در هنگام مرگت ناله می کند و می گوید ” شگفتا وقتی که بود نمی دیدم..وقتی که می خواند نمیشنیدم..وقتی دیدم […]