دانلود کتاب چند امتیازنامه عصر قاجار

نام نویسنده : میر هاشم محدث
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 132
قالب : PDF
حجم : 1.72 MB
دانلود کتاب چند امتیازنامه عصر قاجار

رساله حاضر مجموعه ۲۱ امتیازنامه است که در زمان قاجار به اجانب واگذار شده است .۲۰امتیاز در زمان ناصرالدین شاه ویک امتیاز درزمان مظفرالدین شاه…