دانلود کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان

نام نویسنده : اش‍ت‍ای‍ن‍م‍ت‍ر، ج‍ان‌ ب‍ارک‌ - ترجمه : ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 429
قالب : PDF
حجم : 24.51 MB
دانلود کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان

در کتاب حاضر، دو واقعه مهم تاریخ ایران، در قالب داستان به تصویر کشیده شده است .رمان اول مربوط به تاریخ جنگ ایرانیان به فرماندهی شاه اسماعیل صفوی در برابر سپاه عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم اول، در محلی به نام “چالدران “است .این جنگ در نیمه اول قرن دهم هجری (نیمه اول قرن شانزدهم […]