طراحی و تحلیل سقف های پلیسه ای یا مشبک

نام نویسنده : محمد طهماسبی - فاطمه کمانی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 105
قالب : PDF
حجم : 1.69 MB
طراحی و تحلیل سقف های پلیسه ای یا مشبک

سیستم سقفهای مشبک یا صندوقه ای متشکل از تیرهای است که با فواصل منظم نسبت به هم بهصورت عمود بر هم قرار گرفته وبا دال سقف یکپارچه اند.
کاربرد:در فضاها و اتاقهای بزرگ نظیر سالنهای تئاتر -نمایشگاهها -فرودگاهها وسایر محلهایی که …