دانلود کتاب قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی

نام نویسنده : ژان ژاک روسو
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 236
قالب : PDF
حجم : 2.18 MB
دانلود کتاب قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی

میخواهیم با در نظر گرفتن انسانها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند ، تحقیق کنم آیا در نظام اجتماعی ممکن است یه قاعده اداری مطمین وجود داشته باشد . در این تحقیق خواهیم کوشید آنچه را که حق اجازه میدهد همیشه با آنچه که منافع توصیه میکند ، توام نمایم تا عدالت و سودمندی مجزا واقع نشوند .