آموزش خط میخی فارسی باستان

نام نویسنده : فرهاد نیلوفری
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 15
قالب : PDF
حجم : 1.02 MB
آموزش خط میخی فارسی باستان

فارسی باستان به الفبایی نوشته شده است که میخی نامیده می شود .ظاهرا داریوش بزرگ دستور داده است که الفبایی برای فارسی باستان ساخته و این زبان بدان نوشته شود . الفبای فارسی باستان از …