دانلود کتاب قانون محاسبات عمومی

نام نویسنده : دیوان محاسبات کشور
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 21
قالب : PDF
حجم : 330 KB
دانلود کتاب قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی کشور
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:
۱ – بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیر است :
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب – پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام گردد.
۲ – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
۳ – …