دانلود کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا)

نام نویسنده : معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 416
قالب : PDF
حجم : 8.82 MB
دانلود کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا)

وجود استانداردها و آیین نامه های ملی در هر کشور نشانه رشد و توسعه آن کشور است. سالهاست که در ایران برای تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها در زمینه های مختلف فنی و مهندسی کوشش شده است و آیین نامه بتن ایران آبا یکی از این دستاورد هاست . هدف اصلی […]