دانلود کتاب محاسبات عددی pdf دکتر بابلیان و مالک نژاد

محاسبات عددی یا آنالیز عددی به تنظیم، مطالعه، و اعمال شیوه های تقریب... 

3400 تومان