دانلود کتاب جامعه‌ شناسی میشل فوکو pdf

جامعه‌ شناسی میشل فوکو کتاب حاضر که می کوشد دیدگاه جامعه شنا... 

4800 تومان

دانلود کتاب درآمدی بر جامعه شناسی دین اثر فیل زاکرمن pdf

درآمدی بر جامعه شناسی دین ، محور اصلی بحث در این اثر بر مبنای این ن... 

4700 تومان

دانلود کتاب نظریه عام مارکسیسم نزد گرامشی اثر لئوناردو پگی pdf

نظریه عام مارکسیسم نزد گرامشی آنتونیو گرامشی، به لحاظ زندگی فردی در ت... 

2900 تومان

دانلود کتاب جامعه شناسی شناخت ماکس شلر pdf

جامعه شناسی شناخت ، فرایند تفکر و شناخت انسان ها را اندیشمند... 

4900 تومان

دانلود کتاب انسان اجتماعی رالف دارندورف pdf

انسان اجتماعی (Homo Sociologicus) عنوان کتابی از دارندورف جامعه شنا... 

3200 تومان

دانلود کتاب برآمدن جامعه شناسی تاریخی

برآمدن جامعه شناسی تاریخی این کتاب فرایند احیاء جامعه شناسی تار... 

2900 تومان

دانلود کتاب اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی

اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی در این کتاب مهمترین موضوعات و م... 

3500 تومان

دانلود کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر نوشتۀ جورج ریتزر ، جامعه شناس و نظریه... 

4900 تومان

دانلود کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران

زبان، منزلت و قدرت در ایران – زبان را در یک بافت فرهنگی ـ اج... 

4900 تومان