دانلود کتاب آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۵, ۱۳۹۰)

کتاب آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی مسلما نمی توان اهمیت دستور زبان را در یادگیری هر زبانی نادیده گرفت . شاید یادگیری مکالمه زبان انگلیسی روشی مهم و کارآمد در یادگیری هر زبانی باشد

ولی در واقع وقتی شما اولین جمله را ، به زبان تازه آموخته ، به زبان می آورید ،

آن چیزی که مهارت شما در زبان را نشان می دهد ، رعایت قواعد دستوری و گرامر است

که متاسفانه بسیاری از زبان آموزان از آن غفلت می کنند . در این مجموعه آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی هر آن چیزی که

در گرامر زبان انگلیسی وجود دارد به صورت درس به درس آموزش داده می شود .

فهرست آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی

فصل اول: فعل 
فعل چیست؟……………………………………………………….. ۶
۶ ………………………………………Active Voice and Passive Voice : تقسیم بندی فعل ۱
۶ ………………………………………….. Active voice 
۷ ………………………………………………… Passive voice 
۸ ……………………………………… (Verbs Main ) و اصلی (Verbs Helping) تقسیم بندی فعل ۲: کمکی
۹ ……………………………………………… (Helping Verbs) افعال کمکی 
۹ …………………………………… (Primary Helping Verbs) افعال کمکی اولیه
۱۰ ………………………………………………… (Modal Helping Verbs) افعال کمکی کیفی
۱۲ ……………………………………………… (Main Verbs) افعال اصلی 
۱۲ ……………………………….. (Dynamic and Stative Verbs) افعال حرکتی و وضعیتی
۱۲ …………………………………. (Regular and irregular verbs) افعال باقاعده و بی قاعده
۱۳ …………………………………. (Linking Verbs ) افعال پیوندی
۱۳ ………………………………. (Intransitive) و لازم (Transitive) افعال متعدی
لیست افعال باقاعده ……………………………………………………… ۱۳
لیست افعال بی قاعده …………………………………… ۱۴

فصل دوم: شرط 

۲۰ ………………………………………….. (Conditionals) شرطها
۲۰ …………………………………….. (First Conditional) اولین شرط
۲۱ ……………………………………….. (Second Conditional) دومین شرط
۲۲ ………………………………………………… (Third Conditional) سومین شرط
۲۳ ………………………………………………… (Conditional Zero) شرط صفر
خلاصه شرطها………………………………….. ۲۳
فصل سوم: سؤال 
۲۴ ………………………………………… (Basic Question Structure) ساختار اصلی سؤال
۲۴ ………………………………………….. (Basic Question Types) انواع اصلی سؤال
going to : فصل چهارم 
۲۶ …………………………………………………… (Intention) قصد
۲۶ ……………………………………………. (Prediction) پیش بینی
۲۶ ……………………………………………. (Present Simple for schedule) زمان حال ساده برای زمان بندی
۲۷ …………………………………………………………… (Present continuous for plan) زمان حال استمراری برای برنامه ریزی
خلاصه …………………………………………… ۲۷

فصل پنجم: افعال اسمی 

۲۸ …………………………………….. (Gerunds) افعال اسمی
۲۸.. (Gerunds as Subject, Object or Complement) افعال اسمی به عنوان فاعل، شیء و یا تکمیل کننده

گرامر زبان ۳
۲۸ ………………………………….. (Gerunds after Prepositions) افعال اسمی پس از حروف اضافه
۲۹ ………………………………. (Gerunds after certain verbs ) افعال اسمی پس از افعال اصلی
۳۰ ……………………………………. (Gerunds in Passive sense) . افعال اسمی در حالت تأثیر پذیری
فصل ششم: افعال چند کلمه ای 
۳۱ ……………………………………….. ((Phrasal Verbs) افعال چند کلمه ای (به لفظ عامهافعال عبارتی
۳۱ ………………………………………………………. (Phrasal Verbs) افعال عبارتی
۳۲ …………………………………… (Separable Phrasal Verbs) افعال عبارتی جداشدنی
۳۲ …………………………………………………… (Prepositional Verbs) افعال اضافی
۳۳ …………………………………….. (Prepositional Verbs-Phrasal) افعال اضافی – عبارتی

فصل هفتم: زمان ها (آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی)

(past) گذشته
۳۴ ……………………………………… (Continuous Tense Past) زمان گذشته استمراری
ساختار زمان گذشته استمراری ……………………………………………………… ۳۴ 
چطور می توانیم از این زمان استفاده کنیم ………………………………………….. ۳۴ 
۳۶ …………………………………… (Past Perfect Continuous Tense) زمان گذشته حال کامل استمراری
ساختار زمان گذشته حال کامل استمراری …………………………………………………… ۳۶ 
چگونه از زمان گذشته کامل استمراری استفاده کنیم ……………………………………………… ۳۷ 
۳۷ ………………………………………….. (Past Perfect Tense) زمان گذشته کامل
ساختار زمان گذشته کامل …………………………………………………………… ۳۷ 
چطور می توانیم از این زمان استفاده کنیم …………………………………………………………. ۳۸ 
۳۹ ………………………………………….. (Simple Past Tense) زمان گذشته ساده
ساختار زمان گذشته ساده ……………………………………………….. ۳۹ 
چطور می توانیم از این زمان استفاده کنیم ………………………………………………. ۴۰ 

(present) حال

۴۲ ……………………………………….. (Present Continuous Tense ) زمان حال استمراری
ساختار زمان حال استمراری …………………………………………. ۴۲ 
چه وقت و چرا باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم ………………………………………… ۴۲ 
کنیم …………………………………… ۴۳ (Spell) دار را در زمان حال استمراری چگونه هجی ing افعال 
۴۴ ……………………………………. (Perfect Continuous Tense Present ) زمان حال کامل استمراری
ساختار اصلی زمان حال کامل استمراری ………………………………………………… ۴۴ 
چطور از زمان حال کامل استمراری استفاده کنیم ……………………………………….. ۴۵ 
۴۵ …………………………………….. (Present Perfect Tense ) زمان حال کامل
ساختار زمان حال کامل ……………………………………………………………. ۴۵ 
کی و چرا از زمان حال کامل استفاده کنیم ………………………………………………. ۴۷ 
در زمان حال کامل و تفاوتهای آنها …………………………………………………. ۴۹ Since و For 
۴۹ ……………………………………………………………. (Simple Present Tense) زمان حال ساده
چطور از زمان حال ساده استفاده کنیم ……………………………… ۴۹ 
ساختار اصلی زمان حال ساده ……………………………………….. ۴۹ 

گرامر زبان ۴

(future) آینده
۵۲ …………………………………….. (Future Continuous Tense) زمان آینده استمراری
ساختار زمان آینده استمراری ……………………………………………….. ۵۲ 
چگونه از زمان آینده استمراری استفاده کنیم ……………………………………. ۵۳ 
۵۳ ……………………………………. (Future Perfect Continuous Tense) زمان آینده کامل استمراری
ساختار زمان آینده کامل استمراری ……………………………………………. ۵۳ 
چطور از زمان آینده کامل استمراری استفاده کنیم ………………………………………… ۵۴ 
۵۴ ………………………………………….. (Future Perfect Tense) زمان آینده کامل
ساختار زمان آینده کامل ……………………………………………… ۵۴ 
چطور از زمان آینده کامل استفاده کنیم ……………………………….. ۵۵ 
۵۵ ………………………………………………….. (Simple Future Tense) زمان آینده ساده
ساختار زمان آینده ساده …………………………………………….. ۵۵ 
چگونه از زمان آینده ساده استفاده کنیم ……………………………………… ۵۶ 

فصل هشتم: اسم 

اسم ها …………………………………. ۵۸
اسمها چه هستند …………………………………….. ۵۸
۵۸ ……………………………………………. (Noun Endings) پایان اسمها 
۵۸ …………………………………… (Position in Sentence) محل قرار گیری اسمها 
۵۹ ………………………………………….. (Functions) وظیفه اسم 
۵۹ …………………………………………….. (Countable Nouns, Uncountable Nouns) اسمهای شمارا و غیر قابل شمارا
اسمهای شمارا ……………………………………………………. ۵۹ 
اسمهای غیر قابل شمارا ………………………………………….. ۶۰ 
اسمهایی که می توانند هم شمارا و هم غیر قابل شمارا باشند ……………………. ۶۱ 
۶۱ …………………………………….. (Proper Nouns) اسمهای مشخص
به کارگیری حروف بزرگ برای اسمهای مشخص ……………………. ۶۱ 
۶۲ …………………………………… The اسمهای مشخص بدون 
۶۳ ………………………………………….. The اسمهای مشخص با 
۶۴ ……………………………… .(Possessive ‘s) .( ملکی یا مضاف الیه (حالتی که تعلق داشتن به شخص یا چیزی را می رساند
ملکی یا مضاف الیه کردن اسم های مشخص (نام ها) …………………………………………….. ۶۴ 
ملکی یا مضاف الیه کردن اسمهای جمع بی قائده ……………………………….. ۶۵ 

فصل نهم: صفت 

۶۶ ………………………………………………. ( Adjectives ) صفتها
۶۶ ………………………………………… (Determiners) صفات اشاره یا محدود کننده
۶۶ …………………………………………… The ویا An،A حروف تعریف 
۶۷ ………………………………………………. Every و Each 
۶۸ …………………………………………….. Any و Some 
۶۹ ……………………………………… (Adjective orders) ترتیب صفات
۶۹ ……………………………………… (Adjective before nouns) : صفت قبل از فعل 
۷۰ ………………………………. (verbs Adjective after certain ) صفت بعد از فعل 

گرامر زبان ۵

۷۰ …………………………………….. (Comparative Adjectives) صفات مقایسه ای
ساخت صفت مقایسه ای ………………………………………. ۷۱ 
طرز به کارگیری صفات مقایسه ای ………………………………………………. ۷۱ 
۷۲ ……………………………….. (Superlative Adjectives) صفات برتر
طریقه ساخت صفت برتر ……………………….. ۷۲ 
طرز استفاده از صفات برتر …………………………………. ۷۳ 
فصل دهم: ضمیر 
۷۵ ………………………………………… (Pronouns) ضمیرها
۷۵ …………………………… (Personal Pronouns) ضمیرهای شخصی
فصل یازدهم: حروف اضافه 
لیست حروف اضافه ……………………………………………. ۷۷
فصل دوازدهم: معنی فعلها در زمانهای استمراری 
معنی فعل ها در زمانهای استمراری……………………………………………. ۷۸
افعالی که در زمانهای استمراری به کار برده نمی شوند……………………………….. ۷۸
افعالی با دو معنای مختلف……………………………………….. ۷۸
و زمانهای استمراری……………………………………. ۷۹ be فعل

دانلود کتاب آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

6 فروش
37,000 ریال
6 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

5 فروش
69,000 ریال
5 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

3 فروش
49,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

2 فروش
39,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر

دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک   کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت […]

1 فروش
49,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

1 فروش
30,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم بدون شک مطمئن‌ترین کتاب در زمینه عاشق کردن دیگران است! می‌توانم این اطمینان را بدهم که تا به امروز هیج کتابی با محتویاتی حتی نزدیک به این کتاب نوشته نشده است. کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم صد در صد تضمین نمی‌کند که شخصی مورد […]

1 فروش
59,000 ریال
1 فروش

نــظرات کاربــران

ali گفت: مهر ۲۵, ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۲

(1) (0)

site khubi has

محمدرضا قیاسی گفت: اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۴

(1) (0)

باسلام وعرض ادب
اززحمت ارسال کتابهای خوبتان باتشکرقدردانی می کنم.

مهدی الماس گفت: تیر ۱۱, ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۳

(1) (0)

از تهیه کتابهای ارزشمند تان نهایت تشکر و قدر دانی می نمایم

یاسین گفت: تیر ۱۷, ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴

(1) (0)

با تشکر و قدردانی از سایت خوبتون و مطالب مفیدی که در دسترس کاربران قرار دادید ،
خسته نباشید و خدا قوت .

ناشناس گفت: اسفند ۱۳, ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۶

(0) (0)

با عرض سلام.دستتان درد نکند خیلی زحمت کشید.لطفا لینک دانلود را اگر فرصت داشتین مجددا منظور نمایید انقضایش گذشته است

Admin

Admin گفت: آبان ۱۳, ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳

(0) (0)

ارادت

لینک دانلود تصحیح شد

نظر شما درباره این صفحه چیست؟