جزئیات محصول
زبان پارسی
صفحات 228
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 1.24 MB
تاریخ انتشار ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی
پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو
3 امتیاز 3.7 ستاره
برچسب ها

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی می باشد برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق۷ فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل۳۱۰ نفر تشکیل می دهند که نمونه ای ۱۷۳ نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی۷۹۷/۰ و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(۶۹۸/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(۶۷۹/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(۷۴۸/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(۷۴۳/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند.

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل۶/۶۲ درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش ۳۲۵/۰و برای بکارگیری دانش۵۶۰/۰ که در سطح زیر۰۵/۰ معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله تحقیق ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۵
۱-۴- هدفهای تحقیق ۷
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق ۷
۱-۶- مدل تحقیق ۱۲
۱-۷- سوالات یا فرضیه های تحقیق ۱۳
۱-۸- روش تحقیق ۱۳
۱-۸-۱- جامعه آماری و حجم آن ۱۳
۱-۸-۲- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۳
۱-۹- روش گردآوری اطلاعات ۱۴
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۴
۱-۱۱- متغییرها و واژه های کلیدی ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:مدیریت دانش

۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۱-۱- تاریخچه مدیریت دانش ۲۰
۲-۱-۲- دانش: تعاریف و دسته بندی ها ۲۲
۲-۲-۲-۱- تعریف دانش ۲۳
۲-۲-۲-۲- دسته بندی دانش ۲۳
۲-۱-۳- انواع دانش ۲۵
۲-۱-۳-۱- تقسیم بندی ارسطو ۲۵
۲-۱-۳-۲- دانش ضمنی و دانش صریح ۲۵
۲-۱-۳-۳- دانش شخصی و دانش سازمانی ۲۶
۲-۱-۳-۴- انواع دانش بر مبنای کارکرد ۲۷
۲-۱-۳-۵- تقسیم بندی مک لوپ ۲۸
۲-۱-۳-۶- دانش رسمی و دانش سازمانی ۲۹
۲-۱-۴- تعریف مدیریت دانش ۳۰
۲-۱-۴-۱- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش ۳۳
۲-۱-۴-۲- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین ۳۶
۲-۵-۱- استراتژی های مدیریت دانش ۳۷
۲-۱-۶- چرخه مدیریت دانش ۳۸

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو
۲-۱-۶-۱- چرخه مدیریت دانش مک الوری ۳۹
۲-۱-۶-۲- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز ۴۰
۲-۱-۶-۳- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر ۴۱
۲-۱-۷- راهبردهای مدیریت دانش ۴۲
۲-۱-۷-۱- راهبردهای ساختاری ۴۲
۲-۱-۷-۲- راهبردهای فرهنگی ۴۳
۲-۱-۷-۳- راهبردهای فناوری ۴۵
۲-۱-۸- مدل های مدیریت دانش ۴۶
۲-۱-۸-۱- مدل عمومی دانش ۴۶
۲-۱-۸-۲- مدل سوناسی و سوری ۴۷
۲-۱-۸-۳- مدل بک من ۴۸
۲-۱-۸-۴- مدل پایه های ساختمان دانش ۴۸
۲-۱-۸-۵- مدل مک الروی ۵۱
۲-۱-۸-۶- مدل پیتر گوشتاک ۵۲
۲-۱-۸-۷- مدل استیو هالس ۵۳
۲-۱-۸-۸- مدل شش بعدی مدیریت دانش ۵۵
۲-۱-۸-۹- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش ۵۶
۲-۱-۸-۱۰- مدل کافرا ۵۷
۲-۱-۸-۱۱- مدل نوناکا و تاکه اوچی ۵۸
۲-۱-۸-۱۲- مدل هیستینگ ۶۱
۲-۱-۸-۱۳- مدل مدیریت دانش میلتون ۶۱
۲-۱-۸-۱۴- الگوی بوکویتز و ویلیامز ۶۴
۲-۱-۸-۱۵- مدل بویست ۶۵
۲-۱-۸-۱۶- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان ۶۶
۲-۱-۸-۱۷- مدل ادل و گریسون ۶۸
۲-۱-۸-۱۸- مدل هفت سی ۷۱

بخش دوم:کارآفرینی سازمانی

۲-۲- کارآفرینی سازمانی ۷۲
۲-۲-۱- مفهوم و تعاریف کارآفرینی ۷۲
۲-۲-۲- تاریخچه کارآفرینی ۷۴
۲-۲-۳- تعریف کارآفرین ۷۵
۲-۲-۳-۱- صفات و ویژگی های کارآفرینان ۷۶
۲-۲-۴- انواع کارآفرینی ۷۹
۲-۲-۴-۱- کارآفرینی فردی ۸۰
۲-۲-۴-۲- کارآفرینی درون سازمانی ۸۰
۲-۲-۴-۳- کارآفرینی سازمانی ۸۰
۲-۲-۴-۴- کارآفرینی شرکتی ۸۱
۲-۲-۴-۵- کارآفرینی اداری ۸۲
۲-۲-۴-۶- کارآفرینی از راه دور ۸۲
۲-۲-۴-۷- کارآفرینی فرصت گرایانه ۸۲
۲-۲-۴-۸- کارآفرینی اطلاعاتی ۸۳
۲-۲-۴-۹- کارآفرینی دولتی ۸۳
۲-۲-۴-۱۰- کارآفرینی اکتسابی ۸۳
۲-۲-۵- تعریف کارآفرینی سازمانی ۸۳
۲-۲-۵-۱- ویژگی های کارآفرینان سازمانی ۸۶
۲-۲-۵-۲- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی ۸۸
۲-۲-۵-۲-۱- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی ۸۹
۲-۲-۵-۲-۲- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی ۸۹
۲-۲-۵-۳- ویژگی های سازمان های کارآفرین ۹۱
۲-۲-۵-۳-۱- ابعاد ساختاری ۹۱
۲-۲-۵-۳-۲- ابعاد محتوایی ۹۴
۲-۲-۵-۴- موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان ۹۵
۲-۲-۶- الگوهای کارآفرینی در سازمان ۹۶

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

۲-۲-۶-۱- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن ۹۶
۲-۲-۶-۲- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس ۹۷
۲-۲-۶-۳- مدل کارآفرینی سازمانی فرای ۹۹
۲-۲-۶-۴- مدل۴E 100
۲-۲-۶-۵- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ ۱۰۱
۲-۲-۶-۶- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش ۱۰۷
۲-۲-۶-۷- مدل کارآفرینی اکهس و نک ۱۰۹
۲-۲-۶-۸- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون ۱۱۰

بخش سوم:۲-۳- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی ۱۱۲

بخش چهارم:۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۱۱۳

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۱۳
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۱۶
بخش پنجم:
۲-۵- معرفی قلمرو تحقیق ۱۱۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه۱۲۶
۳-۱- نوع و روش پژوهش ۱۲۶
۳-۲- جامعه آماری مورد بررسی ۱۲۷
۳-۲-۱- جامعه آماری۱۲۷
۳-۲-۲- نمونه آماری ۱۲۷
۳-۲-۳- واحد تحلیل ۱۲۸
۳-۳- شیوه و روش نمونه گیری ۱۲۸
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۲۸
-۴-۱- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش ۱۲۹
۳-۴-۲- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی ۱۳۰
۳-۵- روایی و پایایی پژوهش ۱۳۱
۳-۵-۱- روایی پرسش نامه ۱۳۱
۳-۵-۲- پایایی پرسش نامه ۱۳۱
۳-۶- روش های جمع آوری اطلاعات ۱۳۲
۳-۷- روش های آماری ۱۳۳

فصل۴: یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۱۳۵
۴-۲- تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی ۱۳۵
۴-۲-۱- جنسیت ۱۳۵
۴-۲-۲- سن ۱۳۶
۴-۲-۳- وضعیت تاهل ۱۳۸
۴-۲-۴- مدرک تحصیلی ۱۳۸
۴-۲-۵- رشته تحصیلی ۱۳۹
۴-۲-۶- سابقه خدمت ۱۴۱
۴-۳- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش ۱۴۲
۴-۳-۱- مدیریت دانش و مولفه های آن ۱۴۲
۴-۳-۲- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن ۱۴۳
۴-۴- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها ۱۴۴
۴-۴-۱- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۱۴۴
۴-۴-۲- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی ۱۵۱

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

فصل۵: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۵۳
۵-۲- نتایج پژوهش ۱۵۳
۵-۲-۱- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش ۱۵۳
۵-۲-۲- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی ۱۵۴
۵-۲-۳- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش ۱۵۵
۵-۲-۳-۱- نتایج استنباطی پژوهش ۱۵۵
۵-۳- پیشنهادات ۱۵۷
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۵۷
۵-۳-۲- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش ۱۴۸
۵-۳-۳- پیشنهادات پژوهشی ۱۵۰
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۵۱

منابع و ماخذ
پیوست۱: پرسش نامه

فهرست شکل ها

شکل(۱-۱) مدل تحقیق ۱۲
شکل(۲-۱) انواع دانش ۲۸
شکل(۲-۲) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش ۳۹
شکل(۲-۳) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز ۴۰
شکل(۲-۴) چرخه مدیریت دانش یکپارچه ۴۱
شکل(۲-۵) مدل عمومی مدیریت دانش ۴۶
شکل(۲-۶) زیرسیستم های مدیریت دانش ۴۷
شکل(۲-۷) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش ۴۹
شکل(۲-۸) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک ۵۳
شکل(۲-۹) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش ۵۴
شکل(۲-۱۰) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی ۵۵
شکل(۲-۱۱) مدل ساختاری مدیریت دانش ۵۷
شکل(۲-۱۲) مدلKAFRA 58
شکل(۲-۱۳) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی ۵۹
شکل(۲-۱۴) مدل مدیریت دانش میلتون ۶۳
شکل(۲-۱۵) الگوی فرایند مدیریت دانش ۶۵
شکل(۲-۱۶) مدل بویست ۶۶
شکل(۲-۱۷) مدل دانش بنیادی ۶۷

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو
شکل(۲-۱۸) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت ۶۹
شکل(۲-۱۹) مدل هفت سی ۷۱
شکل(۲-۲۰) انواع کارآفرینی ۸۱
شکل(۲-۲۱) عوامل موثر بر کارآفرینی ۹۱
شکل(۲-۲۲) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن ۹۷
شکل(۲-۲۳) مدل کوراتکو و هاتجس ۹۸
شکل(۲-۲۴) مدل کارآفرینی سازمانی۴Eزاویر مندوزا ۱۰۱
شکل(۲-۲۵) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ ۱۰۴
شکل(۲-۲۶) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش ۱۰۹
شکل(۲-۲۷) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک ۱۱۰
شکل(۲-۲۸) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون ۱۱۱

فهرست جداول

جدول(۲-۱) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش ۲۱
جدول(۲-۲) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین ۳۶
جدول(۲-۳) استراتژی های مدیریت دانش ۳۷
جدول(۲-۴) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران ۴۲
جدول(۲-۵) ابزار استفاده از فرایند دانش ۵۱
جدول (۳-۱) گویه های مدیریت دانش ۱۲۹
جدول (۳-۲) گویه های کارآفرینی سازمانی ۱۲۹
جدول (۳-۳) پرسش نامه مدیریت دانش ۱۳۰
جدول (۳-۴) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ۱۳۰
جدول(۳-۵) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه ۱۳۲
جدول(۴-۱) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده ۱۳۶
جدول(۴-۲) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده ۱۳۷
جدول(۴-۳) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده ۱۳۸
جدول(۴-۴) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده ۱۳۹
جدول(۴-۵) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده ۱۴۰
جدول(۴-۶) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرکت کننده ۱۴۱
جدول(۴-۷) شاخص های توصیفی مدیریت دانش و مولفه های آن ۱۴۲
جدول(۴-۸) شاخص های توصیفی کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن ۱۴۳
جدول(۴-۹) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱۴۵
جدول(۴-۱۰) ارتباط بین خلق دانش با کارافرینی سازمانی ۱۴۶
جدول(۴-۱۱) ارتباط بین ذخیره و نگهداری دانش با کارافرینی سازمانی ۱۴۶
جدول(۴-۱۲) ارتباط بین انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی ۱۴۷
جدول(۴-۱۳) ارتباط بین بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی ۱۴۸
جدول(۴-۱۴) بررسی مطلوبیت مدیریت دانش و ابعاد آن ۱۴۸
جدول(۴-۱۵) بررسی مطلوبیت کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن۱۴۹
جدول(۴-۱۶) جدول نتایج ضریب رگرسیون بین کارآفرینی سازمانی و مولفه های مدیریت دانش ۱۵۱
جدول(۴-۱۷) همبستگی چندگانه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی ۱۵۱

پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

فهرست نمودارها

۴-۱- فراوانی جنسیت پاسخگویان ۱۳۶
۴-۲- فراوانی درصد سن افراد پاسخگو ۱۳۷
۴-۳- فراوانی درصد وضعیت تاهل افراد پاسخگو ۱۳۸
۴-۴- فراوانی درصد وضعیت آخرین مدرک تحصیلی افراد پاسخگو ۱۳۹
۴-۵- فراوانی درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو ۱۴۰
۴-۶- فراوانی درصد سابقه خدمت افراد پاسخگو ۱۴۱
۴-۷- نمودار میانگین مولفه های مدیریت دانش ۱۴۳
۴-۸- نمودار میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی ۱۴۴

 

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...