جزئیات محصول
زبان پارسی
صفحات 271
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 820 KB
تاریخ انتشار ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی
پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین
3 امتیاز 4.7 ستاره
برچسب ها

پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین با موضوع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی دولت با شهروندان G2C می باشد.در جهان امروز استفاده کارا از دانش و فناوری به‌صورت توأمان می‌تواند بهره‌وری مناسب را برای سازمان‌ها در سطوح مختلف تولیدی یا خدماتی ایجاد نماید. مهم‌ترین رکن در هر جامعه، دولت آن جامعه می‌باشد که باید به‌عنوان هدایتگر جامعه در اموری چون دانش و فناوری پیشرو باشد، به همین جهت است که دولت‌ها در جهان حداکثر توان خویش را جهت حرکت در مسیر تحقق دولت الکترونیکی به کار گرفته‌اند، کاملاً واضح و مبرهن است که حرکت در مسیر فناوری و قدم نهادن در جرگه پیشرفت جامعه نیازمند دانش متناسب با علوم به کار گرفته خواهد بود، به همین علت است که محقق در پژوهش جاری مدیریت دانش را لازمه تحقق دولت الکترونیکی معرفی نموده و در همین راستا ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C را ضروری می‌داند. هدف از فصل جاری ارائه‌ی خلاصه‌ای از یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش جاری است.

این پژوهش با انتخاب روش تحقیق گراندد تئوری و مرور ادبیات به تبیین و توسعه مدل مفهومی در حوزه مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C در سازمان ثبت‌احوال کشور می‌پردازد. لازم به ذکر است مدل مذکور بر پایه ایده‌های حاصل از نظرات و دیدگاه‌های ۹ نفر از خبرگان سازمان ثبت‌احوال استان اصفهان شکل گرفته است. این پژوهش در گام اول به بررسی جامع مدل‌های توسعه یافته مدیریت دانش در زنجیره تأمین، با تأکید بر مؤلفه‌های دولت الکترونیکی پرداخته است.

پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین

پس از انجام گام اول و نمایان شدن شکاف‌های متعدد در ارتباط بین مؤلفه‌های پژوهش جاری، محقق گام دوم پژوهش را آغاز نمود، تا بدین‌سان بتواند شکاف‌های مذکور را بر اساس پژوهش جاری برطرف نماید. محقق با خبرگان سازمان ثبت‌احوال استان اصفهان مصاحبه‌هایی را انجام داد، پس از انجام مصاحبه‌ها، اقدام به کدگذاری مصاحبه‌ها و استخراج مفاهیم از مصاحبه‌ها نمود، در همین راستا چالش‌ها و شکاف‌ها، شناخته‌شده و در جهت رفع آن‌ها ایده‌هایی مطرح گردید. کلیه اطلاعات و دانش‌های استخراج‌شده از مصاحبه‌ها در قالب مفاهیم و مقولات، مطرح‌شده و ارتباطات فی‌مابین آن‌ها توسط تحلیل‌های محقق آشکار گردید، درنهایت محقق بر پایه مفاهیم و مقولات تدوین شده در حوزه‌های مدیریت دانش، مدیریت زنجیره تأمین خدمات و تجارت الکترونیکی، به ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C پرداخت.

با توجه به برجسته بودن مؤلفه‌های فرهنگ، راهبرد، زیرساخت و تسهیم و مبادله دانش در مدل تبیین شده، این مدل باعث افزایش بهره‌وری مدیریت دانش سازمان و زنجیره تأمین خدمات در بستر تجارت الکترونیکی G2C خواهد شد چراکه بر اساس تحقیقات آکونوی [۷۲] چهار مؤلفه مذکور در پژوهش جاری جزء ۵ عامل اصلی موفقیت مدیریت دانش می‌باشند. هم چنین باید تأکید نمائیم مدل مدیریت دانش ارائه شده باعث بهبود عملکرد زنجیره تأمین خدمات تجارت الکترونیکی G2C می‌گردد چراکه مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر بهره‌وری ازجمله افراد و سرمایه‌های فکری و هم چنین تکنولوژی در مدل ارائه شده جایگاه ویژه‌ای را دارا می‌باشند. هم چنین در مدل ارائه شده به دلیل جدید بودن مفهوم مدیریت دانش در سازمان و عدم شناخت کافی آن توسط کارکنان و عوامل انسانی، چرخه مدیریت دانش در قالب طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش، در ۱۱ گام تدوین گردید.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ۳

۱-۱- مقدمه و تاریخچه موضوع ۳
۱-۱-۱- تعاریف و مدلهای دولت الکترونیک ۴
۱-۱-۲- مدل‌های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک ۵
۱-۲- اهمیت موضوع ۱۳
۱-۳- اهداف تحقیق ۱۶
۱-۴- سوالات و فرضیات ۱۶
۱-۴-۱- سوال اصلی ۱۷
۱-۴-۲- سوالات فرعی ۱۷
۱-۵- کاربردهای تحقیق ۱۷
۱-۵-۱- هدف اصلی ۱۷
۱-۵-۲- هدف فرعی ۱۷
۱-۵-۳- نوآوری‌های پیش بینی شده ۱۷
۱-۵-۴- روش و مراحل تحقیق ۱۸
۱-۶- ساختار پایان‌نامه ۱۹
۱-۷- خلاصه فصل اول ۲۰

پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین

فصل دوم : مروری بر منابع تحقیق ۲۳

۲-۱- مقدمه ۲۳
۲-۲- مدیریت دانش ۲۳
۲-۲-۱- تعریف ۲۳
۲-۲-۲- ویژگی‌ها و مشخصات ۲۴
۲-۲-۳- ابعاد و اجزاء ۲۵
۲-۳- مفاهیم پایه در مدیریت دانش ۲۶
۲-۳-۱- داده ۲۶
۲-۳-۲- اطلاعات ۲۷
۲-۳-۳- دانش ۲۷
۲-۳-۴- روابط داده، اطلاعات و دانش ۲۷
۲-۴- طبقه‌بندی انواع دانش ۲۸
۲-۴-۱- دانش آشکار ۲۸
۲-۴-۲- دانش پنهان(نهفته) ۲۸
۲-۴-۳- دانش فردی ۲۹
۲-۴-۴- دانش گروهی(سازمانی) ۲۹
۲-۵- مدیریت زنجیره تامین خدمات ۲۹
۲-۵-۱- مدیریت زنجیره تامین ۲۹
۲-۵-۲- مدیریت زنجیره خدمات ۳۰
۲-۶- تجارت الکترونیکی ۳۰
۲-۷- تجارت الکترونیکی G2C 31
۲-۸- دولت الکترونیکی ۳۱
۲-۹- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات دولت الکترونیکی ۳۱
۲-۱۰- اصول مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C 32

۲-۱۱- عوامل موفقیت مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C 36
۲-۱۲- موانع مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C 37
۲-۱۳- اهداف مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C 39
۲-۱۴- انواع دسته‌بندی مدل‌های مدیریت دانش ۴۰
۲-۱۵- مکاتب مدیریت دانش ۴۲
۲-۱۵-۱- مکتب اقتصادی ۴۲
۲-۱۵-۲- مکتب سازمانی ۴۲
۲-۱۵-۳- مکتب استراتژیک ۴۲
۲-۱۶- ارزیابی رویه های مدیریت دانش ۴۳
۲-۱۶-۱- مدل رائــو ۴۳
۲-۱۶-۲- مدل KMAT 43
۲-۱۶-۳- مدل OECD 44
۲-۱۷- چرخههای مدیریت دانش ۴۴
۲-۱۷-۱- چرخه مدیریت دانش ویگ ۴۴
۲-۱۷-۲- چرخه مدیریت دانش مه‌یر وزاک ۴۵
۲-۱۷-۳- چرخه مدیریت دانش مک الوری ۴۶
۲-۱۷-۴- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز ۴۶
۲-۱۷-۵- چرخه مدیریت دانش دالــکر ۴۷
۲-۱۸- انواع مدل‌های مدیریت دانش ۴۷

۲-۱۸-۱- مدل مدیریت دانش Hicks 47
۲-۱۸-۲- مدل مدیریت دانش Mark Mac Elroy 48
۲-۱۸-۳- مدل مدیریت دانش APQC 49
۲-۱۸-۴- مدل مدیریت دانش G Von Krogh & J Roos 52
۲-۱۸-۵- مدل مدیریت دانش Anderson Consulting 53
۲-۱۸-۶- مدل مدیریت دانش Di Bella&Nevis 53
۲-۱۸-۷- مدل مدیریت دانش Choo 54
۲-۱۸-۸- مدل مدیریت دانش Wiig 54
۲-۱۸-۹- مدل مدیریت دانش Spek&Spijkernet 55
۲-۱۸-۱۰- مدل مدیریت دانش Ruggles 55
۲-۱۸-۱۱- مدل مدیریت دانش ODel 56
۲-۱۸-۱۲- مدل مدیریت دانش Weggeman 56
۲-۱۸-۱۳- مدل مدیریت دانش UTI 57
۲-۱۸-۱۴- مدل مدیریت دانش Boisot 57
۲-۱۸-۱۵- مدل مدیریت دانش APOQ 58
۲-۱۸-۱۶- مدل مدیریت دانش Keep&Daly&Ham 58
۲-۱۸-۱۷- مدل مدیریت دانش Green Wood 58
۲-۱۸-۱۸- مدل مدیریت دانش Davenport 7 Prusak 59
۲-۱۸-۱۹- مدل مدیریت دانش Newman&Conard 59
۲-۱۸-۲۰- مدل مدیریت دانش Hjelmeruik&Kirkemi 60
۲-۱۸-۲۱- مدل مدیریت دانش Promote 60
۲-۱۸-۲۲- مدل مدیریت دانش Beek Man 61
۲-۱۸-۲۳- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi 62
۲-۱۸-۲۴- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams 63
۲-۱۸-۲۵- مدل مدیریت دانش Pawlowsky 66
۲-۱۸-۲۶- مدل مدیریت دانش Probst&Raub&Romhard 66
۲-۱۸-۲۷- مدل مدیریت دانش Nonaka&Takeuchi 69
۲-۱۹- فناوریهای مدیریت دانش ۷۰
۲-۱۹-۱- مدیریت محتوا ۷۰
۲-۱۹-۲- طبقه بندی دانش ۷۱
۲-۱۹-۳- گروه افزار ۷۱
۲-۱۹-۴- گروه‌های تسهیم تجربه برخط ۷۲
۲-۱۹-۵- پرتال‌های سازمانی ۷۳
۲-۱۹-۶- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی ۷۳
۲-۱۹-۷- یادگیری الکترونیکی ۷۳
۲-۱۹-۸- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده ۷۴
۲-۲۰- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین ۷۴
۲-۲۱- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات ۸۲
۲-۲۱-۱- تعریف و مفاهیم بنیادین ۸۲
۲-۲۱-۲- عوامل موثر بر بهرهوری ۸۳
۲-۲۱-۳- ساختار اساسی افزایش بهرهوری ۸۴
۲-۲۱-۴- برنامه‌های بهبود بهرهوری ۸۴
۲-۲۱-۵- روش های اصلی بهبود بهره وری ۸۵
۲-۲۱-۶- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهرهوری ۸۶
۲-۲۲- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته ۸۷
۲-۲۳- خلاصه فصل دوم ۸۷

فصل سوم : روش تحقیق ۹۰

۳-۱- مقدمه ۹۰
۳-۲- انتخاب پارادایم تحقیق ۹۱
۳-۳- انتخاب روش تحقیق ۹۳
۳-۴- مفروضات تحقیق ۹۴
۳-۵- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق ۹۵
۳-۶- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از دادهها) ۹۶
۳-۷- شرحی بر داده‌کاوی متنی ۹۹
۳-۷-۱- روش تحقیق و معماری پیشنهادی ۱۰۳
۳-۷-۲- پردازش اطلاعات و داده ۱۰۴
۳-۷-۲-۱- سطح اول: واحد پردازش و ذخیرهسازی دانش ۱۰۵
۳-۷-۲-۱-۱- خوشهبندی ۱۰۶
۳-۷-۲-۱-۲- تشکیل پایگاه داده رابطهای ۱۰۸
۳-۷-۲-۲- سطح دوم: واحد پالایش دانش ۱۰۸
۳-۷-۲-۳- سطح سوم: واحد ردهبندی متن و کاربرد دانش ۱۰۹
۳-۷-۳- تحلیل و طراحی ۱۱۰
۳-۷-۳-۱- الگوریتم نزدیکترین همسایه (K-NN) 110
۳-۷-۳-۲- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes) 111
۳-۷-۳-۳- الگوریتم ماشینهای پشتیبان بردار (SVMs) 111
۳-۸- قلمرو تحقیق ۱۲۰
۳-۹- بستر تحقیق ۱۲۰
۳-۹-۱- معرفی سازمان ثبت احوال کشور ۱۲۱
۳-۹-۱-۱- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C 122
۳-۹-۱-۲- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی ۱۲۵
۳-۹-۱-۳- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور ۱۲۷
۳-۱۰- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات ۱۲۷
۳-۱۱- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات ۱۲۸
۳-۱۲- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها ۱۲۸
۳-۱۳- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری ۱۲۹
۳-۱۳-۱- کلمات کلیدی ۱۲۹
۳-۱۳-۲- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از دادهها) ۱۳۲
۳-۱۳-۳- گامهای انجام پژوهش به روش گراندد تئوری ۱۳۴
۳-۱۳-۴- مرحله مطالعات مقدماتی ۱۳۶
۳-۱۳-۵- مرحله مطالعات اصلی ۱۳۷
۳-۱۳-۶- انتخاب منابع اطلاعاتی ۱۳۹
۳-۱۳-۷- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق ۱۳۹
۳-۱۳-۸- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها ۱۴۱
۳-۱۳-۹- یاداشت برداری ۱۴۱
۳-۱۳-۱۰- یادآورها و دیاگرام‌ها ۱۴۲
۳-۱۳-۱۱- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری ۱۴۳
۳-۱۳-۱۱-۱- بی طرفی ۱۴۴
۳-۱۳-۱۱-۲- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای ۱۴۴
۳-۱۳-۱۱-۳- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه ۱۴۵
۳-۱۳-۱۱-۴- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها ۱۴۵
۳-۱۳-۱۱-۵- اتخاذ تفکر شکاکانه ۱۴۶
۳-۱۳-۱۱-۶- پیروی از رویه های تحقیق ۱۴۶
۳-۱۳-۱۱-۷- حساسیت نظری ۱۴۶
۳-۱۳-۱۲- نمونه‌گیری نظری ۱۴۸
۳-۱۳-۱۳- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری ۱۵۲
۳-۱۳-۱۳-۱- گام ۱: کدگذاری باز ۱۵۲
۳-۱۳-۱۳-۲- گام ۲: کدگذاری محوری ۱۵۳
۳-۱۳-۱۳-۳- گام ۳: کدگذاری انتخابی(گزینشی) ۱۵۶
۳-۱۴- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی ۱۵۶
۳-۱۵- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها ۱۵۸
۳-۱۶- گامهای پژوهش در یک نگاه ۱۵۹
۳-۱۷- نرم افزار MAXQDA 160
۳-۱۸- خلاصه فصل سوم ۱۶۱

پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین

فصل چهارم : یافته‌های اصلی تحقیق ۱۶۳

۴-۱- مقدمه ۱۶۳
۴-۲- ورود به میدان پژوهش ۱۶۴
۴-۳- مصاحبه ۱۶۵
۴-۴- آغاز کدگذاری داده‌ها ۱۶۷
۴-۴-۱- گام اول: کدگذاری باز ۱۶۸
۴-۴-۲- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی ۱۸۰
۴-۴-۳- گام دوم: کدگذاری محوری ۱۹۹
۴-۴-۴- یاداشت‌ها ۲۰۵
۴-۴-۵- یادآورها و دیاگرام‌ها ۲۱۱
۴-۴-۶- کاربرد داده‌کاوی متنی ۲۱۲
۴-۴-۶-۱- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاریها ۲۱۲
۴-۴-۷- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی) ۲۱۷
۴-۵- ارائه مدل مفومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C 221
۴-۶- خلاصه فصل چهارم ۲۲۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۲۲۹

۵-۱- مقدمه ۲۲۹
۵-۲- یافته‌های اصلی تحقیق ۲۳۲
۵-۲-۱- چارچوب مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C 233
۵-۲-۲- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C 235
۵-۳- نوآوری و خلاقیت ۲۴۰
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق ۲۴۱
۵-۵- پیشنهاد‌ها ۲۴۲
۵-۶- خلاصه فصل پنجم ۲۴۲
منابع : ۲۴۳

فهرست جداول

جدول (۳-۱) مولفه‌های پژوهش در تحقیقات کمی و کیفی ۶۲
جدول (۳-۲) مقایسه عملکرد طبقه‌بندی‌های مختلف ۷۹
جدول (۳-۳) به‌کارگیری گراندد تئوری در پژوهش ۸۹
جدول (۴-۱) کدگذاری اولیه مصاحبه اول ۱۱۴
جدول (۴-۲) کدگذاری اولیه مصاحبه دوم ۱۱۵
جدول (۴-۳) کدگذاری اولیه مصاحبه سوم ۱۱۶
جدول (۴-۴) کدگذاری اولیه مصاحبه چهارم ۱۱۷
جدول (۴-۵) کدگذاری اولیه مصاحبه پنجم ۱۱۸
جدول (۴-۶) کدگذاری اولیه مصاحبه ششم ۱۱۹
جدول (۴-۷) کدگذاری اولیه مصاحبه هفتم ۱۲۰
جدول (۴-۸) کدگذاری اولیه مصاحبه هشتم ۱۲۱
جدول (۴-۹) کدگذاری اولیه مصاحبه نهم ۱۲۲
جدول (۴-۱۰) کدگذاری ثانویه مصاحبه اول ۱۲۳
جدول (۴-۱۱) کدگذاری ثانویه مصاحبه دوم ۱۲۴
جدول (۴-۱۲) کدگذاری ثانویه مصاحبه سوم ۱۲۵
جدول (۴-۱۳) کدگذاری ثانویه مصاحبه چهارم ۱۲۶
جدول (۴-۱۴) کدگذاری ثانویه مصاحبه پنجم ۱۲۷
جدول (۴-۱۵) کدگذاری ثانویه مصاحبه ششم ۱۲۸
جدول (۴-۱۶) کدگذاری ثانویه مصاحبه هفتم ۱۲۹
جدول (۴-۱۷) کدگذاری ثانویه مصاحبه هشتم ۱۳۰
جدول (۴-۱۸) کدگذاری ثانویه مصاحبه نهم ۱۳۱
جدول (۴-۱۹) شکل‌دهی طبقات کلی از مقولات ۱۳۲
جدول (۴-۲۰) تشریح نظریه نهائی (چارچوب مفهومی) ۱۴۵
جدول (۵-۱) عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف Okounoye (2003) 154

فهرست اشکال و نمودارها

شکل(۱-۱) مدل دولت الکترونیک پیشنهادی کنفرانس پالرمو ۷
شکل(۱-۲) گام‌های کلی پژوهش ۱۲
شکل(۲-۱) نمودار جزئیات راه کارهای مدیریت دانش (تاج‌فر، ا; هوشمند، ه; میرزائی‌ونی، س. ۱۳۹۳) ۵۰
شکل(۳-۱) ویژگی‌های گراندد تئوری(گلاسر و اشتراوس) ۶۵
شکل (۳-۲): فرایند متنکاوی به عنوان فرایند تعاملی و تکرار شونده. ۶۷
شکل (۳-۳) دادهکاوی متنی برای کشف دانش در پایین دست و راه حل های مدیریت ۶۹
شکل (۳-۴) سیستم ردهبندی متن و مدیریت دانش مبتنی MKTPKS 72
شکل (۳-۵) نمایش نامزدهای مجموعه termset 76
شکل (۳-۶) مقایسه دقت طبقه‌بندی با استفاده از معیار F 79
شکل (۳-۷) مراحل و فعالیتهای پژوهش گراندد تئوری ۹۱
شکل (۳-۸) مدل پارادایم کدگذاری محوری (منبع: بازرگان،۱۳۸۷: ۱۰۲) ۱۰۴
شکل(۳-۹) گام‌های پژوهش در یک نگاه ۱۰۷
شکل (۴-۱) کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم ۱۳۵
شکل (۴-۲) چارچوب نهائی شکل‌گرفته از نظریه نهائی ۱۴۷
شکل (۴-۳) ضرورت، موانع، الزامات مدیریت دانش ۱۴۸
شکل (۴-۴) مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین تجارت الکترونیکی G2C 149

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...