گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد.

 

معامله مسلمان با کافر

 

۱-۲- پرسشهای تحقیق

۱- اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران چیست؟

۲- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چیست؟

۳- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر چیست؟

 

فهرست مطالب

 

چکیده    ۱
مقدمه    ۲

 

فصل اول: کلیات

۱- فصل اول: کلیات    ۴
۱-۱- بیان مسئله    ۴
۱-۲- پرسشهای تحقیق    ۴
۱-۳- فرضیه های تحقیق    ۴
۱-۴- سوابق تحقیق    ۵
۱-۵- اهداف تحقیق    ۵
۱-۶- روش گردآوری اطلاعات    ۵
۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق    ۵
۱-۸- روش کار    ۵
۱-۹- ابزار گردآوری اطلاعات    ۵
۱-۱۰- روش تجزیه تحلیل اطلا عات    ۵

 

معامله مسلمان با کافر

 

فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام

 

۲- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام    ۷
۲-۱- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات    ۷
۲-۱-۱- تعریف معامله در لغت    ۷
۲-۱-۲- معنی کفر    ۷
۲-۱-۳- معنی حق و حقوق    ۸
۲-۱-۴- معنی روابط اقتصادی    ۹
۲-۱-۵- معنی لغوی مال    ۹
۲-۱-۶- معنی اصطلاحی مال    ۱۰
۲-۱-۷- معنی لغوی ربا    ۱۱

۲-۲- بخش دوم:مباحث عام    ۱۲
۲-۲-۱- اقسام کافر    ۱۲
۲-۲-۱-۱- مشرک    ۱۳
۲-۲-۱-۲- اهل کتاب    ۱۳
۲-۲-۱-۲-۱- کفار ذمی    ۱۴
۲-۲-۱-۲-۲- کفار حربی    ۱۴
۲-۲-۱-۲-۳- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد    ۱۵
۲-۲-۱-۲-۴- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند    ۱۵
۲-۲-۱-۲-۵- مرتد    ۱۶
۲-۲-۲- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار    ۱۷
۲-۲-۳- رابطه مال و ملک    ۱۸
۲-۲-۴- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله    ۱۹
۲-۲-۵- مبانی داد وستدها در اسلام    ۲۰

معامله مسلمان با کافر

 

فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران

۳-۱- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران    ۲۳
۳-۱-۱- خرید و فروش مسلمان با کافر    ۲۶
۳-۱-۲- مزارعه مسلمان با کافر    ۲۶
۳-۱-۳- شرکت مسلمان با کافر    ۲۶
۳-۱-۴- اجاره مسلمان با کافر    ۲۷
۳-۱-۵- قرض مسلمان با کافر    ۲۸
۳-۱-۶- استثناها    ۲۸
۳-۱-۶-۱- موارد استثناها    ۳۵
۳-۱-۶-۱-۱- فروش قرآن به کافران    ۳۵
۳-۲-۶-۱-۲- فروش برده مسلمان به کافر    ۳۸
۳-۲-۶-۱-۳- شفعه بین مسلمان و کافر    ۴۰
۳-۲-۶-۱-۴- ربا بین مسلمان و کافر    ۴۲
۳-۲-۶-۱-۵- فروش سلاح به کافران    ۴۵
۳-۲-۶-۱-۶- فروش زمین به کفار    ۴۷

۳-۲- بخش دوم:مستندات    ۵۰
۳-۲-۱- آیات    ۵۰
۳-۲-۱-۱- آیه ۱۴۱ سوره ی نساء    ۵۰
۳-۲-۱-۲- آیه ی ۵۱ سوره ی مائده    ۵۰
۳-۲-۱-۳- آیه ی ۷و ۸ سوره ممتحنه    ۵۱
۳-۲-۲- روایات    ۵۱
۳-۲-۳- سیره معصومان    ۵۳

معامله مسلمان با کافر

۳-۳- بخش سوم: دیدگاهها    ۵۴
۳-۳-۱- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی    ۵۴
۳-۳-۲- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه    ۵۵
۳-۳-۳- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور    ۵۷
۳-۳-۴- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل    ۶۰
۳-۳-۵- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر)    ۶۲
۳-۴- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق    ۸۱
۳-۴-۱- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران    ۸۱

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

 

۴- فصل چهارم: نتیجه گیری    ۸۷
منابع    ۹۱
چکیده انگلیسی    ۹۵

 

قیمت فایل فقط ۹۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.