جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 295
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 2.7 MB
تاریخ انتشار ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
دسته بندی
مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی
3 امتیاز 5 ستاره

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق به مکان از اصلی ترین عوامل اثر گذار بر روابط فرد با مکان است. این حس دربرگیرنده ی عوامل گوناگونی است که کیفیت زندگی فرد در مکان را متاثر می سازد. وجود حس تعلق و یا عدم وجود آن می تواند بر رفتارهای افراد در مواجه با مکان بسیار اثرگذار باشد. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در میان ساکنین شهرجدیدپرند(اسکان رسمی) و نسیم شهر(اسکان غیررسمی) انجام گرفته است.

در پژوهش حاضر در جهت نیل به هدف پیش گفته از روش ترکیبی استفاده شده است، به این ترتیب که از روش پیمایش در زمره روش های کمّی و از روش بحث گروهی متمرکز در زمره روش های کیفی بهره گرفته شده است. در این شیوه، بحث گروهی متمرکز برای شناخت بیش تر یا زمینه و شرایط یافته های کمّی، بعد از پژوهش کمّی به عنوان روش تکمیلی به کار می رود. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده و برای بحث گروهی متمرکز به منظور کنترل جریان بحث، سئوالاتی(راهنمای بحث) تنظیم گردیده است.

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی

در روش پیمایش، از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در روش بحث گروهی متمرکز، از تحلیل کیفی نتایج با تاکید بر شناسایی مضامین استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه در پیمایش از فرمول کوکران استفاده شد، بر اساس این فرمول حجم نمونه ای که از جامعه آماری تحقیق به دست آمد، برای اسکان رسمی(شهرجدیدپرند) ۱۹۶ سرپرست خانوار و برای اسکان غیررسمی(نسیم شهر) هم ۱۹۶ سرپرست خانوار می باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای که در زمره ی نمونه گیری های تصادفی می باشد، انتخاب شده اند.

نتایج تحقیق حاکی از این امر است که در اسکان غیررسمی حس تعلق مکانی بیش تر از اسکان رسمی است و این مسئله ناشی از وجود سرمایه اجتماعی بالاتر در اسکان غیررسمی(نسیم شهر) نسبت به اسکان رسمی(شهر جدید پرند) است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر این است که حس تعلق مکانی در شهر جدید پرند به ترتیب از سرمایه اجتماعی، ویژگی های فضایی- کالبدی و سرمایه فرهنگی و حس تعلق مکانی در نسیم شهر به ترتیب از سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و ویژگی های فضایی- کالبدی تاثیر می پذیرد. در مجموع باید گفت برطبق نتایج به دست آمده، سرمایه اجتماعی عامل اصلیِ اثرگذار بر حس تعلق به مکان در شهر جدید پرند و نسیم شهر است.

فهرست مطالب

فصل۱ (کلیات تحقیق) ۱

۱- ۱ مقدمه ۲
۲- ۱ طرح مسئله ۳
۳- ۱ اهمیّت و ضرورت مسئله ۶
۴- ۱ سئوالات تحقیق ۷
۵- ۱ اهداف تحقیق ۸
۱- ۵- ۱ هدف اصلی ۸
۲- ۵- ۱ اهداف عملیاتی ۸
۶- ۱ قلمرو تحقیق ۸
۱- ۶- ۱ قلمرو زمانی ۸
۲- ۶- ۱ قلمرو مکانی ۸

فصل۲ (ادبیات و مبانی نظری تحقیق) ۹

۱- ۲ مقدمه ۱۰
۲- ۲ حس تعلق مکانی ۱۱
۱- ۲- ۲ تعریف مفاهیم مرتبط با حس تعلق مکانی ۱۱
۱- ۱- ۲- ۲ مکان ۱۱
۲- ۱- ۲- ۲ حس مکان ۱۶
۳- ۱- ۲- ۲ حس تعلق ۱۹
۴- ۱- ۲- ۲ حس تعلق مکانی ۲۱
۲- ۲- ۲ بررسی ابعاد حس تعلق مکانی ۲۳
۳- ۲- ۲ نظریه های حس تعلق مکانی ۲۵
۱- ۳- ۲- ۲ رویکرد روانشناختی(روانشناسی محیطی) ۲۵
۱- ۱- ۳- ۲- ۲ فریتز استیل ۲۶
۲- ۱- ۳- ۲- ۲ ویلیامز ۲۷
۳- ۱- ۳- ۲- ۲ شامای ۲۸
۴- ۱- ۳- ۲- ۲ لو و آلتمن ۲۹
۵- ۱- ۳- ۲- ۲ جنیفر کراس ۳۱
۲- ۳- ۲- ۲ رویکرد جامعه شناختی(پدیدارشناسی) ۳۲
۱- ۲- ۳- ۲- ۲ یی فو توآن ۳۳
۲- ۲- ۳- ۲- ۲ ادوارد رلف ۳۳
۳- ۲- ۳- ۲- ۲ کریستین نوربرگ شولتز ۳۵

مطالعه تطبیقی عوامل موثر

۳- ۲ عوامل اجتماعی- فرهنگی ۳۶
۱- ۳- ۲ سرمایه اجتماعی ۳۶
۱- ۱- ۳- ۲ تعاریف و ابعاد ۳۶
۲- ۱- ۳- ۲ نظریه پردازان سرمایه اجتماعی ۳۸
۱- ۲- ۱- ۳- ۲ پیر بوردیو ۳۸
۲- ۲- ۱- ۳- ۲ رابرت پاتنام ۴۱
۳- ۲- ۱- ۳- ۲ فرانسیس فوکویاما ۴۴
۴- ۲- ۱- ۳- ۲ جیمز کلمن ۴۵
۵- ۲- ۱- ۳- ۲ افه و فوش ۴۹
۲- ۳- ۲ سرمایه فرهنگی ۵۱
۱- ۲- ۳- ۲ تعریف و ابعاد ۵۱
۲- ۲- ۳- ۲ نظریه پردازان سرمایه فرهنگی ۵۳
۱- ۲- ۲- ۳- ۲ پیر بوردیو ۵۳
۲- ۲- ۲- ۳- ۲ کالینز ۵۷
۴- ۲ عوامل فضایی- کالبدی ۵۷
۵- ۲جمع بندی مبانی نظری ۵۹
۶- ۲ پیشینه تحقیق ۶۲
۱- ۶- ۲ پیشینه داخلی تحقیق ۶۲
۲- ۶- ۲ پیشینه خارجی تحقیق ۷۹
۳- ۶- ۲ جمع بندی پیشینه تحقیق ۸۵
۷- ۲ چارچوب نظری ۹۰
۸- ۲ مدل نظری تحقیق ۹۴
۹- ۲ سئوالات تحقیق ۹۵
۱۰- ۲ فرضیه های تحقیق ۹۵

فصل۳ (روش تحقیق) ۹۶

۱- ۳ روش تحقیق ۹۷
۲- ۳ تکنیک گردآوری داده ها ۹۸
۳- ۳ فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸
۴- ۳ جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۹۹
۵- ۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۰۰
۱- ۵- ۳ حس تعلق مکانی ۱۰۰

مطالعه تطبیقی عوامل موثر
۲- ۵- ۳ سرمایه اجتماعی ۱۰۱
۳- ۵- ۳ سرمایه فرهنگی ۱۰۲
۴- ۵- ۳ نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی ۱۰۳
۵- ۵- ۳ طول مدتِ سکونت(عامل زمان) ۱۰۳
۶- ۵- ۳ ویژگی های فردی ۱۰۴
۶- ۳ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۰۴
۱- ۶- ۳ حس تعلق مکانی ۱۰۴
۲- ۶- ۳ سرمایه اجتماعی ۱۰۵
۳- ۶- ۳ سرمایه فرهنگی ۱۰۶
۴- ۶- ۳ نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی ۱۰۷
۵- ۶- ۳ طول مدتِ سکونت(عامل زمان) ۱۰۸
۶- ۶- ۳ ویژگی های فردی ۱۰۸
۷- ۳ پایایی و اعتبار ۱۰۹
۱- ۷- ۳ پایایی ۱۰۹
۲- ۷- ۳ اعتبار ۱۱۰

فصل۴ (یافته های تحقیق) ۱۱۱

۱- ۴ مقدمه ۱۱۲
۲- ۴ شرح نمونه های موردِ مطالعه ۱۱۲
۳- ۴ نتایج پیمایش ۱۱۶
۱- ۳- ۴ آمار توصیفی داده ها ۱۱۶
۱- ۱- ۳- ۴ جنسیت ۱۱۶
۲- ۱- ۳- ۴ سن ۱۱۷
۳- ۱- ۳- ۴ وضعیت تأهل ۱۱۷
۴- ۱- ۳- ۴ وضعیت اشتغال ۱۱۸
۵- ۱- ۳- ۴ نوع شغلِ افراد شاغل ۱۱۹
۶- ۱- ۳- ۴ قومیت ۱۲۱
۷- ۱- ۳- ۴ شیوه تصرف واحد مسکونی ۱۲۲
۸- ۱- ۳- ۴ مدت سکونت ۱۲۳
۹- ۱- ۳- ۴ حس تعلق مکانی ۱۲۵

مطالعه تطبیقی عوامل موثر
۱۰- ۱- ۳- ۴ سرمایه اجتماعی ۱۲۵
۱۱- ۱- ۳- ۴ سرمایه فرهنگی ۱۲۵
۱۲- ۱- ۳- ۴ نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی ۱۲۶
۲- ۳- ۴ آمار استنباطی داده ها ۱۲۶
۱- ۲- ۳- ۴ شهر جدید پرند ۱۲۶
۲- ۲- ۳- ۴ نسیم شهر ۱۳۳
۳- ۳- ۴ مقایسه نمونه های موردِ مطالعه در شهرجدیدپرند و نسیم شهر ۱۳۸
۱- ۳- ۳- ۴ مقایسه متغیرهای تحقیق در شهرجدیدپرند و نسیم شهر ۱۳۸
۲- ۳- ۳- ۴ مقایسه فرضیات تحقیق در شهرجدیدپرند و نسیم شهر ۱۴۰
۳- ۳- ۳- ۴ مقایسه تحلیل رگرسیون در شهرجدیدپرند و نسیم شهر ۱۴۲
۴- ۳- ۳- ۴ نمودار تحلیل مسیر شهرجدیدپرند و نسیم-شهر ۱۴۲
۴- ۴ نتایج بحث گروهی متمرکز ۱۴۳
۱- ۴- ۴ شهرجدیدپرند ۱۴۳
۲- ۴- ۴ نسیم شهر ۱۴۷

فصل۵ (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات) ۱۵۲

۱- ۵ نتیجه گیری ۱۵۳
۲- ۵ پیشنهادات ۱۶۸

منابع ۱۷۱

پیوست ۱۸۳
راهنمای بحث گروهی متمرکز(FGD) 184
پرسشنامه ۱۸۶

فهرست جداول

جدول ۱- ۲ سطوح مختلف تجربه مکان بر اساس دیالکتیک درون/ بیرون ۱۵
جدول ۲- ۲ مدل های تاثیرگذاری حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ۷۲
جدول ۱- ۳ تعریف عملیاتی متغیر حس تعلق مکانی ۱۰۴
جدول ۲- ۳ تعریف عملیاتی متغیر سرمایه اجتماعی ۱۰۵
جدول ۳- ۳ تعریف عملیاتی متغیر سرمایه فرهنگی ۱۰۶
جدول ۴- ۳ تعریف عملیاتی متغیر نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی ۱۰۸
جدول ۵- ۳ میزان آلفای محاسبه شده برای هر متغیر تحقیق ۱۱۰
جدول ۱- ۴ تحولات جمعیت در شهر جدید پرند(۱۳۹۳- ۱۳۸۵) ۱۱۳
جدول ۲- ۴ تحولات جمعیت در محدوده نسیم شهر(۱۳۹۰- ۱۳۴۵) ۱۱۴
جدول ۳- ۴ جنسیت پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۱۶
جدول ۴- ۴ سن پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۱۷
جدول ۵- ۴ وضعیت تأهل پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۱۷
جدول ۶- ۴ وضعیت اشتغال پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۱۸
جدول ۷- ۴ نوع شغل پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۰
جدول ۸- ۴ وضعیت قومیت پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۱
جدول ۹- ۴ شیوه تصرف واحد مسکونی پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۲
جدول۱۰- ۴ مدت زمان سکونت پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۳
جدول ۱۱- ۴ میزان حس تعلق مکانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۵

مطالعه تطبیقی عوامل موثر

جدول ۱۲- ۴ میزان سرمایه اجتماعی پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۵
جدول ۱۳- ۴ میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۵
جدول ۱۴- ۴ نگرش پاسخگویان به ویژگی های فضایی- کالبدی بر حسب محل سکونت ۱۲۶
جدول ۱۵- ۴ همبستگی بین سرمایه اجتماعی و حس تعلق -مکانی پاسخگویان پرند ۱۲۷
جدول ۱۶- ۴ همبستگی بین سرمایه فرهنگی و حس تعلق -مکانی پاسخگویان پرند ۱۲۷
جدول ۱۷- ۴ همبستگی بین نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی و حس تعلق مکانی پاسخگویان پرند ۱۲۸
جدول ۱۸- ۴ همبستگی بین مدت زمان سکونت و حس تعلق مکانی پاسخگویان پرند ۱۲۹
جدول ۱۹- ۴ تفاوت میزان حس تعلق مکانی پاسخگویان پرند بر حسب جنسیت ۱۲۹
جدول ۲۰- ۴ تفاوت میزان حس تعلق مکانی پاسخگویان پرند بر حسب اشتغال، قومیت و شیوه تصرف واحد مسکونی ۱۳۰
جدول ۲۱- ۴ همبستگی بین سن و حس تعلق مکانی پاسخگویان پرند ۱۳۱
جدول ۲۲- ۴ خلاصه مدل رگرسیون عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی پاسخگویان پرند ۱۳۲
جدول ۲۳- ۴ تأثیرگذاری تک تک عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی پاسخگویان پرند ۱۳۲
جدول ۲۴- ۴ همبستگی بین سرمایه اجتماعی و حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم شهر ۱۳۳
جدول ۲۵- ۴ همبستگی بین سرمایه فرهنگی و حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم شهر ۱۳۳
جدول ۲۶- ۴ همبستگی بین نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی و حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم شهر ۱۳۴
جدول ۲۷- ۴ همبستگی بین مدت زمان سکونت و حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم شهر ۱۳۵
جدول ۲۸- ۴ تفاوت میزان حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم-شهر بر حسب جنسیت ۱۳۶
جدول ۲۹- ۴ تفاوت میزان حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم-شهر بر حسب اشتغال، قومیت و شیوه تصرف واحد مسکونی ۱۳۶
جدول ۳۰- ۴ همبستگی بین سن و حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم شهر ۱۳۶
جدول ۳۱- ۴ خلاصه مدل رگرسیون عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم شهر ۱۳۷
جدول ۳۲- ۴ تأثیرگذاری تک تک عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی پاسخگویان نسیم شهر ۱۳۷
جدول ۳۳- ۴ اختلاف میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۳۸
جدول ۳۴- ۴ آزمون تفاوت معناداری میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۳۹
جدول ۳۵- ۴ آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیرهای زمینه ای بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۳۹
جدول ۳۶- ۴ مقایسه فرضیات تحقیق بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۴۰
جدول ۳۷- ۴ مقایسه فرضیه جنسیت و حس تعلق مکانی بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۴۰
جدول ۳۸- ۴ مقایسه فرضیات اشتغال، قومیت، شیوه تصرف واحد مسکونی و حس تعلق مکانی بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۴۱
جدول ۳۹- ۴ مقایسه آزمون همبستگی سن و حس تعلق مکانی بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۴۱
جدول۴۰- ۴ خلاصه ی مدل رگرسیون عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی بین پاسخگویان پرند و نسیم شهر ۱۴۲

فهرست اشکال

شکل ۱- ۲ مدل مونتگومری برای مکان ۱۴
شکل ۲- ۲ مدل پانتر برای حس مکان ۱۸
شکل ۳- ۲ مدل حس تعلق ۲۰
شکل ۴- ۲ سطوح مختلف حس تعلق ۲۱
شکل ۵- ۲ عوامل و مؤلفه های مؤثر در فرآیند رخداد دلبستگی در میدان های شهری ۷۹
شکل ۶- ۲ مدل نظری تحقیق ۹۴
شکل ۱- ۴ نقشه موقعیت شهر جدید پرند ۱۱۳
شکل ۲- ۴ نقشه موقعیت نسیم شهر ۱۱۵
شکل ۳- ۴ جنسیت پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۱۶
شکل ۴- ۴ وضعیت تأهل پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۱۸
شکل ۵- ۴ وضعیت اشتغال پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۱۹
شکل۶- ۴ نوع شغل پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۰
شکل ۷- ۴ وضعیت قومیت پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۱
شکل ۸- ۴ شیوه تصرف واحد مسکونی پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۲
شکل ۹- ۴ مدت زمان سکونت پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۲۴
شکل۱۰- ۴ نمودار تحلیل مسیر متغیرهای تبیین کننده حس تعلق مکانی بر حسب محل سکونت ۱۴۲

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...