روش تحلیل، مدلسازی و معیارهای پذیرش

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۸, ۱۳۹۰)

آیین نامه بهسازی اصولاً دو روش تحلیل را مشخص نموده است : خطی و غیرخطی . هریک از این دو روش به دو
صورت استاتیکی و دینامیکی میتوانند اجرا شوند . روش خطی کم و بیش مشاب ه آیین نامه ۲۸۰۰ است و با
شرایطی که آیین نامه بهسازی تعیین کرده تقریباً در شرایط خیلی محدودی قابل بکارگیری است و در واقع هدف
آیین نامه بهسازی این است که طراحان عمدتاً برای تحلیل سازه از روش غیرخطی (استاتیکی یا دینامیکی )
استفاده کنند . از این رو، وجه تمایز ا ص لی این آیین نامه با آیین نام ههای قبلی همچون آیین نامه ۲۸۰۰ در استفاده
از روش غیرخطی است . علت اصلی انتخاب روش غیرخطی، جایگزینی فلسفه طراحی بر اساس عملکرد بجای
طراحی بر اساس مقاومت است که روش نگرش به طراحی لرزه ای و نحوه تحلیل و طراحی سازه را بطور بنیادی
دگرگون ساخته است. در بخشهای زیر سعی شده است مبانی نگرش جدید بطور اجمال بیان شود.

 


برچسب ها :

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.