جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 86
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 163 KB
تاریخ انتشار ۰۶ دی ۱۳۹۷
دسته بندی
روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا
2 امتیاز 4 ستاره

روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا – در ابتدا مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون بین المللی کالا می پردازیم. در فصل دوم شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا۱۹۸۰ بررسی می شود. ابتدا شیوه های پولی جبران خسارت در کنوانسیون تشریح می شود.و پس از آن شیوه های غیرپولی جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

* هدف از این پایان نامه روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا ۱۹۸۰ می باشد

فهرست مطالب

مقدمه۱

فصل اول: کلیات      ۶

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران      ۷
گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران:      ۷
بند ۱: مفهوم خسارت در قانون مدنی      ۸
بند ۲: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی      ۹
بند ۳: مفهوم خسارت در عرف  ۱۰
گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران      ۱۱
بند ۱: خسارت مادی      ۱۲
بند۲: خسارت معنوی      ۱۵
بند ۳: خسارت بدنی      ۱۶
مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون      ۱۷
گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون      ۱۷
گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون      ۱۸
بند ۱: خسارت مادی      ۱۸
بند ۲: خسارت عدم النفع      ۱۸
بند ۳: خسارت معنوی      ۱۹

فصل دوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(۱۹۸۰)      ۴۲

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون      ۴۳
گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره      ۴۳
بند ۱: دریافت معادل پولی خسارت      ۴۳
بند ۲: دریافت بهره      ۴۴
گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن      ۴۷
بند ۱: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون      ۴۷
بند ۲: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن      ۴۸
الف: تسلیم کالای مورد قرارداد۴۸
ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی۴۹
۱: عدم مطابقت مادی۴۹
۲: عدم مطابقت حقوقی ۵۰
ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار۵۱
د: انجام تکلیف مندرج در مواد ۲۹ و ۴۰ توسط مشتری۵۱
هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا۵۱
بند ۳: استثنائات اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون۵۲
الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول۵۲
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده۵۳

روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا
ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین۵۳
د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری۵۳
ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده۵۴
بند ۴: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون      ۵۴
گفتار سوم : بازفروش مبیع      ۵۶
بند ۱: بازفروش اختیاری مبیع      ۵۶
بند ۲: بازفروش الزامی مبیع      ۵۶
الف: موارد بازفروش الزامی مبیع۵۹
ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع۶۰

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت      ۶۱

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا      ۶۱
بند ۱: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون      ۶۲
بند ۲: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون      ۶۳
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین      ۶۵
بند ۱: مفهوم تسلیم کالای جانشین      ۶۵
بند ۲: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین      ۶۶
الف: تسلیم کالا به خریدار۶۶
ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد۶۶
ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ۶۷
د: اخطار عدم مطابقت۶۸
هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق۶۹
بند ۳: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون      ۶۹
گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد      ۷۰
بند ۱: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری      ۷۰
الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری ۷۱
ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد۷۱
بند۲: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده      ۷۳

روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا
الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد۷۳
ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری۷۴
گفتار چهارم: فسخ قرارداد      ۷۵
بند ۱: اعمال حق فسخ برای مشتری      ۷۶
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری۷۶
ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری۷۹
بند ۲: اعمال حق فسخ برای فروشنده      ۸۰
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده۸۰
ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده ۸۰
نتیجه گیری و پیشنهادات۸۲
فهرست منابع      ۸۴

قیمت فایل فقط ۳۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...