دانلود کتاب وسائل الشیعه

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۷, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب وسائل الشیعه – کتاب (جهاد النفس ) مجموعه گرانسنگ حدیثى (وسائل الشیعه ) در نزد عالمان اخلاق از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است و آن پاک نهادان همواره تشنه کامان اخلاق اسلامى و سالکان طریق را به خواندن و عمل کردن به این کتاب شریف سفارش مى نموده اند، این امر ما را بر آن داشت تا به ترجمه این کتاب که به حق (زنده کننده دلها) و (شناساننده راه نیکبختى ) است همت گماریم .

ویژگیهاى این اثر
۱ – از آنجا که این ترجمه براى استفاده عموم است از ذکر سلسله سند احادیث که مورد اعتنا و توجه خواص است ، خوددارى گردیده است .
۲ – احادیث با دقت فراوان اعراب گذارى و به صورت مسلسل شماره گذارى شده است .
۳ – احادیث در یک طرف و در طرف مقابل دقیقا ترجمه هر یک آورده شده به گونه اى که به ندرت ترجمه کلمه اى از حدیثى در صفحه بعد جاى گرفته است .
۴ – هیچ یک از احادیث کتاب حذف یا تقطیع نگردیده است و تنها در یک مورد از ذکر حدیثى که در همان باب از یک معصوم دوبار تکرار گردیده است خوددارى شده است .
۵ – آیاتى که در ضمن احادیث آورده شده با قلمى متمایز مشخص گردیده و نشانى هر آیه در زیر صفحه ذکر شده است .
به امید آنکه این ترجمه مایه روشنى چشم دوستداران اهل بیت علیه السلام و شناخت بیشتر راه و تصحیح اعمال گردد، پدر و مادر مترجم را از دعاى خیر فراموش نفرمایید.
غرض نقشى است که کز ما جاى ماند

که هستى را نمى بینم بقایى
مگر صاحبدلى روزى ز رحمت

کند در حق درویشان دعایى

 

فهرست:

مقدمه
(ابواب جهاد النفس و ما یناسبه)
(بابهاى جهاد با نفس و آنچه مناسب با این موضوع است).
۱ – باب وجوبه
۱ – باب وجوب با نفس
۲ – باب الفروض على الجوارح وجوب القیام بها
۲ – باب آنچه که بر هر عضوى از اعضاى آدمى واجب گشته و وجوب قیام نمودن براى اداى آن واجبات
۳ – باب جمله مما ینبغى القیام به من الحقوق الواجبه و المندوبه
۳ – باب حقوق واجب و مستحبى که قیام به آنها سزاوار است
۴ – باب استحباب ملازمه الصفات الحمیده و استغمالها و ذکر نبذه منها
۴ – باب استحباب کسب صفات پسندیده و به کاربردن آنها و ذکر تعدادى از آنها
۵ – باب استحباب التفکر فیما یوجب الاعتبار والعمل
۵ – باب استحباب تفکر نمودن در چیزهائى که موجب عبرت وعمل است
۶ – باب استحباب التخلق بمکارم الاخلاق و ذکر جمله منها
۶ – باب استحباب یافتن اخلاق نیکو و ذکر تعدادى از اخلاق نیکو
۷ – باب وجوب الیقین بالله فى الرزق و العمر و النفع و الضر
۷ – باب وجوب یقین داشتن به خداوند در رساندن روزى و عمر و نفع ضرر
۸ – باب وجوب طاعه العقل و مخالفه الجهل
۸ – باب وجوب فرمانبردارى از عقل و مخالفت نمودن باجهل و نادانى
۹ – باب وجوب غلبه العقل على الشهوه و تخریم العکس
۹ – باب وجوب غلبه عقل بر شهوت و حرمت غلبه شهوت برعقل
۱۰ – باب وجوب الاعتصام بالله
۱۰ – باب وجوب چنگ زدن به ریسمان الهى
۱۱ – باب وجوب التوکل على الله و التفویض الیه
۱۱ – باب وجوب توکل بر خدا و سپردن امور به سوى او
۱۲ – باب عدم جواز تعلق الرجاء و الامل بغیر الله
۱۲ – باب عدم جواز امید و آرزو داشتن به غیر خدا
۱۳ – باب وجوب الجمع بین الخوف و الرجاء والعمل لما یزجو و یخاف
۱۳ – باب وجوب جمع بین خوف و رجا وعمل کردن براى آنچه که به آن امید یا بیم از آن دارد
۱۴ – باب وجوب الخوف من الله
۱۴ – باب وجوب ترس از خدا
۱۵ – باب استحباب کثره البکا من خشیه الله
۱۵ – باب استحباب زیاد گریستن از خوف خدا
۱۶ – باب وجوب حسن الظن بالله و تحریم سوء الظن به
۱۶ – باب وجوب حسن ظن به خداوند و ترحیم بدگمانى نسبت به خدا
۱۷ – باب استحباب دم النفس و تادیبها و مقتها
۱۷ – باب استحباب نکوهش نمودن نفس و ادب کردن و دشمن داشتن نفس
۱۸ – باب وجوب طاعه الله
۱۸ – باب وجوب فرمانبردارى از خداوند
۱۹ – باب وجوب الصبر على طاعه الله و الصبر عن معصیه
۱۹ – باب وجوب صبر نمودن بر طاعت خدا و صبر نمودن در برابر معصیت خداوند
۲۰ – باب وجوب تقوى الله
۲۰ – باب وجوب رعایت تقواى الهى
۲۱ – باب وجوب الورع
۲۱ – باب وجوب پارسایى
۲۲ – باب وجوب العفه
۲۲ – باب وجوب پاکدامنى
۲۳ – باب وجوب اجتناب المحارم
۲۳ – باب وجوب خوددارى از حرامها
۲۴ – باب وجوب اداء الفرائض
۲۴ – باب وجوب اداى واجبات
۲۵ – باب استحباب الصبر فى جمیع الامور
۲۵ – باب استحباب صبر در تمامى کارها
۲۶ – باب استحباب الحلم
۲۶ – باب استحباب بردبارى
۲۷ – باب استحباب الرفق فى الامور
۲۷ – باب استحباب مدارا نمودن در کارها
۲۸ – باب استحباب التواضع
۲۸ – باب استحباب فروتنى نمودن
۲۹ – باب استحباب التواضع عند تجدد النعمه
۲۹ – باب استحباب تواضع در هنگامى که نعمتى جدید براى آدمىحاصل مى شود
۳۰ – باب تاکد استحباب التواضع للعالم و المتعلم
۳۰ – باب تاکید بر استحباب تواضع براى دانشمند و دانش آموز
۳۱ – باب استحباب التواضع فى الماکل و المشرب و نخوهما
۳۱ – باب استحباب تواضع در خوردن و نوشیدن و مانند اینها
۳۲ – باب وجوب ایثار رضا الله على هوى النفس و تحریم العکس
۳۲ – باب وجوب برگزیدن رضاى الهى بر خواهش نفسانى و تحریم پیروى ازهواى نفس
۳۳ – باب وجوب تدبر العاقبه قبل العمل
۳۳ – باب وجوب عاقبت اندیشى پیش ازعمل
۳۴ – باب وجوب انصاف الناس ولو من النفس
۳۴ – باب وجوب به انصاف رفتار کردن با مردمان اگر چه بر ضرر خود باشد
۳۵ – باب انه یجب على المومن ان یحب للمومنین ما یحب لنفسه و ویکره لهم ما یکره لها
۳۵ – باب بر مومن واجب است آنچه را براى خود دوست مى دارد براى مومنین دوست بدارد و آنچه را براى خود نمى پسندد براى آنان نخواهد
۳۶ – باب استحباب اشتغال الانسان بعیب نفسه عن عیب الناس
۳۶ – باب استحباب اینکه آدمى به جاى اینکه به عیبجویى از دیگران بپردازد به عیب خود مشغول باشد
۳۷ – باب وجوب العدل
۳۷ – باب وجوب عدالت
۳۸ – باب انه لایجوز لمن وصف عدلا ان یخالفه الى غیره
۳۸ – باب بر کسى که درستى را مى ستاید جایز نیست که در مورد دیگرى خلاف آن را عمل کند
۳۹ – باب وجوب اصلاح النفس عند میلها الى الشر
۳۹ – باب وجوب اصلاح نمودن نفس در زمانى که به شر میل پیدا مى کند
۴۰ – باب وجوب اجتناب الخطایا و الذنوب
۴۰ – باب وجوب دورى نمودن از لغزشها و گناهان
۴۱ – باب وجوب اجتناب المعاصى
۴۱ – باب وجوب خوددارى نمودن از گناهان
۴۲ – باب وجوب اجتناب الشهوات و اللذات المحرمه
۴۲ – باب وجوب خوددارى کردن از شهوات و لذتهاى حرام
۴۳ – باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب
۴۳ – باب وجوب خوددارى کردن از گناهانى که کوچک شمرده مى شوند
۴۴ – باب تحریم کفران نعمه الله
۴۴ – باب تحریم ناسپاسى در برابر نعمت خداوند
۴۵ – باب وجوب اجتناب الکبائر
۴۵ – باب وجوب خوددارى کردن از گناهان کبیره
۴۶ – باب تعیین الکبائر التى یجب اجتنابها
۴۶ – باب معین نمودن گناهان کبیره اى که دورى از آنها واجب است
۴۷ – باب صحه التوبه من الکبائر
۴۷ – باب صحیح بودن توبه از گناهان کبیره
۴۸ – باب تحریم الاصرار على الذنب و وجوب المبادره بالتوبه و الاستغفار
۴۸ – باب تحریم پافشارى نمودن بر گناه و وجوب مبادرت نمودن به توبه و استغفار
۴۹ – باب جمله مما ینبغى تزکه من الخصال المحرمه و المکروهه
۴۹ – باب تعدادى از خصلتهاى حرام و مکروه که سزاوار است ترک شوند
۵۰ – باب تحریم طلب الرئاسه مع عدم الوثوق بالعدل
۵۰ – باب تحریم ریاست طلبى زمانى که به عدالت خود اطمینان نداشته باشى
۵۱ – باب استحباب لزوم المنزل غالبا مع التیان بحقوق الاخوان لمن یشق علیه اجتناب مفاسد العشره
۵۱ – باب استحباب اینکه کسى که دورى از مفاسد معاشرت با دیگران براى او دشوار است غالبا در خانه خود به حقوق برادران دینى رسیدگى کند
۵۲ – باب تحریم اختتال الدنیا بالدین
۵۲ – باب حرام بودن فریفتن (مردمان ) دنیا به وسیله دین
۵۳ – باب وجوب تسکین الغضب عن فعل الحرام و ما یسکن به
۵۳ – باب وجوب آرام نمودن قوه غضب از اینکه موجب ارتکاب حرام شود و بیان آنچه که غضب را بر طرف مى کند
۵۴ – باب وجوب ذکر الله عند الغضب
۵۴ – باب وجوب یاد کردن خداوند در هنگام خشم
۵۵ – باب تحریم الحسد و وجوب الجتنابه دون الغبطه
۵۵ – باب حرام بودن حسد و وجوب دورى از حسد و عدم حرمت غبطه
۵۶ – باب جمله مما عفى عنه
۵۶ – باب برخى از خصلتهایى که مورد عفو و بخشش قرار گرفته اند
۵۷ – باب تحریم التعصب على غیر الحق
۵۷ – باب حرمت تعصب ورزیدن درباره امور ناحق
۵۸ – باب تحریم التکبر
۵۸ – باب تحریم خود بزرگ بینى
۵۹ – باب تحریم التجبر و التیه و الاختیال
۵۹ – باب حرام بودن تکبر و لاف زدن و بزرگ منشى
۶۰ – باب حد التکبر و التجبر المحرمین
۶۰ – باب حد تکبر و بزرگ منشى حرام
۶۱ – باب تحریم حب الدنیا المحرمه و وجوب بعضها
۶۱ – باب تحریم دوستى دنیا و وجوب دشمن داشتن دنیا
۶۲ – باب استحباب الزهد فى الدنیا و حد الزهد
۶۲ – باب استحباب زاهدانه زندگى کردن در دنیا و حد زهد
۶۳ – باب استحباب ترک ما زاد عن قدر الضروره من الدنیا
۶۳ – باب استحباب ترک نمودن آنچه از دنیا که بیش از اندازه ضرورت است
۶۵ – باب کراهه حب المال و الشرف
۶۵ – باب کراهت دوستى دارایى و ارجمندى
۶۶ – باب کراهه الضجر و الکسل
۶۶ – باب کراهت بى قرارى نمودن و سستى کردن
۶۷ – باب کراهه الطمع
۶۷ – باب کراهت طمع ورزیدن
۶۸ – باب کراهه الخرق
۶۸ – باب کراهت درشتى کردن (ناسازگارى )
۶۹ – باب تحریم اساءه الخلق
۶۹ – باب تحریم بد اخلاقى
۷۰ – باب تحریم السفه و کون الانسان ممن یتقى شره
۷۰ – باب تحریم نادانى کردن و اینکه آدمى از کسانى باشد که از بدى او پرهیز مى شود
۷۱ – باب تحریم الفحش و وجوب حفظ الانسان
۷۱ – باب تحریم بد زبانى و وجوب حفظ نمودن زبان
۷۲ – باب تحریم البداء و عدم المبالاه بالقول
۷۲ – باب تحریم هرزه گویى و بدون مبالات سخن گفتن
۷۳ – باب تحریم القذف حتى للمشرک مع عدم الاطلاع
۷۳ – باب تحریم بدون اطلاع نسبت زنا دادن حتى به مشرک
۷۴ – باب تحریم البغى
۷۴ – باب تحریم تعدى و تجاوز
۷۵ – باب کراهه الافتخار
۷۵ – باب کراهت به خود بالیدن و مباهات کردن
۷۶ – باب تحریم قسوه القلب
۷۶ – باب تحریم قساوت قلب
۷۷ – باب تحریم الظلم
۷۷ – باب تحریم ظلم
۷۸ – باب وجوب رد المظالم الى اهلها و اشتراط ذلک فى التوبه منها فان عجز الستغفر الله للمظلوم
۷۸ – باب وجوب اصلاح نمودن و بازگرداندن دادخواهى ها به سوى صاحبان آنها و اینکه در توبه ، بازگرداندن حق شرط است و در صورتى که ستم کننده از این کار عاجز بود باید براى ستمدیده طلب مغفرت کند
۷۹ – باب اشتراط توبه من اضل الناس برده لهم الى الحق
۷۹ – باب مشروط بوده توبه کسى که مردمان را گمراه نموده به اینکه آنان را به سوى حق بازگرداند
۸۰ – باب تحریم الرضا بالظلم و المعونه للظالم و اقامه عذره
۸۰ – باب تحریم راضى بودن به ظلم و یارى کردن ستمگر و عذرآوردن و توجیه کردن ظلم او
۸۱ – باب تحریم اتباع الهوى الذى یخالف الشرع
۸۱ – باب تحریم پیروى کردن از آن خواهش نفسانى که مخالف شرع است
۸۲ – باب وجوب اعتراف المذنب لله بالذنوب و استحقاق العقاب
باب وجوب اقرار نمودن و اعتراف کردن شخص گناهکار در پیشگاه خداوند به گناهان خویش و به اینکه مستحق کیفر است
۸۳ – باب وجوب الندم على الذنوب
۸۳ – باب وجوب پشیمانى بر گناهان
۸۴ – باب وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها
۸۴ – باب وجوب پنهان کردن گناهان و تحریم آشکارا گناه کردن
۸۶ – باب وجوب التوبه من جمیع الذنوب و العزم على ترک العود ابدا
۸۶ – باب وجوب توبه نمودن از همه گناهان و تصمیم بر اینکه هرگز به گناه باز نگردد
۸۷ – باب وجوب اخلاص التوبه و شروطها
۸۷ – باب وجوب خالص بودن توبه و شرایط آن
۸۸ – باب استحباب صوم الاربعا و الخمیس و الجمعه للتوبه و استحباب الغسل و الصلاه لها
۸۸ – باب استحباب روزه گرفتن روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و همچنین استحباب غسل و نماز براى توبه
۸۹ – باب جواز تجدید التوبه و صحتها مع الاتیان بشرائطها و ان تکرر نقضها
۸۹ – باب جواز دوباره توبه کردن و صحت این توبه در صورتى که شرایط آن را به جاى آورد اگر چه شکستن آن توبه تکرار گردد
۹۰ – باب استحباب تذکر الذنب و الاستغفار منه کلما ذکره
۹۰ – باب استحباب یادآورى گناه و استغفار نمودن از آن هر گاه آن را به یاد آورد
۹۱ – باب استحباب انتهاز فرص الخیر و المبادره به عند الامکان
۹۱ – باب استحباب غنیمت شمردن فرصتهاى خیر و اینکه در صورت امکان از فرصتهاى خیر استفاده شود
۹۲ – باب استحباب تکرار التوبه و الاستغفار کل یوم و لیله من غیر ذنب و وجوبه مع الذنب
۹۲ – باب استحباب تکرار توبه و استغفار در هر روز و شب بدون اینکه گناهى صورت گرفته باشد و وجوب توبه و استغفار در صورتى که گناهى انجام شده باشد
۹۳ – باب صحه التوبه فى آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الخلقوم قبل المعاینه و کذا الاسلام
۹۳ – باب صحیح بودن توبه در پایان عمر اگر چه هنگامى باشد که جان به گلو رسیده باشد پیش از اینکه مرگ را به چشم ببیند و همچنین است اسلام آوردن
۹۴ – باب استحباب الاستغفار فى السحر
۹۴ – باب استحباب استغفار نمودن در وقت سحر
۹۵ – باب انه یجب على الانسان ان یتلافى فى یومه ما فرط فى امسه و لایوخر ذلک الى غده
۹۵ – باب اینکه بر انسان واجب است که در روز آنچه را که در روز گذشته درباره آن کوتاهى کرده است تلافى کند و این کار را به فردا موکول نکند
۹۶ – باب وجوب محاسبه النفس کل یوم و ملاحظتها و حمد الله على الحسنات و تدارک السیئات
۹۶ – باب وجوب محاسبه و ملاحظه نفس در هر روز و حمد نمودن خداوند بر نیکى ها و جبران نمودن بدیها
۹۷ – باب وجوب زیاده التحفظ عند زیاده العمر خصوصا ابنا، الاربعین فصاعدا
۹۷ – باب وجوب هوشیارى و پرهیز بسیار هنگام زیاد شدن سن خصوصا کسانى که به چهل سال یا بیشتر رسیده اند
۹۸ – باب وجوب عمل الحسنه بعد السینه
۹۸ – باب وجوب انجام کار نیک پس از ارتکاب گناه
ترجمه :
۹۹ – باب صحه التوبه من المرتد
۹۹ – باب صحیح بودن توبه شخص مرتد
۱۰۰ – باب وجوب الاستغال بصالح الاعمال عنالاهل و المال
۱۰۰ – باب وجوب مشغول بودن به کارهاى شایسته به جاى اینکه همواره به زن و فرزند و مال بپردازد
۱۰۱ – باب وجوب الحذر من عرض العمل على الله و رسوله و الائمه علیه السلام
۱۰۱ – باب وجوب پرهیز نمودن و ترسیدن از عرضه شدن عمل بر خدا و رسول و ائمه علیه السلام

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

43 فروش
59,000 ریال
43 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

عاقبتی گفت: اردیبهشت ۳, ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۵

(16) (4)

سلام، خسته نباشید،
ممنون از اینکه این کتاب گرانبها رو در اختیار ما قرار دادین.

آیت الله بهجت رحمه الله علیه:
هر روز یک روایت از کتاب (جهادالنفس ) وسائل الشیعه را مطالعه کنید. در واضحاتش بیشتر فکر کنید. بعد این را در خودتان می بینید که سر یکسال، عوض شده اید.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟