دانلود کتاب منشاء انواع

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۴, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب منشاء انواع – اصولی که فرضیه تکامل داروین بر ان استوار است

۱- اصل علیت: در دنیای جاندار هیچ رویدادی بدون علت نیست.

۲- اصل حرکت: دنیای جاندار پیوسته در حال دگرگونی است.

۳- اصل تبدیل تغییرات کمیتی به کیفیتی: در دنیای جاندار تراکم تغییرات کمیتی منجر به تغییرات کیفیتی می شود.

۴- اصل بقای ماده و انرژی: ماده جاندار جزئی از ماده موجود در عالم است نه تمام ان،حیات،ناشی از روابط ویژه ای است که مشتی از عناصر در ان داخل شده اند- میان جاندار و بی جان پیوسته تبادل عنصر و انرژی روی می دهد. در این داد و ستد هیچ چیز از میان میان نخواهد رفت.

۵- اصل اضداد: هر جز از دنیای جاندار و نیز کل ان ضدی دارد که به ان هویت می بخشد، تضاد علت حرکت و موجد تضادهای نوین است.

۶- اصل ترکیب: اضداد دنیای جاندار پیوسته با هم در کشاکش اند و سرانجام در هم ادغام می شوند از این ادغام ترکیب نوینی پا به دایره هستی می گذاردکه خود ضدی دارد.

۷- اصل نفی در نفی : هر سیستم اعم از ارگانیسم فردی، صنف، نوع، جنس، تیره…

واقیعتی است عینی که در طول زمان در اثر کشاکش اضداد منتفی خواهد شد و جایش را واقعیت عینی تازه ای می گیرد که به سهم خود روزگاری منتفی خواهد شد و به واقعیت عینی دیگر جای خواهد پرداخت. حاصل نفی در نفی سیر تکاملی است(نه کمال مطلق چون کمال مطلق ساخته ذهن است که حتی تعریفی ندارد).

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.