دانلود کتاب سیره پیشوایان

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (دی ۲۵, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب سیره پیشوایان – تاریخ گذشته، تومار بازى است در برابر تومار بسته آینده. به وسیله این تومار باز، باید بخش بسته را گشود، و خطوط حرکت آینده را ترسیم کرد، و از زندگانى گذشتگان درسھایى فراوان آموخت/ تا چندى پیش، تاریخنگاران، بیشتر، بازگو کننده حوادث و یادآور متن رویدادھا بوده، و غالباً روى علل حوادث، و یا نتایج تلخ و شیرین آن، انگشت نمى گذاشتند، تو گویى، تاریخ را براى سرگرمى و وقت گذرانى افراد مى نوشتند، و یا حمل این بار سنگین را بر دوش خود خوانندگان مى گذاردند/ نوپردازى در نگارش تاریخ که آن را از نقل وقایع خشک، به صورت تحلیل حوادث در آورد، گام بزرگى بود که در قلمرو یکى از علوم انسانى برداشته شد، این روش آنچنان فاصله اى میان دو نوع تاریخ: نقلى و تحلیلى پدید آورد، که گویى این دو شیوه نگارش، دو نوع دانش جدا از ھمند. در این نوع نگارش، علاوه بر متون تاریخ و گفتار شاھدان و راویان، از علوم چندى مانند: روانشناسى، جامعه شناسى، جغرافیاشناسى، باستانشناسى و غیره بھره گرفته مى شود، و حوادث تاریخى به صورتى مسلسل – که ھر کدام، دیگرى را پشت سر مى آورد -ھمراه با ریشه ھا و آثار و نتایج آنھا، ترسیم مى گردد/ نقطه ضعفى که در این نوع از نگارش تاریخ وجود دارد، این است که غالباً تاریخ از تصرفھاى بیجا و تفسیر به رأیھاى غلط، مصون نمانده، و حوادث تاریخى با اغراض و افکار شخصى و انگیزه ھاى خود نویسنده به ھم آمیخته مى شود، و چھره واقعیت در پرده ضخیمى از نظر ورزیھا پوشیده مى گردد/ البته نمى توان ھمه نویسندگان تاریخ را به پیشداورى متھم کرد، ولى باید پذیرفت که بسیارى از آنان از این نقطه ضعف پیراسته نیستند .ھمچنانکه نمى توان ھمه تاریخنگاران نقلى را، نویسندگانى با ھدف و واقع گرا انگاشت، زیرا برخى از آنان نیز از اغراض شخصى دور نبودند و به نقل آنچه مؤید افکار و اندیشه ھا و عقاید دینى و منافع ملى آنھا بوده مى پرداختند، و از رویه دیگر حوادث، چیزى ترسیم نمى کردند .منتھا، در مقام مقایسه، باید گفت: میزان خطا در تاریخ تحلیلى به مراتب فزونتر از تاریخ نقلى مى باشد/ در عصر ما، چیزى که به تاریخ تحلیلى رونق بیشترى بخشیده، تدوین فلسفه تاریخ است که خود مانند دیگر فلسفه ھاى ھر علمى، جدا از علم تاریخ است. فلسفه تاریخ، علل کلى پیدایش وقایع، و تکامل جامعه را روشن مى سازد و قوانین عمومى تکامل را به ما مى آموزد .به دیگر سخن: فلسفه تاریخ، ارتباط و پیوند میان وقایع گوناگون را مورد تحقیق و بررسى قرار داده و علل و معالیل را در وقایع تاریخى کشف مى کند. ھر نو(ع) کاوش و جستجو در پیدا کردن قوانین عمومى تکامل جامعه انسانى، گامى در راه تکامل فلسفه است/ « علم جامعه انسان » تاریخ یا مطالعه عمیق در علل تکامل و یا تحولات زندگى انسانھا، روشن مى سازد که عوامل محرک تاریخ یکى دو تا نیست، بلکه عوامل گوناگونى در شرائط مختلف، چرخ زندگى جامعه انسان را به حرکت درآورده و با قلم تکوین، صفحات تاریخ آنان را نگاشته است، و در طول تاریخ، تنھا یک عامل نبوده است که ترسیم کننده خط زندگى بشر باشد/ گروھى که مى کوشند نیروى محرک تاریخ را به صورت تک عاملى معرفى کنند، تنگ نظرانى ھستند که فقط گوشه اى از حوادث حیات انسان را مورد کاوش قرار مى دھند، نه ھمه جوانب را. این گونه کسان، گویى سوگند یاد کرده اند که براى تکامل تاریخ بشر، یک عامل بیشتر معرفى نکنند، و یا عامل مورد نظر خویش را کلید سحرآمیزى مى انگارند که مى تواند تمام درھاى بسته تاریخ را بگشاید! آنان براى اینکه خود را تنگ نظر معرفى نکنند، عامل واحدى را، مانند شرائط اقتصادى، زیر بناى تمام رویدادھا معرفى کرده و دیگر عوامل را – به لحاظ تأثیر گذارى – در درجه دوم قلمداد مى نمایند/ کسانى که موتور محرک تاریخ را یک عامل بیش نمى دانند، انسانھاى یک بعدى و سطحى نگرى ھستند که ذھن محدود آنان تنھا به یک بعد از عوامل سازنده تاریخ انس گرفته، و از دیگر عوامل غفلت ورزیده اند و یا افکار حزبى و سیاسى، آنان را به توانمندى عاملى خاص (مبارزه طبقاتى) سوق داده، و دیگر عوامل را رو بنا دانسته اند .

 

۱ سیره پیشوایان (زندگانی امام علی علیه السلام)
۲ سیره پیشوایان (زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام)
۳ سیره پیشوایان (زندگانی امام حسین علیه السلام)
۴ سیره پیشوایان (زندگانی امام سجاد علیه السلام)
۵ سیره پیشوایان (زندگانی امام محمد باقر علیه السلام)
۶ سیره پیشوایان (زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام)
۷ سیره پیشوایان (زندگانی امام موسی کاظم علیه السلام)
۸ سیره پیشوایان (زندگانی امام رضا علیه السلام)
۹ سیره پیشوایان (زندگانی امام جواد علیه السلام)
۱۰ سیره پیشوایان (زندگانی امام هادی علیه السلام)
۱۱ سیره پیشوایان (زندگانی امام عسکری علیه السلام)
۱۲ سیره پیشوایان (زندگانی امام زمان (عج))

 

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

4 thoughts on “دانلود کتاب سیره پیشوایان

  ناشناس (اردیبهشت ۴, ۱۳۹۲) کاربر عادی

  ممنون

  احمد (مهر ۵, ۱۳۹۲) کاربر عادی

  سلام
  عالی بود. دستتون درد نکنه.

  majid_026 (دی ۲, ۱۳۹۲) کاربر عادی

  merci

  علی (دی ۲۰, ۱۳۹۲) کاربر عادی

  عالی بود استقاده کردیم خدا قوت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.