دانلود کتاب رساله امام خمینی

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۲۷, ۱۳۹۲)

رسالۀ توضیح المسائل، مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر، شامل احکام و دستورات عملی شرع مقدس اسلام است که با توجه به نیاز روز مؤمنان و مواجهۀ ایشان با مسائل مستحدثه و نوین زندگی جدید، تدوین و عرضه شده است. این رساله، راهنمایی برای پیشبرد امور فردی و اجتماعی زندگی هر فرد مسلمان است تا بتواند در خلال زندگی جاری خود رضایت خداوند متعال را جلب نماید و شئون مختلف زندگی خود را در مسیر رستگاری در دنیا و آخرت تنظیم نماید.

 

فهرست کتاب

 

احکام تقلید
احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
آب کر
آب قلیل
آب جارى
آب باران
آب چاه
احکام آبها
احکام تخلى (بول و غائط کردن)
استبراء
مستحبات و مکروهات تخلى
نجاسات
بول و غائط
منى
مردار
خون
سگ و خوک
کافر
شراب
فقاع
عرق جنب از حرام
عرق شتر نجاستخوار
راه ثابت‏ شدن نجاست
راه نجس شدن چیزهاى پاک
احکام نجاسات
مطهرات
آب
زمین
آفتاب
استحاله
کم شدن دو سوم آب انگور
انتقال
اسلام
تبعیت
برطرف شدن عین نجاست
استبراء حیوان نجاستخوار
غایب شدن مسلمان
احکام ظرفها
وضو
وضوى ارتماسى
دعاهایى که موقع وضو گرفتن
مستحب است
شرایط وضو
احکام وضو
چیزهایى که باید براى آنها وضو گرفت
چیزهایى که وضو را باطل مى‏کند
احکام وضوى جبیره
غسلهاى واجب
احکام جنابت
چیزهایى که بر جنب حرام است
چیزهایى که بر جنب مکروه است
غسل جنابت
غسل ترتیبى
غسل ارتماسى
احکام غسل کردن
استحاضه
احکام استحاضه
حیض
احکام حائض
اقسام زنهاى حائض
صاحب عادت وقتیه و عددیه
صاحب عادت وقتیه
صاحب عادت عددیه
مضطربه
مبتدئه
ناسیه
مسائل متفرقه حیض
نفاس
غس مس میت
احکام محتضر
احکام بعد از مرگ
احکام غسل و کفن و نماز و دفن
میت
احکام غسل میت
احکام کفن میت
احکام حنوط
احکام نماز میت
مستحبات نماز میت
احکام دفن
مستحبات دفن
نماز وحشت
نبش قبر
غسلهاى مستحب
تیمم
او از موارد تیمم
دوم از موارد تیمم
سوم از موارد تیمم
چهارم از موارد تیمم
پنجم از موارد تیمم
ششم از موارد تیمم
هفتم از موارد تیمم
چیزهایى‏که تیمم‏ به آنها صحیح ‏است
دستور تیمم
احکام تیمم
احکام نماز
نمازهاى واجب یومیه
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نماز مغرب و عشاء
وقت نماز صبح
احکام وقت نماز
نمازهایى‏که‏ باید به‏ ترتیب‏ خوانده‏ شود
نمازهاى مستحب
وقت نافله ‏هاى یومیه
نماز غفیله
احکام قبله
پوشانیدن بدن در نماز
لباس نمازگزار
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
شرط چهارم
شرط پنجم
مواردى که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
چیزهایى که در لباس نمازگزار مستحب است
چیزهایى که در لباس نمازگزار مکروه است
مکان نمازگزار
جاهایى که نماز خواندن در آنها مستحب است
جاهایى که نماز خواندن در آنها مکروه است
احکام مسجد
اذان و اقامه
ترجمه اذان و اقامه
واجبات نماز
نیت
تکبیره الاحرام
قیام (ایستادن)
قرائت
رکوع
سجود
چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است
مستحبات و مکروهات سجده
سجده واجب قرآن
تشهد
سلام نماز
ترتیب
موالات
قنوت
ترجمه نماز
ترجمه سوره حمد
ترجمه سوره قل هو الله احد
ترجمه ذکر رکوع و سجود و
ذکرهایى که بعد از آنهامستحب‏است
ترجمه قنوت
ترجمه تسبیحات اربعه
ترجمه تشهد و سلام
تعقیب نماز
صلوات بر پیغمبر
مبطلات نماز
چیزهایى که در نماز مکروه است
مواردى که مى‏شود نماز واجب را شکست
شکیات
شکهاى باطل
شکهایى که نباید به آنها اعتنا کرد
شک در چیزى که محل آن گذشته
شک بعد از سلام
شک بعد از وقت
کثیر الشک
شک امام و ماموم
شک در نماز مستحبى
شکهاى صحیح
نماز احتیاط
سجده سهو
دستور سجده سهو
قضاى سجده و تشهد فراموش شده
کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز
نماز مسافر
مسائل متفرقه
نماز قضا
نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگتر  واجب است
نماز جماعت
شرایط امام جماعت
احکام جماعت
چیزهایى که در نماز جماعت مستحب است
چیزهایى که در نماز جماعت مکروه  است
نماز آیات
دستور نماز آیات
نماز عید فطر و قربان
اجیر گرفتن براى نماز

احکام روزه
نیت
چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند
خوردن و آشامیدن
جماع
استمناء
دروغ بستن به خدا و پیغمبر
رساندن غبار غلیظ به حلق
فرو بردن سر در آب
باقى ماندن بر جنابت‏ و حیض‏ نفاس تا اذان صبح
اماله کردن
قى کردن
احکام چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند
آنچه براى روزه ‏دار مکروه است
جاهایى که قضا و کفاره واجب است
کفاره روزه
جاهایى که فقط قضاى روزه واجب است
احکام روزه قضا
احکام روزه مسافر
کسانى که روزه بر آنها واجب نیست
راه ثابت ‏شدن اول ماه
روزه‏هاى حرام و مکروه
روزه‏هاى مستحب
مواردى که مستحب است انسان از
کارهایى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى نماید
احکام خمس
منفعت کسب
معدن
گنج
مال حلال مخلوط به حرام
جواهرى که به واسطه فرو رفتن در -دریا به دست مى‏آید
غنیمت
زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد
مصرف خمس
احکام زکات
شرایط واجب شدن زکات
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نصاب گاو
نصاب گوسفند
مصرف زکات
شرایط کسانى که مستحق زکاتند
نیت زکات
مسائل متفرقه زکات
زکات فطره
مصرف زکات فطره
مسائل متفرقه زکات فطره
احکام حج
احکام خریدو فروش
چیزهایى که در خرید و فروش مستحب است
معاملات مکروه
معاملات باطل
شرایط فروشنده و خریدار
شرایط جنس و عوض آن
صیغه خرید و فروش
خرید و فروش میوه‏ها
نقد و نسیه
معامله سلف
شرایط معامله سلف
احکام معامله سلف
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مواردى که انسان مى‏تواندمعامله را بهم بزند
مسائل متفرقه
احکام شرکت
احکام صلح
احکام اجاره
شرایط مالى که آن را اجاره مى‏دهند
شرایط استفاده‏اى که مالی‏ را که براى آن اجاره مى‏دهند
مسائل متفرقه اجاره
احکام مزارعه
احکام مساقات
کسانى نمى‏توانند در مال خود تصرف کنند
احکام وکالت
احکام قرض
احکام حواله دادن
احکام رهن
احکام ضامن شدن
احکام کفالت
احکام ودیعه (امانت)
احکام عاریه
احکام نکاح یا ازدواج و زناشویى
احکام عقد
دستور خواندن عقد دائم
دستور خواندن عقد غیر دائم
شرایط عقد
عیبهایى که بواسطه آنها مى‏شود عقد را بهم زد
عده‏اى از زنها که ازدواج‏ با آنان حرام است
احکام عقد دائم
متعه یا صیغه
احکام نگاه کردن
مسائل متفرقه زناشویى
احکام شیر دادن
شرایط شیر دادنى که علت محرم شدن است
آداب شیر دادن
مسائل متفرقه شیر دادن
احکام طلاق
عده طلاق
عده زنى که شوهرش مرده
طلاق بائن و طلاق رجعى
احکام رجوع کردن
طلاق خلع
طلاق بارات
احکام متفرقه طلاق
احکام غصب
احکام مالى که انسان آن را پیدا مى‏کند
احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
دستور سر بریدن حیوانات
شرایط سر بریدن
دستور کشتن شتر
چیزهایى که موقع سر بریدن
حیوانات مستحب است
چیزهایى که در کشتن حیوانات مکروه است
احکام شکار با اسلحه
شکار کردن با سگ شکارى
صید ماهى
صید ملخ
احکام خوردنیها و آشامیدنیها
چیزهایى که موقع غذا خوردن مستحب است
چیزهایى که در غذا خوردن مکروه است
مستحبات آب آشامیدن
مکروهات آب آشامیدن
احکام نذر و عهد
احکام قسم خوردن
احکام وقف
احکام وصیت
احکام ارث
ارث دسته اول
ارث دسته دوم
ارث دسته سوم
ارث زن و شوهر
مسائل متفرقه ارث
ملحقات توضیح المسائل
امر به معروف و نهى از منکر
شرایط امر به معروف و نهى از منکر
مراتب امر به معروف و نهى از منکر
مسائل دفاع
بعضى از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
سفته
سرقفلى
معاملات بانکى
بیمه
بخت‏ آزمایى
تلقیح
تشریح و پیوند
خاتمه

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

95 فروش
59,000 ریال
95 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

59 فروش
37,000 ریال
59 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

40 فروش
49,000 ریال
40 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

35 فروش
20,000 ریال
35 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

33 فروش
69,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

32 فروش
30,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

18 فروش
59,000 ریال
18 فروش

نــظرات کاربــران

حمیدرضا گفت: آذر ۹, ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۷

(4) (4)

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

سلام خیلی ممنون
انشاءالله سربلند باشید

مهدی گفت: خرداد ۵, ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷

(15) (2)

با سلام و خسته نباشید…
رمز فایل چیه؟لطفا سریع پاسخ دهید.

دانیال گفت: خرداد ۱۱, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸

(0) (0)

واقعا کتاب خوی و آموزنده ایه دستتون درد نکنه

امیر (مدیریت) گفت: خرداد ۱۷, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵

(0) (0)

خواهش میکنم

نظر شما درباره این صفحه چیست؟