دانلود کتاب رساله امام خمینی

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۲۷, ۱۳۹۲)

رسالۀ توضیح المسائل، مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر، شامل احکام و دستورات عملی شرع مقدس اسلام است که با توجه به نیاز روز مؤمنان و مواجهۀ ایشان با مسائل مستحدثه و نوین زندگی جدید، تدوین و عرضه شده است. این رساله، راهنمایی برای پیشبرد امور فردی و اجتماعی زندگی هر فرد مسلمان است تا بتواند در خلال زندگی جاری خود رضایت خداوند متعال را جلب نماید و شئون مختلف زندگی خود را در مسیر رستگاری در دنیا و آخرت تنظیم نماید.

 

فهرست کتاب

 

احکام تقلید
احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
آب کر
آب قلیل
آب جارى
آب باران
آب چاه
احکام آبها
احکام تخلى (بول و غائط کردن)
استبراء
مستحبات و مکروهات تخلى
نجاسات
بول و غائط
منى
مردار
خون
سگ و خوک
کافر
شراب
فقاع
عرق جنب از حرام
عرق شتر نجاستخوار
راه ثابت‏ شدن نجاست
راه نجس شدن چیزهاى پاک
احکام نجاسات
مطهرات
آب
زمین
آفتاب
استحاله
کم شدن دو سوم آب انگور
انتقال
اسلام
تبعیت
برطرف شدن عین نجاست
استبراء حیوان نجاستخوار
غایب شدن مسلمان
احکام ظرفها
وضو
وضوى ارتماسى
دعاهایى که موقع وضو گرفتن
مستحب است
شرایط وضو
احکام وضو
چیزهایى که باید براى آنها وضو گرفت
چیزهایى که وضو را باطل مى‏کند
احکام وضوى جبیره
غسلهاى واجب
احکام جنابت
چیزهایى که بر جنب حرام است
چیزهایى که بر جنب مکروه است
غسل جنابت
غسل ترتیبى
غسل ارتماسى
احکام غسل کردن
استحاضه
احکام استحاضه
حیض
احکام حائض
اقسام زنهاى حائض
صاحب عادت وقتیه و عددیه
صاحب عادت وقتیه
صاحب عادت عددیه
مضطربه
مبتدئه
ناسیه
مسائل متفرقه حیض
نفاس
غس مس میت
احکام محتضر
احکام بعد از مرگ
احکام غسل و کفن و نماز و دفن
میت
احکام غسل میت
احکام کفن میت
احکام حنوط
احکام نماز میت
مستحبات نماز میت
احکام دفن
مستحبات دفن
نماز وحشت
نبش قبر
غسلهاى مستحب
تیمم
او از موارد تیمم
دوم از موارد تیمم
سوم از موارد تیمم
چهارم از موارد تیمم
پنجم از موارد تیمم
ششم از موارد تیمم
هفتم از موارد تیمم
چیزهایى‏که تیمم‏ به آنها صحیح ‏است
دستور تیمم
احکام تیمم
احکام نماز
نمازهاى واجب یومیه
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نماز مغرب و عشاء
وقت نماز صبح
احکام وقت نماز
نمازهایى‏که‏ باید به‏ ترتیب‏ خوانده‏ شود
نمازهاى مستحب
وقت نافله ‏هاى یومیه
نماز غفیله
احکام قبله
پوشانیدن بدن در نماز
لباس نمازگزار
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
شرط چهارم
شرط پنجم
مواردى که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
چیزهایى که در لباس نمازگزار مستحب است
چیزهایى که در لباس نمازگزار مکروه است
مکان نمازگزار
جاهایى که نماز خواندن در آنها مستحب است
جاهایى که نماز خواندن در آنها مکروه است
احکام مسجد
اذان و اقامه
ترجمه اذان و اقامه
واجبات نماز
نیت
تکبیره الاحرام
قیام (ایستادن)
قرائت
رکوع
سجود
چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است
مستحبات و مکروهات سجده
سجده واجب قرآن
تشهد
سلام نماز
ترتیب
موالات
قنوت
ترجمه نماز
ترجمه سوره حمد
ترجمه سوره قل هو الله احد
ترجمه ذکر رکوع و سجود و
ذکرهایى که بعد از آنهامستحب‏است
ترجمه قنوت
ترجمه تسبیحات اربعه
ترجمه تشهد و سلام
تعقیب نماز
صلوات بر پیغمبر
مبطلات نماز
چیزهایى که در نماز مکروه است
مواردى که مى‏شود نماز واجب را شکست
شکیات
شکهاى باطل
شکهایى که نباید به آنها اعتنا کرد
شک در چیزى که محل آن گذشته
شک بعد از سلام
شک بعد از وقت
کثیر الشک
شک امام و ماموم
شک در نماز مستحبى
شکهاى صحیح
نماز احتیاط
سجده سهو
دستور سجده سهو
قضاى سجده و تشهد فراموش شده
کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز
نماز مسافر
مسائل متفرقه
نماز قضا
نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگتر  واجب است
نماز جماعت
شرایط امام جماعت
احکام جماعت
چیزهایى که در نماز جماعت مستحب است
چیزهایى که در نماز جماعت مکروه  است
نماز آیات
دستور نماز آیات
نماز عید فطر و قربان
اجیر گرفتن براى نماز

احکام روزه
نیت
چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند
خوردن و آشامیدن
جماع
استمناء
دروغ بستن به خدا و پیغمبر
رساندن غبار غلیظ به حلق
فرو بردن سر در آب
باقى ماندن بر جنابت‏ و حیض‏ نفاس تا اذان صبح
اماله کردن
قى کردن
احکام چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند
آنچه براى روزه ‏دار مکروه است
جاهایى که قضا و کفاره واجب است
کفاره روزه
جاهایى که فقط قضاى روزه واجب است
احکام روزه قضا
احکام روزه مسافر
کسانى که روزه بر آنها واجب نیست
راه ثابت ‏شدن اول ماه
روزه‏هاى حرام و مکروه
روزه‏هاى مستحب
مواردى که مستحب است انسان از
کارهایى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى نماید
احکام خمس
منفعت کسب
معدن
گنج
مال حلال مخلوط به حرام
جواهرى که به واسطه فرو رفتن در -دریا به دست مى‏آید
غنیمت
زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد
مصرف خمس
احکام زکات
شرایط واجب شدن زکات
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نصاب گاو
نصاب گوسفند
مصرف زکات
شرایط کسانى که مستحق زکاتند
نیت زکات
مسائل متفرقه زکات
زکات فطره
مصرف زکات فطره
مسائل متفرقه زکات فطره
احکام حج
احکام خریدو فروش
چیزهایى که در خرید و فروش مستحب است
معاملات مکروه
معاملات باطل
شرایط فروشنده و خریدار
شرایط جنس و عوض آن
صیغه خرید و فروش
خرید و فروش میوه‏ها
نقد و نسیه
معامله سلف
شرایط معامله سلف
احکام معامله سلف
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مواردى که انسان مى‏تواندمعامله را بهم بزند
مسائل متفرقه
احکام شرکت
احکام صلح
احکام اجاره
شرایط مالى که آن را اجاره مى‏دهند
شرایط استفاده‏اى که مالی‏ را که براى آن اجاره مى‏دهند
مسائل متفرقه اجاره
احکام مزارعه
احکام مساقات
کسانى نمى‏توانند در مال خود تصرف کنند
احکام وکالت
احکام قرض
احکام حواله دادن
احکام رهن
احکام ضامن شدن
احکام کفالت
احکام ودیعه (امانت)
احکام عاریه
احکام نکاح یا ازدواج و زناشویى
احکام عقد
دستور خواندن عقد دائم
دستور خواندن عقد غیر دائم
شرایط عقد
عیبهایى که بواسطه آنها مى‏شود عقد را بهم زد
عده‏اى از زنها که ازدواج‏ با آنان حرام است
احکام عقد دائم
متعه یا صیغه
احکام نگاه کردن
مسائل متفرقه زناشویى
احکام شیر دادن
شرایط شیر دادنى که علت محرم شدن است
آداب شیر دادن
مسائل متفرقه شیر دادن
احکام طلاق
عده طلاق
عده زنى که شوهرش مرده
طلاق بائن و طلاق رجعى
احکام رجوع کردن
طلاق خلع
طلاق بارات
احکام متفرقه طلاق
احکام غصب
احکام مالى که انسان آن را پیدا مى‏کند
احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
دستور سر بریدن حیوانات
شرایط سر بریدن
دستور کشتن شتر
چیزهایى که موقع سر بریدن
حیوانات مستحب است
چیزهایى که در کشتن حیوانات مکروه است
احکام شکار با اسلحه
شکار کردن با سگ شکارى
صید ماهى
صید ملخ
احکام خوردنیها و آشامیدنیها
چیزهایى که موقع غذا خوردن مستحب است
چیزهایى که در غذا خوردن مکروه است
مستحبات آب آشامیدن
مکروهات آب آشامیدن
احکام نذر و عهد
احکام قسم خوردن
احکام وقف
احکام وصیت
احکام ارث
ارث دسته اول
ارث دسته دوم
ارث دسته سوم
ارث زن و شوهر
مسائل متفرقه ارث
ملحقات توضیح المسائل
امر به معروف و نهى از منکر
شرایط امر به معروف و نهى از منکر
مراتب امر به معروف و نهى از منکر
مسائل دفاع
بعضى از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
سفته
سرقفلى
معاملات بانکى
بیمه
بخت‏ آزمایى
تلقیح
تشریح و پیوند
خاتمه

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

12 فروش
37,000 ریال
12 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

11 فروش
69,000 ریال
11 فروش
ساعت ساز نابینا

دانلود کتاب ساعت ساز نابینا ریچارد داوکینز

دربارۀ کتاب ساعت ساز نابینا اوج کار ریچارد داوکینز است، این کتاب که شرح تکامل (فرگشت) است با شور و تحسین زیاد، به عنوان تاثیرگذارترین اثر در این زمینه در یک صد سال اخیر اعلام شد. داوکینز در این اثر به وضوح آشکار می کند چگونه کشف داروین و والاس ، یعنی فرایند ناآگاه ، […]

4 فروش
10,000 ریال
4 فروش

دانلود کتاب هوش اجتماعی دانیل گلمن

دربارۀ کتاب کتاب هوش اجتماعی که دانیل گلمن آن را برتر از ضریب هوشی و هوش هیجانی می‌شمارد، روابط انسان را با جامعه پیرامون خود شکل می‌دهد و دنیای بیرونی و درونی و موفقیت و شکست او را رقم می‌زند. آیا هوش اجتماعی ارثی و ژنتیکی است و یا اکتسابی و قابل پرورش و تعیلم […]

4 فروش
69,000 ریال
4 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

4 فروش
39,000 ریال
4 فروش
جهانی از عدم

دانلود کتاب جهانی از عدم لاورنس کراوس

جهانی از عدم – جهان از کجا آمده است؟ قبل از آن چه بوده است؟ آینده چه چیزی را با خود به همراه خواهد داشت؟ و نهایتا چرا به جای هیچ، چیزی وجود دارد؟ جواب های هیجان انگیز لاورنس کراوس به این سوالات و دیگر سوالات بی انتها در یک ویدیویی در یوتیوب ۲ نزدیک […]

4 فروش
49,000 ریال
4 فروش
مامان و معنی زندگی

دانلود کتاب مامان و معنی زندگی اروین یالوم

دربارۀ کتاب کتاب مامان و معنی زندگی دستاورد تجربه‌ی شخصی و حرفه‌ای نویسنده‌ای توانا و روان‌درمانگری چیره‌دست است. دکتر اروین یالوم استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد، نویسنده‌ی رمان وقتی نیچه گریست و درسنامه‌ی معتبر روان‌درمانی اگزیستانسیال، این بار نیز شخصیت‌هایی به‌یاد‌ماندنی را به ما معرفی می‌کند. در نقبی که به رؤیاها و افکارش زده، به پائولا […]

3 فروش
10,000 ریال
3 فروش

نــظرات کاربــران

حمیدرضا گفت: آذر ۹, ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۷

(3) (4)

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

سلام خیلی ممنون
انشاءالله سربلند باشید

مهدی گفت: خرداد ۵, ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷

(12) (2)

با سلام و خسته نباشید…
رمز فایل چیه؟لطفا سریع پاسخ دهید.

دانیال گفت: خرداد ۱۱, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸

(0) (0)

واقعا کتاب خوی و آموزنده ایه دستتون درد نکنه

Admin

Admin گفت: خرداد ۱۷, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵

(0) (0)

خواهش میکنم

نظر شما درباره این صفحه چیست؟