دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۵, ۱۳۹۵)

دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد در عصر کنونی اقتصاد خرد نقش مهمی در تصمیم گیری های تجاری ، مدیریتی و به ویژه درک اینکه چگونه اقتصاد جدید وظایف خود را انجام می دهد . در حقیقت هدف اصلی از نگارش این کتاب بسط سادۀ مطلب از طریق ابزار ها و اصولی است که برای درک و تجزیه و تحلیل مسایل و موضوعات اقتصاد خرد ضروری می باشد . اگرچه هر روز در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله خرد نظریات جدیدی مطرح می شود و این رشته از اقتصاد در حال تغییر و تحول است . اما در این کتاب سعی گردیده است جدیدترین نظریات موجود در این زمینه ، نظیر تئوری رفتار مصرف کننده ، تئوری  رفتار تولید کننده ، تئوری های بازار ، تئوری بازیها و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

 

با توجه به گستردگی استفاده از مباحث اقتصاد خرد در رشته های مختلف علوم انسانی نظیر اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و … سعی شده مطالب آنچنان ارایه گردد که برای کلیه دانشجویان و با کمترین اطلاعات ریاضی قابل درک باشد . برای این منظور نه تنها شکل غالب تجزیه و تحلیل موضوعات را توصیفی و هندسی تشکیل می دهد، بلکه پس از ارایه هر موضوعی حتی الامکان یک مثال نیز آورده شده است .

 

کتاب مشتمل بر ۱۴ فصل است که در انتهای هر فصل علاوه بر خلاصۀ مطالب ارایه شده در فصل ، چند سوال نیز برای هر بحث و تجزیه و تحلیل نیز آورده شده است .

 

در فصل اول ابتدا ضمن بیان چند مساله اقتصادی ، تعریفی از اقتصاد ارایه گردیده است ، انگاه در رابطه با نیازهای انسان و منابع اقتصادی مطالبی ارایه شده است . در این بخش مشاهده می شود که انسان برای ادامه حیات خواسته هایی دارد که این خواسته ها از فردی به فرد دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است . از طرف دیگر منابع اقتصادی که امکان تولید خواسته ها را فراهم میسازد حداقل به طور بالفعل محدود است . اقتصاد در حقیقت امکان پاسخگویی به حداکثر خواسته ها را با امکانات محدود فراهم می سازد . در بخش بعدی این فصل مفاهیم اقتصاد اثباتی و دستوری مورد بررسی قرار گرفته است . بلاخره چارچوب بررسی اقتصاد خرد و اینکه این بخش از اقتصاد چه مقولاتی را در بر می گیرد موضوع بخش پایانی این فصل است .

 

در فصل دوم بازار ، یعنی موضوعی که در قلب سیستم قیمتها قرار دارد ، بررسی می شود . از آنجایی که عرضه و تقاضا دو طرف بازار را تشکیل می دهند ، بررسی این مفاهیم و عوامل موثر بر آنها از موضوعات بعدی این فصل است و بلاخره در بخش پایانی این فصل تعیین قیمت تعادلی یعنی قیمتی که در آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابرند ، تجزیه و تحلیل می شود .

 

در فصل سوم کشش ها بررسی می شود . در این راستا ابتدا ضمن تجزیه و تحلیل کشش قیمتی عرضه و تقاضا و چگونگی محاسبه آنها ، کشش نقطه ای و قوسی نیز بررسی می گردد . در ادامه این فصل کشش درآمدی و کالاهای پست و نرمال و همین طور کشش متقاطع و کالاهای جانشین و مکمل با توجه به کشش درآمدی و متقاطع مورد بررسی قرار می گیرد . و بلاخره در بخش پایانی این فصل ، کاربرد کشش ها تجزیه و تحلیل می گردد. در این رابطه تاثیر کشش های منحنی های عرضه و تقاضا بر مصرف کننده و تولید کننده از نظر میزان مالیات پرداختی و یا یارانۀ دریافتی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 

فصل چهارم به بررسی رفتار مصرف کننده که همان تعیین شرط تعادل یعنی وضعیتی که رضایت و خرسندی مصرف کننده حداکثر می گردد ، اختصاص دارد . در این راستا ابتدا رفتار مصرف کننده طریقه کاردینالی بررسی میگردد ، انگاه در ادمه بحث به بررسی رفتار مصرف کننده به طریقه ادرینالی که همان منحنی های بی تفاوتی می باشد ، می پردازد . در واقع در این فصل به این سوال پاسیخ داده می شود که مصرف کننده چگونه بودجه محدودش را به مصرف کالاها و خدمات تخصیص دهد که رضایت و مطلوبیت وی حداکثر گردد .

 

فصل پنجم و ششم رفتار تولید کننده را مورد بررسی قرار می دهد . در فصل پنجم ابتدا شرط حداکثر کردن سود تولید کننده وقتی که تنها یک نهاده متغیر وجود دارد بررسی می شود . آنگاه در ادامه همین فصل با توجه به منحنی های تولید همسان ، شرط حداکثر شدن سود تولید کننده با دو نهاده بررسی می شود . در فصل ششم نیز هزینه ها و انواع آن تجزیه و تحلیل می شود . اگر در بررسی رفتار تولید کننده ، شرایط حداکثر شدن تولید با توجه به هزینه معین بررسی می گردد ، در بحث هزینه ها شرایط حداقل شدن هزینه در سطح تولید معین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

 

فصل هفتم به تعیین قیمت در بازار رقابت کامل اختصاص دارد . در این فصل ضمن بررسی شرط حداکثر شدن سود موسسه در کوتاه مدت و بلند مدت ، منحنی عرضه صنعت و مازاد مصرف کننده و تولید کننده و نیز اثرات مالیات بندی بر مازاد کل مورد بررسی قرار می گیرد .

 

فصل های هشتم و نهم به تعیین قیمت در حالات غیر رقابتی می پردازد . در این رابطه در فصل هشتم شرط حداکثر سود انحصار کامل فروش در کوتاه مدت و بلند مدت و همین طور اثرات مالیات بندی و نیز کارایی و یا عدم کارایی تولید کننده انحصاری در مقایسه با تولید کننده در شرایط رقابت کامل بررسی می شود و در فصل نهم تعادل تولید کننده در کوتاه مدت و بلند مدت در بازار رقابت انحصاریو انحصار چند جانبه و با توجه به مدل های کرنت ، اشتاکلبرگ و برتراند تجزیه و تحلیل می شود .

 

و در فصل های دیگر …

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.