دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری

 

چکیده:

 

نیازهای بشر چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن صرفنظر کرد . امروز با توجه به منابع کمیاب و نیازهای نامحدودی که وجود دارد ، استفاده درست و مناسب از منابع کمیاب و بر طرف کردن نیازهای نامحدود امری واجب و ضروری به شمار می رود وهمچنین با توجه به جهانی شدن اقتصاد و شکستن مرزهای جغرافیایی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی و . . . . و افزایش رقابت ، دولتها و شرکتها را بر آن داشته تا برای از دست ندادن بازارهای داخلی و خارجی و خارج نشدن از گوی رقابت داخلی وجهانی ، کالاهایی با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر و قیمت پائین تر به بازارهای داخلی و خارجی شان عرضه نمایند که این می تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت  گیرد. بنابراین ، این چیزی جزء بهره وری و کارایی بیشتر عوامل تولید نمی تواند باشد .

 

بهره وری باعث صرفه جویی در استفاده ازمنابع کمیاب و افزایش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزایای بهره وری همچنین به صورت دستمزدهای بالا و کیفیت بهتر زندگی شغلی ظاهر می شود.

 

بهره وری :

 

استفاده بهینه از منابع سازمان بمنظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش، در چارچوب یک نظام ارزشی مورد قبول می باشد.

 

سازمان بین المللی کار:

 

بهره‌وری رابطه‌ایست بین ستانده حاصل از یک سیستم تولیدی(کالا یا خدمات) با داده های بکار رفته (منابع موردنیاز)برای آن ستانده(داده/ستانده = بهره وری)
در فصل اول به ادبیات موضوعی می پردازیم که شامل تعاریف بهره وری و دستمزد و بررسی فناوری اطلاعات و تاریخچه کامپیوتر و اینترنت می باشد. در فصل دوم به بررسی مبانی تئوریک می پردازیم که فناوری اطلاعات چگونه میتواند روی بهره وری نیروی کار و دستمزد تأثیر بگذارد . در فصل سوم به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است را تجزیه و تحلیل می کنیم و فصل چهارم به بحث روش نمونه گیری و برآورد موجودی سرمایه اختصاص یافته است و در نهایت ، در فصل آخر ضمن برآورد مدل به نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازیم .

 

کلمات کلیدی:
کار
فناوری
دستمزد
بهره وری
رابطه فناوری و بهره وری

 

مقدمه

 

امروزه استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تمام کارها وارد شده است و در اکثر کارها از این دو ابزار و فناوری استفاده می شود . که در کشور ما نیز استفاده از کامپیوتر به طور گسترده و استفاده از اینترنت به طور محدودتر در زندگی افراد راه پیدا کرده است .بدیهی است که تغییرات تکنولوژیکی علاوه بر اینکه روی بهره وری تأثیر می گذارد، باعث تغییر نوع شغلها ، مهارتها ، مسئولیتها و وظایف کارگران می شود و نیروی کار در بازار کار دارای مزیت خواهد بود . بنابراین ، جذب  نیروی  کار ماهر و متخصص در فعالیتهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات ضروری است که این خود روی دستمزد نیروی کار تأثیر می گذارد.

 

گسترش سریع این دو وسیله ، دولتها ، شرکتها ، صنعتگران و مدیران و . . .  را بر آن داشته است که برای بهبود کیفیت و کمیت تولیدات خود و افزایش بهره وری از فناوری اطلاعات به طور مطلوب استفاده کنند .هر تکنولوژی و ابزار جدید که وارد زندگی بشر می شود پیامدها و نتایج مثبت و منفی را با خود به همراه خواهد داشت و سوء ظن ها مختلفی را ایجاد خواهد کرد که فناوری اطلاعات و استفاده از آن نیز از این سوء ظن های به دور نبوده است . تحقیقات گسترده ای در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات بر روی متغیرهای اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی صورت گرفته است .

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار ۱
۱-۱- بهره وری ۹
۱-۱-۱- تعریف بهره وری ۱۰
۱-۱-۲- مدلها و شاخصهای بهره وری ۱۵
و- مدل گریگ –هریس (Craig –Harris) 21
ز- مدل ماندل : (Mundel Medel) 22
ح-مدل تیلور – دیویس : (TyLor-Davis Model) 23
۱-۲- مفهوم دستمزد ۲۶
۱-۳ – فناوری اطلاعات ۲۸
۱-۳-۱- اهمیت فناوری اطلاعات ۲۸
۱-۳-۲- تعریف واژه فناوری اطلاعات ( تکنولوژی اطلاعات ) ۲۹
تکنولوژی چیست ؟ ۲۹
اطلاعات چیست ؟ ۳۱
۱-۳-۳- تعریف فناوری اطلاعات ۳۲
۱-۳-۵- کامپیوتر و اینترنت ۴۱
۱-۳-۵-۱- تاریخچه رایانه ( کامپیوتر ) و نسلهای آن :  ۴۱
کامپیوتر های نسل اول : ۴۲
تعداد کاربران اینترانت به ازاء ۴۹
هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۲۰۰۲ ۴۹
نام کشور نام قاره ۴۹

 

۲-۱- پیشرفت تکنولوژی ۴۹
۲-۲ – حسابداری رشد  ۵۳
۲-۲-۳- پیشرفت فنی مشخص در سرمایه  ۵۷
۲-۳ نظریه های دستمزد ۶۰
دستمزد واقعی ۶۲
ب – تقاضا برای عوامل تولید با بیش از یک عامل تولیدی متغیر ۷۰
ب) حالت دوم: عوامل تولید مکمل یکدیگر باشند. ۷۴
ج ) حالت سوم : عوامل تولید جانشین یکدیگر باشند . ۷۵
۲-۳-۶-۲- بازار عرضه کار ۷۶
منحنی عرضه نیروی کار برای یک نفر: ۸۰
نمودار (۲-۷ ) : منحنی عرضه نیروی کار ۸۳
منحنی عرضه بازار نیروی کار ۸۳
دلایل متفاوت بودن دستمزدها ۸۴
نمودار (۲-۸) : منحنی عرضه بازار نیروی کار ۸۴

 

۳ـ۱ـ مطالعه استروستیک و نگوین  ۸۹
۳ـ۲ـ مطالعه نیکولاکریستی ۹۳
۳ـ۳ـ مطالعه گرینن و میرز ۹۶
۳-۴ – مطالعه کروگر  ۹۸
۳-۵-مطالعه پریدخت وحیدی  ۱۰۲
۳-۶- مطالعه  کوین جی استروب  ۱۰۵
۳-۷ – مطالعه استرالیا ۱۰۹
۳-۸- مطالعه لی وکیم  ۱۱۱

 

۴-۱- روش نمونه گیری ۱۱۳
۴ – ۲ – برآورد موجودی سرمایه ۱۲۵
روش شهشهانی : ۱۲۶
روش حسن خوانساری : ۱۲۷
روش روند نمایی : ۱۲۸
روش هژبر  کیانی و بغزیان  ۱۲۹
روش PIM  ۱۳۳
۴ – ۲ – ۲ – محاسبه موجودی سرمایه ۱۳۶

 

۵-۱- توابع تولید ۱۳۹
۵-۱-۱- تابع تولید کاب – داگلاس  ۱۳۹
۵-۱-۲- تابع تولید (CES )  ۱۴۱
۵-۲- متغیر های مجازی  ۱۴۴
۵-۳- مدل نظری جهت بررسی های تجربی ۱۴۶
۵-۳-۱- مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعا ت بر روی بهره وری نیروی کار ۱۴۶
۵ ـ ۳ـ ۲ ـ مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد ۱۵۰
۵-۴- برآورد مدلها ۱۵۳
۵-۴-۱- نتایج برآورد مدلها ۱۵۶
نتایج حاصل از بررسی تأثیرPCLR روی بهره وری  نیروی کارگر به صورت زیر آمده: ۱۵۶
نتیجه دیگر مربوط به تأثیر نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار است که در زیر آمده : ۱۵۷
نتایج برآورد تأثیر INTR بر بهره وری نیروی کار ۱۵۸
نتایج برآورد تأثیر استفاده کنندگان از اینترنت و کامپیوتر در محل کاربر روی دستمزد ۱۵۹
جدول ۵ـ۱ : نتایج برآورد تأثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد ۱۶۰
۵-۵- نتیجه

 

قیمت فایل ۶۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...