دانلود پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

توضیحــات تاریخ ارسال : (تیر ۱, ۱۳۹۴)

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

 

چکیده :

 

نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها واقدامات کاهش دهند هزمان  ترمیم راهها از جمله نکاتی است که با استفاده از آسفالتهای حفاظتی تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده  است که صرف مقدار ناچیزی ازکل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی ازهزینه های تعمیرات وترمیم روسازیها خواهد شد .بنابراین اهمیت توجه  به  زمینه اقدامات نگهداری ومدیریتی به وضوح روشن می گردد.

 

دراین مقاله ضمن معرفی وشناسایی اقدامات نگهداری پیش گیرانه بویژه آسفالتهای حفاظتی ، راهکارهای علمی آزمایشگاهی وعلمی درزمینه تهیه واجرای انواع آسفالت‌های حفاظتی ارائه میگردد. آسفالتهای حفاظتی ازجمله موارد نگهداری پیش گیرانه محسوب میشوند . آسفالتهای نازک سطحی ،اندودهای سنگدانهای، دوغاب آببندی واندودآببندی بدون سنگدانه ودرزگیرها ازجمله آسفالتهای حفاظتی بشمار می روند .هدف ازاین تحقیق معرفی انواع مختلف آسقالتهای حفاظتی ونحوه طراحی واجرا وانتخاب نوع وزمان استفاده ازهریک وانتخاب راهکار مناسب جهت شرایط موجود می باشدتا گامی درراستای افزایش ایمنی وکارایی راههای کشور برداشته شود .

 

کلمات کلیدی:
آسفالتهای حفاظتی
انواع قیرها
امولسیون ساز
دوغاب آببندی (Slurry Seal )
نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

 

فهرست مطالب

 

عنوان                  صفحه

 

چکیده : ۱

 

فصل اول : ۳

 

معرفی انواع قیرها وکاربردآنها در ۳
آسفالتهای حفاظتی ۳
۱ـ۱ـانواع قیرها : ۴
۱ـ۲ ـ قیرهای امولسیونی ۶
۱ـ۲ـ۱ـ تاریخچه کاربرد امولسیونهای قیری ۶
۱ـ ۳ـ طبقه بندی وساختار امولسیون های قیری ۸
۱ـ ۳ـ ۱ـ تعریف امولسیون قیری : ۹
۱ـ ۴ ـ انواع امولسیونهای قیری ۱۰
۱ـ ۴ـ ۱ـ ۱ـ امولسیونهای قیری تند شکن ( ناپایدار ) ۱۰
۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ امولسیونهای قیری کند شکن ( نیمه پایدار ) ۱۱
۱ـ۴ـ۱ـ۳ـ امولسیونهای قیری دیر شکن (پایدار ): ۱۱
۱ـ ۴ـ۲ـ رده بندی امولسیونهای قیری از نظربار الکتریکی ۱۲
۱ـ۴ـ۲ـ۱ـ امولسیونهای قیری کاتیونیک ۱۲
۱ـ۴ـ۲ـ۲ـ امولسیونهای قیری آنیونیک ۱۳
۱-۵ موارد کاربرد امولسیونهای قیری ۱۵
۱-۶-  اجزای تشکیل دهنده امولسیون های قیری ۱۶
۱-۶-۱- قیر ۱۶
۱-۶-۲- آب ۱۷
۱-۶-۳- امولسیون ساز ۱۷
۱-۶-۴- پایدار کننده ها ۱۹
۱-۷- خواص امولسیون قیری ۲۰
۱-۷-۱-کند روانی ۲۰
۱-۷-۲- نشست ۲۰
۱-۷-۳- لخته شدن ۲۲
۱-۷-۴- انعقاد ۲۳
۱-۷-۵- شکست ۲۳
۱-۷-۶- چسبندگی ۲۸

 

فصل دوم : ۳۰

 

معرفی انواع روشهای نگهداری ۳۰
۱-۲- مقدمه ۳۱
۲-۳-۱- دوغاب آببندی Slurry Seal ) ) 34
۲-۳-۲- آسفالت نازک سطحی (Micro Surfacing ) 34
۲-۳-۳- اندود آببندی سنگدانه ای (Chip Seal ) 35
۲-۳-۴- اندود آببندی بدون سنگدانه (Fog Seal ) 35

 

فصل سوم : ۳۶

 

آسفالت های حفاظتی از نوع دوغاب آببندی (Slurry Seal ) 36
۳-۱- مشخصات ۳۷
۳-۲- مصالح ۳۷
۳-۲-۲- سنگدانه ها ۳۸
۳-۲-۲-۱- تست های کیفیت ۳۹
۳-۲-۲-۲- دانه بندی ۳۹
۳-۲-۲-۳- فیلرهای معدنی ۴۱
۳-۲-۲-۵- افزودنیها ۴۱
۳-۳ ارزیای های  آزمایشگاهی ۴۲
۳-۳-۱- طرح مخلوط ۴۲
۳-۳-۲- سرعت کاربرد ۴۴
۳-۳-۳- نوسانات: ۴۵
۳-۴- تجهیزات ۴۶
۳-۴-۱- تجهیزات اختلاط ۴۶
۳-۴-۲- وسایل تنظیم نسبت ۴۷
۳-۴-۳- تجهیزات پخش ۴۷
۳-۵- تنظیمات ۴۸
۳-۶- محدودیتهای آب و هوایی ۴۹
۳-۷- کنترل ترافیک ۴۹
۳-۸- آماده سازی سطحی ۵۰
۳-۸-۱- تک کت: ۵۰
۳-۸-۲- ترک ها: ۵۱
۳-۹- کاربرد: ۵۱
۳-۹-۱- درزها ۵۲
۳-۹-۲- پایداری مخلوط ۵۲
۳-۹-۳- وسایل دستی ۵۲
۳-۹-۴- خطوط ۵۳
۳-۹-۵- غلطک زنی ۵۳
۳-۱۰- کنترل کیفیت ۵۳
۳-۱۰-۲- قیر امولسیونی ۵۴
۳-۱۰-۳- دانه بندی ۵۴
۳-۱۰-۴- فیلرهای معدنی ۵۶

 

فصل چهارم: ۵۹

 

آسفالت های حفاظتی از نوع آسفالت ۵۹
نازک سطحی (Micro Surfacing) 59
۴-۱ معرفی ۶۰
۴-۲ مشخصات کاربردی ۶۱
۴-۳- مصالح مصرفی ۶۱
۴-۳-۲- سنگدانهها ۶۳
۴-۳-۳- فیلر های معدنی ۶۶
۴-۴- ارزیابی های آزمایشگاهی ۶۷
۴-۴-۲- سرعت کاربرد ۷۰
۴-۵- تجهیزات: ۷۲
۴-۵-۱- تجهیزات اختلاط ۷۲
۴-۵-۲- دستگاههای نسبت بندی ۷۳
۴-۵-۳- دستگاههای پاشش ۷۳
۴-۶- کالیبراسیون ۷۵
۴-۷- محدودیت‌های آب و هوایی: ۷۵
۴-۸- آماده ساختن سطوح ۷۶
۴-۹- کاربردها ۷۷
۴-۱۰- آزمایشات طرح اختلاط ۷۹
۴-۱۰-۲- آزمایش شیار خیس ۸۰

 

فصل پنجم: ۸۲

 

آسفالت‌های حفاظتی از نوع اندود آببندی سنگدانه‌ای (Chip Seal) 82
۵-۱- مقدمه ۸۳
اهداف: ۸۳
۵-۲- فاکتورهایی که به طراحی و عملکرد آسفالت سطحی تأثیر می گذارند ۸۴
۵-۲-۱- حجم ترافیک و سرعت ۸۴
۵-۲-۲- شرایط و سختی سطح موجود راه ۸۴
۵-۲-۳- اندازه و سایر مشخصات سنگدانه ها ۸۵
۵-۲-۴- بافت سطفحی و مقاومت سایشی ۸۸
۵-۲-۵- نوع قیر ۹۰
۵-۲-۵-۱- دلایل استفاده از قیرهای پلیمری در UK 90
خصوصیات قیر کاتیونیک K1-70 (تندشکن): ۹۱
۵-۲-۵-۲- مقایسه قیرهای محلول و امولسیون ۹۲

 

فصل ششم: ۱۰۹

 

خلاصه و نتیجه گیری ۱۰۹
مراجع ۱۱۳
واژه نامه: ۱۱

 

قیمت فایل ۵۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

22 فروش
37,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

12 فروش
69,000 ریال
12 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

9 فروش
30,000 ریال
9 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

8 فروش
59,000 ریال
8 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

با عرض پوزش لینک خرید به درخواست صاحب نشر پاک گردید در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است […]

6 فروش
0 ریال
6 فروش

دانلود کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر

دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک   کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت […]

5 فروش
49,000 ریال
5 فروش
جهانی از عدم

دانلود کتاب جهانی از عدم لاورنس کراوس

جهانی از عدم – جهان از کجا آمده است؟ قبل از آن چه بوده است؟ آینده چه چیزی را با خود به همراه خواهد داشت؟ و نهایتا چرا به جای هیچ، چیزی وجود دارد؟ جواب های هیجان انگیز لاورنس کراوس به این سوالات و دیگر سوالات بی انتها در یک ویدیویی در یوتیوب ۲ نزدیک […]

5 فروش
49,000 ریال
5 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟