دانلود پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۳۱, ۱۳۹۴)

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

 

چکیده :

 

نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها واقدامات کاهش دهند هزمان  ترمیم راهها از جمله نکاتی است که با استفاده از آسفالتهای حفاظتی تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده  است که صرف مقدار ناچیزی ازکل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی ازهزینه های تعمیرات وترمیم روسازیها خواهد شد .بنابراین اهمیت توجه  به  زمینه اقدامات نگهداری ومدیریتی به وضوح روشن می گردد.

 

دراین مقاله ضمن معرفی وشناسایی اقدامات نگهداری پیش گیرانه بویژه آسفالتهای حفاظتی ، راهکارهای علمی آزمایشگاهی وعلمی درزمینه تهیه واجرای انواع آسفالت‌های حفاظتی ارائه میگردد. آسفالتهای حفاظتی ازجمله موارد نگهداری پیش گیرانه محسوب میشوند . آسفالتهای نازک سطحی ،اندودهای سنگدانهای، دوغاب آببندی واندودآببندی بدون سنگدانه ودرزگیرها ازجمله آسفالتهای حفاظتی بشمار می روند .هدف ازاین تحقیق معرفی انواع مختلف آسقالتهای حفاظتی ونحوه طراحی واجرا وانتخاب نوع وزمان استفاده ازهریک وانتخاب راهکار مناسب جهت شرایط موجود می باشدتا گامی درراستای افزایش ایمنی وکارایی راههای کشور برداشته شود .

 

کلمات کلیدی:
آسفالتهای حفاظتی
انواع قیرها
امولسیون ساز
دوغاب آببندی (Slurry Seal )
نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

 

فهرست مطالب

 

عنوان                  صفحه

 

چکیده : ۱

 

فصل اول : ۳

 

معرفی انواع قیرها وکاربردآنها در ۳
آسفالتهای حفاظتی ۳
۱ـ۱ـانواع قیرها : ۴
۱ـ۲ ـ قیرهای امولسیونی ۶
۱ـ۲ـ۱ـ تاریخچه کاربرد امولسیونهای قیری ۶
۱ـ ۳ـ طبقه بندی وساختار امولسیون های قیری ۸
۱ـ ۳ـ ۱ـ تعریف امولسیون قیری : ۹
۱ـ ۴ ـ انواع امولسیونهای قیری ۱۰
۱ـ ۴ـ ۱ـ ۱ـ امولسیونهای قیری تند شکن ( ناپایدار ) ۱۰
۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ امولسیونهای قیری کند شکن ( نیمه پایدار ) ۱۱
۱ـ۴ـ۱ـ۳ـ امولسیونهای قیری دیر شکن (پایدار ): ۱۱
۱ـ ۴ـ۲ـ رده بندی امولسیونهای قیری از نظربار الکتریکی ۱۲
۱ـ۴ـ۲ـ۱ـ امولسیونهای قیری کاتیونیک ۱۲
۱ـ۴ـ۲ـ۲ـ امولسیونهای قیری آنیونیک ۱۳
۱-۵ موارد کاربرد امولسیونهای قیری ۱۵
۱-۶-  اجزای تشکیل دهنده امولسیون های قیری ۱۶
۱-۶-۱- قیر ۱۶
۱-۶-۲- آب ۱۷
۱-۶-۳- امولسیون ساز ۱۷
۱-۶-۴- پایدار کننده ها ۱۹
۱-۷- خواص امولسیون قیری ۲۰
۱-۷-۱-کند روانی ۲۰
۱-۷-۲- نشست ۲۰
۱-۷-۳- لخته شدن ۲۲
۱-۷-۴- انعقاد ۲۳
۱-۷-۵- شکست ۲۳
۱-۷-۶- چسبندگی ۲۸

 

فصل دوم : ۳۰

 

معرفی انواع روشهای نگهداری ۳۰
۱-۲- مقدمه ۳۱
۲-۳-۱- دوغاب آببندی Slurry Seal ) ) 34
۲-۳-۲- آسفالت نازک سطحی (Micro Surfacing ) 34
۲-۳-۳- اندود آببندی سنگدانه ای (Chip Seal ) 35
۲-۳-۴- اندود آببندی بدون سنگدانه (Fog Seal ) 35

 

فصل سوم : ۳۶

 

آسفالت های حفاظتی از نوع دوغاب آببندی (Slurry Seal ) 36
۳-۱- مشخصات ۳۷
۳-۲- مصالح ۳۷
۳-۲-۲- سنگدانه ها ۳۸
۳-۲-۲-۱- تست های کیفیت ۳۹
۳-۲-۲-۲- دانه بندی ۳۹
۳-۲-۲-۳- فیلرهای معدنی ۴۱
۳-۲-۲-۵- افزودنیها ۴۱
۳-۳ ارزیای های  آزمایشگاهی ۴۲
۳-۳-۱- طرح مخلوط ۴۲
۳-۳-۲- سرعت کاربرد ۴۴
۳-۳-۳- نوسانات: ۴۵
۳-۴- تجهیزات ۴۶
۳-۴-۱- تجهیزات اختلاط ۴۶
۳-۴-۲- وسایل تنظیم نسبت ۴۷
۳-۴-۳- تجهیزات پخش ۴۷
۳-۵- تنظیمات ۴۸
۳-۶- محدودیتهای آب و هوایی ۴۹
۳-۷- کنترل ترافیک ۴۹
۳-۸- آماده سازی سطحی ۵۰
۳-۸-۱- تک کت: ۵۰
۳-۸-۲- ترک ها: ۵۱
۳-۹- کاربرد: ۵۱
۳-۹-۱- درزها ۵۲
۳-۹-۲- پایداری مخلوط ۵۲
۳-۹-۳- وسایل دستی ۵۲
۳-۹-۴- خطوط ۵۳
۳-۹-۵- غلطک زنی ۵۳
۳-۱۰- کنترل کیفیت ۵۳
۳-۱۰-۲- قیر امولسیونی ۵۴
۳-۱۰-۳- دانه بندی ۵۴
۳-۱۰-۴- فیلرهای معدنی ۵۶

 

فصل چهارم: ۵۹

 

آسفالت های حفاظتی از نوع آسفالت ۵۹
نازک سطحی (Micro Surfacing) 59
۴-۱ معرفی ۶۰
۴-۲ مشخصات کاربردی ۶۱
۴-۳- مصالح مصرفی ۶۱
۴-۳-۲- سنگدانهها ۶۳
۴-۳-۳- فیلر های معدنی ۶۶
۴-۴- ارزیابی های آزمایشگاهی ۶۷
۴-۴-۲- سرعت کاربرد ۷۰
۴-۵- تجهیزات: ۷۲
۴-۵-۱- تجهیزات اختلاط ۷۲
۴-۵-۲- دستگاههای نسبت بندی ۷۳
۴-۵-۳- دستگاههای پاشش ۷۳
۴-۶- کالیبراسیون ۷۵
۴-۷- محدودیت‌های آب و هوایی: ۷۵
۴-۸- آماده ساختن سطوح ۷۶
۴-۹- کاربردها ۷۷
۴-۱۰- آزمایشات طرح اختلاط ۷۹
۴-۱۰-۲- آزمایش شیار خیس ۸۰

 

فصل پنجم: ۸۲

 

آسفالت‌های حفاظتی از نوع اندود آببندی سنگدانه‌ای (Chip Seal) 82
۵-۱- مقدمه ۸۳
اهداف: ۸۳
۵-۲- فاکتورهایی که به طراحی و عملکرد آسفالت سطحی تأثیر می گذارند ۸۴
۵-۲-۱- حجم ترافیک و سرعت ۸۴
۵-۲-۲- شرایط و سختی سطح موجود راه ۸۴
۵-۲-۳- اندازه و سایر مشخصات سنگدانه ها ۸۵
۵-۲-۴- بافت سطفحی و مقاومت سایشی ۸۸
۵-۲-۵- نوع قیر ۹۰
۵-۲-۵-۱- دلایل استفاده از قیرهای پلیمری در UK 90
خصوصیات قیر کاتیونیک K1-70 (تندشکن): ۹۱
۵-۲-۵-۲- مقایسه قیرهای محلول و امولسیون ۹۲

 

فصل ششم: ۱۰۹

 

خلاصه و نتیجه گیری ۱۰۹
مراجع ۱۱۳
واژه نامه: ۱۱

 

قیمت فایل ۵۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.