دانلود پایان نامه مهندسی صنایع نقش MIS در برنامه ریزی تولیدی شرکتها

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis چیست ؟

 

برای MIS هیچ تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه که بدین عنوان موجود است ، انعکاسی است از تأکیدات و پیش داوریهای نویسنده ای خاص .واژه MIS تقریباً با کامپیوتر که بر پایه پردازش داده ها بنا شده مترادف گردیده و در حقیقت کتابهائی که تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً دارای رئوس مطالبی چون آنالیز سیستمها ، طراحی بایگانی و سایر تراکنشهای تکنیکی مختلف بر اساس سیستمهای کامپیوتری می باشد . این تأکیدات باعث جهت یافتن و بوجود آمدن تعریفی برای MIS توسط کلی ( KELLY ) بشرح زیر گردید:

 

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت عبارتست از کوششهای انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری ، نگهداری ، بازیابی اطلاعات با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیتهای سازمان .

 

در این فصل تأکید بر راههای تولید اطلاعات چه از طریق کامپیوتر و چه از طریق روشهای دستی مورد نظر است و تنها راههای تولید اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقایسه صحیح و مطمئن و درست مسائل و اهمیت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفی راه دستیابی به منابع اطلاعاتی مرتبط  و مورد نیاز که در کجا و  چه موقع در سترس بوده و به چه نحو برای مدیریت قابل استفاده است اقدام نمود. این فصل درباره طراحی مرکز تصمیم گیری و اجراء سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و راههای پردازش داده ها توجه می نماید . مانند واقعیات روزمره و اعداد و ارقام سازمان بشکل اطلاعات ، که بمنظور تصمیم گیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و  چنانچه داده ها از اطلاعات قابل تشخیص باشد در نحوه اجرای تصمیم موثر خواهد بود.

 

کلمات کلیدی:
MIS
برنامه ریزی
سیستم اطلاعات
سیستم اطلاعات مدیریت
سیستم برنامه‌ریزی تولید

 

ماهیت برنامه ریزی و تصمیم گیری و تکنیکهای قابل دسترسی آن

 

برنامه ریزی و تصمیم گیری بعنوان اولین وظیفه مدیریت شناخته شده است . این وظیفه در تمام سطوح مدیریت مشهود است هر چند که بطور طبیعی نوع برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف متفاوت می باشد . لذا ، برنامه ریزی عبارتست از فرآیند تصمیم گیری فعلی که چه باید کرد ؟ و چگونه باید انجام شود ؟ نتیجه فرآیند برنامه ریزی از پیش در برنامه مشخص گردیده و تأثیرات اجرائی آن در اهداف سازمان ملحوظ می باشد و برنامه با تصمیمات و اجرا همراه است بنابراین برنامه ریزی مؤثر و تصمیم گیری بشدت با هم آمیخته شده بطوریکه بدون این آمیختگی تصمیم گیری و اجرا به عدم موفقیت برنامه ریزی منجر می گردد .

 

بمنظور تهیه اطلاعات متناسب ،طراحان MIS باید از نوع تصمیمات در سطوح مختلف سازمان مطلع باشند .H.A.SIMON در مطالعات خود تصمیم گیری را منوط به برنامه های ساخت یافته و ناساخت یافته نموده است . تصمیم گیری ساخت یافته عبارتست از تصمیماتی که بطور معمول اتخاذ می گردد و عوامل آن شناخته شده است و متقابلاً تصمیم گیری ناساخت یافته عبارتست از تصمیمات نوظهور و بدون سابقه قبلی ، بنابراین روش اتخاذ تصمیم پیچیده و کمی مشکل است . واضح است که اساساً تفاوت اطلاعات و روشهای مورد نیاز تحصیل آن در انواع تصمیمات مختلف است که بایستی در طراحی MIS در نظر گرفته شود . و این بدین معنی است که MIS باید با توجه به انواع تصمیمات ، چگونگی تصمیم گیری و نحوه ارتباط تصمیم گیریها با سازمان و محیط عملکرد سازمان طراحی گردد . و قبول و درک این عوامل از پیش نیازهای مؤثر مدیریت طراحی سیستمهای اطلاعاتی است .

 

فهرست مطالب

 

بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی

 

مقدمه ۱

 

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت

 

ـ نگاهی کلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت ۶
ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟ ۶
ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز ۹
ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات ۱۱
ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن ۱۲
ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تکنیکهای قابل دسترسی آن  ۱۴

 

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان

 

ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان ۱۷
۱) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان ۲۱
۲) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان ۲۲
ـ سیستم پردازش تراکنشها ۲۳
ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت ۲۴
ـ سیستم گزارش‌های مدیریت ۲۸
ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری ۲۹
ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا ۲۹
۳) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیکی آنها ۳۰
ـ اجزای فیزیکی سیستم ۳۰
ـ وظایف پردازشی سیستم ۳۱

 

فصل سوم: مدیریت اطلاعات

 

ـ مدیریت اطلاعات ۳۳
ـ اهمیت مدیریت اطلاعات ۳۶
ـ دانش MIS 36
ـ مدیر و سیستم ۳۷
ـ سیستم اطلاعات مدیریت ۳۸
ـ تعریف MIS 38
ـ اجزای MIS 43
ـ مدلی از MIS 44
ـ ایجاد MIS 47
ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS 49

 

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید

 

فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید

 

ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید ۵۲
ـ زیر سیستم ورودی ۵۴
ـ زیر سیستم خروجی ۵۵
ـ سیستم اطلاعات حسابداری ۵۵
ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع ۵۷
ـ زیر سیستم هوشمند تولید ۵۸
ـ اطلاعات مربوط به کارگران تولید ۵۸
ـ سیستمهای رسمی ۵۹
ـ سیستمهای غیر رسمی ۶۰
ـ اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان ۶۰
ـ زیرسیستم انبارداری ۶۲
ـ اهمیت سطح کالاهای موجود ۶۲
ـ هزینه نگهداری ۶۲
ـ هزینه خرید ۶۳
ـ زیرسیستمهای کیفیت ۶۴
ـ زیرسیستم هزینه ۶۴

 

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید

 

ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند ۶۶
ـ سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات ۶۷
ـ یک سیستم اطلاعاتی چیست؟ ۶۷
ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف ۶۷
ـ یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر چه نوع سیستمی است ۶۸
ـ ساختار و ترکیب بندی سیستمهای اطلاعاتی ۷۰
ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی ۷۰
ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی ۷۱
ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملکردشان ۷۲
ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی که ارائه می‌کنند ۷۲
ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی ۷۳
ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش ۷۳
ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و کاربردی ۷۴
ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی ۷۵
ـ معماری اطلاعات ۷۶
ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب ۷۷
ـ اینترنت ۷۸
ـ اینترانت ۷۸
ـ اکسترانت ۷۹

 

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شرکت مهپا

 

ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید  ۸۱
شرکت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته

 

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید

 

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت

 

ـ انتخاب موضوع پروژه ۸۶
ـ تشریح محل انجام پروژه ۸۸
ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم ۹۱
ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم ۱۰۲

 

قیمت فایل ۴۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه مهندسی صنایع نقش MIS در برنامه ریزی تولیدی شرکتها

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما