دانلود پایان نامه مفهوم برنامه درسی و تاریخچه برنامه ریزی درسی

توضیحــات تاریخ ارسال : (اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵)

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان مفهوم برنامه درسی و تاریخچه برنامه ریزی درسی

 

مقدمه

 

برنامه درسی از نظر لغت از کلمه لاتین Currere به معنای راهی که باید طی شود گرفته شده است. از برنامه درسی تعاریف متعددی شده است که اینک به چند مورد آنها اشاره خواهیم کرد.

 

تعاریف مختلف از برنامه درسی از صاحبنظران :

 

بوبیت: فعالیتهایی که کودکان و نوجوانان باید انجام دهند تا توانایی انجام فعالیتهای ضروری برای زندگی بزرگسالی در انها به وجود اید.
کازول و کمپ بل: برنامه آموزشی عبارت است از همه فعالیتهای که از سوی کودکان تحت راهنمایی و نظارت معلمان انجام می شود.
ماکنزی:برخورد فراگیر با ابعاد مختلف که تحت هدایت مدرسه طرح ریزی شده است
تانر و تانر: تجربیات آموختنی و نتایج مورد نظر به صورت طرح ریزی که از طریق بازسازی منطقی معرفت و تجربه، به منظور رشد دایمی یادگیرنده در زمینه شخصی و اجتماعی، تحت نظارت مدرسه تدوین شده است.
دال: محتوا و جریان رسمی و غیر رسمی که از طریق ان فراگیر معلومات و روش فهمیدن را تحت نظارت مدرسه کسب می کنند، مهارتها را فرا می گیرد و نگرش و ارزش گذاری و ارزشها را تغییر می دهد.
اسمیت، استانلی و شورز: تنظیم تجربه های مهم که در مدارس برای عادت دادن کودکان و نوجوانان به فکر کردن و عمل نمودن گروهی در نظر گرفته و اجرا می شود.
خانم تابا: یک برنامه آموزشی بیش از هر چیز به نحوه آماده ساز نسل جوان یک جامعه به صورت افرادی سازنده و مفید برای آن جامعه تلقی می شود.
سیلور و الکساندر: برنامه آموزشی در حقیقت نقشه ای است که در آن فرصت های مناسب

 

کلمات کلیدی:
برنامه‌ریزی
برنامه درسی
برنامه ریزی درسی
راهبردهای یاددهی – یادگیری
ارزشیابی در برنامه ریزی درسی
تاریخچه برنامه ریزی درسی

 

بابیت (Bobbit) به دلیل انتشار اولین کتاب با عنوان برنامه درسی در سال ۱۹۱۸ نامش تداعی کننده آغاز فعالیت رسمی حوزه برنامه درسی به عنوان یک رشته نظامند مطالعاتی است. در واقع برنامه ریزی درسی به عنوان یک حوزه تخصصی عملاً در اوایل قرن بیستم توسط فرانکلین بابیت (بوبیت) متولد گردید. پس از آن مسائل این حوزه توجه بسیاری از صاحبنظران تعلیم و تربیت را به خود معطوف ساخت. دومین اثری که در حوزه برنامه ریزی درسی انتشار یافت «ساخت برنامه درسی» نام داشت.

 

که توسط چارترز (Charters) به رشته تحریر در امد. دهه های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ را باید مقطعی به شمار آورد که اندیشه های دیویی در باب برنامه درسی بیش از هر زمان دیگر در صحنه های علمی و تعلیم و تربیت رواج یافت. نفوذ گسترده تایلر مرهون کتابی است که در سال ۱۹۴۹ منتشر شد. این کتاب که «اصول اساسی برنامه درسی و آموزشی» نام داشت، پس از کتاب «دمکراسی و تعلیم و تربیت دیویی» رتبه دوم را از نظر نفوذ و تاثیرگذاری بر تفکر و جریان عمل برنامه ریزی درسی احراز کرد.

 

سال ۱۹۵۷ یعنی سال پرتاب سفینه اسپوتینک ، نیز سال مهمی در تاریخچه برنامه ریزی درسی است. چرا که به واسطه آن رواج بی سابقه فعالیت های ناظر به طراحی برنامه های درسی جدید- بویژه ریاضی و علوم گردید.دهه ۱۹۶۰، سال نهضت بازگشت به پایه ها است. در این دوره دانشمند پروری برنامه های درسی مورد انتقاد واقع گردید.دهه ۱۹۷۰ را باید سال تضج گرفتن فعالیت های ارزشیابی در حوزه برنامه درسی دانست دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بهبود کیفیت برنامه درسی، دستور کار قرار گرفت و در عین حال، این مقطع را باید دوران عطف توجه به ماهیت انسانی تعلیم و تربیت نامید که بارزترین جلوه های آن در نهضت «نومفهوم گرایی» و «پست مدرن» هویداست.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:مبانی برنامه ریزی درسی

 

۱- مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی
ایده آلیسم
رئالیسم
پراگماتیسم
ناترالیسم
۲- مبانی اجتماعی و فرهنگی برنامه ریزی درسی
۳- مبانی روان شناختی برنامه درسی
نظریه یادگیری محرک – پاسخ
نظریه یادگیری میدانی
نظریه یادگیری اجتماعی

 

دورنمای فصل دوم:عناصر و انواع برنامه درسی و مراحل آن

 

عناصر برنامه درسی
الگوی چهار عنصری
الگوی ۹ عنصری کلاین
سطوح تصمیم گیری
برنامه درسی اکادمیک
برنامه درسی اجتماعی
برنامه رسمی
برنامه نهادی
برنامه آموزشی
برنامه تجربه شده
انواع برنامه درسی
برنامه درسی پنهان
برنامه درسی پوچ (عقیم)
برنامه اشکار
برنامه رسمی
برنامه آرمانی
برنامه رشد گرا
برنامه مکتوب
برنامه کلینکی
مراحل برنامه ریزی درسی
سه مرحله کلی
طراحی
اجرا
ارزشیابی
مراحل الگوی تایلر
مرحله الگو تابا
مراحل ۱۴ چهارده گانه برنامه ریزی درسی
مراحل ۹ گانه برنامه ریزی درسی
مراحل برنامه ریزی درسی از نظر لوی
۱- آماده سازی رئوس برنامه درسی
۲- تهیه و تدوین موارد وسایل آموزشی
۳- اجرای برنامه

 

دورنمای فصل سوم:مشخص کردن هدفهای برنامه درسی

 

سطوح اهداف
از نظر کراتول
از نظر داویس
از نظر کارشناسان یونسکو

 

دورنمای فصل چهارم:انتخاب محتوای برنامه درسی

 

تعریف محتوا
سیلور و الکساندر  هیمان
لوی  شواب
دیدگاههای اساسی در انتخاب محتوا
۱- دیدگاه سنتی
۲- دیدگاه پویا
۳- دیدگاه سازنده
ضوابط عملی برای انتخاب محتوا
معیارهای انتخاب محتوا
اهمیت  اعتبار
علاقه
سودمند قابلیت یادگیری
انعطاف پذیری
ملاک های انتخاب محتوا در برنامه ریزی درسی
۱- تناسب با عوامل و ارزشهای اجتماعی
۲- تناسب با وی‍ژگیها و نیازهای یادگیرندگان
۳- تناسب با قانونمندیهای برنامه درسی
مسائل اساسی در سازماندهی محتوای برنامه درسی
الگوهای سازمان دهی محتوا برنامه درسی
برنامه درسی موضوع محور
الف:برنامه درسی موضوعات مجزا
ب:برنامه درسی موضوعات وسیع یا درهم تنیده
ج:برنامه درسی مارپیچی
برنامه درسی دانش آموز محور
الف:برنامه درسی پایه مشترک یا هسته ای
ب: برنامه دسی مبتنی بر کار گروههای اجتماعی
ج: برنامه درسی فعالیت محور
د: برنامه درسی انسانگرایانه
سازماندهی محتوای برنامه درسی
سازماندهی افقی
مبتنی بر رشته های علمی
موازی سازی رشته ها
چند سانه ای
بین رشت ای
فرا رشته ای
سازماندهی عمودی
از مساله تا کشف
ساختار دانش
از عینی به ذهنی
از ساده به شکل

 

دور نمای فصل پنجم:انتخاب راهبرد دهای یاددهی – یادگیری (روش تدریسی)

 

انواع روش تدریس از کتاب لوی
تدریس توضیحی
یادگیری اکتشافاتی
تدریس به روش تشکیل گروهای کوچک
روش یاددهی- یادگیری انفرادی
یادگیری تسلط یاب
باز های آموزشی
آموزش برنامه ای
انواع روش تدریس از دیدگاه سیلور و الکساندر
مدلهای مرتبط با موضوع درسی
مدلهای مرتبط با شایستگی های خاص
مدلهای مرتبط با صفات و فرایند های انسانی
مدلهای هم بسته با نقش ها و فعالیتهای اجتماعی
مدلهای هم بسته با فعالیتهای مبتنی بر علایق و نیازها
روش های تدریس فعال و غیر فعال
فعال
روش بحث
روش های اکتشافی
حل مسئله
گردش علمی
ایفای نقش
غیر فعال
رویکرد آیزنر از رویکردهای فعال در تدریس
۱- رویکرد تدریس فعال از دیدگاه برونر،رویکرد اکتشافی
۲- رویکرد تدریس فعال از دیدگاه آزوبل : رویکرد پیش سازمان دهنده
۳- رویکرد تدریس فعال از دیدگاه دیوی : رویکرد پژوهش یا حل مسئله
انواع روشهای تدریس در کتاب آقای شعبانی
۱- روشهای تدریس سنتی
۲-روش های تدریس جدید ( آموزش انفرادی )
الگوهای تدریس از نظر “جویس و برویس
۱- الگوهای خانواده اجتماعی
۲-الگوهای خانواده اطلاعات پردازی
۳- الگوهای خانواده رفتاری تدریس

 

دورنمای فصل ششم:نظارت و ارزشیابی در برنامه ریزی درسی

 

کنترل کیفیت برنامه درسی
اصلاح و بازنگری برنامه
برنامه درسی رو به زوال
برنامه درسی رو به زوال افتراقی
تعاریف مختلف ارزشیابی
ارزشیابی به مثابه بررسی میزان حصول به هدف ها (تایلر)
ارزشیابی به مثابه فرایند جمع آوری اطلاعات برای تمیم گیری ( استافل بیم، کرونباخ و آلکین)
ارزشیابی به مثابه سنجش یادآوری درباره شایستگی و ارزش چیزی ( بی بای، ولف)
انواع ارزشیابی از نظر زمان اجرا
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی پایانی
کارکردهای ارزشیابی
جنبه های اساسی در ارزشیابی از برنامه درسی
الگوهای ارزشیابی
۱- الگوی هدف محور ( الگوی تایلر)
۲- الگوی هدف- آزاد (اسکریون )
۳- الگوی سیپ (Cfipp)‌ (استافل بیم):
مراحل ارزیابی تکوینی
۱- ارزیابی نمونه برنامه
۲- آزمایش اولیه برنامه
۳- اجرای آزمایشی برنامه

 

قیمت فایل ۲۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان مفهوم برنامه درسی و تاریخچه برنامه ریزی درسی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

40 فروش
59,000 ریال
40 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

24 فروش
49,000 ریال
24 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

21 فروش
69,000 ریال
21 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟