مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری

 

پیشگفتار:

 

هدف از نگارش متن حاضر آن است که با توضیح کامل مراحل مختلف یک طرح، به گردانندگان تشکل های گروهی در زمینه‌ی اجرای وظایف محوله، کمک شود.

 

الف) طرح توسعه:
طرح توسعه شامل مراحل زیر است:
– تهیه و جمع آوری اطلاعات
– فرایند برنامه ریزی و طراحی
– تشکیل گروه
– تجهیز گروه
– و سرانجام امور تکمیلی.

هر یک از مراحل فوق به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. توضیحات کامل مراحل یاد شده در کتاب آمده است.

 

ب) توضیحاتی درباره‌ی کتابچه راهنما:

 

در ابتدای هر فصل یکی از مراحل طرح توسعه شرح داده شده و در ابتدای آن کلیاتی از اطلاعات ذیل درج گردیده است:
گروه هدف: در این قسمت مشخص شده که کدام فرد یا گروه کشاورزی در مرحله‌ی مورد بحث، مسئولیت دارد. گروه هدف می تواند شامل کلیه‌ی کشاورزان یک روستا و حومه‌ی آن، اعضای گروههای ویژه، اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره، کارگران فنی حوزه‌ی آبیاری  و غیره باشد.
کارمندان مسئول: در این بخش از کارمندانی از موسسات دولتی یا خصوصی نام برده شده که در مرحله‌ی مورد نظر، مسئولیت خاصی را برعهده دارند.

NGOها: سازمان های غیر دولتی که در زمینه های خاصی فعالیت دارند.
زمان بندی: مشخص می کند طی چه زمانی پس از اتمام یک مرحله، مرحله‌ی بعدی آن باید آغاز شود.
اهداف اصلی: نتیجه ای است که طی هر مرحله از طرح توسعه باید حاصل شود.

روش ها: مشخص می کند که در هر مرحله از چه روشهایی می توان بهره جست. (مصاحبه، گفتگوهای گروهی یا خصوصی، نظرسنجی، سخنرانی، مباحثه، مشاهده و…)
اسناد: در هر مرحله از طرح، اسناد و مدارک خاصی مورد نیاز است.

تجهیزات سمعی بصری: گردانندگان تشکل ها باید در هنگام ملاقات با کشاورزان، از امکاناتی مانند فلوچارت، نقشه، طرح و عکس استفاده کنند. بخصوص استفاده از فلوچارت برای جلب توجه و آموزش کشاورزان، در حین سخنرانی توصیه می‌شود. پس از چند جلسه، بروشور یا اطلاعیه ای که حاوی خلاصه مطالب باشد، باید بین کشاورزان توزیع شود. در ضمیمه‌ی ۲، متن کلیه‌ی اطلاعیه ها و فلوچارت ها درج شده است. وظایف ویژه‌ی گروه‌های آبیاری عبارتند از:

• تهیه‌ی یک طرح اجرایی که شامل جداول توزیع آب آبیاری و الگوی کشت است.
• ارایه‌ی کلیه‌ی اطلاعات لازمه، مانند الگوی کشت و نیاز آبی به حوزه‌ی آبیاری.
اطلاعات و دستورالعمل‌ها:
تحت این عنوان و به منظور کمک به گردانندگان تشکل ها در راستای اجرای مراحل طرح، یک سری اطلاعات کلی و دستورالعمل های مهم ارایه شده است.

در این راستا برای بیان موضوعات مختلف ازنمادهای متفاوتی استفاده شده است:
: اطلاعات مهم و یا دستورالعمل.
 : توصیه به پرهیز از شرایطی ویژه یا عدم انجام کاری خاص.
: فلوچارت هایی که توصیه می شود.
: بروشور/ اطلاعیه ای که باید توزیع گردد.
: کپی اسناد و سایر اطلاعاتی که در ضمیمه آمده است.

 

ج) ثبت فعالیت ها:
توصیه می شود گردانندگان تشکل ها با استفاده از اطلاعات کلی مربوط به بازدیدها، گزارش هایی تهیه و ارایه کنند. این اطلاعات می تواند شامل نام روستا، تاریخ بازدید، تعداد کشاورزان بازدید کننده، هدف از بازدید، موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته، تصمیمات گرفته شده وبالاخره سایر اقدامات مقتضی باشد

کلمات کلیدی:
سیستم های آبیاری
فعالیت های ترویجی کشاورزی
سیستم های توزیع
حوزه آبیاری

 

فهرست
پیشگفتار: ۱۷
الف) طرح توسعه: ۱۷
ب) توضیحاتی درباره‌ی کتابچه راهنما: ۱۷
اطلاعات و دستورالعمل‌ها: ۱۹
ج) ثبت فعالیت ها: ۱۹
مرحله‌ ۱: شناسایی و بازدیدهای اولیه ۲۲
اهداف اصلی: ۲۲
روش ها: ۲۲
۱/۱) شناسایی: ۲۳
۲/۱) بازدید اولیه ۲۳
۱/۲/۱) تماس با افراد صاحب نفوذ: ۲۳
۲/۲/۱) معرفی طرح و موسسه‌ی مجری آن: ۲۴
۳/۲/۱) تبلیغات و فعالیت های آگاه سازی: ۲۶
اهداف اصلی: ۲۷
روش ها: ۲۷
۱/۲) هدف از فعالیت های آگاه سازی: ۲۸
۲/۲) جلسات گروهی: ۲۹
اهداف اصلی: ۳۵
روش ها : ۳۵
اسناد:‌ ۳۶
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۳۶
اطلاعات و دستورالعمل : ۳۶
۳/۳) تهیه‌ی طرح نظرسنجی: ۳۸
۴/۳) روش های گردآوری اطلاعات: ۳۹
۱/۴/۳) مصاحبه های رسمی: ۳۹
مصاحبه های انفرادی: ۳۹
مصاحبه های گروهی: ۴۱
۲/۴/۳) گفتگوهای غیررسمی: ۴۳
۳/۴/۳) قدم زدن در روستا: ۴۵
۵/۳) ساختار طرح نظرسنجی: ۴۵
۱/۵/۳) جلسه ‌ی معارفه ۴۵
هدف از اجرای نظرسنجی: ۴۵
۲/۵/۳) بازدید اولیه از مزرعه: ۴۶
۳/۵/۳) مصاحبه های انفرادی و گروهی: ۴۶
گروه هدف: کلیه‌ی کشاورزان ۴۷
کارمندان مسئول: متخصصین و کارگران ماهر کشاورزی و گرداننده‌ی تشکل ۴۷
زمان بندی: چند هفته پس از تکمیل طرح پایه (مرحله‌ی ۳) ۴۷
اهداف اصلی: ۴۷
روش ها: ۴۷
اسناد: هیچ ۴۸
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۴۸
۱/۴) ایفای نقش به عنوان تسهیل کننده: ۴۸
۲/۴) بازدیدهای علمی: ۴۸
۱/۲/۴) معرفی و تشریح برنامه‌ی بازدید: ۴۹
۲/۲/۴) شناسایی سیستم های آبیاری مناسب: ۴۹
۳/۲/۴) انتخاب سیستم های آبیاری مناسب: ۵۰
۴/۲/۴) زمینه سازی برای برگزاری برنامه‌ی بازدید: ۵۲
۵/۲/۴) اجرای برنامه‌ی بازدید: ۵۳
۶/۲/۴) جلسه نهایی: ۵۴
۳/۴) بررسی مشکلات و راه حل آن‌ها: ۵۴
۱/۳/۴) دستور جلسه‌ی جلسات مشکل یابی: ۵۵
• انعکاس مشکلات بر روی وایت برد و امتیازبندی آنها به منظور تعیین مشکلات عمده و رعایت اولویت ها (۶۰ دقیقه): ۵۶
• توافق درباره‌ی راه حل ها (۲۰ دقیقه): ۵۷
• طرح فعالیت (۱۰ دقیقه): ۵۷
• جمع بندی (۵ دقیقه): ۵۸
۲/۳/۴) تجهیزات: ۵۹
۴/۴) اجرای فعالیت های ترویجی کشاورزی: ۵۹
گروه هدف: کلیه‌ی زمین دارانی که از سیستم های آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند کرد. ۶۰
کارمندان مسول: گرداننده‌ی تشکل و کارمندان طراحی شبکه های آبیاری ۶۰
زمان بندی: چند هفته پس از تکمیل طرح اولیه (مرحله‌ی ۳) ۶۰
اهداف اصلی: ۶۰
روش ها: ۶۰
اسناد: هیچ ۶۰
تجهیزات سمعی بصری: ۶۰
۱/۵) بالا بردن سطح آگاهی روستائیان در مورد اصول طراحی و ساختار کمیته‌ی مربوطه: ۶۱
۱/۱/۵) اصول پایه ای فرآیند طراحی مشارکتی: ۶۱
۲/۱/۵) هدف کمیته‌ی طراحی: ۶۲
۳/۱/۵) وظایف و اختیارات کمیته‌ی طراحی: ۶۳
۴/۱/۵) ترکیب کمیته ی طراحی: ۶۴
۲/۵) تشکیل کمیته‌ی طراحی: ۶۴
۳/۵) آموزش اعضای کمیته‌ی طراحی: ۶۵
۱/۳/۵) انتخاب رئیس و منشی کمیته‌ی طراحی: ۶۵
گروه هدف: اعضای کمیته‌ی طراحی و کلیه‌ی زمین دارانی که از سیستم آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند کرد. ۶۶
کارمندان مسول: کارشناسان آبیاری، کنتورات چی‌ها و گردانندگان تشکل ها. ۶۶
زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از تشکیل کمیته‌ی طراحی (مرحله‌ی ۵) ۶۶
اهداف اصلی: ۶۶
روش ها: ۶۶
اسناد: هیچ ۶۶
تجهیزات سمعی بصری: ۶۶
۱/۶) اهمیت مشارکت کشاورزان در فرآیند طراحی مشارکتی: ۶۷
۲/۶) تهیه‌ی فهرستی از مالکان و زمین داران: ۶۸
۳/۶) جلسات پیش طراحی: ۶۸
۱/۳/۶) ارایه‌ی طرح آرایش سیستم: ۶۹
۲/۳/۶) تهیه‌ی فهرست سلایق و نقطه نظرات کشاورزان: ۷۱
۴/۶) برگزاری برنامه های بازدید: ۷۲
۵/۶) جلسات طراحی: ۷۲
۱/۵/۶) ارایه‌ی جزییات آریش سیستم: ۷۳
۲/۵/۶) گشت و گذار در مزرعه: ۷۴
۳/۵/۶) بازنگری آرایش سیستم: ۷۵
۴/۵/۶) همکاری کشاورزان روستاهای مختلف: ۷۶
۵/۵/۶) انواع سیستم های توزیع: ۷۷
۶/۵/۶) تاسیسات رفاهی: ۷۸
۷/۵/۶) گزارش بازبینی آرایش سیستم: ۷۹
۶/۶) سازگار کردن آرایش نهایی سیستم با خواسته های کمیته‌ی طراحی: ۷۹
۱/۶/۶) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم به کمیته‌ی طراحی: ۸۰
۲/۶/۶) تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط کمیته‌ی طراحی: ۸۰
۳/۶/۶) رد آرایش نهایی سیستم: ۸۱
گروه هدف: اعضای کمیته‌ی طراحی و کلیه‌ی زمین داران ۸۲
کارمندان مسول: گرداننده‌ی تشکل و کارشناسان آبیاری ۸۲
زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط کمیته‌ی طراحی ۸۲
اهداف اصلی: ۸۲
روش ها: ۸۲
اسناد: ۸۲
تجهیزات سمعی بصری: ۸۲
۱/۷) فعالیت های کشاورزان در مورد مسئولیت استفاده و نگهداری سیستم و آب بها: ۸۳
۱/۱/۷) مسئولیت در قبال استفاده و نگهداری سیستم: ۸۴
۲/۱/۷) آب بها: ۸۵
۲/۷) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم: ۸۶
۳/۷) تصویب آرایش نهایی سیستم توسط کشاورزان: ۸۶
۴/۷) امضای موافقت نامه‌ی آرایش سیستم توسط کمیته‌ی طراحی: ۸۷
گروه هدف: اعضای کمیته‌ی طراحی و صاحبان زمین های کشاورزی ۸۹
کارمندان مسول: گرداننده‌ی تشکلو کارشناسان آبیاری ۸۹
زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه‌ی آرایش سیستم (مرحله‌ی۷) ۸۹
اهداف اصلی: ۸۹
روش ها: ۸۹
اسناد: ۸۹
تجهیزات سمعی بصری: ۸۹
۱/۸) طراحی جزئیات سیستم: ۹۰
۱/۱/۸) ارایه‌ی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: ۹۰
۲/۱/۸) گشت و گذار در مزرعه: ۹۰
۳/۱/۸) بازبینی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: ۹۲
۴/۱/۸) گزارش بازنگری طرح ها: ۹۳
۵/۱/۸) ارایه‌ی طرح های نهایی جزئیات سیستم: ۹۳
۲/۸) پیش نویس استفاده و نگهداری از سیستم ۹۳
۱/۲/۸)ارایه‌ی پیش نویس به کمیته‌ی طراحی: ۹۳
۲/۲/۸) بازبینی پیش نویس توسط کمیته‌ی طراحی: ۹۵
۳/۲/۸) ارایه‌ی گزارش درباره‌ی پیش نویس توسط کمیته‌ی طراحی: ۹۵
۳/۸) تصویب پیش‌نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط کمیته: ۹۶
۱/۳/۸) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط کمیته: ۹۶
۴/۸) تصویب پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان ۹۷
۱/۴/۸) ارایه‌ی پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم به کشاورزان: ۹۷
۲/۳/۸) تصویب پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان: ۹۷
۳/۳/۸) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان: ۹۸
۴/۸) امضای پیش نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط حوزه‌ی آبیاری: ۹۸
گروه هدف: کلیه‌ی زمین دارانی که در طرح شرکت دارند ۱۰۰
کارمندان مسول: گرداننده‌ی تشکل ۱۰۰
زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه‌ی طرح (مرحله‌ی۷) ۱۰۰
اهداف اصلی: ۱۰۰
روش ها: ۱۰۰
اسناد: ۱۰۰
تجهیزات سمعی بصری: ۱۰۰
۱/۹) فعالیت های آگاه سازی در مورد تشکیل حوزه و گروه‌های آبیاری: ۱۰۰
اهداف تشکیل گروه آبیاری: ۱۰۱
اهداف تشکیل حوزه‌ی آبیاری: ۱۰۲
۲/۱/۹) روش های تشکیل گروه‌ها و حوزه‌ی آبیاری: ۱۰۳
۳/۱/۹) ساختار و وظایف اصلی گروه ها و حوزه آبیاری: ۱۰۴
ساختار و وظایف اصلی گروههای آبیاری: ۱۰۴
ساختار و وظایف اصلی حوزه‌ی آبیاری: ۱۰۷
۲/۹) معرفی واحد هیدرولیک ثالثیه و کشاورزان عضو آن ۱۱۰
۱/۲/۹) شناسایی واحدهای هیدرولیک ثالثیه: ۱۱۰
۲/۲/۹) معرفی کشاورزان عضو واحد هیدرولیک ثالثیه: ۱۱۱
۳/۹) جلسات انگیزه‌دهی به کشاورزان ۱۱۱
۱/۳/۹) طراحی جلسات: ۱۱۱
۲/۳/۹) برگزاری جلسات انگیزه‌دهی: ۱۱۲
۳/۳/۹) بررسی سلایق کشاورزان: ۱۱۳
۴/۳/۹) تهیه‌ی فهرست اولیه‌ی اعضای گروه آبیاری: ۱۱۴
گروه هدف: کلیه‌ی زمین داران منطقه ۱۱۶
کارمندان مسول: گرداننده‌ی تشکل ۱۱۶
زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از برگزاری جلسات انگیزه دهی کشاورزان واحدهای هیدرولیک ثالثیه ۱۱۶
اهداف اصلی: ۱۱۶
روش ها: ۱۱۶
اسناد: ۱۱۶
تجهیزات سمعی بصری: ۱۱۶
قواعد تشکیل گروه آبیاری: ۱۱۷
۱/۱۰) وظایف گروه‌های آبیاری: ۱۱۹
۲/۱۰) ساختار گروه آبیاری ۱۲۰
۱/۲/۱۰) اعضا ۱۲۰
۲/۲/۱۰) هسته‌ی مرکزی ۱۲۲
۳/۲/۱۰) کمیته ۱۲۳
۳/۱۰) تدوین قوانین و مقررات گروه آبیاری: ۱۲۶
۱/۳/۱۰) قوانین و مقررات: ۱۲۶
۲/۳/۱۰) جریمه و مجازات: ۱۳۰
۴/۱۰) تهیه‌ی فهرست عضویت گروه آبیاری: ۱۳۱
۵/۱۰) رسمیت یافتن قوانین گروه آبیاری: ۱۳۲
۶/۱۰) انتخاب اعضای کمیته: ۱۳۲
۱/۶/۱۰) شرایط مورد نیاز برای اعضای کمیته: ۱۳۲
۲/۶/۱۰) وظایف و مسئولیت های اعضای کمیته: ۱۳۳
وظایف و مسئولیت های رئیس: ۱۳۳
وظایف و مسئولیت های منشی/ خزانه دار: ۱۳۴
۳/۶/۱۰) نحوه‌ی انتخاب یا انتصاب اعضای کمیته: ۱۳۵
۳/۶/۱۰) عدم تشکیل گروه آبیاری: ۱۳۷
۷/۱۰) انتخاب نام برای گروه آبیاری: ۱۳۷
۸/۱۰) استخدام نیروی کار: ۱۳۷
۱/۸/۱۰) فعالیت یکی از اعضای گروه آبیاری به عنوان مدیر آبیاری: ۱۳۹
۹/۱۰) انتخاب یا انتصاب اعضای شورای حوزه‌ی آبیاری: ۱۳۹
گروه هدف: کلیه‌ی اعضای گروه آبیاری ۱۴۱
کارمندان مسول: گرداننده‌ی تشکل ۱۴۱
زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از تشکیل گروه آبیاری (مرحله‌ی ۱۰) ۱۴۱
اهداف اصلی: ۱۴۱
روش ها: ۱۴۱
اسناد: ۱۴۱
تجهیزات سمعی بصری: ۱۴۱
۱/۱۱) برگزاری جلسات بررسی قوانین حوزه‌ی آبیاری: ۱۴۲
۲/۱۱) مبانی تاسیس حوزه‌ی آبیاری: ۱۴۳
۳/۱۱) ساختار حوزه‌ی آبیاری: ۱۴۴
۱/۳/۱۱) اعضا: ۱۴۴
حقوق اعضای حوزه‌ی آبیاری: ۱۴۵
وظایف و مسئولیت های اعضای حوزه‌ی آبیاری: ۱۴۶
۳/۳/۱۱) هیئت مدیره: ۱۴۷
وظایف و اختیارات هیئت مدیره: ۱۴۸
۴/۳/۱۱) رئیس: ۱۴۹
وظایف و اختیارات رئیس: ۱۵۰
۴/۱۱) جلسات مقدماتی تدوین آئین نامه‌ی حوزه‌ی آبیاری: ۱۵۲
۱/۴/۱۱) مجازات ها و جریمه ها: ۱۵۴
گروه هدف: اعضای شورا ۱۵۶
کارمندان مسول: گرداننده تشکل ۱۵۶
زمان بندی: طی چند هفته پس از تدوین قوانین حوزه‌ی آبیاری (مرحله ۱۱). ۱۵۶
اهداف اصلی: ۱۵۶
روش ها: ۱۵۶
اسناد: ۱۵۶
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۱۵۶
۱/۱۲) بازنگری نهایی قوانین حوزه آبیاری: ۱۵۷
۲/۱۲) ارائه بازنگری آئین نامه مقدماتی به حوزه آبیاری: ۱۵۸
۳/۱۲) تصویب و امضای آئین نامه و بخش نامه های حوزه‌ آبیاری: ۱۵۹
۴/۱۲) انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی حوزه‌ی آبیاری: ۱۵۹
۱/۴/۱۲) انتخاب رئیس حوزه‌ی آبیاری: ۱۶۰
۵/۱۲) فرم ثبت نام در حوزه‌ی آبیاری: ۱۶۰
نقطه‌ی عطف ۲: حوزه‌ی آبیاری تاسیس گردید. ۱۶۱
گروه هدف: اعضای هیئت مدیره و شورای حوزه‌ی آبیاری ۱۶۲
کارمندان مسول: گرداننده تشکل و کارمندان موسسه‌ی مجری ۱۶۲
زمان بندی: طی یک تا دو هفته پس از تایید رسمی حوزه‌ی آبیاری توسط دولت ترکیه ۱۶۲
اهداف اصلی: ۱۶۲
روش ها: ۱۶۲
اسناد: ۱۶۲
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۱۶۲
۱/۱۳) ارایه بازنگری موافقت نامه طرح: ۱۶۳
۲/۱۳) امضای موافقت نامه طرح: ۱۶۴
۱/۲/۱۳) رد موافقت، از جانب حوزه آبیاری: ۱۶۴
۲/۳/۱۴) ممانعت از تحویل آب: ۱۶۴
۴/۱۴) روشهای موجود تعیین و جمع آوری آب بها: ۱۶۶
۵/۱۴) روش های توصیه شده تعیین و جمع آوری آب بها: ۱۶۶
۱/۵/۱۴) تعیین مقدار آب بها: ۱۶۶
۲/۵/۱۴) جمع آوری آب بها: ۱۶۷
۳/۵/۱۴) مجازات و جریمه ها: ۱۶۸
۶/۱۴) بازدید کشاورزان: ۱۶۹
گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری، اعضای کمیته گروه آبیاری و کارمندان این دو نهاد. ۱۷۰
کارمندان مسول: گرداننده تشکل و مهندس آبیاری متخصص در استفاده و نگهداری سیستم ۱۷۰
زمان بندی: طی دو تا سه هفته پس از تشکیل حوزه آبیاری؛ طی این مدت حوزه آبیاری کاملاً آماده شده و کارمندان متخصصی هم به استخدام در آمده‌اند. ۱۷۰
اهداف اصلی: ۱۷۰
روش ها: ۱۷۰
اسناد: ۱۷۱
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۱۷۱
۱/۱۵) آموزش اعضای گروهها و حوزه‌های آبیاری: ۱۷۱
۱/۱/۱۵) آموزش اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری: ۱۷۱
۲/۱/۱۵) آموزش کارمندان حوزه آبیاری: ۱۷۲
استفاده: ۱۷۲
نگهداری: ۱۷۲
۳/۱/۱۵) آموزش گروههای آبیاری: ۱۷۳
استفاده: ۱۷۳
نگهداری: ۱۷۳
گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری ۱۷۴
کارمندان مسول: گرداننده تشکل و مهندس آبیاری ۱۷۴
زمان بندی: چند هفته پیش از آغاز مراحل احداث (مرحله ۱۷) ۱۷۴
اهداف اصلی: ۱۷۴
روش ها: ۱۷۴
اسناد: هیچ ۱۷۴
تجهیزات سمعی بصری: فلوچارت شماره ۱/۱۶ ۱۷۴
۱/۱۶) اهداف تشکیل کمیته احداث ۱۷۴
۲/۱۶) وظایف و اختیارات کمیته احداث: ۱۷۴
۲/۱۶) وظایف و اختیارات کمیته احداث: ۱۷۵
۲/۱۶) ترکیب کمیته احداث سیستم: ۱۷۵
۴/۱۶) تشکیل کمیته طراحی: ۱۷۶
۵/۱۶) آموزش اعضای کمیته نصب سیستم: ۱۷۶
گروه هدف: اعضای کمیته نصب سیستم ۱۷۷
کارمندان مسول: گرداننده تشکل و کارشناس آبیاری ۱۷۷
زمان بندی: در مدت نصب سیستم آبیاری ۱۷۷
اهداف اصلی: ۱۷۷
روش ها: ۱۷۷
اسناد: هیچ ۱۷۷
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۱۷۷
۱/۱۷) جلسات بازنگری فعالیت ها: ۱۷۸
گروه هدف: حوزه آبیاری وکلیه مراجع خدمات رسانی ۱۷۹
کارمندان مسول: کارکنان موسسه مجری و گرداننده تشکل ۱۷۹
زمان بندی: پس از تشکیل حوزه آبیاری (مرحله ۱۲)، نحوه خدمات رسانی می تواند مورد توافق واقع شود. ۱۷۹
اهداف اصلی: ۱۷۹
روش ها: ۱۷۹
اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی (۱/۱۸). ۱۷۹
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۱۷۹
۱/۱۸) نوع موافقت نامه خدمات رسانی: ۱۸۰
۲/۱۸) مفاد اصلی موافقت نامه: ۱۸۰
۳/۱۸) تهیه موافقت نامه های خدمات رسانی: ۱۸۲
۱/۳/۱۸)تهیه موافقت‌نامه خدمات‌رسانی بین‌حوزه آبیاری وشرکت مجری‌طرح: ۱۸۳
مرحله ۱۹: بازبینی نهایی و انتقال مسئولیت استفاده و نگهداری ۱۸۴
گروه هدف: اعضای کمیته نصب کننده سیستم و همچنین اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری. ۱۸۴
کارمندان مسول: گرداننده تشکل و مهندس آبیاری ۱۸۴
زمان بندی: حداکثر یک ماه پس از تکمیل مراحل نصب سیستم (مرحله ۱۷). ۱۸۴
اهداف اصلی: ۱۸۴
روش ها: ۱۸۴
اسناد: موافقت نامه انتقال مسئولیت ۱۸۴
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۱۸۴
۱/۱۹) بررسی نهایی ۱۸۵
۲/۱۹) تهیه و تصویب موافقت نامه انتقال مسئولیت به هیئت‌مدیره حوزه آبیاری: ۱۸۵
۳/۱۹) پذیرش موافقت‌نامه انتقال مسئولیت از جانب شورای‌حوزه آبیاری: ۱۸۷
۴/۱۹) مراسم امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت: ۱۸۸
نقطه عطف ۳: موافقت نامه انتقال مسئولیت امضا شد. ۱۸۸
گروه هدف: اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه و همچنین گروه آبیاری. ۱۸۹
کارمندان مسول: کارشناس استفاده و نگهداری سیستم و گرداننده تشکل ۱۸۹
زمان بندی: بلافاصله پس از امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت و پذیریت مسئولیت استفاده و نگهداری از سیستم توسط حوزه آبیاری (مرحله ۱۰). ۱۸۹
اهداف اصلی: ۱۸۹
روش ها: ۱۸۹
اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی ۱۹۰
تجهیزات سمعی بصری: هیچ ۱۹۰
۱/۲۰) نظارت های منظم: ۱۹۰
۲/۲۰) حل اختلافات: ۱۹۰
۳/۲۰) داوری اختلافات: ۱۹۱

 

قیمت فایل ۲۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...