دانلود پایان نامه مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۱۷, ۱۳۹۵)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

 

چکیده :

 

از آنجائیکه شهر نشینی و توسعه شهری، یکی از عمده ترین تحولات زمانهای قدیمی وعصر جدید ، در عصر حاضر است و استان خراسان شمالی یکی از استانهای جدا شده از استان خراسان بزرگ در شمال شرق کشور ،کوهستانی بودن و واقع شدن در مرکز این استان، در دشت تکتونیکی ، سیلابی ،در طی سالهای گذشته مخاطرات ژئومورفولوژیکی بسیاری این استان ، خصوصاً شهر بجنورد را به دفعات متعدد دچار خسارت کرده است .  وقوع حوادث ناگوار زیادی از جمله سیل ،زمین لغزه ، زمین لرزه ، خشکسالی ،ریزش سنگ و فرونشینی ژئومورفولوژیکی ، طوفان و پیشروی بیابان ، آن را تهدید کرده و می کند .
به منظور شناخت و شناسایی مخاطرات فوق در حوضه بجنورد که اثرات شگرفی در توسعه شهری و محیط انسانی داشته و آن را تهدید می کند ، اقدام به انتخاب موضوع گردید ، تا بتوان از این طریق در راستای خدمت به بخشی از کشور اقدامی شده باشد . با توجه به نوپا بودن استان و کافی نبودن بسیاری از اطلاعات و داده های محیطی و آزمایشگاهی جهت مطالعه ،کوشش شده است، از مدارک موجود ،تحلیل های دقیق و علمی همزمان یا بازدیدهای مکرر از حوضه انجام گیرد . که حاصل آن به صورت مجموعه حاضر ارائه می گردد این مجموعه شامل هشت فصل مختلف است و در تقسیم بندی فصلهای این پژوهش کوشش به عمل آمده ، ضمن طرح و تحلیل موضوع هر فصل ، رابطه منطقی بین فصلهای مختلف ایجاد شود که در نهایت به نتیجه گیری کلی انجامیده است .

 

کلمات کلیدی:

 

توسعه شهری
مخاطرات زمین ریخت شناسی
مخاطره شناسی توسعه شهری

 

پیشگفتار:

 

در فصل اول ، کلیات طرح شامل چگونگی انتخاب موضوع تحقیق در منطقه بجنورد ، بیان مسئله و ضرورت تحقیق با پرسشهای آغازینی که در حوضه بجنورد قابل طرح بوده ، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مطالعات مشابه یا نزدیک به موضوع مورد نظر که قبلاً انجام گرفته ابزارها ، مواد و داده های موجود و قابل دسترس ؛ نقشه ها (زمین شناسی – توپوگرافی) در مقیاس های مختلف ؛ تصاویر ماهواره ای از دوره های متفاوت ، عکس های هوایی از دوره های مختلف مطرح شده است . در فصل دوم این پژوهش به زمین شناسی و مورفوتکتونیک منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . از آنجائیکه این واحد از فلات ایران در شمال شرق ، به صورت یک واحد مستقل شکل گرفته است ، تحول ساختمانی و چینه شناسی آن طی دوره های زمین شناسی بررسی و تشریح گردیده ؛ در ادامه مطالبی پیرامون فعالیت تکتونیکی در کپه داغ و قابلیت های لرزه خیزی منطقه و گسلهای موجود در حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است .
در فصل سوم داده های اقلیمی و تأثیر آن در مورفولوژی منطقه مورد مطالعه ، با استفاده از داده ها آماری ایستگاههای مجاور ، تعیین نوع اقلیم با استفاده از روش آمبرژه و دومارتن انجام گردیده ، تبخیر و تعرق ، رگبارهای کوتاه مدت (شدت – مدت) و تأثیر آن در مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مثلاً سیل) مورد بحث شده است در بخش آخر این فصل پالئوکلیما و تأثیر آن در شکل گیری پوشش سطحی زمین، لس ها و برخی از اشکال مورفولوژیکی بررسی شده است .
در فصل چهارم به منظور برآورد مخاطرات  ژئومورفولوژیکی آبراهه ها  ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی  ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و مناطق غیر هیدرولوژیک (حوضه های شهری)،  تقسیم شده است آبراهه های مخاطره آمیز(سیل خیزی) آنها در توسعه شهری بجنورد جداگانه بررسی گردیده است.
در فصل پنجم خصوصیات سنگ شناسی و رسوبی منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی به عنوان دیگر عامل مهم مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آنها در توسعه شهری ،مورد بررسی گرفته است ؛ ضمن تشریح واحدهای سنگی رسوبی و واحدهای رسوبی غیر سنگی اثرات آنها را در پایداری و ناپایداری جهت توسعه شهری ، خواص هر یک از سازندها در توسعه آبهای زیر زمینی ، مخاطرات مکانیکی خاک و قابلیت روان گرایی خاکهای جوان و رسوبات آبرفتی دوران چهارم در حوضه مورد بررسی و تحلیل واقع شده است .

 

در فصل ششم ،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی  چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر  ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید .

 

در فصل هفتم ، پیش بینی روند توسعه شهری و تأثیر آن برفرایندها ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این فصل ضمن توجه به توسعه شهری ازادوار گذشته ، رشد جمعیت (به عنوان عامل مهم انسانی توسعه شهری بجنورد) ، در طی دوره آماری ۱۳۸۵ – ۱۳۳۵ مورد مطالعه ، نرخ رشد ، زاد  ولد و مرگ و میر و تأثیر آن در افزایش و کاهش جمعیت ، برآورد و پیش بینی جمعیت تا افق ۱۴۸۵ (یکصد سال) و نیازهای اساسی ؛آب (مصرف سرانه روزانه و سالانه) فضای مورد نیاز ، جهت توسعه شهری در طی یکصد سال آینده از مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است .در فصل هشتم این رساله ،با اثبات فرضیه ها و پاسخ به سئوالات پژوهش نتایج بدست آمده و پیشنهادات با توجه به نتایج حاصله ارائه شده  است .

 

فهرست عناوین

 

چکیده : ۱
مقدمه : ۳

 

فصل اول :  کلیات طرح تحقیق

 

۱-۱  چگونگی انتخاب موضوع تحقیق ۵
۱-۲ معرفی محدوده مورد مطالعه ۵
۱-۳   بیان مسئله و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ پرسشهای تحقیق ۱۱
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۶  اهداف تحقیق ۱۱
۱ -۷  پیشینه تحقیق ۱۲
۱-۷-۱در سطح جهانی ۱۲
۱-۷-۲ در سطح ملی ۱۲
۱-۷-۳ در سطح منطقه مورد مطالعه ۱۳
۱-۸ استفاده کنندگان از تحقیق ۱۴
۱-۹ متدولوژی پژوهش ۱۴
۱-۹-۱ روش تحلیل ۱۴
۱-۹-۲ روش تحقیق ۱۴

 

فصل دوم :  داده های ساختمانی

 

۲-۱واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران ۲۱
۲-۱-۱- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ: ۲۲
۲-۲تاریخچه چینه ای کپه داغ: ۲۳
۲-۲-۱ زمین ساخت کپه داغ : ۲۴
۲-۲-۲ زمین شناسی – چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد ۲۴
۲-۲-۲-۱ سازند شمشک یا کشف رود  ۲۵
۲-۲-۲-۲ سازند چمن بید یا دلیچای ۲۵
۲-۲-۲-۳ سازتند مزدوران  ۲۶
۲-۲-۲-۴ سازند کرتاسه ۲۶
۲-۲-۲-۵ سازند شوریجه۲۶
۲-۲-۲-۶ سازند تیرگان۲۷
۲-۲-۲-۷ سازند سرچشمه ۲۸
۲-۲-۸ سازند سنگانه ۲۸
۲-۲-۲-۹ نهشته های نئوژن ۲۹
۲-۲-۲-۱۰ سازند کواترنری ۳۰
۲-۴ گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت ۳۷
۲-۵-۱-۱زون گسلی قوچان- رباط ۴۰
۲-۵-۱-۲زون گسلی شمال شرق بجنورد ۴۰
۲-۵-۱-۳ گسله غربی شیخ ۴۰
۲-۵-۱-۴ زون گسلی آشخانه ۴۱
۲-۵-۱-۵ گسله دنقوز داغ ۴۱
۲-۵-۱-۶ گسله رباط قره بیل ۴۱
۲-۵-۱-۷ گسله میامی ۴۱
۲-۵-۱-۸ گسله جاجرم ۴۱
۲-۵-۱-۹ گسله قلی ۴۱
۲-۵-۱-۱۰ گسله نابیا ۴۱
۲-۵-۱-۱۱ گسله سوقا ۴۲
۲-۵- ۱-۱۲ گسله مراوه تپه ۴۲
۲-۵- ۱-۱۳ گسله تکل کوه ۴۲
۲-۵-۱-۱۴ گسله قورخود ۴۲
۲-۵ -۲لرزه ساخت استان خراسان شمالی ۴۲
۲-۵-۲-۱ قابلیت لرزه خیزی ۴۳
۲-۵-۲-۲ پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ ۴۳
۲-۵-۲-۳ پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ ۴۴
۲-۵-۲-۴ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی ۴۴
۵-۲-۲-۵ قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه ۴۵
۲-۵-۲-۶ ژرفای لرزه ها ۴۵
۲-۶ گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد ۴۶
۲-۶-۱گسل های تراستی و واژگونه ۴۶
۲-۶-۱-۱  گسل فیروزه ۴۶
۲-۶-۱-۲  گسل ارکان ۴۷
۲-۶-۱-۳ گسل حصار ۴۷
۲-۶-۱-۴  گسل چهار خروار ۴۷
۲-۶-۱-۵  گسل آبچور ۴۸
۲-۶-۲ گسل واژگونه ۴۸
۲-۶-۲-۱ گسل های واژگونه قره قوزی ۴۸
۲-۶-۲-۲ گسل واژگونه باباامان ۴۸
۲-۶-۳ گسل های راستالغز ۴۹
۲-۶-۳-۱ زون گسلی شمال خاوری بجنورد ۴۹
۲-۶-۳-۲گسل چوکانلو ۵۰
۲-۶-۴ گسل های عادی ۵۱
۲-۷ کلیات ساختاری ۵۱
۲-۷-۱ چین ها ۵۱
۲-۷-۲ ویژگیهای هندسی ساختارهای چین ۵۲
۲-۷-۲-۱ مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش ۵۴

 

فصل سوم :   اقلیم – ژئومورفولوژی

 

۳-۱  مقدمه ۵۸
۳-۲- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه : ۵۸
۳-۳-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم: ۵۹
۳-۲-۱ توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی : ۵۹
۳-۲-۲- توده های مدیترانه ای : ۵۹
۳-۲-۳- توده های شمالی و غربی : ۵۹
۳-۲-۴ توده های اقیانوس هند ۵۹
۳-۲-۵- توده های صحرایی : ۵۹
۳-۴ : بارش ۵۹
۳-۴-۱ : بارندگی حداکثر ۲۴ ساعته ۶۲
۳-۴-۲- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه : ۶۲
۳-۵- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) : ۶۳
۳-۶- تعداد روزهای یخبندان : ۶۶
۳-۷ باد : ۶۸
۳-۷-۱ : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری ۶۹
۳-۸ : تبخیر : ۷۱
۳-۹: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد ۷۳
۳-۹-۲- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن   ۷۳
۳-۹-۳- اقلیم نمای آمبرژه : ۷۳
۳-۱۰ : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین : ۷۴
۳-۱۰-۱- شواهد اقلیمی گذشته : ۷۴
۳-۱۰-۲- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین : ۷۵
۳-۱۰-۳ اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد : ۷۷

 

فصل چهارم :  نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری

 

۴-۱- مقدمه ۸۲
۴-۲ رودخانه باباامان ۸۲
۴-۳ ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد ۸۲
۴-۴  تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل ۸۳
۴-۴-۱  تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز ۸۳
۴-۵  سیل گیری شهرها ۸۴
۴-۶  عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن ۸۵
۴-۷  بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد ۸۶
۴– ۷ – ۱ ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد ۸۶
۴-۷-۱-۱ شاخصه های شکل حوضه ۷۸
۴-۷-۱-۲ رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه ۸۸
۴-۷-۱-۴ توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه ۸۹
۴-۷-۲رژیم آبدهی رودخانه فیروزه ۹۷
۴-۷-۲-۱ آبدهی سالانه ۹۷
۴-۷-۲-۲  برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف ۹۹
۴-۷-۳- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای ۱۰۰
۴-۷-۴ آبدهی سالانه برآورد شده  در هر یک از آبراهه های اصلی ۱۰۲
۴-۷-۵ آبدهی ماهانه ۱۰۳
۴-۷-۶ آبدهی روزانه ۱۰۴
۴-۷-۷ سیلاب ۱۰۶
۴-۷-۷-۱  بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی ۱۰۶
۴-۷-۸ رسوب ۱۰۷
۴-۷-۸-۲ آمار و اطلاعات موجود ۱۰۸
۴-۷-۸-۳ رابطه دبی رسوب و دبی جریان ۱۰۸
۴-۷-۸-۴ بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر ۱۰۸
۴-۸  بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد ۱۰۹
۴-۸-۱  کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد ۱۱۰
۴-۹برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد ۱۱۲
۴-۹-۱ برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری ۱۱۳
۴-۱۰ بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد ۱۱۴
۴-۱۰-۱  سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه ۱۱۶
۴-۱۰-۲ رسوب ۱۲۳
۴-۱۰-۲-۱  برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری ۱۲۳

 

فصل پنجم :  قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد

 

۵-۱ مقدمه ۱۳۰
۵-۲ ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد ۱۳۰
۵-۲-۱  ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی ۱۳۰
۵-۲-۱-۱ سنگهای رسوبی حوضه بجنورد ۱۳۱
۵-۲-۲ واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد ۱۳۹
۵-۲-۲-۱ واحد Qt1 133
۵-۲-۲-۲ واحد Qt2 133
۵-۲-۲-۳ واحد Qa1 133
۵-۲-۲-۴ واحد QL 133
۵-۲-۲-۵  واحد Qc 133
۵-۳  بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد ۱۳۴
۵-۳-۱  ویژگیهای واحدهای غیرسنگی ۱۳۴
۵-۳-۱-۱ شاخص های مهندسی واحد Qt2 134
۵-۳-۱-۲  شاخص مهندسی واحد Qa1 135
۵-۳-۱-۳ شاخص های مهندسی واحد Qc 136
۵-۳ -۲ ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد ۱۳۷
۵-۳-۲-۱ ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه ۱۳۸
۵-۳-۲-۲ ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد ۱۳۹
۵-۳-۲-۳ بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد : ۱۴۰
۵-۴  خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد : ۱۴۱
۵-۵  مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد ۱۴۳
۵-۵-۱ سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد ۱۴۴
۵-۵-۲ سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری ۱۴۴
۵- ۶ ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن ۱۴۶
۵- ۷ ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد ۱۵۰
۵-۷-۱ پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک ۱۵۰
۵-۷-۲ نتایج بدست آمده از محاسبات نشست ۱۵۱
۵-۸ بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن ۱۵۲
۵-۸ -۱ ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد ۱۵۴
۵-۸-۲ زلزله ورودی ۱۵۴
۵-۸-۳ بررسی استعداد روانگرایی ۱۵۴
۵-۸-۴ داده های مورد نیاز ارزیابی استعداد روانگرایی ۱۵۶
۵-۸-۵ محاسبه فاکتور عمق ۱۵۷
۵-۸-۶ ارزیابی خطر روانگرایی در بخشهای مختلف حوضه ۱۵۷

 

فصل ششم :  قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد

 

۶-۱ تکامل تکتونیکی ۱۶۵
۶-۱-۱ تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد ۱۶۵
۶-۲ گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد ۱۶۶
۶-۲-۱ انواع گسله ها ۱۶۶
۶-۲-۲ گسلش (گسل خوردگی): ۱۶۷
۶-۲-۳ گسله های فشارشی ۱۶۷
۶-۲-۴ گسلهای راستالغز: ۱۷۲
۶-۲-۵ مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: ۱۷۵
۶-۳ نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: ۱۷۸
۶-۳-۱ مفهوم علم نئوتکتونیک: ۱۷۸
۶-۳-۲ علائم و شاخص های زمین شناسی: ۱۷۸
۶-۳-۳ شواهد زئومورفولوژی  زمین ریخت شناسی ۱۷۹
۶-۳-۴ تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت ۱۸۰
۶-۳-۵ نشانگرهای باستان شناسی: ۱۸۱
۶-۳-۶ نشانگرهای تاریخی: ۱۸۱
۶-۳-۷ نشانگرهای زلزله شناسی: ۱۸۱
۶-۳-۸ نشانگرهای ژئودزی: ۱۸۱
۶-۳-۹ علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد ۱۸۱
۶-۳-۱۰ راستای عمومی تنش : ۱۸۸
۶-۳-۱۱ تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: ۱۸۸
۶-۳-۱۲ سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: ۱۸۹
۶-۳-۱۳جهت گیری چین خوردگی ها: ۱۸۹
۶-۳-۱۴ نتیجه‌گیری ۱۹۰
۶-۴ بررسی های لرزه زمین ساختی ۱۹۰
۶-۴-۱ لرزه‌خیزی ایران: ۱۹۰
۶-۴-۲ لرزه خیزی کپه داغ ۱۹۱
۶-۴-۳ ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: ۱۹۲
۶-۴-۳-۱ تقسیم بندی بربریان (۱۹۷۶): ۱۹۳
۶-۴-۳-۲ تقسیم‌بندی نوروزی (۱۹۷۶): (شکل ۶-۴۴) ۱۹۳
۶-۴-۳-۳ تقسیم بندی نوگل سادات (۱۹۹۳)۱۹۳
۶-۴-۳-۴ پورکرمانی و اسدی (۱۳۷۴) ۱۹۳
۶-۴-۴ تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد ۱۹۴
۶-۴-۴-۱ زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: ۱۹۴
۶-۴-۴-۲ زمین لرزه‌های قرن بیستم ۱۹۵
۶-۴-۵ تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: ۱۹۶
۶-۶-۴ بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: ۱۹۷
۶-۴-۷ویژگی های آماری داده های لرزه ای ۱۹۷
۶-۴ -۸ توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: ۱۹۷
۶-۴-۹ توزیع مراکز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: ۱۹۸
۶-۴-۱۰ ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: ۱۹۸
۶-۴-۱۱ روابط آماری داده های لرزه ای: ۱۹۹
۶-۴-۱۱-۱ رابطه فراوانی- سال: ۱۹۹
۶-۴-۱۱-۲ فراوانی – بزرگا: ۲۰۲
۶-۴-۱۱-۳ فراوانی – عمق کانونی: ۲۰۳
۶-۴-۱۱-۴ رابطه بزرگای Ms وmb 203
۶-۴-۱۱-۵ تعیین حد آستانه: ۲۰۴
۶-۴-۱۱-۶ برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر ۲۰۴
۶-۴-۱۱-۷ برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period) 205
۶-۴-۱۱-۸ برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: ۲۰۵
۶-۴-۱۱-۹ برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: ۲۰۵
۶-۴-۱۱-۱۰ برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها ۲۰۶

 

فصل هفتم :  روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک

 

۷-۱ مقدمه : ۲۱۱
۷-۲ : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد ۲۱۱
۷-۲-۱ شهر قدیم بجنورد ۲۱۲
۷-۲-۲ بجنورد امروز ۲۱۴
۷-۳ بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری ۲۱۸
۷-۳-۱ مقدمه ۲۱۸
۷-۳-۲ تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید ۲۱۹
۷-۳-۳ تحولات جمعیت شهر بجنورد ۲۲۲
۷-۳-۴ مهاجرت ۲۲۳
۷-۳-۵ برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی ۲۲۵
۷-۴  روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد ۲۲۸
۷-۴-۱ تحولات و کاربری اراضی شهری ۲۲۸
۷-۴-۲  مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته ۲۲۹
۷-۴-۳ جهات توسعه۲۳۱
۷-۴-۴ ویژگیهای کالبدی ۲۳۳
۷-۵ توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد ۲۳۶
۷-۵-۱ طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری۲۳۶
۷-۵-۲ بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز۲۳۹
۷-۵-۲-۱ رطوبت خاک۲۴۰
۷-۵-۲-۲ بافت خاک ۲۴۰
۷-۵-۲-۳ استحکام برشی ۲۴۰
۷-۵-۲-۴ میزان کربنات کلسیم موجود در خاک ۲۴۱
۷-۶ نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی ۲۴۱
۷-۶-۱ نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی ۲۴۱
۷-۶-۲طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد ۲۴۲
۷-۶-۳ تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد ۲۴۳
فصل هشتم:   نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS
۸-۱ نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری  ۲۵۰
۸-۲ نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد  ۲۵۱
۸-۳  نقشه شیب (Slope map) 252
۸-۴ نقشه جهت شیب ۲۵۴
۸-۵ نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد ۲۵۶
۸-۶  لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر ۲۵۷
۸-۷  لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر ۲۵۷
۸-۸  ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد ۲۵۸
۸-۹  نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد ۲۵۸
۸-۱۰ نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد ۲۶۰
۸-۱۱نتیجه گیری نهائی ۲۶۱
۸-۱۲ ارزیابی و اثبات فرضیات ۲۶۷
۸-۱۳ راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد ۲۶۸
منابع ۳۱۰

قیمت فایل ۱۶۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

43 فروش
59,000 ریال
43 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟