دانلود پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۲۰, ۱۳۹۴)

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
(کامل و آپدیت شده)
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته: مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه )

 

*توجه:
متاسفانه بسیاری از سایتها بدون در نظر گرفتن حقوق کپی رایت،این پایان نامه را خریداری کرده و با قیمتهای خیلی کم در سایت خود قرار می دهند.
گروه آموزشی و تحقیقاتی فایلینا برای جلوگیری از این دست اقدامات علاوه بر شکایت از این سایتها اقدام به آپدیت کردن این پایان نامه نموده است.

 

آپدیت جدید:
اضافه شدن بخش پنجم در قالب چهار فصل و ۴۴ صفحه

 

پیشگفتار:

 

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت.

 

عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.

 

کلمات کلیدی:
خاورمیانه
مطالعات منطقه ای
سیاست خارجی
دولت اسلامگرای ترکیه
جمهوری اسلامی ایران

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار ۱
بخش اول : مقدمه نظری ۲
کلیات پژوهش ۳
۱-طرح مساله ۳
۲-انگیزه انتخاب موضوع ۴
۳-اهمیت موضوع ۴
۴- سئوال اصلی ۴
۵- فرضیه اصلی ۴
۶- متغیرهای دخیل ۵
۷- هدف پژوهش ۵
۸- قلمرو پژوهش ۶
۹- روش پژوهش ۶
۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق ۶
۱۱- سطوح تحلیل ۷
۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش ۷
۱۳- سازماندهی تحقیق ۸

 

چارچوب نظری پژوهش ۹

 

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری ۱۰

 

۱- نظریه نوواقع گرایان   ۱۲
۲- نوکارکردگرایی ۱۴
۳- نهادگرایی نئولیبرال ۱۵

 

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط

 

بین الملل ۱۹

 

۱- روابط بین الملل به مثابه یک بازی ۲۰
۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل ۲۱
۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر ۲۱
۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر ۲۲

 

تعریف مفاهیم ۲۴
جمهوری اسلامی ایران  ۲۵
ایران ۲۵
ترکیه ۲۶
عراق ۲۷
دولت اسلامگرای ۲۷
سیاست خارجی ۲۸

 

بخش دوم :  ۲۹

 

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳۰

 

– دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) :  ۳۱
– مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت ۳۱
۱- اقدام اثباتی ۳۲
۲- اقدامات سلبی دولت موقت ۳۴
– دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ) ۳۵
مشخصات اصلی دوره دوم ۳۵
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی ۳۵
ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا ۳۷
۱- بعد اثباتی ۳۷
۲- بعد سلبی ۳۹
– دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی ۴۳
مشخصات دوره سوم: ۴۴
۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی ۴۴
۲- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه ۴۵

 

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن ۵۰

 

– اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه ۵۲
– نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳
– سیاست خارجی ترکیه  ۵۵
– روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی ۵۹
– سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه ۶۶
– مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه  ۷۶

 

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای  ۸۰

 

الف) موقعیت جغرافیایی عراق ۸۰
۱- ژئوپلتیک آب  ۸۴
۲- ژئوپلتیک نفت  ۸۵
۳- ژئوپلتیک کردها ۸۶
۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق ۸۶
۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد ۸۹
۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق ۹۰
۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق  ۹۱
۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق ۹۱
۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان ۹۱
۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده ۹۲
۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال ۹۲
۴- ژئوپلتیک کردها  ۹۳
ب) مختصات عراق جدید  ۹۵
۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید  ۹۵
۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی ۹۵
۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای ۹۶
۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه  ۹۶
۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران  ۹۶
۳-۲-۱- اختلاف با سوریه  ۹۷
۴-۲-۱- اختلاف با کویت  ۹۷
۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی ۹۸
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید  ۹۹
۱- جمهوری اسلامی ایران  ۹۹
۲- جمهوری ترکیه ۱۰۰
۱-۲- طرح اوزال  ۱۰۱
۲-۲- سیاست ترک سازی ۱۰۱
۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی  ۱۰۲
۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها ۱۰۲
۳- عربستان سعودی  ۱۰۲
۴- سوریه  ۱۰۳
۵- اسرائیل  ۱۰۴
۶- ایالات متحده آمریکا  ۱۰۴
۷- روسیه  ۱۰۶
۸- اروپا  ۱۰۷

 

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق ۱۰۸

 

– زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق ۱۰۸
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق  ۱۰۸
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق  ۱۱۱

 

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق ۱۱۳
فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق  ۱۱۴
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام ۱۱۴
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۶
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۱۹

 

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق  ۱۲۰

 

الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد ۱۲۰
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد  ۱۲۱
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن ۱۲۳
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت ۱۲۷
۱- کسب امتیاز سیاسی  ۱۲۷
۲- ملاحظات اقتصادی ۱۲۷
۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای  ۱۲۸
۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق ۱۲۸
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا ۱۳۰
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق ۱۳۰
۲- حمایت ترکمن ها  ۱۳۰
۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا  ۱۳۱
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق  ۱۳۲
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق  ۱۳۴
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق  ۱۳۵

 

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در

 

عراق (تفاهمات)  ۱۳۶

 

الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق  ۱۳۷
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی)  ۱۴۱
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۳

 

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۴۵

 

الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید  ۱۴۵
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق ۱۴۵
۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق ۱۴۹
۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق ۱۵۰
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۵۱
۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق ۱۵۱
۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک ۱۵۲
۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳
۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید ۱۵۴

 

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۵۵

 

الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق ۱۵۶
۱- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی ۱۵۶
۲- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی  ۱۵۷
۳- همکاری در زمینه نفت و گاز ۱۵۸
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق ۱۶۰
۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی ۱۶۰
۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها  ۱۶۰
۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز ۱۶۲
ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۴
۱-زمینه های رقابت ۱۶۴
۱-۱-رقابت در بازار عراق ۱۶۴
۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ  ۱۶۴
۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۶

 

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران  ۱۶۸

 

۱-فدرالیسم  ۱۷۰
۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران ۱۸۵

 

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی ۱۹۰

 

بخش پنجم:ترکیه و بحران عراق – راهکارهای ایران ۲۰۳

 

فصل اول:ترکیه و بحران عراق: ۲۰۳

 

الف – مهمترین نگرانی های داخلی و خارجی ترکیه ۲۰۳
ب – مشکلات، ناشی از مسائل فوق در جریان حمله آمریکا به عراق ۲۰۴
ج – جایگاه ترکیه در سیاست منطقه ای آمریکا ۲۰۸
سیری در تاریخ روابط ترکیه و عراق ۲۱۱
روابط ترکیه و عراق پس از صدام ۲۱۴
تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق ۲۱۵

 

فصل دوم: مداخله ترکیه در شمال عراق ۲۲۱

 

تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق ۲۲۲

 

فصل سوم: آثار استراتژی های سیاسی – امنیتی اسراییل بر روابط ایران و ترکیه ۲۲۸

 

۱. جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه ۲۳۰
۲. تغییر ژئوپلیتیکی مسائل قدرت و سیاست در خاورمیانه بعد از حوادث ١١ سپتامبر ۲۳۳
الف- جبهه جنوبی؛ ۲۳۵
ب- جبهه شمالی؛ ۲۳۵
۳. متغیرهای تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه و آثار آن بر اسرائیل ۲۳۶
الف) نگاه ایدئولوژیک و سیاسی به منطقه ۲۳۷
ب) حضور آمریکا درمنطقه ۲۳۷
ج) امنیت انرژی و اقتصاد ۲۳۹
د) برنامه های هسته ای ایران ۲۴۰

 

فصل چهارم:بررسی ابعاد سیاسی روابط عراق و ترکیه ۲۴۲

 

فهرست منابع ۲۴۳

 

قیمت فایل ۸۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

6 فروش
37,000 ریال
6 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

5 فروش
69,000 ریال
5 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

3 فروش
49,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

2 فروش
39,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب تقویت تمرکز حواس

دانلود کتاب تقویت تمرکز حواس – تمرکز حواس آن نیرویی است که باعث می‌شود کارهای خود را در زمان کوتاه و دقت بالا انجام دهیم. اگر تمرکز حواس در کودکی فراگرفته و در نوجوانی آن را تقویت نمایید، در میان‌سالی و کهن‌سالی استفاده شایانی می‌برید. بیشتر حوادثی که در زندگی اتفاق می‌افتد و باعث ناکامی‌ها، […]

1 فروش
50,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب نام من سرخ

کتاب نام من سرخ اثر فاخر نویسنده ترک زبان معاصر و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۶، اورهان پاموک است که توسط نشر چشمه به انتشار رسیده است. پاموک در این کتاب با بهره گیری از تکنیک چند صدایی یا پلی فونی توانسته داستان را از منظر شخصیت های مختلف روایت کند به این صورت […]

1 فروش
35,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر

دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک   کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت […]

1 فروش
49,000 ریال
1 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟