دانلود پایان نامه کارشناسی رشته معماری عوامل توسعه شهرنشینی و آپارتمان نشینی بر اساس نظریات کلاسیک و مدرن در زمینه تکامل شهرها از نظر دو بعد درونزوا و برونزا (مطالعه موردی:شهر زاهدان)

 

چکیده :

 

پس از انقلاب صنعتی آپارتمان نشینی شکل نوینی به خود گرفت و جنبه های گوناگون زندگی بشری از جمله نظام های سکونتگاهی را تحت تاثیر قرار داد موج این تاثیر گذاری از کشورهای صنعتی آغاز گشت و به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رسید .توسعه آپارتمان نشینی نه تنها در شکل گیری و روند شهر نشینی تاثیر داشته بلکه رشد کالبدی و فیزیکی شهرها را تحت تاثیر خود قرار داده است .

 

رشد فزاینده و شتابان جمعیتی و فیزیکی شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشینی از این منظر قابل توجه است، به طوری که جمعیت این شهر در طی هشتاد سال کمتر از ۵۰۰۰ نفر در هسته اولیه (حدود ۱۳۰۰) و به ۱۷۹۵۴ نفر در ۱۳۳۵ و به ۴۱۹۵۱۸ نفر در ۱۳۷۵ رسیده است و پیش بینی می شود که در سال ۱۳۸۰ به ۵۴۸۸۸۶ نفر رسیده باشد این افزایش که رشد جمعیت متوسط ۲۷/۸ درصد این سالها را داشته است گسترش فیزیکی فزاینده شهر را نیز توجیه می کند این رشد همراه با پدید آمدن شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسعه آپارتمان نشینی را در شهر زاهدان تقویت خواهد نمود .در این راستا با بهره گیری از نظریات کلاسیک ومدرن در زمینه تکوین و تکامل شهرها و نظریات ساخت شهرها، شهرنشینی را از دوبعد درونزوا و برونزا بررسی کرده و در انتها به طریق مطالعه میدانی تاثیر بر آیند این دودسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشینی مورد آزمون قرار داده ایم نتایج حاصله از این بدین گونه است که رشد شتابان شهر عمدتا ناشی از عوامل برونزا شامل اهداف سیاسی و اداری دولت می باشد .

 

کلمات کلیدی:
شهر
شهر نشینی
آپارتمان نشینی

 

مقدمه

 

با توجه به روند سریع شهر نشینی، افزایش جمعیت، کمبود زمین و تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع موجب دگرگونیهای کالبدی در شهرها شده است.پس از انقلاب صنعتی آپارتمان نشینی شکل نوینی به خود گرفت و جنبه های گوناگون زندگی بشری  از جمله نظام های سکونتگاهی را تحت تاثیر قرا رداد موج این تاثیر گذاری از کشورهای صنعتی آغاز گشت و به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رسید. توسعه آپارتمان نشینی نه تنها در شکل گیری و روند شهر نشینی تاثیر داشته است بلکه رشد کالبدی و فیزیکی شهرها را دگرگون ساخته است .رشد فزاینده و شتابان جمعیتی و فیزیکی شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشیی از این منظر قابل توجه است به طوری که جمعیت این شهر در طی هشتاد سال از کمتر از ۵۰۰۰ نفر در هسته اولیه (حدود سال ۱۳۰۰) به ۱۷۴۹۵ نفر در ۱۳۳۵ و به ۴۱۹۵۱۸ نفر در ۱۳۷۵ رسیده است و پیش بینی می شود که در ۱۳۸۰ به ۵۴۸۸۸۶ نفر رسیده باشد و این افزایش که رشد جمعیت متوسط ۲۷/۸ درصد در این سالها را داشته است گسترش فیزیکی فزاینده شهر را نیز توجه می کند این رشد همراه با پدیدآمدن شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پدیده آپارتمان نشینی را در زاهدان تقویت خواهد نمود .

 

در این راستا با بهره گیری از نظریات کلاسیک و مدرن در زمینه تکوین و تکامل شهرها و نظریات ساخت شهرها، شهرنشینی را از دو بعد عوامل درونزا و برونزا بررسی کرده و در انتها به طریق مطالعه میدانی تاثیر برآیند این دو دسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشینی مورد آزمون قرار داده ایم نتایج حاصله از آن بدین گونه است که رشد شتابان شهر زاهدان عمدتا ناشی از عوامل برونزا شامل عوامل سیاسی و اداری دولت می باشد.این پژوهش شامل شش فصل است که از میان آنها بعد از فصل اول که بیان مسئله است سه فصل بر مبنای مطالعات کتابخانه ای ویک فصل بر مبنای مطالعات میدانی شکل گرفته است و در فصل ششم نیز نتیجه گیری و آزمون فرضیات را آورده ایم.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : چهار چوب کلی تحقیق

 

۱-۱ -طرح مساله…………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۲-۱ -ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….  ۱
۳-۱- قلمروتحقق …………………………………………………………………………………………………………… ۲
۴-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۲
۵-۱- سئوالات اساسی……………………………………………………………………………………………………… ۲
۶-۱- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۳
۷-۱- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۳
۸-۱- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵
۹-۱- محدودیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۶

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

 

۱-۲- شهر چیست……………………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۲- تعاریف مختلف شهر…………………………………………………………………………………………………۸
۳-۲- عوامل مؤثر در تکوین و تکامل شهر نشینی…………………………………………………………………..۹
۱-۳-۲- دیدگاههای کلاسیک(درونزا) در شکل گیری شهرها ……………………………………………..۱۰
۱-۱-۳-۲-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی……………………………………………………………..۱۰
۲-۱-۳-۲- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یک بازار …………………………………………………………….۱۳
۳-۱-۳-۲- نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی…………………………………………………….۱۵
۴-۱-۳-۲- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها………………………………………………………….۱۶
۵-۱-۳-۲- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها……………………………………………………………………..۱۷
۲-۳-۲ دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شکل گیری شهرها …………………………………………………..۱۷
۱-۲-۳-۲ سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته …………………………………………………………۱۹
۲-۲-۳-۲- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیک………………………………………………….۲۲
۳-۲-۳-۲- اهداف سیاسی – اداری دولتها …………………………………………………………………………۲۳
۴-۲-۳-۲- وجود قطب های صنعتی ………………………………………………………………………………….۲۴
۵-۲-۳-۲- وجود راهها …………………………………………………………………………………………………..۲۶
۴-۲- نظریه های ساخت شهر …………………………………………………………………………………………..۲۹
۱-۴-۲- ساخت دوایر متحدالمرکز………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۴-۲- ساخت قطاعی شهر…………………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۴-۲- ساخت ستاره ای شکل……………………………………………………………………………………….۳۱
۴-۴-۲- ساخت چند هسته ای…………………………………………………………………………………………۳۳
۵-۴-۲- ساخت عمومی شهرها………………………………………………………………………………………..۳۵
۶-۴-۲- ساخت طبیعی شهرها ………………………………………………………………………………………..۳۵
۷-۴-۲- ساخت خطی یا کریدوری………………………………………………………………………………….۳۶

 

فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان

 

۱-۳- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان…………………………………………………………………..۳۸
۱-۱-۳- موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱-۳- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان……………………………………………………………………۳۸
۳-۱-۳- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان……………………………………………………………………..۴۱
۴-۱-۳- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان………………………………………………………….۴۲
۵-۱-۳- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان……………………………………………………………………………….۴۴
۱-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان……………………………………………………………..۴۷
۲-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان…………………………………………………………………۴۸
۶-۱-۳- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان……………………………………………………………………………….۵۱
۱-۶-۱-۳- عوامل ماکروکلیمایی………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۶-۱-۳-عوامل میکرو کلیمایی………………………………………………………………………………………۵۱
۷-۱-۳- بادهای منطقه …………………………………………………………………………………………………….۵۲
۸-۱-۳- میزان دما و طوبت در منطقه …………………………………………………………………………………۵۴
۹-۱-۳- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه………………………………………………………………………….۵۶
۱۰-۱-۳- منابع آب منطقه………………………………………………………………………………………………..۵۷
۱-۱۰-۱-۳-آبهای سطح الارضی………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۱۰-۱-۳- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان……………………………………………………………………..۶۰
۲-۳- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان……………………………………………………..۶۱
۱-۲-۳-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(۱۳۳۵ تا۱۳۷۵)………………………………………….۶۱
۲-۲-۳- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر ……………………………………………………………………….۶۴
۳-۲-۳- ساختمان جمعیت ……………………………………………………………………………………………….۷۳
۱-۳-۲-۳- ساخت سنی…………………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۳-۲-۳- نسبت جنسی………………………………………………………………………………………………….۷۷
۴-۲-۳- بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۵-۲-۳- حرکات جمعیت ……………………………………………………………………………………………….۸۱
۱-۵-۲-۳- حرکات زمانی جمعیت ………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۵-۲-۳- حرکات مکانی جمعیت ………………………………………………………………………………….۸۲
۶-۲-۳- عوامل مهاجرت به زاهدان ………………………………………………………………………………….۸۴
۱-۶-۲-۳- عامل جغرافیایی…………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-۶-۲-۳- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری…………………………………………………………………۸۵
۳-۶-۲-۳- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………….۸۵
۷-۲-۳- فعالیت و اشتغال…………………………………………………………………………………………………۸۶
۸-۲-۳- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف …………………………………………………………………….۸۷
۱-۸-۲-۳- شاغلین بخش کشاورزی…………………………………………………………………………………۸۹
۲-۸-۲-۳- شاغلین بخش صنعت ……………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۸-۲-۳- شاغلین بخش خدمات ……………………………………………………………………………………۹۲
۹-۲-۳- وضعیت کلی سواد در زاهدان………………………………………………………………………………۹۴

 

فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان

 

۱-۴- روند شکل گیری شهر زاهدان…………………………………………………………………………………۹۶
۱-۱-۴- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک……………………………………….۹۶
۱-۱-۱-۴- منطقه بلوچستان و سرحد ………………………………………………………………………………..۹۶
۲-۱-۱-۴- منطقه دزداب……………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۲-۱-۴- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان ………………………………………….۱۰۲
۲-۴- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان……………………………………………………………۱۰۳
۳-۴- تغییرات کارکردی در شهر زاهدان …………………………………………………………………………۱۲۴
۱-۳-۴- کارکرد نظامی سیاسی……………………………………………………………………………………….۱۲۴
۲-۳-۴- کارکرد اداری………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۳-۳-۴- کارکرد خدماتی ……………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۴-۴- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان …………………………………………………………۱۲۸
۱-۴-۴- موانع درجه یک توسعه (موانع طبیعی)…………………………………………………………………۱۲۸
۲-۴-۴- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)……………………………………………………………….۱۲۸
۳-۴-۴-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی)……………………………………………………………..۱۲۹
۴-۴-۴- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر …………………………………….۱۲۹

 

فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان

 

۱-۵ آپارتمان چیست ……………………………………………………………………………………………..۱۳۲
۲-۵- سابقه آپارتمان نشینی در جهان ………………………………………………………………………..۱۳۲
۳-۵- سابقه آپارتمان نشینی در تهران ………………………………………………………………………..۱۳۴
۴-۵- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان ………………………………………………………………………۱۳۵
۵-۵ مکان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان ………………………………………………….۱۳۶
۶-۵- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان …………………………………………………………۱۳۷
۷-۵- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان …………………………………………………………۱۳۸
۱-۷-۵- بررسی رابطه شغل ساکنین در مجتمع های آپارتمانی ……………………………………….۱۴۲
۲-۷-۵- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی …………………………………..۱۴۳
۳-۷-۵- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی………………………………………….۱۴۵
۴-۷-۵- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی……………………………………………۱۴۶
۵-۷-۵- بررسی رابطه قومیتهای ساکن در مجتمع های آپارتمانی……………………………………..۱۴۸
۶-۷-۵- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت …………………………………۱۴۹
۸-۵- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی ……………………………………..۱۵۱
۹-۵- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ………………………………………………..۱۵۲
۱۰-۵- بررسی ویژگیهای کالبدی مجتمع های آپارتمانی……………………………………………….۱۵۳
۱-۱۰-۵- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی………………………………………………۱۵۳
۲-۱۰-۵- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی ………………………………………………..۱۵۴
۳-۱۰-۵- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی ………………………………….۱۵۵
۴-۱۰-۵- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی ………………………………………………………….۱۵۵
۵-۱۰-۵- بررسی امکانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی ………………………….۱۵۵
۶-۱۰-۵- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی ………………………………………..۱۵۶
۱۱-۵- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان ………………………..۱۵۸
۱-۱۱-۵- نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………۱۵۸
۱-۱-۱۱-۵- دسترسی به منابع مالی ……………………………………………………………………………۱۵۸
۲-۱-۱۱-۵-صرفه جویی در مصرف مصالح………………………………………………………………..۱۵۹
۳-۱-۱۱-۵- سرعت در فرآیند ساخت ………………………………………………………………………۱۶۰
۴-۱-۱۱-۵- ارتقای تکنولوژی و ارتقای کیفیت …………………………………………………………۱۶۱
۵-۱-۱۱-۵- دسترسی به تسهیلات عمومی …………………………………………………………………۱۶۱
۲-۱۱-۵- نقاط ضعف ……………………………………………………………………………………………۱۶۱
۱-۲-۱۱-۵- کمبود امکانات، خدماتی و رفاهی ………………………………………………………….۱۶۲
۲-۲-۱۱-۵- مشکلات سیستم جمع آوری زباله…………………………………………………………..۱۶۳
۳-۲-۱۱-۵- کبمود پارکینگ …………………………………………………………………………………۱۶۴
۴-۲-۱۱-۵- کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان ………………………………………………..۱۶۵
۱۲-۵- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی ……………………………………………..۱۶۶
۱-۱۲-۵- موقعیت و قطه بندی زمین …………………………………………………………………………۱۶۶
۱-۱-۱۲-۵- موقعیت ساختمانها ……………………………………………………………………………….۱۶۶
۲-۱-۱۲-۵- قطعه بندی زمین ………………………………………………………………………………….۱۶۷
۲-۱۲-۵- عوارض طبیعی ……………………………………………………………………………………….۱۶۸
۱-۲-۱۲-۵- عوارض مربوط به خاک و زمین …………………………………………………………….۱۶۸
۲-۲-۱۲-۵- هوا …………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۳-۲-۱۲-۵- صدا …………………………………………………………………………………………………۱۶۹
۴-۲-۱۲-۵- نور……………………………………………………………………………………………………۱۶۹
۵-۲-۱۲-۵- حرارت و برودت ……………………………………………………………………………….۱۶۹
۳-۱۲-۵- عوارض انسانی ……………………………………………………………………………………..۱۷۰
۱-۳-۱۲-۵- خصوصیات خانوار …………………………………………………………………………….۱۷۰
۲-۳-۱۲-۵- سنت ها و فرهنگ ها ………………………………………………………………………….۱۷۰
۳-۳-۱۲-۵- مسائل جنبی اجتماعی …………………………………………………………………………۱۷۱
۴-۳-۱۲-۵- ایمنی در برابر حوادث …………………………………………………………………………۱۷۲
۵-۳-۱۲-۵- بهداشت محیط …………………………………………………………………………………..۱۷۲
۶-۳-۱۲-۵- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی ………………………………………………….۱۷۳
۷-۳-۱۲-۵- عوارض زیبا شناسانه ……………………………………………………………………………۱۷۴

 

فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

 

۱-۶-نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………۱۷۵
۲-۶-آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….۱۷۹
۳-۶-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی……………………………………….۱۸۱
منابع و مآخذ
ضمائم

 

قیمت فایل ۶۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی رشته معماری عوامل توسعه شهرنشینی و آپارتمان نشینی بر اساس نظریات کلاسیک و مدرن در زمینه تکامل شهرها از نظر دو بعد درونزوا و برونزا

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...