عزت نفس رشته روانشناسی تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره ی خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند. به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و « برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره ی خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، ۱۳۸۴).

*پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت بصورت رایگان ضمیمه شد!
*قابل استفاده برای رشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعی

عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد.در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (۱۸۸۰) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است.

 

در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده ی سطوح حرمت نفس کودک می باشد.
حرمت نفس کودک در چهار بُعد اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و بدنی تحول و تکوین می یابد. بدبینی و خوش بینی نسبت به زندگی و هستی، پشتکار و تن آسایی، علاقه مندی و بی علاقگی، اعتماد به نفس و بی اعتمادی نسبت به خود و حتی سلامت و عدم سلامت روان به مقدار زیاد ناشی از تجارب موفق و ناموفق کودکان از واکنشهای اطرافیان آنها می باشد.
شخصی که عزّت نفس بالاتری دارد خودش و دیگران را به طریق مثبت ارزیابی می کند. شایستگی عاطفی – اجتماعی از ارزیابی مثبت منتج می شود، می تواند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات خطیر آینده به کودک کمک کند (شمیرانی- مجتبی، ۱۳۷۹)

عزت نفس

بهره مندی از عزّت نفس علاوه بر آن که جزئی از سلامت روانی محسوب می شود، با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است. این ارتباط حتی زمانی که کودکان و نوجوانان خودشان را به عنوان دانش آموز ارزیابی می کنند بالاتر است که می توان آنرا « عزّت نفس تحصیلی» نامید (آبنیکی فرد- زهرا،۱۳۸۲).بیشتر صاحب نظران در ارزیابی بالینی و یا غیر بالینی خود، از عزّت نفس به عنوان نکته ی کلیدی که می تواند اغلب جوانب زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد یاد می کنند و با افزایش آن در دیگر زمینه های زندگی فرد تغییر ایجاد می کنند (آبنیکی فرد- زهرا،۱۳۸۲).

 

کلمات کلیدی:
عزت نفس
ابعاد عزت نفس
عوامل موثر بر رشد عزت نفس
تفاوتهای جنسیتی در عزت نفس

 

مقدمه:

 

عزّت نفس یا خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدف های مشخص دارد و کلید رفتار اوست. عزّت نفس در هر مرحله زندگی فرد در حال رشد و تحول است و رشد و تحول آن متأثر از عوامل مختلفی چون عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی و… می باشد.کودکی که نیازهایش برآورده شود در مقایسه با کودکی که پیوسته ناکامی را تجربه کرده است از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار است. این تجارب خانه و مدرسه هر دو را در بر می گیرد. هرگاه مدرسه برای کودک ارضاء کننده باشد و تجارب جالبی را برانگیزد کودک در آن شاد و امن خواهد بود.تجارب متناسب با سطح و میزان رشد کودک تجاربی است که او را در حل مسائل یاری می دهد. پشتیبانی توأم با تفاهم بزرگسالان در زمینه ی نیازهای کودک همگی در نیل به ایجاد احساس امنیت و شایستگی کودک مؤثر است.

عزت نفس

شخص وقتی تصمیم گرفت، برای انجام آن احتیاج به عزّت نفس دارد. اعتماد به نفس به وجود نمی آید.مگر این که شخص در مدرسه موفقیت را تجربه کرده باشد. کودکان شکست خورده بدون داشتن اعتماد به نفس معتقدند از هر راهی بروند شکست می خورند لذا از تصمیم گرفتن باز می مانند.عزّت نفس و اعتماد به نفس دو مفهوم جدا هستند ولی اعتماد به نفس به تدریج موجب ایجاد و افزایش عزّت نفس هم می گردد (شمیرانی- مجتبی، ۱۳۷۹).

 

فهرست مطالب

 

مقدّمه ۳
بیان مسأله ۵
تعاریف علمی مفاهیم : ۶
تعاریف عملیاتی مفاهیم: ۷
الف:مبانی نظری تحقیق ۷
(۱عزّت نفس ۷
تعاریف عزّت نفس ۷

 

بخش اول:تعاریف،دیدگاه ها و ارتباط با سایر مفاهیم ۸

 

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 8
طبقه بندی عزّت نفس: ۸
اهمیت عزّت نفس ۱۲
ب) شک و تردید درباره خود: ۱۴
ج) تأیید خود: ۱۴
ابعاد عزّت نفس: ۱۵
دیدگاه کوپر اسمیت: ۱۷
دیدگاه آلیس: ۱۷
دیدگاه آدلر: ۱۷
دیدگاه آلپورت: ۱۸
دیدگاه بک: ۱۸
دیدگاه فروم: ۱۸
دیدگاه راجرز: ۱۹
دیدگاه مازلو: ۲۰
دیدگاه جرج کلی: ۲۰
دیدگاه ویلیام جیمز: ۲۰
دیدگاه ما سن: ۲۱
دیدگاه گرین و پرکلر: ۲۱
دیدگاه شاملو از عزّت نفس: ۲۳
عزّت نفس از دیدگاه اسلام ۲۴
شرایط عزّت نفس ۲۶
عوامل موثّر بر عزّت نفس: ۲۷
زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس ۳۷
پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس : ۳۹
تکامل عزّت نفس ۴۰
ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: ۴۲
معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: ۴۴
تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: ۴۵
تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: ۴۵

 

بخش دوم: پیشینه تحقیق عزت نفس در خارج از کشور و ایران ۶۰

 

مقدمه: ۶۰
۲-۲ عزت نفس د رمتون اسلامی: ۶۱
۴-۲ زمینه های عرت نفس: ۶۴
عزت نفس اجتماعی: ۶۴
عزت نفس تحصیلی: ۶۴
عزت نفس خانوادگی: ۶۴
عزت نفس جسمانی: ۶۴
عزت نفس کلی: ۶۵
۵-۲ ابعاد عزت نفس عبارتند از: ۶۶
۱- تنفر از خود: ۶۶
۲- شک و تردید درباره خود: ۶۶
۳- تایید خود: ۶۶
۶-۲ عوامل موثر بر رشد عزت نفس: ۶۸
جایگاه گروههای اقلیت: ۶۸
تفاوتهای جنسیتی: ۶۹
۷-۲ اصول افزایش عزت نفس: ۶۹
۸-۲ فنون مشاوره برای افزایش عزت نفس: ۷۰
۱- روش مراجع مرکزی: ۷۰
۲-آگاهی از مشکل به طور گروهی: ۷۰
۳- تمرینهای متشکل و منظم: ۷۰
۴- فیلم: ۷۰
۵- بمباران نیرو ۷۱
۶- شناسایی صفات: ۷۱
۷- یاوران همانند: ۷۱
۸- مشاوره توسط همتایان: ۷۱
۹-۲ روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس: ۷۱
۱۳-۲ تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور: ۷۳
۱۴-۲ تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران: ۷۴
فهرست منابع: ۷۶

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...