دانلود پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مهر ۱, ۱۳۹۴)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری با عنوان طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

 

چکیده

 

هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت  مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد.پس از بررسی و مطالعه فرآیند ها و حوزه های تعیین شده در این استاندارد، به مطالعه روش ها و فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان مورد مطالعه پرداخته می شود.در قدم بعدی با طراحی چک لیست  ها ی ممیزی، ممیزی سازمان انجام می گیرد تا فاصله بین  وضعیت موجود با وضعیت مطلوب  هماهنگ با استانداردPMBOK مشخص شده و نقاط ضعف و قدرت سازمان نیز مشخص گردد. پس از شناخت کافی نسبت به وضعیت  های موجود و مطلوب ، به طراحی سامانه ای جهت استقرار این استاندارد پرداخته میشود، که نتایج حاصل از این طراحی به صورت نمودار های گردش کار، کاربرگ ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها حاصل شدند.

 

کلمات کلیدی:
فرایند
ممیزی
کاربرگ
چک لیست
مدیریت پروژه
نمودار گردش کار
استانداردPMBOK
حوزه های مدیریت پروژه

 

مقدمه

 

پس از پیدایش مدیریت پروژه در چند دهه اخیر و همزمان با پیچیده تر و بزرگتر شدن پروژه ها ، سازمانها به صورت گسترده ای به استفاده  از دانش مدیریت پروژه روی کرده  و فرهنگ به کار گیری  و استفاده از این دانش ارتقاء یافته است.از این جهت نیاز سازمانها به چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پروژه به خوبی احساس می گردد.در این زمینه استانداد های زیادی ارائه گشته که استاندارد  PMBOK که توسط موسسه  PMI ارائه گردیده است، کاملترین استانداردی است که امروزه  مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد. اما موسسه PMI  تنها به بیان استاندار پرداخته و روش مدونی برای طراحی و  پیاده سازی آن ارائه ننموده است ، که از این جهت در کشور ما استفاده از این استاندارد بسیار محدود است. در این جا به رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه در شرکت خود پرداخته ایم.

 

این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است .در فصل اول به صورت مساله ، اهداف پژوهش، فرضیات و سوالهای پژوهش بیان گردیده است.در فصل دوم به پیشینه ادبیاتی موضوع پرداخته شده است .درفصل سوم به  طرح پژوهش ومطالعه موردی پرداخته و درفصل چهارم روش انجام کار  ونتایج تحقیق ارائه گردیده است و فصل پنجم نیز  بحث و نتیجه گیری می باشد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده

 

۱ بیان مساله         فصل  اول

 

۲ مقدمه ۱-۱
۲ اهداف پژوهش ۱-۲
۳ اهمیت و ضرورت موضوع ۱-۳
۵ سوال های پژوهش ۱-۴
۶ فرضیه های پژوهش ۱-۵

 

۸ پیشینه ادبیاتی پژوهش فصل دوم

 

۹ تاریخچه مدیریت پروژه ۲-۱
۱۰ مقدمه ۲-۲
۱۱ پروژه ۲-۳
۱۲ منشورپروژه ۲-۴
۱۳ شرح قدم به قدم جزییات پیشرونده یک طرح ۲-۵
۱۳ توصیف محصول ۲-۶
۱۳ مدیریت پروژه ۲-۷
۱۴ رابطه با دیگر جنبه های مدیریت پروژه ۲-۸
۱۵ برنامه ۲-۹
۱۶ زیر پروژه  ۲-۱۰
۱۶ مدیریت سرمایه ۲-۱۱
۱۶ بیانیه محدوده ۲-۱۲
۱۶ ساختار شکست کار ۲-۱۳
۱۷ WBSپیمانی  ۲-۱۴
۱۷ ساختار شکست سازمانی ۲-۱۵
۱۷ ساختار شکست منابع ۲-۱۶
۱۷ ساختار شکست پروژه ۲-۱۷
۱۷ زمینه مدیریت پروژه ۲-۱۸
۱۷ فاز پروژه ۲-۱۹
۱۸ اقلام قابل عرضه پروژه ۲-۲۰
۱۸ چرخه حیات پروژه ۲-۲۱
۲۰ سهامداران ۲-۲۲
۲۰ تاثیرات سازمانی ۲-۲۳
۲۱ سیستم سازمانی ۲-۲۳-۱
۲۲ سبک ها و فرهنگ های سازمانی ۲-۲۳-۲
۲۳ ساختار سازمانی ۲-۲۳-۳
۲۴ مهارت های کلیدی مدیریت عمومی ۲-۲۴
۲۵ تاثیرات  محیطی، اقتصادی و اجتماعی ۲-۲۵
۳۰ فرایند های مدیریت پروژه ۲-۲۶
۳۱ گرو ه های فرآیندی ۲-۲۷
۳۲ کنش های فرآیندی ۲-۲۸
۳۲ بازنمایی فرایندهای مدیریت پروژه ۲-۲۹
۳۴ حوزه های مدیریت پروژه ۲-۳۰
۳۴ مدیریت یکپارچگی پروژه ۲-۳۰-۱
۳۷ مدیریت محدوه پروژه  ۲-۳۰-۲
۳۹ مدیریت زمان پروژه ۲-۳۰-۳
۴۴ مدیریت هزینه پروژه ۲-۳۰-۴
۴۸ مدیریت کیفیت پروژه ۲-۳۰-۵
۵۲ مدیریت منابع انسانی پروژه ۲-۳۰-۶
۵۴ مدیریت ارتباطات پروژه ۲-۳۰-۷
۵۷ مدیریت ریسک پروزه ۲-۳۰-۸
۶۳ مدیریت تدارکات پروژه ۲-۳۰-۹

 

۶۶ طرح پژوهش-مطالعه موردی فصل سوم

 

۶۷ معرفی پروژه و سازمان ۳-۱
۶۸ ساختار شکست کار پروژه ۳-۲
۷۴ چارت سازمانی مشارکت ۳-۳
۷۶ برنامه زمان بندی پروژه ۳-۴
۱۰۵ گزارش کارایی (ماهانه) پروژه ۳-۵
۱۰۶ جداول مقایسه ای پروژه ۳-۵-۱
۱۱۳ نمودار های
S-CURVE 3-5-2
۱۲۲ لیست فعالیت های  انجام شده درماه گزارش ۳-۵-۳
۱۲۵ لیست نیروی انسانی فعال  در سایت ۳-۵-۴
۱۲۷ لیست ماشین آلات سایت ۳-۵-۵
۱۳۰ نمودارهای میله ای ۳-۵-۶

 

۱۳۳ روش انجام کار-نتایج تحقیق فصل چهارم

 

۱۳۴ روش انجام کار الف
۱۳۴ مقدمه ۴-۱
۱۳۵ طراحی حوزه ها و فرآیندهای دارای اولویت ۴-۲
۱۳۵ مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات ۴-۳
۱۳۶ ماتریس ارتباطی نوع اول ۴-۳-۱
۱۳۸ ماتریس ارتباطی نوع دوم ۴-۳-۲
۱۳۹ مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع اول ۴-۳-۳
۱۴۰ مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع دوم  ۴-۳-۴
۱۴۱ چگونگی طراحی چک لیست های ممیزی ۴-۴
۱۴۱ مرحله اجرای ممیزی ۴-۵
۱۴۲ مستند سازی چک لیست ها ۴-۶
۱۴۲ جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای طراحی ۴-۷
۱۴۵ طراحی سامانه مدیریت پروژه
۴-۸
۱۴۶ روش های اجرایی ۴-۹
۱۴۷ نمودار های گرد ش کار ۴-۱۰
۱۴۸ کاربرگ ها ۴-۱۱
۱۴۸ دستورالعمل ها ۴-۱۲
۱۴۸ مرحله بررسی و کنترل طراحی ۴-۱۳
۱۴۹ بررسی و کنترل یافته‌های مرحله شناخت  ۴-۱۳-۱
۱۴۹ بررسی و کنترل نتایج کار برگ‌های جمع‌آوری اطلاعات  ۴-۱۳-۲
۱۴۹ ساده‌سازی و بهینه‌سازی طراحی  ۴-۱۳-۳
۱۵۰ نتایج طراحی و اصلاح سامانه مدیریت پروژه ۴-۱۴
۱۵۱ نتایج حاصله ب
۱۵۱ کلیات سامانه ۴-۱۵
۱۵۶ نتایج طراحی حوزه ها ۴-۱۶
۱۵۶ مدیریت یکپارچگی
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۱
۱۵۹ مدیریت محدوده
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۲
۱۶۳ مدیریت هزینه
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۳
۱۶۹ مدیریت زمان
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۴
۱۹۱ مدیریت کیفیت
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۵
۲۰۱ مدیریت ارتباطات
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۶
۲۰۵ مدیریت تدارکات
-کاربرگ ها ۴-۱۶-۷

 

بحث ونتیجه گیری فصل پنجم

 

۲۱۱ مقدمه ۵-۱
۲۱۱ نتایج حاصل شده ۵-۲
۲۱۲ مزایای استقرار سامانه ۵-۳
۲۱۴ موضوعات پیشنهادی برای ادامه تحقیق ۵-۴

 

صفحه فهرست مطالب

 

عنوان
۲۱۵
پیوست
۲۳۸ فهرست منابع
۲۴۱ Abstract

 

فهرست جداول

 

۲۳ جدول ۱-۲ تاثیرات ساختار سازمانی بر پروژه ها
۳۳ جدول ۲-۲بازنمایی جایگاه فرآیندهای حوزه های مدیریت پروژه در مقابل گروههای فرآیندی مرتبط
۷۷ جدول ۳-۱ WBS پروژه
۸۴ جدول ۳-۲ وقایع مهم پروژه(Milestones)

۸۶ جدول ۳-۳ فعالیت های دارای محدودیت
۸۸ جدول۳-۴ برنامه زمان بندی پروژه، منهای ریز فعالیت ها

۱۰۷ جدول ۳-۵درصد پیشرفت های برنامه ای و عملکردی مهندسی  پروژه بهره برداری و نمک زدائی مسجد سلیمان
۱۰۸ جدول ۳-۶-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه واحد بهره برداری و نمکزدایی
۱۰۹ جدول ۳-۷-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه خط انتقال نفت و خطوط لوله جریانی

۱۱۰ جدول۳-۸-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه  انتقال برق

۱۱۱ جدول ۳-۹-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه تاسیسات جنبی
۱۱۲ جدول ۳-۱۰-درصدهای پیشرفت برنامه ای و عملکردی پروژه احداث واحد بهره برداری و نمک زدایی مسجدسلیمان به تفکیک چهار پروژه

۱۲۲ جدول ۳-۱۱ لیست مدارک ارسالی مهندسی
۱۲۳ جدول۳-۱۲-وضعیت فعالیت های اجرایی پروژه
۱۲۵ جدول ۳-۱۳لیست نیروی انسانی فعال پروژه

۱۲۷ جدول ۳-۱۴ لیست ماشین آلات پروژه
۱۳۷ جدول ۴-۱ ماتریس نوع اول
۱۳۹ جدول ۴-۲ ماتریس ارتباطی نوع دوم
۱۵ شکل ۲-۱ارتباط مدیریت پروژه با دیگر جنبه های دانش مدیریت
۱۹ شکل ۲-۲ نمونه کلی از چرخه حیات پروژه
۲۴ شکل ۲-۳-سازمان عملکردی
۲۵ شکل ۲-۴-سازمان پروژه ای
۲۶ شکل ۲-۵-سازمان ماتریس قوی
۳۵ شکل ۲-۶-فرایندهای اصلی مدیریت یکپارچگی
۳۷ شکل ۲-۷-فرایندهای اصلی  مدیریت محدوده
۴۰ شکل ۲-۸- فرایندهای اصلی  مدیریت زمان
۴۵ شکل ۲-۹- فرایندهای اصلی  مدیریت هزینه
۴۹ شکل ۲-۱۰- فرایندهای اصلی  مدیریت کیفیت
۵۲ شکل ۲-۱۱- فرایندهای اصلی  مدیریت منابع انسانی
۵۵ شکل ۲-۱۲- فرایندهای اصلی  مدیریت ارتباطات
۵۸ شکل ۲-۱۳- فرایندهای اصلی  مدیریت ریسک
۶۲ شکل ۲-۱۴- فرایندهای اصلی  مدیریت تدارکات
۷۰ شکل ۳-۱ ساختار شکست کار –سطح صفر
۷۰ شکل ۳-۲-ساختار شکست کار-سطح ۱-الف
۷۱ شکل ۳-۳-ساختار شکست کار-سطح۱-ب
۷۲ شکل-۳-۴-ساختار شکست کار-سطح۱-ج
۷۳ شکل-۳-۵-ساختار شکست کار-سطح۱-د

۷۴ شکل-۳-۶-ساختار شکست کار-سطح۱-ح
۷۵ ۳-۷ چارت سازمانی
۱۱۴ شکل ۳-۸-نمودار s-curve پروژه بهره برداری و نمکزدایی
۱۱۵ شکل ۳-۹-نمودار s-curve واحد نمکزدایی
۱۱۶ شکل ۳-۱۰-نمودار s-curve واحد انتقال نفت و خطوط لوله جریانی
۱۱۷ شکل۳-۱۱- نمودار s-curve واحد انتقال نفت و خط انتقال برق
۱۱۸ شکل ۳-۱۲-نمودار s-curve واحد تاسیسات جانبی
۱۱۹ شکل ۳-۱۳-نمودار s-curve مهندسی
۱۲۰ شکل ۳-۱۴-نمودار s-curve تدارکات
۱۲۱ شکل ۳-۱۵-نمودار s-curve اجرا
۱۳۱ شکل ۳-۱۶ وضعیت خرید داخل-پروژه ۱
۱۳۱ شکل ۳-۱۷ وضعیت خرید خارج-پروژه ۱
۱۳۱ شکل ۳-۱۸-خرید داخل پروژه ۲
۱۳۱ شکل ۳-۱۹ خرید خارج-پروژه ۲
۱۳۲ شکل ۳-۲۰ خرید پروژه ۳
۱۳۲ شکل ۳-۲۱خرید داخل- پروژه ۴
۱۳۲ شکل ۳-۲۲ خرید خارج- پروژه  ۴
۱۴۴ شکل ۴-۱ کاربرگ تجزیه و تحلیل کفایت داده ها
۱۵۲ شکل ۴-۲ نمودار گردش کار کلی سامانه مدیریت پروزه
۱۵۷ شکل ۴-۳ نمودار گردش کار مدیریت یکپارچگی
۱۶۴ شکل ۴-۴ نمودار گردش کار مدیریت هزینه
۱۶۵ شکل ۴-۵ نمودار گردش کار فرایند بودجه بندی
۱۷۴۱ شکل ۴-۶ نمودار گردش کار مدیریت زمان
۱۷۲ شکل ۴-۷ نمودار گردش کار فرایند تعریف فعالیت ها
۱۷۷ شکل ۴-۸ نمودار گردش کار توالی فعالیت ها
۱۷۹ شکل ۴-۹ نمودار گردش کار برآورد مدت زمان فعالیت
۱۸۶ شکل ۴-۱۰ نمودار گردش کار زمان بندی پروژه
۱۹۲ شکل ۴-۱۱ نمودار گردش  کار مدیریت کیفیت
۲۰۶ شکل ۴-۱۲ نمودار گردش کا مدیریت تدارکات

 

قیمت فایل ۱۸۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری با عنوان طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.