پایان نامه رشته حسابداری – بازرگانی با عنوان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

مقدمه:

 

حمل و نقل در گستره جغرافیایی چون شریانهای حیاتی آن محیط است که هر نوع سستی یا عنایت و حمایت از آن اثرات روشن صریح و سریعی در عملکرد فرهنگی اقتصادی انسانی و حیاتی آن منطقه دارد.

 

اهمیت حمل و نقل در اقتصاد هر کشوری از دو جهت قابل بررسی است . ابتدا از جهت تاثیری که برروی  ساختار فضایی  کشور می گذارد به عبارت دیگر توسعه شبکه حمل و نقل موجب تمرکز فعالیت های اقتصادی در بعضی از مناطق و در نتیجه رشد اقتصادی آن مناطق شده و از طرفی ممکن است باعث رکورد و از بین رفتن مناطقی دیگر (احتمالا روستایی) شود. جهت دوم بررسی اهمیت حمل و نقل در اقتصاد کشور تاثیری است بخش حمل و نقل در سطح کلان برروی کل اقتصاد از نقطه نظر اشتغال تولید سرمایه گذاری و… می گذارد .

 

حمل و نقل همانند کشاورزی و صنعت یکی از بخش های اقتصادی هر کشوری  است که نه تنها به خودی خود اشتغال زا بوده و تولید خدمت می کند بلکه بر توسعه بخش کشاورزی و صنعت هم تاثیر می گذارد به عبارت دیگر همچنان که توسعه شبکه  حمل و نقل بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری تاثیر می گذارد رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نیز در ایجاد یک سیستم مطلوب شبکه حمل و نقل حائز اهمیت است بنابراین همراه با رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش حمل و نقل کشور هم می بایستی رشد نماید در غیر این صورت محدود بودن شبکه حمل و نقل کشور به عنوان یکی از موانع مهم درون زای رشد و توسعه اقتصادی و مبادلات کشور ها  با حجم تولیدات بسط بازرگانی توزیع خدمات و فرآورده های بین مناطق مختلف کشور با خارج از کشور رابطه مستقیم دارد.

 

کلمات کلیدی:
راه آهن
حمل ونقل
حسابرسی
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

فهرست مطالب

 

تقدیر و تشکر………………………………………………………………………………………………………..۳
تقدیم به ………………………………………………………………………………………………………………..۴
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
تاریخچه راه آهن از ابتدا تاکنون از بعد تاریخی………………………………………………………..۱۴
تاریخچه راه آهن از بعد اقتصادی…………………………………………………………………………….۲۱
آرم فعلی………………………………………………………………………………………………………………۲۶
چند تعریف…………………………………………………………………………………………………………..۲۷
پلهای معروف ایران………………………………………………………………………………………………..۲۹
اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(سهامی خاص)……………………………….۲۹

 

فصل دوم- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………۳۰
فصل سوم- ارکان شرکت………………………………………………………………………………………..۳۱

 

مجمع عمومی…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
بازرس(حسابرس)……………………………………………………………………………………………………۳۸

 

فصل چهارم- سایر مقررات………………………………………………………………………………………۳۹

 

علل تغییر شکل حقوقی راه آهن……………………………………………………………………………….۳۹
اهداف شرکت…………………………………………………………………………………………………………..۴۲
مشخصات شرکت……………………………………………………………………………………………………..۴۲
خلاصه اهم رویه های حسابداری………………………………………………………………………………..۴۲
سرمایه گذاری های بلند مدت……………………………………………………………………………………۴۵
کار در جریان پیمانهای بلند مدت……………………………………………………………………………۴۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان………………………………………………………………………….۴۶
حقوق و دستمزد و نظریه های مربوط به آن……………………………………………………………….۴۶
نظریه های حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………..۴۶
عمده عوامل نظریه های حقوق و دستمزد…………………………………………………………………..۴۶
نظریه عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………..۴۷
نظریه قدرت پرداخت……………………………………………………………………………………………….۴۷
نظریه هزینه زندگی………………………………………………………………………………………………….۴۷
نظریه کارآیی………………………………………………………………………………………………………….۴۷
قوانین و مقررات دولتی……………………………………………………………………………………………۴۷
نظریه های فرهنگی و ارزشی…………………………………………………………………………………….۴۸
صدور اسناد…………………………………………………………………………………………………………….۵۳
نحوه پرداخت حقوق به پرسنل…………………………………………………………………………………۵۴
مرخصی استعلاجی برای کارکنان رسمی……………………………………………………………………۵۵
هزینه فوت و ازدواج…………………………………………………………………………………………………۵۵
هزینه فوت و ازدواج برای ثابت شرکتی و روزمزد………………………………………………………..۵۶
هزینه نقل و مکان…………………………………………………………………………………………………….۵۶
بلیط رایگان…………………………………………………………………………………………………………….۵۷
نحوه پرداخت اضافه کار………………………………………………………………………………………….۵۷
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………….۵۸
حساب داراییهای جاری……………………………………………………………………………………..۵۸
بانکها…………………………………………………………………………………………………………………۵۸
تنخواه گردان مامورین خرید………………………………………………………………………………….۵۹
بدهکاران کارکنان …………………………………………………………………………………………………..۶۰
بدهکاران قراردادها…………………………………………………………………………………………………۶۱
پیش پرداختها……………………………………………………………………………………………………….۶۲
پیش پرداخت مالیات بر در آمد………………………………………………………………………………..۶۲
اسناد جاری اداره کل …………………………………………………………………………………………….۶۳
نحوه پرداخت اسناد بانکی……………………………………………………………………………………….۶۴
نحوه پرداخت اسناد غیر بانکی…………………………………………………………………………………۶۴
موجودی کالای در جریان انتقال……………………………………………………………………………….۷۱
موجودی کالای در جریان تبدیل………………………………………………………………………………۷۲
دارایی ثابت …………………………………………………………………………………………………………..۷۳
سپرده های دریافتنی سایر………………………………………………………………………………………۷۴
ذخیره استهلاک دارایی ثابت ………………………………………………………………………………….۷۴
هزینه های بهره برداری………………………………………………………………………………………….۷۵
هزینه های غیر نقدی……………………………………………………………………………………………..۷۵
حساب بدهی…………………………………………………………………………………………………………۷۷
طبقه فرعی بدهی جاری…………………………………………………………………………………………۷۷
حساب پرداختنی دیون پرسنلی اداره کل……………………………………………………………….۷۸
حساب پرداختنی کمکهای اعطایی کارکنان…………………………………………………………….۷۸
حساب پرداختنی کسور قانونی پیمانکاران……………………………………………………………….۷۹
مالیات پرداختنی…………………………………………………………………………………………………….۸۰
سازمان بازنشستگی کشوری کسور کارکنان………………………………………………………………۸۰
سازمان خدمات درمانی……………………………………………………………………………………………..۸۲
سازمان تامین اجتماعی بیمه کارکنان ………………………………………………………………………..۸۳
حساب بیمه عمر پرداختنی………………………………………………………………………………………..۸۴
حساب صندوق پس انداز پرداختنی………………………………………………………………………….. ۸۵
اسناد در جریان و هزینه های پرداختنی……………………………………………………………………..۸۶
بستانکاران سایر………………………………………………………………………………………………………۸۸
سپرده های پرداختنی……………………………………………………………………………………………..۸۸
وام های پرداختنی……………………………………………………………………………………………………۸۹
سرمایه نقدی…………………………………………………………………………………………………………..۹۰
واسطه مخازن سرمایه جنسی……………………………………………………………………………………۹۱
حقوق بازنشستگان و موظفین…………………………………………………………………………………..۹۱
بستانکاران قرار دادها………………………………………………………………………………………………۹۲
درآمدهای متفرقه…………………………………………………………………………………………………….۹۲
درآمدهای حاصله از قراردادها…………………………………………………………………………………..۹۳
مفاصا حساب…………………………………………………………………………………………………………..۹۳
ذخیره بازخریدی و مرخصی کارکنان روزمزد…………………………………………………………….۹۴
حسابهای انتظامی…………………………………………………………………………………………………..۹۵
حساب انتظامی ضمانت نامه ها(صادره) دریافتنی………………………………………………………۹۶
حساب انتظامی سایر وثایق صادره دریافتنی……………………………………………………………..۹۶
حساب انتظامی تضمینی اسنادی جمعداران(پرداختنی)………………………………………………۹۶
حساب انتظامی ضمانت نامه های وارده پرداختنی………………………………………………………۹۷
حساب انتظامی سایر وثایق دریافتنی………………………………………………………………………..۹۸
ضوابط بستن حساب در پایان سال مالی……………………………………………………………………۹۸
شرح فرم تراز حسابهای دفتر کل و نحوه تکمیل اطلاعات…………………………………………..۱۰۱
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

 

قیمت فایل ۲۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته حسابداری بازرگانی با عنوان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما