دانلود پایان نامه رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق

توضیحــات تاریخ ارسال : (شهریور ۲۸, ۱۳۹۴)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست با عنوان رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق

 

چکیده :

 

قدم نهادن در باغهای ایرانی ما را به این اندیشه وا میدارد  که چه رمز و رازی در پس ظاهر آراسته ی انها نهفته است که بعد از گذشت قرنها کهنه نمیگردد و همچنان با نگاهی جذاب ، انسان امروزی را به سوی خود دعوت میکنند . در انطباق با توصیف بهشت درقرآن کریم که آیاتی از جمال و جلال خداوندی است معماران مسلمان با عنایت به این توصیف ها به ساخت باغهایی دراین جهان فناناپذیر پرداخته اند تا جلوه ی از فناناپذیری و جاودانگی جهان ابدی و باغهای بهشتی باشد.

 

جنبه های تکنیکی باغسازی ایرانی در هویت بخشی به هنر منظر سازی مورد علاقه و استفاده ملل شرق قرار گرفته و منجر به خلق آثار بدیع و بی نظیری چون تاج محل گردیده است .

 

تجلی پردیس سازی ایران در آراء جهانگردان خارجی و مورخان ایرانی خاصه در دوران صفوی بازتابهای ویژه  داشته است که میتواند نشان ازاهمیت والای معماری ایرانی دربازسازی تمثیلی باغ ایرانی از بهشت باشد.این نوشتار درابتدا ضمن معرفی پیشینه تمدن و فرهنگ ایران باستان، انتقال و نفوذ آن را به ممالک شرق ( هندوچین) از زوایایی گوناگونی چون هنر و راه ابریشم مورد بررسی قرار میدهد ، سپس با تجزیه و تحلیل عناصر باغ ایرانی و نظام معماری حاکم بر آن به تشریح و مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل میپردازد . شایان ذکر است که در این مسیر علاوه براسناد موجود و تصاویر ،از توصیفات حهانگردان نیز بهره گرفته شده است .

 

نتایج این تحقیق نشان میدهد که درادوار مختلف تاریخ  این گرایش وجود داشته است تا باغهایی احداث شود که با تعابیری که از بهشت آخرت مطرح میشده ، برابری کند و  به عنوان کالبدی ترین هنر قابل انتقال به ملل دیگر، خودنمایی کنند. دراین راستا از بهره گیری پیشنه هنری و فرهنگی سرزمین دریغ نمیشود .

 

واژه های کلیدی :
باغهای ایرانی
باغهای شرق
فرهنگ و تمدن
هنر
معماری
راه ابریشم
جهانگردان خارجی

 

مقدمه

 

معماری ایرانی دارای ویژگی هایی است که در مقایسه با معماری کشورهای جهان از ارزش و رمز و رازی مختص به خود برخوردار است این ویژگی چون طراجی متناسب به هندسه ای بدیع ، تناسباتی موزون، سازه ای دقیق و خلاقیت هایی نو و بالاخره تزئیناتی گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری این سرزمین است .

 

هنر باغسازی یکی از کهن ترین هنرهای ایرانیان است که دارای سنت های ارزشمند و قدرتی معنوی است و به بهترین وجه به سمت شمالی ـ جنوبی جهت گیری میشود . شکل باغ در ایران از دیر باز تاکنون با طبیعت  و میزان آسیب شناسی کامل داشته ، بنابراین از دیر باز باغ ها به شیوه های گوناگون ساخته شده است .

 

با روی اوردن ایرانیان به دین اسلام ، جهان بینی اسلامی باعث ترویج باغسازی ایرانی در تمام نقاط ایران شد . لذا ایرانیان بهشتی  را دراین عالم طرح کردند که با خصوصیات این دنیا مطابقت دارد اما تصویری از اخرت را تداعی میکند و بالاخره میتوان اذعان داشت که باغ ایرانی  مزین به نظم و تناسب ، برخوردار از حرمت و محرمیت ، منزه از بیهودگی و افراط و تفریط ، مساعد با قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است .

 

فرهنگ ایرانی ،انسان  را جدا از طبیعت نمیداند بلکه او را همراه با سایر عناصر طبیعت و جزء لاینفک آن و دل سپردن به طبیعت و استفاده از مناظر طبیعی را علاوه براینکه پی بردن به آیات و نشانه های خدامی بیند، موجب حظ بصر و نشاط روان آدمی میداند . ازاین رو معماری و هنر ایران به شدت طبیعت گرا است . این اصل در باغ ایرانی سبب به وجود آمدن  فضاهای نیمه باز مانند ایران و کوشک شده است .

 

فهرست مطالب:

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۲

 

فصل اول: ۱ـ  تمدن و فرهنگ ایران باستان

 

۱  _ ۱ _ از اسلام تا صفویه………………………………………………………………………………………….۸
۱ـ۱ـ۱ـ معماری……………………………………………………………………………………………………۱۰
۱ ـ ۲ ـ دوره مغول و تیموریان……………………………………………………………………………………..۱۲
۱ـ۲ـ۱ـ  معماری………………………………………………………………………………………………۱۲
۱ـ۲ـ۲ـ آثار و ابنیه دوره مغول و تیموریان ………………………………………………………….۱۷
۱ ـ ۳ مشخصات هنر ایرانی……………………………………………………………………………………..۱۸
۱ـ۳ـ۱ـ تخت جمشید ، کهن ترین اثر معماری خاور دور ……………………………………..۲۰
۱ ـ۳ـ۲ـ پیکر تراشی……………………………………………………………………………………….۲۲
۱ـ۳ـ۳ـ صنابع دستی…………………………………………………………………………………………۲۳
۱ ـ۴ درآمیختگی هنر ایرانی……………………………………………………………………………………….۲۴

 

فصل دوم : ۲ _ جستاری در فرهنگ هند

 

۲ ـ ۱_  هندوستان……………………………………………………………………………………………………۲۶
۲ـ۱ـ۱  وضعیت تاریخی و اجتماعی……………………………………………………………………۲۶
۲ـ۱ـ۲ـ وضعیت اقتصادی………………………………………………………………………………….۲۸
۲ـ۱ـ۳ـ تمدن هند باستان………………………………………………………………………………………۲۹
۲ـ۱ـ۴ـ مناسبات تاریخی بین ایران و هند………………………………………………………………..۲۹
۲ ـ ۲ـ  روابط اقتصادی ایران و هند…………………………………………………………………………….۳۰
۲ ـ ۳ـ  زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند…………………………………………………………………۳۱
۲ ـ ۴ـ جلوه هایی از هنر ایران و هند………………………………………………………………………….۳۳
۲ـ۴ـ۱ـ معماری……………………………………………………………………………………………….۳۳
۲ ـ ۵ـ نخستین دوران هنر هند……………………………………………………………………………………۳۴
۲ـ۵ـ۱ـ معماری و پیکر تراشی آغازین………………………………………………………………..۳۷
۲ ـ۶ـ معیار زیبا شناختی درهنر باغسازی تیموریان هند………………………………………………….۳۸

 

فصل سوم: ۳ـ چین و درآمیختگی هنر ایرانی با آن

 

۳ ـ۱ ـ چین……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳ ـ ۲ـ هنر چین……………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳ـ۲ـ۱ـ دوره شانگ…………………………………………………………………………………………..۴۲
۳ ـ ۳ـ روابط میان چین و خاور نزدیک……………………………………………………………………….۴۵
۳ـ۳ـ۱ـ پیشینیه تاریخی……………………………………………………………………………………..۴۹
۳ـ۳ـ۲ـ از صدر اسلام تا دوره مغولان…………………………………………………………………۴۹
۳ـ۳ـ۳- از هجوم مغولان تا دوره شاه عباس اول ………………………………………………….۵۰
۳ـ۳ـ۴ـ دوره تیموری………………………………………………………………………………………..۵۳
۳ ـ ۴ـ اشتراکات هنرایرانی و اسلامی با هنر شرقی ……………………………………………………….۵۴
۳ ـ ۵ـ هنر باغسازی چینی ( معماری باغستانی) …………………………………………………………..۵۸
۳ـ۵ـ۱ـ معماری……………………………………………………………………………………………….۵۹

 

فصل چهارم: ۴ـ راه ابریشم

 

۴ ـ ۱ـ تاریخچه راه ابریشم………………………………………………………………………………………..۶۲
۴ ـ ۲ـ ایران و راه ابریشم…………………………………………………………………………………………..۶۴
۴ ـ ۳ـ انتقال فرهنگ در راه ابریشم……………………………………………………………………………..۶۷
۴ـ۳ـ۱ـ آیین ها و ادیان……………………………………………………………………………………..۶۷
۴ـ۳ـ۲ـ هنر ، صنعت و فن آوری………………………………………………………………………..۷۱
۴ـ۳ـ۳ـ زبان و ادب و دانش………………………………………………………………………………۷۲
۴ ـ ۴ـ عاقبت راه ابریشم……………………………………………………………………………………………۷۴
۴ ـ ۵ـ  پیگفتار…………………………………………………………………………………………………………۷۴

 

فصل پنجم : ۵ـ بررسی کالبدی باغ ایرانی

 

۵ ـ ۱ـ سرچشمه ها…………………………………………………………………………………………………..۷۶
۵ ـ ۲ـ پایه های معین باغ…………………………………………………………………………………………..۸۰
۵ ـ ۳ـ تاریخچه باغ ایرانی…………………………………………………………………………………………۸۱
۵ ـ ۴ـتاثیر باغسازی ایران بر سایر ملل………………………………………………………………………..۸۶
۵ ـ ۵ـ برخی عناصر گونه شناختی معماری باغ…………………………………………………………….۸۷
۵ ـ ۶ ـ  تعاریف باغ و باغ ایرانی………………………………………………………………………………..۸۸
۵ـ۶ـ۱ـ باغ ایرانی چیست؟……………………………………………………………………………….۸۸
۵ ـ ۷ـ عناصر باغ ایرانی…………………………………………………………………………………………….۹۱
۵ـ۷ـ۱ـ عناصر اصلی……………………………………………………………………………………….۹۲
۵ـ۷ـ۲ـ عناصر فرعی………………………………………………………………………………………..۹۸

 

فصل ششم : ۶ _ نماد شناسی سبز در باغ ایرانی

 

۶ـ۱ـ گیاهان در باغ ایرانی………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۶ـ۱ـ۱ـ درختان……………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۶ـ۱ـ۲ـ بوته‌ها………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۶ـ۱ـ۳ گلهای تزئینی………………………………………………………………………………………۱۰۴
۶ ـ ۲ ـ آب در باغ ایرانی…………………………………………………………………………………………۱۰۶
۶ـ۲ـ۱ـ نهرهای بهشتی…………………………………………………………………………………..۱۰۹
۶ ـ ۳ ـ سبک و معماری باغ ایرانی……………………………………………………………………………۱۱۰
۶ـ۳ـ۱ـ چهار باغ درارشادالزراعه……………………………………………………………………..۱۱۱
۶ ـ ۴ ـ هندسه حاکم بر باغ ایرانی…………………………………………………………………………….۱۱۲
۶ـ۴ـ۱ـ گستردگی دید…………………………………………………………………………………..۱۱۳
۶ـ۴ـ۲ـ محورهای آب…………………………………………………………………………………..۱۱۳
۶ـ۴ـ۳ـ هندسه مستطیلی……………………………………………………………………………….۱۱۴
۶ـ۴ـ۴ـ تقارن………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۶ـ۴ـ۵ـ مرکزیت…………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۶ ـ ۵ ـ دیدگاه جهانگردان درباره باغهای ایرانی………………………………………………………….۱۱۴

 

فصل هفتم:۷ _ مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل

 

۷ ـ ۱ـ  هشت بهشت………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۷ـ ۱ ـ۱ دیدگاه جهانگردان درباره هشت بهشت ……………………………………………..۱۲۰
۷ ـ ۲ ـ  هشت بهشت و ساختار نظام فضایی معماری ایرانی……………………………..۱۲۳
۷ـ ۲ ـ۱ـ مرکز گرایی در هشت بهشت……………………………………………………………۱۲۵
۷ ـ ۳ـ تاج محل……………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۷ـ۳ـ۱ـتاریخچه………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۷ـ۳ـ۲ـ ساختار و اصول حاکم بر تاج محل…………………………………………………….۱۲۸
۷ـ۳ـ۳ـ تزئینات…………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۷ـ۳ـ۴ـ معمار تاج محل……………………………………………………………………………….۱۳۲

 

فصل هشتم : ۸ _ جمع بندی نتایج و ارائه پیشنهادات

 

۸ـ۱ـ جمع بندی نتایج……………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۸ـ۲ـ ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………۱۳۶

 

فهرست اشکال:

 

(شکل ۰_۱)؛ باغ فرمانیه در تهران،مأخذ: باغ ایرانی ،خوانساری  ………………………………………………………………۱
(شکل ۰_۲)؛ تکه ای از فرش متعلق به قرن ۱۹ باطرح باغ ایرانی از منطقه ملایر،مأخذ:
باغ ایرانی,خوانساری ………………………………………………………………………………………………………………۵
(شکل ۰_۳)؛پارچه ابریشمی ایرانی, قرن ۱۷ میلادی ،مأخذ: باغ ایرانی, خوانساری ………………………………………….۶
(شکل ۱_۱(؛ مجموعه ای از آثار تمدن و فرهنگ ،مأخذ: تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان, قدیانی………………….۷
(شکل ۱_۲)؛ مفرغ های لرستان قرن ۷ تا ۹ ق.م ,مأخذ: تاریخ هنر , جنسن………………………………………………….۸
(شکل ۱_۳)؛ صنایع دستی عهد ساسانی , مأخذ: تاریخ هنر , جنسن…………………………………………………………..۸
(شکل ۱_۴)؛ نمودار و نقشه ایران بعد از اسلام ، مأخذ : تاریخ هنر ایران ,محمدی…………………………………………۹
(شکل ۱_۵)؛کاشیکاریهای دوره مغول همراه با کاشیکاری مسجد کبود تبریز ، مأخذ :
باغ ایرانی , موزه هنرهای معاصر……………………………………………………………………………………………………۱۴
(شکل ۱_۶)؛ سر در گنبد غفاریه،مأخذ: تاریخ هنر، جنسن …………………………………………………………………….۱۷
(شکل ۱_۷)؛ گنبد سلطانیه، مأخذ: تاریخ هنر , جنسن…………………………………………………………………………۱۷
(شکل ۱-۱۲)؛یک ستون از سر انسان در تخت جمشید در قرن ۵ ق.م، یک سرستون به شکل گاو نر از تالار بار
عام کاخ اردشیر دوم در شوش و سال ۳۷۵ ق.م،مأخذ:هنر در گذر زمان,هلن گاردنر ……………………………………………۲۲
(شکل ۱-۱۳)؛جزیی از پلکان تالار بار عام شاهی تخت جمشید،مأخذ:هنر در گذر زمان,هلن گاردنر…………………..۲۳
(شکل۱-۱۴)؛دسته تنگ به شکل بز کوهی بالدار در سده۴ تا ۵ ق.م،مأخذ:هنر در گذر زمان,هلن گاردنر………………..۲۳
(شکل۱-۱۵)؛دیگ آیینی مفرغی از لرستان در سده ۸ ق.م، مأخذ:هنر در گذر زمان,هلن گاردنر………………………….۲۴
(شکل ۲_۱)؛موقعیت هندوستان درنقشه،مأخذ :هنر در گذر زمان,هلن گاردنر……………………………………………..۲۶
(شکل ۲_۲)؛ مزار تاج محل درهندوستان،مأخذ: باغ ایرانی ,خوانساری…………………………………………………….۲۸
(شکل ۲-۳)؛ نقاشی از کلیله و دمنه در کتابخانه استانبول,قرن ۸ هجری،مأخذ:تاریخ هنر ایران,محمدی………………….۳۲
(شکل ۲_۴)؛مسجدجامع دهلی ،مأخذ:تاریخ هنر ایران ،هنرهندواسلامی,هالاید…………………………………………….۳۴
(شکل ۳_۱)؛ موقعیت چین در نقشه،مأخذ :هنر در گذر زمان, هلن گاردنر…………………………………………………۴۰
(شکل۳-۲)؛مفرغ اژدها در سلسله جو ,قرن ۳-۶ ق.م در موزه بروکسل ،مأخذ :هنر در گذر زمان,هلن گاردنر………..۴۱
(شکل ۳-۳)؛دوره ها و سلسله های چین ،مأخذ :هنر در گذر زمان,هلن گاردنر…………………………………………….۴۲
(شکل ۳-۴)؛مفرغ های سلسله شانگ ،مأخذ : هنر در گذر زمان,هلن گاردنر……………………………………………….۴۳
ایرانی,خوانساری………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
(شکل ۳-۱۵)؛نقاشیهای چینی از منظره در سلسله  یوان ،مأخذ:هنر در گذر زمان,هلن گاردنر……………………………..۵۶
(شکل ۵-۲)؛باغهای معلق بابل ،مأخذ:طراحی باغ   ,روحانی. …………………………………………………………………۷۹
(شکل ۵-۵)؛مقبره کوروش کبیر در پاسارگاد در سال ۵۳۰ ق.م،مأخذ:باغ ایرانی,خوانساری ………………………………۸۵
(شکل ۵-۶)؛نقاشی یک چهار باغ در کتاب حالنامه مربوط به قرن۱۷،مأخذ: باغ ایرانی,خوانساری………………………..۸۷
(شکل ۵-۸)؛ باغ فین کاشان،مأخذ:باغ ایرانی  ,خوانساری……………………………………………………………………….۹۱
(شکل ۵-۹)؛نقشه باغ فین کاشان،مأخذ:باغ ایرانی,خوانساری  …………………………………………………………………۹۲
(شکل ۵-۱۰)؛ نمایی از باغ مستوفی در تهران ، مأخذ: باغ ایرانی,خوانساری…………………………………………………۹۴
(شکل ۵-۱۱)؛منظره ویرانه های عمارت کلاه فرنگی باغ شاهزاده کرمان،مأخذ:باغ ایرانی , خوانساری…………………..۹۶
(شکل ۵-۱۲)؛ چهار نحوه قرارگیری کوشک در محوطه باغ ایرانی ،مأخذ: باغ ایرانی, نعیما……………………………….۹۷
(شکل ۶-۱)؛ فرم قرار گرفتن درختان در باغ ایرانی ،مأخذ: باغ ایرانی,نعیما…………………………………..۱۰۳
(شکل ۶-۲ )؛ نقاشی هایی از گلهای گوناگون باغ ایرانی ، مأخذ: باغ ایرانی, خوانسار……………………………………۱۰۵
(شکل ۶-۳)؛نقشه منشاساخت قنات در نواحی شمال شرقی ایران،  مأخذ: باغ ایرانی, خوانساری………………………۱۰۶
(شکل ۶-۴)؛منظره هوایی یک قنات در زمینهای نواحی یزد،مأخذ: باغ ایرانی, خوانساری………………………………..۱۰۷
(شکل ۶-۵)؛مقطع طولی یک قنات از کوه،مأخذ: باغ ایرانی, خوانساری…………………………………………………….۱۰۷
(شکل ۶-۶)؛گردشگاه کناری قسمت غربی باغ فین کاشان، مأخذ: باغ ایرانی,خوانساری…………………………………۱۰۸
(شکل ۶-۷) ؛کانالهای آبیاری پاسارگاد در دوره هخامنشی، مأخذ: باغ ایرانی,خوانساری…………………………………۱۰۸
(شکل ۶-۸)؛فواره های آب باغ فین کاشان،مأخذ: باغ ایرانی, نعیما…………………………………………………………..۱۰۹
(شکل ۶-۹)؛نمای اصلی باغ ارم در شیراز،مأخذ: باغ ایرانی,خوانساری……………………………………………………..۱۱۰
(شکل ۶-۱۰)؛نقشه ای از چهار باغ معمولی طبق شرح کتاب ارشاد الزراعه، مأخذ: باغ ایرانی ,خوانساری…………….۱۱۲
(شکل ۷-۱)؛نمایی ازعمارت هشت بهشت در اصفهان،مأخذ: باغ ایرانی, خوانساری……………………………………..۱۱۹
(شکل ۷-۲)؛نمایی از ورودی کاخ هشت بهشت ،مأخذ:باغهای ایران,نعیما…………………………………………………۱۱۹
(شکل ۷-۳)؛دیوارنگارهای دیوارهای متعدد کاخ هشت بهشت ،مأخذ: باغ ایرانی, خوانساری…………………………..۱۲۰
ایران,نعیما……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
(شکل ۷-۷)؛نمایی از کاخ هشت بهشت در اصفهان ،مأخذ:باغهای ایران, نعیما…………………………………………….۱۲۴
(شکل ۷-۸)؛مقطع کاخ هشت بهشت در اصفهان ،مأخذ:باغهای ایران, نعیما………………………………………………..۱۲۴
(شکل ۷-۹)؛نقشه کاخ هشت بهشت در اصفهان،مأخذ:باغهای ایران,نعیما………………………………………………….۱۲۵
، مأخذ: باغ ایرانی حکمت کهن,منظر جدید,موزه هنرهای معاصر………………………………………………۱۲۶
(شکل ۷-۱۱)؛نمایی از عمارت تاج محل در آگرای هندوستان ، مأخذ: باغهای ایران, نعیما……………………………..۱۲۷
(شکل ۷-۱۲)؛نمایی از عمارت تاج محل در هندوستان، مأخذ: باغهای ایران, نعیما……………………………………….۱۲۹
(شکل ۷-۱۳)؛مقطع طولی عمارت مزار-تاج محل در هندوستان، مأخذ: باغهای ایران,نعیما……………………………..۱۲۹
(شکل ۷-۱۴)؛عرصه های متوالی تاج محل در هندوستان ، مأخذ: باغهای ایران,نعیما…………………………………….۱۳۰
(شکل ۷-۱۵)؛پلان مجموعه مزار تاج محل در آگرای هندوستان ،مأخذ: باغ ایرانی, خوانساری…………………………۱۳۱
(شکل ۷-۱۶)؛اصل مرکزیت در عرصه های تاج محل ،مأخذ:باغهای ایران, نعیما………………………………………….۱۳۱

 

قیمت فایل ۱۲۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست با عنوان رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

95 فروش
59,000 ریال
95 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

60 فروش
37,000 ریال
60 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

40 فروش
49,000 ریال
40 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

35 فروش
20,000 ریال
35 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

33 فروش
69,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

32 فروش
30,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

18 فروش
59,000 ریال
18 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟