جزئیات محصول
زبان پارسی
صفحات 144
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 11 MB
تاریخ انتشار ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی
دانلود پایان نامه در مورد طراحی لباس (نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه)
3 امتیاز 5 ستاره
برچسب ها

پایان نامه در مورد طراحی لباس و پارچه با موضوع مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه می باشد.عناصر نشانه ای رنگ و پوشاک بسیار نقش تعین کننده و کلیدی در موضوعات اشعار و درک مفاهیم شاهنامه دارند . پوشاک میتواند در شاهنامه رویکردهای تاریخی و واقعیتهای اجتماعی را رمزگشایی کند؛ و رنگها می توانند مبین رازهای تمدن و رموز فرهنگ شاهنامه باشند.

دانلود پایان نامه در مورد طراحی لباس (نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه)

عناصر نشانه ای پوشاک تجریدهای عالی تر رویدادهای ماموس شاهنامه اند و گاهی می توان آنان را نوعی استنباط دانست. رنگ نیز یک مفهوم است ، که در اشعار شاهنامه ارزش های متفاوتی به خود میگیرد. خلاصه اینکه ، از آنجا که نه دال و نه مدلول هیچ کدام حاوی هستۀ بنیادینی نیستند،رنگها می توانند میزان پلیدی و گسستگی را به بهترین نحو نمود داده و در جایی دیگر میزان نیکی و خجستگی را به زیباترین حالت نمایش دهند. عناصر نشانه ای پوشاک نیز از این قاعده مستثناء نیستند و در یک شعر گاه خواننده را به سمت شاهان و ثروت و جلال و منزلت برده و گاهی نیز او را به سوی پهلوانان وقهرمانان داستان هدایت میکند بی آنکه در این اشعار نامی از شاه یا پهلوانی برده شده باشد.

برجسته ترین شاخصه های کاربرد رنگ و پوشاک شاهنامه با رویکرد نشانه شناسی سوسور ،ارتباط دلالتی آنها در طراحی لباس و مد امروزیست . در شاخصۀاول دال و مدلول: نشانه ای بودن عناصر پوشاک و رنگ در شاهنامه، هر نشانه را به سمت و سوی دال و مدلولی در نهادش سوق می دهد که در پی آن دلالتی را آشکار می کند، که این دلالتها نیز بیان کنندۀ نظامیست ارزشمند و هدفمند. در شاخصۀ دوم ارزش و سیستم : با شناخت این نظامها و پی بردن به وجود سیستم های نشانه ای در اشعار فردوسی، به ارزش حقیقی هر نشانه در رنگ و در پوشاک شاهنامه پی برده و تاثیری که رنگها و پوشاک شاهنامه در کاربردشان به عنوان ایده در طراحی امروزی می گذارند می توانند مسئلۀ انتخاب را محتمل تر و آسان تر کنند.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول :کلیات تحقیق ۳

۱-۱) بیان مسئله ۴
۱-۲) اهداف تحقیق ۴
۱ -۳) اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴) سوالات تحقیق ۶
۱-۵) فرضیه ها ۶
۱-۶) روش تحقیق ۷
۱-۷) پیشینۀ تحقیق ۸

پایان نامه در مورد طراحی لباس

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق ۱۰

۲-۱ (چهارچوب نظری ۱۱
۲-۱-۱) مروری برعلم نشانه شناسی ۱۱
۲-۱-۲) نشانه شناسی ۱۲
۲-۱-۳) نشانه شناسان ۱۶
۲-۱-۴) رویکرد فردینان دوسوسور ۱۷
۲-۲) تعریف واژگان اصلی ۲۱
۲-۲-۱) نشانه ۲۱
۲-۲-۲) زبان و نشانه ۲۳
۲-۲-۳) نماد و نشانه ۲۴
۲-۲-۶) بررسی شاهنامه ۲۷
۲-۳) تعریف واژگان فرعی ۳۲
۲-۳-۱)مروری بر تطور پوشاک ۳۲
۲-۳-۲)فرهنگ پوشش ۳۳

فصل سوم:تجزیه وتحلیل داده های تحقیق ۳۷

۳-۱) تعریف واژگان تحلیلی ۳۹
۳-۱-۱) دیدگاه فردینان دو سوسور ۳۹
۳-۱-۲) دال و مدلول ۳۹
۳-۱-۲) ماهیت اختیاری نشانه ۴۲
۳-۱-۳) ابعادهمزمانی و در زمانی ۴۳
۳-۱-۴) محور همنشینی و جانشینی ۴۵
۳-۱-۵) سیستم و ارزش ۴۷
۳-۱-۶) لانگ و پاورل ۴۹
۳-۲)جامعۀ آماری و تحلیلی ۵۴
۳-۲-۱) پوشاک در عهد فردوسی ۵۴
۳-۲-۲) پوشاک در شاهنامه ۵۵
۳-۲-۳) رنگ در شاهنامه ۶۰
۳-۳) معرفی و توصیف نمونه مطالعاتی(هفت خوان رستم) ۶۵
۳-۲-۱)خوان اول ۶۵
۳-۲-۲) خوان دوم ۶۷
۳-۲-۳)خوان سوم ۶۷
۳ -۲-۴)خوان چهارم ۷۰
۳-۲-۵)خوان پنجم ۷۱
۳-۲-۶)خوان ششم ۷۲
۳-۲-۷)خوان هفتم ۷۳
۳-۴)تحلیل نمونۀ مطالعاتی (جداول بررسی) ۷۷
۳-۴-۱) تحلیل دال و مدلول ۷۷
۳-۴-۲) تحلیل همنشینی وجانشینی ۷۹
۳-۴-۳) تحلیل همزمانی ودرزمانی ۸۱
۳-۴-۴) تحلیل ارزش وسیستم ۸۲

پایان نامه در مورد طراحی لباس

فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق ۸۴

۴-۱) تبیین فرضیۀ اول ۸۵
۴-۲) تبیین فر ضیۀ دوم ۸۶

منابع: ۸۸

گزارش کار عملی
پیوست الف
پیوست ب

فهرست جداول

جدول(۳-۱)جدول تحلیلی دال و مدلول ۷۸
جدول(۳-۲)جدول تحلیلی همنشینی و جانشینی ۸۰
جدول(۳-۳)جدول تحلیلی همزمانی و درزمانی ۸۲
جدول(۳-۴)جدول تحلیلی ارزش و سیستم ۸۳

فهرست نمودارها

۳-۱)نمودار دو وجهی سوسور ۴۰
۳-۲)نمودارماهیتی زبان و نشانه ۴۸
۳-۳)نمودار گفتار و زبان ۵۰
(۳-۳)نمودار اولویت های دوتایی های سوسور ۵۲

پایان نامه در مورد طراحی لباس

فهرست اشکال

شکل(۳-۲)دیوارنگارشکارچی قوش –دوره سامانی- نیشابور۷۸/۱۳۶۲
شکل(۳-۳)پیراهن بلندصفحه ای از اندرزنامه قرن چهارم ۵۶
شکل(۳-۴)کاسۀ سفالی پیراهن بلند قرن چهارم/موزه رضا عباسی
شکل(۳-۵)سلطان در برابر اشخاص شاهنامه فردوسی ۸۷۴/۱۳۶۲
شکل(۳-۶)سلطاندر برابر زال شاهنامۀ فردوسی۷۸/۱۳۶۲
شکل(۳-۸)تن پوش ها و پاپوشهای زنان شاهنامه فردوسی دورۀ تیموری

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...