پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند

 

چکیده:

 

فرارآب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی از پی سد در صورتیکه کنترل کافی وجود نداشته باشد میتواند باعث خرابی سد شود.تجربه نشان داده است که نشست آب وخوردگی داخلی در پی وبدنه سد بیشترین دلیل ایجاد اشکال وتخریب سدهای خاکی بوده است.
در بیشتر از ۷۰% حالت های نارسا در سدهای خاکی مشکل به نبودن کنترل تراوش یا کافی نبودن آن نسبت داده شده است.بیشترین حالت تخریب ناشی از نشست آب در اثر گردایان خروجی آب بوده است که سبب شناوری ذرات خاک درپاشنه سد ودر نتیجه آغاز حرکت ذرات خاک میشود.
برای کنتر ل تراوش از پی سد روش هایی برای کاهش تراوش آب از پی با تلفیق روش هایی جهت هدایت آب وزهکشی بکار میرود.روش های کاهش تراوش شامل این موارد است:

 

جداکننده ها-یا دیواره های ترانشه ای، بتون نفوذ ناپذیر بالادست،دیافراگم ها ی بتونی جداکننده هایی از جنس گل و پرده های تزریق.روش های زهکشی وهدایت آب که به همراه فیلتر(صافی) بکار میرودو شامل این موارد هستند:
پتوهای زهکشی ،
چاه های فشارشکن و
ترانشه های زهکشی

 

شرایطی که نوع وسیله کنترل تراوش را تعیین میکند به قرار زیر هستند:
عمق پی ، طبیعت لایه های پی و مواد تشکیل دهنده آن شامل نفوذ پذیری لایه ها وکاهش تراوش مورد نیاز مزیت نسبی روش ها از نظر اقتصادی و میزان خطر پذیری(RISK) که تحت تاثیر عواملی نظیر ارتفاع سد و خطرات پس از شکسته شدن سد است.

 

کلمات کلیدی:
سدهای خاکی
بتون پلاستیک
دیواره آب بند
سد و سد سازی
بتون ریزی
سدکرخه

 

مقدمه:

 

همانگونه که گفته شد یکی از روش های کلی کاهش تراوش از پی آنست که خندقی -ترانشه ای را در پی سد تا لایه نفوذ ناپذیر حفر کرد وآنرا با مواد نفوذ ناپذیر پر کرد این مواد نفوذ پذیر میتواند مخلوط خاک و بنتونیت یا مخلوط سیمان و بنتونیت یا بتون پلاستیک باشد. بتون پلاستیک از سیمان،بنتونیت مصالح دانه ای وآب تشکیل شده است.بتون پلاستیک ناتراوایی خوبی دارد ومقاومت چندین مرتبه بیشتر از خاک دارد واین خصوصیات رفتاری ویژه ای به بتون پلاستیک میدهد.
شکل پذیری بالا که با بتون معمولی نمیتوان به آن رسید و مقاومتی که با دیواره از جنس خاک نمیتوان به این رسید و این نتایج موفق بدون کاهش آب بندی بدست میآید. بطور مثال برای جاهایی که اضافه بار زیادی وجود دارد.مانند وزن یک سد یا وقتی که فشار هیدرولیکی زیادی ایجاد میشود(بتون پلاستیک انتخاب خوبی است وبطور کلی میتوان گفت در جایی که مقاومت زیادی مورد انتظار باشد یا به عکس در جائیکه مواد نرم اطراف دیواره فشرده میشوند و به تغییر شکل مقاوم بماند وترک نخورد.
امروز با توسعه تکنیک حفاری هزینه های ساخت دیواره آب بند از جنس بتون پلاستیک کاهش یافته است و مشکلات اجرایی نظیر انحراف دیواره ها نیز کم شده اند.
دو فصل اول رساله شامل بررسی ادبیات موضوع است.
فصل سوم: به روشهای طرح اختلاط و شرح آزمایشات انجام شده می پردازد.
فصل چهارم: به بررسی ویژگیهای طرح کرخه می‌پردازد.

 

فهرست

 

مقدمه: ۱

 

فصل اول:توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند ۳

 

۱-۱ عمومی ۵
۱-۲- توصیف مواد تشکیل دهنده بتون پلاستیک ۶
۱-۲-۱- سیمان ۷
۱- ۲-۲- بنتونیت ۷
۱- ۲-۳-مصالح دانه‌ای ۹
۱-۲-۴- آب مصرفی ۱۰
۱-۲-۶- پرکننده ها ۱۱
۱-۳ روشهای اجرایی دیواره آب بند بتون پلاستیک ۱۲
۱-۳-۱- عمومی ۱۲
۱- ۳-۲-روش اجرایی پیوسته دیواره آب بند ۱۳
۱-۳-۳- روش اجرایی ناپیوسته دیوار آب بند بتون پلاستیک ۱۴
۱-۳-۳-۱- آماده سازی محل اجرا(Siteprepration) 14
۱-۳-۳-۲- دیوارهای راهنما(Guide Wall) 15
شکل۳-۱ نمای عمومی اجرای دیواره آب بند به روش پیوسته ۱۶
۱-۳-۳-۳-۲- ماسه زدایی(یا تعویض گل) (Desanding) 17
۱- ۳-۳-۳-۴-بتون ریزی (Concreting) 18

 

فصل دوم:ویژگیها وخصوصیات بتون پلاستیک ۲۰

 

۲-۱- بتون تازه ۲۱
۲-۱-۱- چگالی دوغاب و چگالی بتون پلاستیک تازه ۲۲
۲-۱-۲- کارایی بتون پلاستیک ۲۲
۲-۱-۳- دمای بتون پلاستیک: ۲۳
۲-۲ خصوصیات رفتاری بتون پلاستیک: ۲۴
منحنی – (۱-۲) ۲۵
شکل عمومی منحنی رفتاری بتون معمولی ۲۸
کرنش      منحنی ۵-۲ ۳۰
۲-۲-۱- مقاومت فشاری بتون پلاستیک ومحلول الاستیسته ۳۲
شکل ۸-۲ منحنی توسعه مقاومت بتون پلاستیک دیوار ۳۸
شکل۲-۹ رابطه بین میزان رس- بنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت ۳۹
شکل ۲-۱۰ رابطه بین میزان رس پنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت در حالت۵kg/cm2 40
نرخ کرنش ۴۳
۲-۲-۳- نفوذ پذیری : ۴۳
– منافذ وتخلخل در بتون: ۴۵
جدول ۲-۱ مدت زمان لازم برای قطع ارتباط منافذ موئین بتون با تستهای مختلف آب به سیمان ۴۸
جدول ۲-۲ کاهش نفوذ پذیری سیمان(با نسبت آب به سیمان۷%) ۵۰
۳- نسبت آب به سیمان ۵۰
شکل ۱۳-۲ رابطه بین نفوذپذیری ونسبت آب به سیمان خمیرسیمان ۹۳ درصد هیدراته شده. ۵۱
– اثربنتونیت بر نفوذ پذیری بتون پلاستیک: ۵۲
۲-۲-۴-  پدیده جوشش ۵۳
الف- مشاهدات پدیده جوشش در حین اجرا ۵۳
ب -بررسی پدیده جوشش وکنترل عوامل متعدد ۵۳
ج- زمان جوشش آب ۵۴
د- میزان جوشش آب از پانل: ۵۴
ه- موقعیت جوشش در پانل: ۵۴
ذ- تحلیل پدیده جوشش: ۵۶
۲-۲-۵- شکست هیدرولیکی ۵۹
شکل ۱۴-۲ تغیرات آب خروجی در اثر افزایش گرادیان هیدرولیکی ۶۱
۲-۲-۶- سرعت بارگذاری ۶۳

 

فصل سوم :روشهای طرح اختلاط و شرح آزمایشات انجام شده ۶۸

 

۳-۱- روشهای طرح اختلاط ۶۹
۳-۱-۱- مقدمه: ۶۹
۳-۱-۲- هدف: ۶۹
۳-۱-۳- اسلامپ: ۷۰
۳-۱-۴- مصالح مصرفی ۷۱
۳-۱-۵- طریقه ساخت نمونه ها ۷۲
۳-۲-۲- آزمایش سرعت بارگذاری: ۷۷
۳-۲-۳-آزمایش مقاومت فشاری و ملول الاستیسیته: ۷۸
۳-۳-۱- نتایج آزمایش تعیین زمان بهینه عمل آوری دوغاب بنتونیت ۸۵
شکل ۳-۱ اثر زمان عمل آوری دوغاب بنتونیت برمقاومت فشاری بتن پلاستیک ۸۶
شکل ۳-۲ اثر سرعت بارگذاری برمقاومت فشاری بتن پلاستیک در دو نسبت مختلف B/C 88
شکل ۳-۳اثر سرعت بارگذاری برمدول الا ستیسیته بتن پلاستیک در دونسبت مختلف B/C 88
شکل ۳-۴)رابطه لگاریتم سرعت بارگذاری و مقاومت فشاری بتن پلاستیک در دونسبت مختلف B/C 88
۳-۳-۳- نتایج آزمایش مقاومت فشاری مدول الا ستیسیته ۹۰
شکل ۳-۷ نسبت بنتونیت  به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیک با نسبت ۲/۰=B/C 91
B/C=0.3 92
شکل ۳-۸ نسبت آ به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیک با نسبت ۳/۰=B/C 92
شکل ۳-۹ نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیک با نسبت ۴/۰=B/C 92
شکل ۳-۱۰ نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیک با نسبت ۵/۰=B/C 92
شکل ۳-۱۱ نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیک با نسبت ۶/۰=B/C 93
B/C=0.2 93
شکل ۳-۱۲ اثر نسبت آب به سیمان مدول الا ستیسیته بتن پلاستیک با نسبت ۲/۰=B/C 93
شکل ۳-۱۳ اثر مقدار سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیک با نسبت ۱/۰=B/C 94
– روند توسعه مقاومت بتن پلاسیتک ۹۵
توسعه مقاومت بتن در طول زمان ۹۶
۳-۳-۴- نتایج آزمایش نفوذپذیری ۹۷
شکل ۳-۱۶ )اثر نسبت B/C برنفوذپذیری بتن پلاستیک kg/cm2 150=مقدار سیمان ۹۸
شکل ۴-۱۷اثر مقدار بر نفوذپذیری بتن پلاستیک با نسبت ۶/۰= B/C 100
۳-۴-۲- بررسی روش ACI برای طرح مخلوط بتن معمولی ۱۰۱
شکل ۳-۱۸ روندتعیین طرح اختلاط بتن معمولی به روش ACI 102
شکل ۳-۱۹ روند تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک ۱۰۳

 

فصل چهارم :ویژگیهای طرح کرخه و دیوار آب بند آن ۱۲۰

 

۴-۱- مقدمه: ۱۲۱
۴-۲-وضعیت زمین شناسی پی ساختگاه سدکرخه: ۱۲۲
I)کنلگومرای بختیاری پائینی: ۱۲۳
II) کنلگومرای بختیاری بالائی: ۱۲۳
۴-۳- مشخصات مکانیکی توده سنگ وتکیه گاههای سد کرخه ۱۲۴
۴-۴- ویژگیهای بتن پلاستیک دیواره آب بند سدکرخه ۱۲۴
نتایج آزمایش های سه محوری روی گل سنگ شماره (۲-) [۵] ۱۲۶
– استفاده از بنتونیت تازه (غیراشباع) ۱۲۷
استفاده از سیمان خشک: ۱۲۸

 

قیمت فایل ۶۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما