دانلود پایان نامه تحلیل خستگی شاتون یک موتور نسبت به تراکم متغیر

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۲, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیکت حلیل خستگی شاتون یک موتور نسبت به تراکم متغیر

 

چکیده:

 

یکی از مهمترین قطعات موتور که تحت بارهای متناوب قرار می گیرد شاتون آن است از آنجائیکه این قطعه در شرایط بارگزاری متناوب قرار می گیرد یکی از تحلیل های مهم در آن، تحلیل خستگی این قطعه است.به این منظور در این پایان نامه، در ابتدا پس از معرفی موتور های وی سی آر  و حساسیت شاتون بدلیل متغیر بودن نسبت تراکم آن با اعمال بارگزاری متناوب (برگرفته از نمودار نیروهای اعمال حاصل از فشار احتراق، نیرو های اینرسی) به تحلیل خستگی در شاتون پرداخته و در دو حالت نسبت تراکم بالا و نسبت تراکم پایین این آنالیز صورت می گیرد.

 

مقدمه

 

گسیختگی های مکانیکی، زیانهای جانی و مالی زیادی را به وجود آورده است. گسیختگی های ناشی از بارگذاری تکراری که همان خستگی باشد، حداقل نیمی از این گسیختگی های مکانیکی را موجب می شود.این گسیختگی ها غیر قابل پیش بینی بوده است. بسیاری پیش می آید که قطعات ماشین در اثر تنش های مکرر یا نوسانی می شکنند. در حالی که تحقیق های دقیق نشان می دهد که بیشترین مقادیر تنش ایجاد شده کمتر از استحکام نهایی ماده و در بسیاری موارد حتی کمتر از استحکام تسلیم بوده است. برجسته ترین ویژگی این گونه شکست ها این است که تنشها به دفعات بسیار زیاد تکرار می شوند به همین دلیل آن را شکست خستگی می نامند.

 

حداقل دو معیار مختلف برای خستگی مورد نیاز است زیرا شکست ناشی از خستگی حداقل در دو مرحله اتفاق می افتد:مرحله اول ترکها به وسیله کرنش برشی پلاستیکی موضعی توسعه یافته،‌سپس رشد ترکها توسط تنش های کششی توزیع شده پدید می آید و سپس شکست نهایی کل فرآیند خستگی را کامل می کند. شکست خستگی از یک ترک کوچک شروع می شود این ترک اولیه آنقدر کوچک است که حتی تشخیص آن در تصاویر اشعه X نیز بسیاردشوار است. ترک در نقطه ای از ناپیوستگی قطعه مانند تغییر مقطع جای خار، یا یک سوراخ شروع به گسترش می کند.

 

کلمات کلیدی:
شاتون
تحلیل خستگی
گسیختگی های مکانیکی
متغیر بودن نسبت تراکم موتور

 

بیشینه تحقیق:

 

۱- در گزارش تحت عنوان تحلیل خستگی که در سال ۲۰۰۵ به انجام رسید به بررسی چند ماده برای شاتون پرداخته شد و بارگذاری هایی انجام شده نیز به صورت جداولی ارائه شده است. [۱۲]

 

۲- در مقاله آقای شنوی با عنوان تحلیل بارهای دینامیکی و بهینه سازی شاتون که در سال ۲۰۰۴ انجام شده است. در ابتدا به صورت جداول و نمودارهایی اطلاعاتی از وجود نیروها برای شاتون در زاویه چرخش های مختلف میل لنگ و برای دورهای مختلف به صورت کامل ارائه شده است سپس به تحلیل بار دینامیکی بر روی شاتون پرداخته است. در قسمت بعد شاتون مدل کرده برای اجزای محدود که تمام شر ایط از جمله مش بندی، بارگذاری ، شرایط مرزی و نتایج را مشاهده می کنیم که بر اساس تنش این نتایج اعمال شده و سپس به بهینه سازی شاتون و به دست آوردن نتایج بهتر پرداخته شده است. [۱۳]

 

۳- در سال ۲۰۰۳ تحلیل خستگی در محیط Ansys انجام شد که نمودار S-N را برای یک ماده قرار داده و بارگذاری های ثابت و متناوب را بررسی کرده است و تأثیرات را برای تئوری های مختلف بررسی کرده و در نهایت نیز برای شاتون عمر، ضریب اطمینان و نقاطی که دارای بیشترین تنش است را محاسبه کرده است. [۱۴]

 

۴- در مقاله ای تحت عنوان بهینه سازی و تحلیل خستگی یک شاتون تیتانیومی در ابتدا به پارامترهای طراحی پرداخته و در نهایت تحلیل دینامیکی و تحلیل خستگی را انجام داده اند که فرمول های مورد استفاده را نیز ارائه داده اند. [۱۵]

 

۵- در سال ۲۰۰۶ با توجه به استفاده مواد مختلف در گستره دمایی متفاوت و تأثیرات دما و انتقال حرارت بر این مواد که در تهیه شاتون بسیار به کار می رود پرداخته شد و همچنین این تأثیرات دما در غالب زمان نیز به صورت جداولی ارائه شد. [۸]

 

۶- در مقاله ای از آقای علی فاطمی که در سال ۲۰۰۳ در دانشگاه تولدو ارائه شد به رفتار خستگی و عمر قطعه شاتون برای مواد مختلف که در تنش های مختلف و دورهای مختلف قرار دارد می پردازد.همچنین به ساخت شاتون بوسیله عملیات فورجینگ نیز اشاره دارد. [۹]

 

۷- در مقاله ای در سال ۲۰۰۵  به توضیح مواد C70 به کار رفته در ساخت شاتون پرداخته و سپس روند ساخت شاتون به صورت فور جینگ ارائه شده و یک نمونه از حالت تست را برای دو ماده ارائه داده و همچنین این چند ماده را در حالت خستگی با هم مقایسه کرده است. [۱۰]

 

۸- در مقاله ای دیگر از دانشگاه تولدو، به تحلیل خود شاتون در اجزا و طراحی پرداخته و سپس نیروهای وارد بر شاتون در هر چهار مرحله کورس موتور تحلیل شده و همچنین به نوع ساخت شاتون به وسیله آهنگری نیز اشاره ای شده است و بعد به استفاده از مواد مختلف پرداخته از جمله C70 و سپس به بارگذاری و تحلیل آن پرداخته که البته مقایسه ای در چند مش بندی نیز داشته است. [۱۱]

 

فهرست

 

فصل اول: مقدمه

 

مقدمه ۲
معرفی شاتون ۳
بیشینه تحقیق: ۵

 

فصل دوم: موتور نسبت تراکم متغیر

 

مقدمه ۸
۱-۲- نسبت تراکم متغیر ۸
۲-۲- توضیحاتی راجع به تراکم در موتور ۹
۱-۲-۲- تعریف نسبت تراکم ۹
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی نسبت تراکم: ۱۱
۲-۱-۲-۲- نسبت تراکم بهینه ۱۲
۲-۲-۲- مفهوم نسبت تراکم متغیر ۱۲
۳-۲-۲- مزایای انتخاب نسبت تراکم متغیر ۱۴
۳-۲- موارد استفاده از موتورهای نسبت تراکم متغیر ۱۵
۱-۳-۲- بهینه سازی بار بر روی موتور ۱۵
۲-۳-۲- استفاده از دو گانه سوزها ۱۵
۳-۳-۲- کوچک سازی موتور ۱۶
۴-۳-۲- گرم کردن موتور بعد از استارت ۱۸
۵-۳-۲- پرخورانی ۱۹
۶-۳-۲- سامانه HCCI (بار گذاری یا شارژ همگن احتراق تراکمی) ۲۰
۴-۲- معرفی  انواع مکانیزم‌های نسبت تراکم متغیر ۲۳
۱-۴-۲-  تغییر محفظه احتراق ۲۴
۱-۱-۴-۲- سرسلیندر متحرک ۲۴
۲-۱-۴-۲-  تغییرات حجم  اتاق احتراق ۲۷
۳-۱-۴-۲-  تغییر ارتفاع تاج پیستون ۳۰
۲-۴-۲- تغییر شکل هندسه شاتون ۳۳
۱-۲-۴-۲-  خارج از مرکز کردن یاتاقان‌های متحرک میل لنگ ۳۳
۲-۲-۴-۲- خارج از مرکز کردن گژن پین ۳۴
۳-۲-۴-۲- تغییر ارتفاع شاتون ۳۵
۳-۴-۲- تغییر میل لنگ ۳۷
۱-۳-۴-۲-  می- فلور: (خارج از مرکز کردن یاتاقان‌های ثابت) ۳۷
۲-۳-۴-۲- اف- ای- وی ۳۸
۵-۲-  طراحی شاتون ۴۱
۶-۲- انتخاب مواد در طراحی ۴۱
۷-۲- قسمت های مختلف شاتون ۴۳
۱-۷-۲- انتهای کوچک شاتون (چشم کوچک شاتون) ۴۴
۲-۷-۲-ساق شاتون ۴۸
۳-۷-۲- انتهای بزرگ شاتون (چشم بزرگ شاتون) ۴۹
۴-۷-۲- پیچ های شاتون ۵۱

 

فصل سوم: تحلیل خستگی

 

مقدمه ۵۳
تاریخچه ۵۴
تعریف خستگی ۵۵
۱-۳- ضوابط طراحی خستگی ۵۶
۱-۱-۳- طراحی دوره نا محدود ۵۶
۲-۱-۳- طراحی دوره محدود ۵۷
۳-۱-۳- طراحی مطمئن ۵۷
۴-۱-۳- طراحی آسیب پذیر مجاز ۵۸
۲-۳- رژیم های خستگی ۵۸
۳-۳- الگوی های شکست خستگی ۶۰
۱-۳-۳- روش تنش- عمر ۶۰
۲-۳-۳- روش کرنش- عمر ۶۲
۳-۳-۳- روشهای شمارش سیکل ۶۴
۴-۳-۳- روش شمارش سیکل عبور از سطح ۶۶
۵-۳-۳- روش شمارش قله ها ۶۷
۶-۳-۳- روش شمارش محدوده ساده ۶۹
۷-۳-۳- اثرات ترتیب بارگذاری ۷۰
۸-۳-۳- روش شمارش سیکل جریان باران ۷۲
۹-۳-۳- اثرات تنش میانگین ۷۸
۱-۹-۳-۳- روش گودمن‌ ۷۸
۲-۹-۳-۳- روش گربر ۷۹
۳-۹-۳-۳- روش مارو  ۷۹
۴-۳- فاکتورهای موثر بر سرعت رشد ترک خستگی ۸۰
۱-۴-۳- محدوده تنش یا کرنش ۸۰
۲-۴-۳- تنش متوسط ۸۲
۳-۴-۳- کیفیت سطح ۸۲
۴-۴-۳- عملیات سطح کاری ۸۲
۵-۴-۳- ترتیب و توالی چرخه ۸۳
۵-۳- بارهای خستگی ۸۴
۶-۳-  پارامترهای مؤثر بر استحکام خستگی ۸۵
۱-۶-۳- کیفیت سطح ۸۵
۲-۶-۳- اثر اندازه ۸۶
۳-۶-۳- اثر دمای کارکرد ۸۸
۴-۶-۳- اثر تمرکز تنش ۸۸
۵-۶-۳- اثر جنس مواد ۸۹
۷-۳- تولید دیاگرام S-N 90
۸-۳- خستگی شاتون ۹۱

 

فصل چهارم: تحلیل خستگی شاتون

 

۱-۴- بررسی نیروهای اعمالی به شاتون ۱۰۰
۱-۱-۴- بررسی نیروها تنش های کششی ۱۰۰
۲-۱-۴- بررسی نیروها و تنش های فشاری ۱۰۲
۳-۱-۴- بررسی ممان ها و تنش های خمشی شاتون ۱۰۳
۴-۱-۴- بررسی پدیده کمانش در شاتون ۱۰۵
۵-۱-۴- بررسی تنش ناشی از جا زدن بوش ۱۰۷
۶-۱-۴- بررسی نیروهای اعمالی و تعیین ضریب اطمینان پیچ های شاتون ۱۰۸
۲-۴- نمودار نیروهای وارده بر شاتون: ۱۱۳
۳-۴- تحلیل تنش به کمک نرم افزار (Ansys) 114
۴-۴- جنس قطعه ۱۱۵
۵-۴- شرایط مرزی ۱۱۷
۶-۴- اعمال نیرو ۱۱۸
۱-۶-۴- تحلیل تنش فشاری ۱۱۸
۲-۶-۴- تحلیل تنش کششی ۱۲۱
۷-۴- تحلیل خستگی ۱۲۳

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

 

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۱۳۰
فهرست مراجع و منابع ۱۴۳

 

قیمت فایل ۱۳۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیکت حلیل خستگی شاتون یک موتور نسبت به تراکم متغیر

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

43 فروش
59,000 ریال
43 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟