دانلود پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی بررسی پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت

 

مقدمه

 

حجاب به دو معنا است هم به معنای پوشش(ستر) آمده است و هم به معنای پرده و حاجب. این کلمه، بدان جهت مفهوم پوشش می‌دهد که پرده، وسیله‌ای برای پوشش است.
واژه«حجاب» در اصل از«حجب، یحجب، حجابا و حجبا» است.  حجاب اسم مصدر به معنای پوشش و پرده است. به کار بردن واژه«حجاب»، به معنای پوشش و لباس، یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در گذشته، به ویژه در اصطلاح فقها، از واژه«ستر»، که به معنای پوشش است، برای لباس بیش‌تر استفاده می‌شده است.(فقها) هر کدام که موضوع لباس را مطرح کرده‌اند، چه در کتاب صلاه و چه در کتاب نکاح، از واژه«ستر» استفاده کرده‌اند. محقق شهید، مرتضی مطهری(ره) می‌فرماید:

پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت

بهتر بود که این کلمه عوض نمی‌شد و همیشه همان کلمه«ستر» یا«پوشش» را به کار می‌بردیم؛ زیرا معنای شایع لغت حجاب، پرده است اگر درباره پوشش به کار رفته است، به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده است که عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نردو.»
با توجه به این که در اسلام، پرده‌نشینی و حبس زن، هدف شارع مقدس نیست، بلکه حضور او در مجامع عمومی، با حفظ عفت و پاک‌دامنی است و از سویی نوشته ما فقط درباره پوشش بانوان نیست، بلکه به بررسی پوشش آقایان نیز می‌پردازد، به کار بردن واژه«حجاب» برای این تحقیق، عنوان مناسبی به نظر نمی‌رسد، بلکه باید از عنوان عامی استفاده گردد که عرف و لغت هم مناسب این مفهوم باشد. از این رو، عنوان«پوشش» که واژه‌ای عام است و شامل پوشش مردها و بانوان می‌شود و مورد سوء استفاده فرصت‌طلبان قرار نمی‌گیرد، مناسب این موضوع دیده شده است.
هدف از این پایان نامه بررسی جامع و کامل پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت می باشد.
کلمات کلیدی:
پوشش در قرآن
پوشش از دیدگاه عقل
پوشش از دیدگاه فطرت
پوشش اجتماعی زن مسلمان
پوشش اجتماعی مرد مسلمان

 

فهرست مطالب

 

پوشش در آئین زرتشت ۷
اقدامات زرتشت برای تحکم رعایت حجاب ۷
سیره عملی زرتشتیان ۹
پوشاک زنان زرتشتی ۱۰
پوشش در آئین یهود ۱۲
حجاب در تورات مقدس ۱۳
کیفیت و مقدار پوشش زنان یهودی  ۱۴
حجاب در تلمود مقدس ۱۵
قوانین حجاب زنان در تلمود ۱۶
سیره عملی زنان یهودی ۱۹
پوشش در آئین مسیحیت ۲۱
حجاب در انجیل مقدس ۲۲
دستورهای دینی پاپ ها و علمای مسیحی ۲۶
سیره عملی زنان مسیحی ۲۹
خلاصه  ۳۲
بیان موضوع ۳۳
پیشینه تحقیق ۳۳
ضرورت تحقیق ۳۴

 

بخش اول: پوشش اجتماعی ۳۶

 

مقدمه بخش اول: ۳۷
مطلب اول: حجاب در لغت و اصطلاح ۳۷
مطلب دوم: پوشش از دیدگاه فطرت ۳۸
مطلب سوم: پوشش از دیدگاه عقل ۳۹

 

فصل اول: پوشش در آیات و روایات ۴۱

 

الف) پوشش در قرآن کریم ۴۱
ب) پوشش در احادیث و روایات ۵۰

 

فصل دوم: انواع پوشش ۵۲

 

۱- پوشش حفاظتی ۵۳
۲- پوشش تجملی ۵۶
۳- پوشش تأدبی و تعبدی ۶۴
۴- پوشش تمانعی ۶۸
۵- پوشش تأمینی ۶۹

 

فصل سوم: پوشش اجتماعی مردها ۷۳

 

دیدگاه ها ۷۴
دیدگاه اول: قول مشهور علمای اسلام ۷۴
ادله قول مشهور ۷۴
نکات ۷۵
شرح و بررسی واژه ها ۷۶
نتیجه ۸۲
دیدگاه دوم: میزان پوشش آقایان در اجتماع ۸۲
ادله ۸۲
نتیجه ۸۵
تحقیق در مسأله  ۸۸
دلایل ۸۸

 

فصل چهارم: پوشش اجتماعی بانوان ۹۰

 

مطالب ۹۰
مطلب اول: شرکت بانوان در اجتماع  ۹۰
روایاتی درباره حضور زنان در اجتماع ۹۱
مطلب دوم: حکمت پوشش بانوان در اجتماع ۹۴
مطلب سوم: شخصیت زن از دیدگاه قرآن مجید ۹۶
مطلب چهارم: حجاب زن در قرآن کریم ۱۰۰
شرح و بررسی واژه ها ۱۰۳
استثناء اول ۱۰۵
استثناء دوم ۱۱۱
شرح و بررسی واژه ها ۱۱۶
نتیجه  ۱۱۷
حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع ۱۲۰
فروع  ۱۲۰
فرع اول: پوشش بانوان در برابر نامحرم ۱۲۰
دیدگاه اول: پوشاندن همه بدن غیر از چهره و دستها تا مچ ۱۲۱
دلایل ۱۲۱
خلاصه  ۱۳۹
نتیجه ۱۴۳
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن  ۱۴۴
دلایل ۱۴۴
تحقیق در مسأله ۱۶۰
آراء دانشمندان (فقها) ۱۶۴
الف) آرا فقهای خاصه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم ۱۶۴
ب) آرا علمای عامه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم ۱۶۵
فرع دوم: پوشش بانوان در برابر محارم ۱۶۸
کیفیت پوشش بانوان در برابر محارم ۱۶۹
دیدگاه اول: بر بانوان مسلمان واجب است تمام بدن خویش به غیر از چهره و دو دست تا مچ را از محرم بپوشاند ۱۶۹
دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن غیر از مواضع زینت در برابر محارم واجب است ۱۷۰
دیدگاه سوم: بر زن آشکار کردن همه بدن بجز عورتین در برابر محارم جایز است ۱۷۳
دلایل ۱۷۳
خلاصه و نتیجه  ۱۷۶
پوشش زن در مقابل همسر ۱۷۷
فرع سوم: پوشش بانوان در مقابل نامزد ۱۷۷
آرا فقها ۱۷۹
بیان ادله  ۱۸۰
بررسی شروط ششگانه ۱۸۷
مسائل ۱۹۰
مسئله اول: جواز نظر زن به مرد در هنگام خواستگاری ۱۹۰
مسئله دوم: آیا تکرار نظر جایز است؟ ۱۹۲
مسئله سوم: آیا جواز نظر مشروط است؟ ۱۹۲
مسئله چهارم: در جواز نگاه کردن آیا اذن و اجازه طرفین شرط است؟ ۱۹۴
مسئله پنجم: در جایی که اجازه ولی شرط است آیا او می تواند نگاه کند؟ ۱۹۵
فرع چهارم: پوشش بانوان در برابر مماثل ۱۹۶
دلایل ۱۹۷
فرع پنچم: پوشش بانوان در برابر تابعین غیر اولی الاربه  ۱۹۹
دلیل ۱۹۹
فرع ششم: پوشش بانوان در برابر اطفال ۱۹۹
دلیل ۲۰۰
حق در مسئله ۲۰۰
دلایل ۲۰۱
فرع هفتم: پوشش بانوان سالخورده ۲۰۱
دلائل ۲۰۱
تحقیق در مطلب ۲۰۵
انصاف در مطلب ۲۰۵
نتیجه ۲۰۵
میزان پوشش بانوان سالخورده ۲۰۶

 

فصل پنجم: پوشش اعضای مصنوعی ۲۰۷

 

حکم اعضای مصنوعی ۲۱۰
دیدگاه اول: پوشانیدن اعضای مصنوعی واجب نیست ۲۱۰
دلائل ۲۱۰
۱- اصل برائت ۲۱۰
۲- اصل استصحاب ۲۱۱
دیگاه دوم: پوشانیدن اعضای مصنوعی غیر ظاهره واجب است ۲۱۱
دلایل ۲۱۱
۱- تمسک به اطلاق ادله وجوب پوشش زینهای غیرظاهره ۲۱۱
۲- اجماع ۲۱۲
آرا فقها ۲۱۲
نتیجه  ۲۱۳

 

فصل ششم: پوشش های ممنوع ۲۱۴

 

مقام اول: لباس های مشترک ممنوع ۲۱۴
الف) لباس شهرت ۲۱۴
پوشیدن لباس شهرت در اسلام چه حکمی دارد؟ ۲۱۷
دیدگاه اول: پوشیدن لباس شهرت حرام است ۲۱۷
ادله ۲۱۸
دیدگاه دوم: پوشیدن لباس شهرت مکروه است ۲۲۱
دلایل ۲۲۱
روایات مجوزه ۲۲۲
ایراد بر استدلال ۲۲۳
تحقیق در مسئله (قول بالتفصیل) ۲۲۴
اقسام لباس شهرت ۲۲۴
نتیجه  ۲۲۵
ب) لباس مختص ۲۲۵
پوشش مختص بانوان برای مردها و بالعکس ۲۲۶
ادله ۲۲۶
نتیجه ۲۳۱
ج) لباس مختص به کفار(تشبه به کفار) ۲۳۱
آرا فقها ۲۳۲
تحقیق در مسئله ۲۳۳
ادله ۲۳۳
د) لباس غصبی ۲۳۵
ادله ۲۳۵
مقام دوم: لباسهایی که پوشیدنشان بر مرد مسلمان جایز نیست ۲۳۸
الف: لباس ابریشمی خالص ۲۳۸
اقوال علما ۲۳۸
ادله ۲۴۰
نتیجه  ۲۴۲
تحقیق در مسئله ۲۴۷
لباس مطلا ۲۴۸
ادله ۲۴۸
فروع ۲۵۲
ادله ۲۵۳
نتیجه ۲۵۴

 

فهرست مآخذ

 

قیمت فایل فقط ۶۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی بررسی پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...