۵.۰
۰۱

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی بررسی پروسه دموکراتیک شدن در زمینه بین الملل در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵

 

چکیده :

 

دموکراسی های معاصر، دموکراسی های غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی هستند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مثل آزادی ها مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرآیند تشکیل حکومت در دموکراسی ها، فرآیند تصمیم گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می شوند.

 

دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که ۱- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟

 

پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .

 

کلمات کلیدی:
دموکراسی
اقتدارگرایی
جهانی شدن

 

مقدمه

 

مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم.

 

در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

 

فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از :

 

حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۱
مقدمه  ۲

 

فصل اول کلیات

 

۱-۱ بیان مساله  ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقیق ۷
۳-۱ اهداف پژوهش     ۷
۱-۳-۱ اهداف کلی      ۷
۲-۳-۱ اهداف جزئی ۷
۴-۱ محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق ۷
۵-۱ پیشینۀ تحقیق ۸
۶-۱ کلید واژه‌ها ۹
۱-۶-۱  دموکراسی ۹
۲-۶-۱  اقتدارگرایی ۱۰
۳-۶-۱  جهانی شدن ۱۰
۷-۱ موج جدید دموکراسی ۱۱
۸-۱ پرسش اصلی ۱۲
۱-۸-۱  پرسشهای فرعی ۱۲
۹-۱ روش تحقیق ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظری تحقیق  ۱۳
۱-۱۱-۱ نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
۲-۱۱-۱ نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق ۱۵
۱۳-۱ نمودار  ۱۵

 

(فصل دوم)

 

بخش اول
۱-۲ دموکراسی چیست  ۱۹
۲-۲ مبانی حکومت دموکراتیک  ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدنی  ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمایندگی  ۲۱
۳-۲-۲ حکومت جمهوری  ۲۲
۴-۲-۲ تفکیک قوا  ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر یکدیگر  ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاریسم  ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان  ۲۳
۸-۲-۲ دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی  ۲۳
۹-۲-۲ فرآیند تشکیل دولت  ۲۴
۱۰-۲-۲ کابینه دولت  ۲۴
۱۱-۲-۲ تشکیل ائتلاف  ۲۵
۱۲-۲-۲ اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها  ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی  ۲۵
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی  ۲۵
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی  ۲۵
۳-۲مبانی حکومت اقتدارگرا ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار  ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار  ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجرای اقتدار ۲۷
۴-۳-۲ ویژگیهای اقتدار ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرایی  ۲۸
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک ۲۹
۴-۲  هانا آرنت (توتالیتاریسم) ۲۹
۵-۲   لینتز (اقتدارگرایی) ۳۰
نظریه های حکومتهای دموکراتیک ۳۱
۶-۲  پوپر (دموکراسی) ۳۱
۷-۲ دوتوکویل (دموکراسی) ۳۳
نتیجه گیری  ۳۵

 

(فصل سوم)

 

۱-۳  مقدمه ۳۷
۲-۳ تعریف جهانی شدن  ۳۹
۳-۳ شاخصهای جهانی شدن  ۴۰
۴-۳ نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی  ۴۱
۱-۴-۳ رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی  ۴۱
۲-۴-۳ رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی  ۴۲
۳-۴-۳ رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی  ۴۲
۵-۳  محرکهای دموکراتیزاسیون  ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادی  ۴۴
۲-۵-۳ عملکرد (اقتصادی)  ۴۵
۳-۵-۳ نقش کلیسایی کاتولیک  ۴۶
۴-۵-۳ تغییر هنجارهای بین المللی  ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی  ۴۸
۷-۳ تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا  ۵۰
جمع بندی  ۵۱

 

(فصل چهارم)

 

تحقق دموکراسی ۵۳
۱-۴ درآمدی بر دموکراسی  ۵۳
۲-۴ محدوده های تحقق دموکراسی  ۵۵
جمع بندی  ۵۹

 

(فصل پنجم)

 

موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران  ۶۰
۱-۵ دموکراسی د رخاورمیانه  ۶۱
۲-۵ دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی ۶۱
۳-۵ دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر  ۶۱
۴-۵ ریشه‌های اقتصادی دموکراسی  ۶۳
۵-۵ تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران  ۶۷
جمع بندی  ۷۱

 

(فصل ششم)

 

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات  ۷۳
۱-۶ نتیجه گیری نهائی  ۷۳
۲-۶ دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا   ۷۸
۳-۶ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها   ۸۴
۴-۶ پیشنهادات  ۸۶
کتاب نامه  ۸۷

 

قیمت فایل ۸۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی بررسی پروسه دموکراتیک شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما