دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۱۷, ۱۳۹۴)

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)،بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن (مطالعه موردی شهر نوشهر)

 

بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن

 

چکیده

 

آغاز اصلاحات ساختاری در کشور در جهت کاهش کاغذ بازی و بهبود شیوه انجام امور اداری، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک را، بیش‌ازپیش نمایان می کند. دولت الکترونیک یکی از پرقدرت‌ترین فناوری در عرصه جهانی است که با تاثیر گذاشتن بر روش‌زندگی، کار، آموزش افراد و ارتباطات میان فردی ،مشکلات نارضایتی  را حل کرده است.

 

این تغییرات آموزش و پرورش را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. دولت الکترونیک استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتریان در طول هفته و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش به دنبال آن هستیم تاعوامل تاثیرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک و هم‌چنین موانع اجرای آن را در آموزش و پرورش نوشهر، مورد مطالعه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از مدل تغییر یافته سازمان ملل و نیز با تست سه فرضیه تلاش شده است

 

عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و ارتباط این متغیرها را با اجرای موفق دولت الکترونیک بررسی کند. با استفاده از ۱۰۵ پاسخ آماری معتبر به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. و با تست فرضیات با استفاده از تکنیک‌های آمار- ریاضی(تحلیل عاملی و تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری) با کمک نرم افزارهای Spss,Excel.Lisrel8.8 هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفت.و به این نتیجه رسیدیم که متغیرهای مردم‌سالاری و آمادگی الکترونیک بر اجرای موفق دولت الکترونیک تاثیر گذار است؛ و با توجه به آزمون رتبه‌بندی ، شاخص آمادگی دولت الکترونیک تاثیر بیشتری بر اجرای موفق دولت الکترونیک دارد و آموزش و پرورش می‌تواند با بکارگیری این شاخص‌ها  و تقویت آن در سازمان، در جهت تسهیل کارها، اقدام نماید.

 

واژگان‌کلیدی:‌
دولت‌الکترونیک
فناوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات
اینترنت
آموزش‌وپرورش

 

فهرست مطالب

 

عنوان                             صفحه

 

فصل اول ۱

 

کلیات تحقیق ۱
۱- ۱ مقدمه ۲
۱-۲  بیان مساله و طرح سوالات اصلی و فرعی ۳
۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۴ فرضیات ۶
۱-۵ اهداف تحقیق ۷
۱-۶ جامعه آماری ،حجم نمونه ۸
۱-۷ ابزار تحقیق ۸
۱-۸ قلمرو تحقیق ۸
۱-۹ روش جمع‌آوری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹
۱-۱۰ محدودیت ها ۹
۱-۱۱ تعریف عملیاتی واژگان ۱۰

 

فصل دوم ۱۳

 

ادبیات تحقیق ۱۳
بخش اول: ادبیات تحقیق ۱۴
۲-۱-۱ مقدمه ۱۴
۲-۱-۲ تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک ۱۵
۲-۱-۳ تعاریف عملیاتی: ۱۷
۲-۱-۴ عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی: ۲۴
۲ -۱-۵ سیر تکاملی مدل‌های دولت الکترونیک ۲۵
۲-۱-۶ چارچوب تجزیه و تحلیل دولت الکترونیک ۲۷
۲-۱-۸ دیدگاه های مختلف در مورد دولت الکترونیک ۳۵
۲-۱-۹ رویکردهای دولت الکترونیک ۳۶
۲-۱-۱۰ ضرورت و منافع راه اندازی دولت الکترونیک ۳۸
۲-۱-۱۱ پیش‌نیازهای ایجاد دولت الکترونیک ۴۲
۲-۱-۱۲ اهمیت ایجاد دولت الکترونیک ۴۴
۲-۱-۱۳ عوامل موثر در اجرای موفق دولت الکترونیک: ۴۵
۲-۱-۱۴ موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالش های آن ۴۷
۲-۱-۱۵ تغییرات ایجادشده در دولت ۵۰
۲-۱-۱۶ اهداف دولت الکترونیک ۵۱
۲-۱-۱۷ اثرات دولت الکترونیک بر مدیریت و سازمان ۵۲
۲-۱-۱۸ گامهای لازم به منظور ایجاد یک دولت الکترونیکی موفق ۵۵
۲-۱-۱۹ عوامل ایجاد دولت الکترونیک ۵۶
۲-۱-۲۰ ویژگی‌های دولت الکترونیک ۵۸
۲-۱-۲۱ ابعاد دولت الکترونیک ۵۹
۲-۱-۲۲ آسیب‌شناسی دولت الکترونیک ۶۱
۲-۱-۲۳ ساختار دولت الکترونیک ۶۳
۲-۱-۲۴ تجارت الکترونیک ۶۴
بخش دوم : پیشینه تحقیق و بررسی مدل ها ۶۷
۲-۲-۱مقدمه: ۶۷
۲-۲-۲پیشینه تحقیق: ۶۸
۲-۲-۲-۱تحقیقات داخلی: ۶۸
۲-۲-۲-۱-۱کتاب: ۶۸
۲-۲-۲-۱-۲پایان نامه: ۷۱
۲-۲-۲-۱-۳مقاله: ۷۸
۲-۲-۲-۲تحقیقات خارجی: ۸۲
۲-۲-۳بررسی مدل ها: ۸۶
۲-۲-۳- گام های استقرار دولت الکترونیک : ۸۶
۲-۲-۳-۲مدل های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک ۹۶
۲-۲-۳-۳ مدل‌های آمادگی الکترونیک و اجرای موفق دولت الکترونیک: ۹۹
۲-۲-۳-۴ مدل موانع ایجاد دولت الکترونیک: ۱۰۵
بخش سوم: معرفی جامعه آماری ۱۰۷
۲-۳-۱مقدمه ۱۰۷
۲-۳-۲تاریخچه آموزش و پرورش: ۱۰۸
۲-۳-۲-۱تاریخ تحول اداری سازمان آموزش و پرورش ایران: ۱۰۹
۲-۳-۲-۲اداره کنونی امور آموزش و پرورش: ۱۱۰
۲-۳-۳ تعریف آموزش و پرورش: ۱۱۱
۲-۳-۴ آموزش الکترونیکی: ۱۱۲
۲-۳-۵ نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش ۱۱۳
۲-۳-۵-۱ دولت الکترونیک در آموزش: ۱۱۳
۲-۳-۵-۲ دولت الکترونیک در سازمان آموزش و پرورش: ۱۱۴
۲-۳-۵-۳ دولت الکترونیک در مدارس: ۱۱۵
۲-۳-۵-۴ دولت الکترونیک و دانش آموزان: ۱۱۵
۲-۳-۵-۵ دولت الکترونیک و معلمان: ۱۱۶
۲-۳-۶ نفش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش ایران ۱۱۷
۲-۳-۷ مسئولیت ها و مهارت های حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش ۱۱۸
۲-۳-۷-۱ مدیر: ۱۱۸
۲-۳-۷-۲  معلمان ۱۱۹
۲-۳-۷-۳ کارکنان اداری ۱۲۰
۲-۳-۸خصوصیات مراکز آموزشی در ارتباط با توسعه ی دولت الکترونیک ۱۲۱
۲-۳-۹ معرفی آموزش و پرورش نوشهر ۱۲۳

 

فصل سوم ۱۲۶

 

متدولوژی تحقیق ۱۲۶
۳-۱ مقدمه ۱۲۷
۳-۲ روش و نوع تحقیق ۱۲۸
۳-۳ افق زمانی و مکانی تحقیق ۱۲۹
۳-۴ مدل مفهومی تحقیق ۱۳۰
۳-۴-۱اجرای موفق  دولت الکترونیک ۱۳۰
۳-۴-۲  زیر شاخص های آمادگی الکترونیک ۱۳۱
۳-۴-۳ زیر شاخص‌های مردم‌سالاری ۱۳۶
۳-۴-۴ مدل کلی پژوهش ۱۳۸
۳-۵ جامعه آماری ۱۳۹
۳-۶ محاسبه حجم نمونه ۱۴۰
۳-۷ ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۱۴۰
۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه ۱۴۱
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۴۶

 

فصل چهارم Error! Bookmark not defined.

 

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۴۷
۴-۱مقدمه ۱۴۸
۴-۲ توصیف داده‌ها ۱۴۹
۴-۲-۱ جنسیت: ۱۵۰
۴-۲-۲ وضعیت تاهل: ۱۵۱
۴-۲-۳ سن: ۱۵۲
۴-۲-۴  سابقه کار: ۱۵۳
۴-۲-۵  تحصیلات: ۱۵۴
۴-۳ تحلیل داده‌ها ۱۵۵
۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش: ۱۵۵
۴-۳-۲ آزمون تحلیل واریانس ۱۵۷
بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و متغیرهای تحقیق ۱۵۷
۴-۳-۲-۱  بررسی رابطه‌ی جنسیت پاسخدهندگان با متغیرهای تحقیق ۱۵۷
۴-۳-۲-۲ بررسی رابطه  سن پاسخ دهندگان بر متغیرهای تحقیق ۱۵۸
۴-۳-۲-۳ بررسی رابطه  سطح تحصیلات پاسخ دهندگان بر متغیرهای تحقیق ۱۵۹
۴-۳-۲-۴  بررسی رابطه‌ی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان با متغیرهای تحقیق ۱۶۰
۴-۳-۲-۵ بررسی رابطه  سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان بر متغیرهای تحقیق ۱۶۱
۴-۳-۳-۱ بیان مدل ۱۶۳
۴-۳-۳-۲ تخمین مدل ۱۶۳
۴-۳-۳-۳  ساخت ماتریس کوواریانس ۱۶۴
۴-۳-۳-۴ ارزیابی تناسب مدل ۱۶۹
۴-۳-۳-۴-۱  آزمون مجذور کای، مجذور کای به درجه آزادی ۱۷۰
۴-۳-۳-۴-۲  شاخص , G  FI A G  F I 170
۴-۳-۳-۴-۳  شاخص RMSR یا RMR 171
۴-۳-۳-۴-۴ تفسیر و تعبیر مدل ۱۷۱
۴-۳-۳-۵ تحلیل مدل اندازه گیری (Measurement Model) 173
۴-۳-۳-۶  پاسخ به فرضیات پژوهش با استفاده معادلات ساختاری (SEM) 175
۴-۳-۳-۶-۱ فرضیه اول : ۱۷۶
۴-۳-۳-۶-۲ فرضیه دوم : ۱۷۶
۴-۳-۳-۶-۳ فرضیه سوم : ۱۷۷
۴-۳-۳-۷ خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها ۱۷۸
۴-۴ موانع موجود در را جرای موفق دولت الکترونیک در آموزش و پرورش نوشهر ۱۷۹

 

فصل پنجم ۱۸۱

 

نتایج و پیشنهادات ۱۸۱
۵-۱ مقدمه ۱۸۲
۵-۲ مروری بر مراحل تحقیق ۱۸۲
۵-۳ نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش ۱۸۴
۵-۳-۱ نتایج بدست آمده از آمار توصیفی: ۱۸۴
۵-۳-۱ نتایج به دست آمده از آمار استنباطی ۱۸۴
فرضیه اول تایید شد ۱۸۵
فرضیه دوم تایید شد. ۱۸۶
فرضیه سوم تایید شد. ۱۸۶
۵-۳-۳ نتایج کلی پژوهش ۱۸۷
۵-۴ پیشنهادات ۱۸۷
۵-۴-۱ پیشنهادات برای سازمان ۱۸۷
۵-۴-۲ پیشنهادات برای محققین آتی: ۱۸۸
۵-۶ محدودیت های تحقیق ۱۸۹
به طور کلی محدودیت‌های تحقیق عبارت اند از ۱۸۹
محدودیت‌های در اختیار محقق: ۱۸۹
محدودیت‌های خارج از کنترل محقق: ۱۸۹
فهرست منابع ۱۹۰
فهرست منابع فارسی ۱۹۱
فهرست منابع انگلیسی ۲۰۲
پیوست ها ‌أ
پیوست الف: پرسش نامه ب
پیوست ب: ضمیمه آزمون لیزرل ه

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                              صقحه

 

جدول۲-۱: مختصات مدل تحول دولت الکترونیک(کیم،۲۰۰۷ :۸). ۲۷
جدول ۲-۲: چارچوب تجزیه وتحلیل دولت الکترئونیک(آیبید، ۲۰۰۷ :۷). ۲۸
جدول۲-۳: توصیف سیستم ها و برنامه های کاربردی و بیان ویژگی آنها(آیبید، ۲۰۰۷: ۱۰-۱۵). ۳۴
جدول۲-۲-۱: کشورها ازنظر جایگاه خود در مراحل دولت الکترونیک  (سازمان‌ملل،۲۰۰۶). ۸۸
جدول۲-۲-۲:سایر مدل های مراحل تکاملی دولت الکترونیک ۹۵
جدول۲-۲-۳: خصوصیات مدل سنجش و تحلیل و میزان رشد اینترنت درسراسرجهان (مولا،۲۰۰۵) ۱۰۳
جدول۲-۳:جدول تناظر سوالات ۱۴۳
جدول ۳-۳: ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ساختارها ۱۴۵
جدول۴-۱:  توزیع فراوانی جنسیت افراد در نمونه جمع آوری شده ۱۵۰
جدول۴-۲ : توزیع فراوانی وضعیت تاهل افراد در نمونه جمع آوری شده ۱۵۱
جدول۴-۴ توزیع فراوانی سابقه کار افراد در نمونه جمع آوری شده ۱۵۳
جدول۴-۵: توزیع فراوانی تحصیلات افراد در نمونه جمع آوری شده ۱۵۴
جدول۴-۶: آزمون نرمال بودن آمادگی الکترونیک ۱۵۵
جدول ۴-۷: آزمون نرمال بودن مردم سالاری ۱۵۶
جدول ۴-۸ : آزمون نرمال بودن اجرای دولت الکترونیک ۱۵۶
جدول ۴-۱۰:نتایج آزمون F(تحلیل واریانس) برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ سن ۱۵۸
جدول۴-۱۱:نتایج آزمون F(تحلیل واریانس) برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ تحصیلات ۱۵۹
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون T مستقل برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ تأهل ۱۶۰
جدول ۴-۱۳:نتایج آزمون F(تحلیل واریانس) برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ سابقه خدمت ۱۶۱
جدول ۴-۱۵: شاخص های برازش مدل ۱۷۲
جدول ۴-۱۶: بارهای عاملی (Loading factor) متغیرهای برونزا ۱۷۳
جدول ۴-۱۷: بارهای عاملی (Loading factor) متغیرهای درونزا ۱۷۴

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                            صفحه

 

نمودار۲-۲-۱: مدل لاینه -لی(لاینه- لی،۱۸:۲۰۰۱). ۹۰
نمودار۲-۲-۵:عوامل موثر بر ارائه موفق خدمات دولت الکترونیک ۱۰۵
نمودار۲-۲-۶:موانع ایجاد دولت الکترونیک با تمرکز بر مشکلات تبادل پولی و مالی  (قلی پور،۱۳۸۸). ۱۰۶
نمودار۳-۱: مدل مفهومی اجرای موفق دولت الکترونیک ۱۳۱
نمودار ۳-۲:.اجزاء شاخص آمادگی دولت الکترونیک ۱۳۶
(نور ات ال، ۲۰۰۷: ۶). ۱۳۶
نمودار۳-۳: زیر شاخص‌های مردم سالاری برای اجرای موفق دولت الکترونیک(آیبید،۲۰۰۸) ۱۳۸
نمودار۳-۴ : مدل کلی اجرای موفق دولت الکترونیک ۱۳۹
نمودار۴-۱ : توزیع فراوانی جنسیت افراد در نمونه جمع‌آوری شده ۱۵۰
نمودار۴-۲:  توزیع فراوانی وضعیت تاهل افراد در نمونه جمع آوری شده ۱۵۱
نمودار۴-۵ : توزیع فراوانی تحصیلات افراد در نمونه جمع آوری شده ۱۵۴
نمودار ۴- ۶: نمایش مراحل اساسی تحلیل ۱۶۲
نمودار ۴-۸:  مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب (t-value) 167
نمودار ۴-۱۰: مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب (t-value) 168

 

قیمت فایل ۱۴۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

43 فروش
59,000 ریال
43 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟