دانلود پایان نامه بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز در بیمارستان های شهر بهبهان

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۱۰, ۱۳۹۵)

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته بهداشت با موضوع : بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز در بیمارستان های شهر بهبهان

 

چکیده :

 

در سال ۱۳۸۷ قانونی مبنی بر منع استفاده از زباله سوزها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون بر استفاده از دستگاه‌های بی‌خطرساز به‌عنوان موارد جایگزین زباله سوزها تأکید دارد. مدیریت پسماندهای بیمارستانی به علت پتانسیل بیماری‌زایی و بالقوه خطرناک بودن، از اهمیت خاصـی برخـوردار است. سازمان جهانی بهداشت دفع پسماندهای بیمارستانی را قبل از انجام هرگونه فرایند بی‌خطرسازی مجاز ندانسته و بر اسـاس الزامـات قـانون وزارت بهداشت و درمان کشورمان تمامی بیمارستان‌ها موظف‌اند که پسماندهای عفونی خود را قبل از دفع بی‌خطر سـازی نماینـد.

 

این تحقیق باهدف مقایسه کار آیی انواع سیستم‌های بی‌خطرسازی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های وابسته به دانشکده علوم پزشکی بهبهان و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال ۹۵-۹۴ انجام‌شده است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی-تحلیلی و نرم‌افزار استفاده‌شده است. فرآیند بی‌خطر سازی به میزان قابل‌توجهی باعث کاهش تعداد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا می‌شود و به‌وسیله این دستگاه میکروارگانیسم‌ها از بین برده یا کشته می‌شوند. کاهش تعداد نشان‌دهنده نتیجه فرآیند پاک‌سازی است. بی‌خطر سازی شامل روش‌های شیمیایی و حرارتی (مرطوب و خشک) می‌باشد. تمام بیمارستان مورد مطالعه مجهز به دستگاه‌های بی‌خطر ساز بودند که تمام آن‌ها از نوع حرارت مرطوب (اتوکلاو) هستند. زمان برای بی‌خطر سازی شیمیایی ۵ دقیقه و برای بی‌خطر سازی مرطوب ۴۵ دقیقه در نظر گرفته‌شده است. در ۶۶ درصد بیمارستان‌های موردمطالعه تفکیک در مبدأ انجام می‌گیرد؛ که این خود موجب افزایش کار آیی بی‌خطر سازی و همچنین کاهش حجم پسماندهای عفونی تولیدی می‌گردد. بی‌خطرسـازی از طریـق سیـستم مرکـزی در ۹۰% از ۴ بیمارستان‌های کالیفرنیا انجام می‌شود که ۷۵% آن اتوکلاو مرکزی می‌باشد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد دستگاه بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی با کمترین زمان بی‌خطر سازی و بهترین عملکرد مناسب‌ترین دستگاه بی‌خطر ساز بوده ولی به علت هزینه‌های بالای نگهداری دستگاه کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

 

کلیدواژه‌ها : شهرستان بهبهان، اتوکلاو، پسماند بیمارستانی، دستگاه های بی‌خطر ساز.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………..۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………..۲

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱ طبقه‌بندی مواد زائد جامد …………………………………………………………………………………۶

۱-۱-۱ پسماند ………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۱-۱ انواع پسماند ………………………………………………………………………………………… ۷

ب) پسماندهای صنعتی……………………………………………………………………………………….. ۷

ج) پسماندهای خطرناک……………………………………………………………………………………….. ۷

د) پسماندهای بیمارستانی ………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۱-۱-۱-۱ تعریف پسماندهای بیمارستانی و پزشکی ………………………………………………………. ۸

۱-۲ طبقه‌بندی پسماند عفونی توسط  EPA به‌قرار زیر است ……………………………………………….. ۱۰

۱-۳ مخاطرات پسماندهای بیمارستانی …………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۴ انواع روش‌های بی‌خطر ساز پسماند ……………………………………………………………………. ۱۳

۱-۴-۱ بی‌خطرسازی با بخار ………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۴-۱-۱ مزایا روش بی‌خطرسازی با بخار…………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۴-۱-۲ معایب روش بی‌خطرسازی با بخار…………………………………………………………………… ۱۶

۱-۴-۲ بی‌خطر سازی با حرارت خشک ………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۴-۲-۱ مزایا بی‌خطر سازی با حرارت خشک ………………………………………………………………. ۱۷

۱-۴-۲-۲ معایب بی‌خطر سازی با حرارت خشک……………………………………………………………… ۱۸

۱-۴-۳ بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی……………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۴-۳-۱ مزایای بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی…………………………………………………………….. ۱۸

۱-۴-۳-۲ معایب بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی……………………………………………………………… ۱۹

۱-۵ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۶ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۶-۱ هدف اصلی طرح (General Objective)………………………………………………………………. 24

۱-۶-۲ اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ……………………………………………………………. 24

۱-۶-۳ اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۶-۴ فرضیات یا سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۷ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۲۰

 

فصل دوم روش کار …………………………………………………………………………………………….. ۲۶

 

۲-۱روش کار…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

 

فصل سوم یافته‌ها و نتایج………………………………………………………………………………………. ۲۹

 

۳-۱یافته‌ها و نتایج ……………………………………………………………………………………………… ۳۰

 

فصل چهارم نتیجه‌گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………. ۵۰

 

۴-۱ نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۲ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. ۵۳

 

فصل پنجم منابع و پیوست‌ها ………………………………………………………………………………….. ۵۵

 

۵-۱ منابع و پیوست‌ها …………………………………………………………………………………………. ۵۶

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول ۱-۱ : زمان بی‌خطر سازی و سیکل کاری دستگاه‌های بی‌خطر سازی ……………………………………. ۱۹

جدول ۱-۲ رتبه‌بندی وضعیت مدیریت پسماند پزشکی و کارکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز ……………………….. ۲۷

جدول ۲-۲ وزن دهی اجزاء مدیریت پسماند پزشکی و کارکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز …………………………. ۲۸

جدول ۱-۳ : بررسی بیمارستان‌های موجود ازلحاظ دستگاه خرد ………………………………………………….. ۳۴

جدول ۲-۳ : مشخصات عمومی بیمارستان‌های موردمطالعه ………………………………………………………. ۳۴

جدول ۳-۳ : مقدار کل زباله به تفکیک برحسب کیلوگرم در شبانه‌روز ……………………………………………… ۳۶

جدول ۴-۳ : انواع دستگاه بی‌خطر ساز …………………………………………………………………………….. ۳۶

جدول ۵-۳ تعداد روزهای خرابی هر دستگاه در سال ………………………………………………………………. ۳۷

جدول ۶-۳ : شاخص‌های مرکزی و پراکندگی امتیازات محاسبه‌شده فرآیندهای مدیریت پسماند پزشکی در بیمارستان‌های دارای دستگاه بی‌خطرساز شهرستان بهبهان …………………………………………………………………… ۳۸

جدول ۷-۳: رتبه‌بندی کارکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

جدول ۱-۴ : خلاصه‌ای از پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………….. ۵۲

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار ۱-۳ : امتیاز هر بیمارستان در زمینه تفکیک پسماندهای پزشکی ……………………………………… ۳۷

نمودار ۲-۳: وضعیت بیمارستان‌های مورد بررسی به تفکیک درجه ارزشیابی …………………………………. ۳۹

نمودار ۳-۳: امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر دفع و بی‌خطرسازی پسماندها ……………………….. ۴۲

نمودار ۴-۳ میزان آلایندگی دستگاه‌های بی‌خطرساز در بیمارستان‌های مورد بررسی ………………………… ۴۳

نمودار ۵-۳ : میزان خرابی دستگاه‌های بی‌خطرساز در سال در بیمارستان‌های مورد بررسی ………………… ۴۴

نمودار ۶-۳: امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر جمع‌آوری پسماندها ……………………………………. ۴۴

نمودار ۷-۳ : امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر نگهداری موقت پسماندها …………………………….. ۴۵

نمودار ۸-۳: امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر وضعیت کارکنان مرتبط با پسماند ………………………. ۴۶

نمودار ۹-۳ : امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر مدیریت پسماند ……………………………………….. ۴۷

نمودار ۱۰-۳ : وضعیت انجام تست‌های بیولوژیک دستگاه‌های بی‌خطرساز …………………………………….. ۴۸

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل ۱-۱ : تفکیک زباله از مبدا …………………………………………………………………………………. ۱۰

شکل۲-۱ : کیسه های محکم و رنگی جهت جداسازی و تفکیک پسماندهای بیمارستانی ………………….. ۱۲

شکل ۱-۳ : دستگاه بی‌خطر کننده زباله‌های عفونی بیمارستان بدون خردکن داخلی ……………………….. ۴۰

شکل ۲-۳ : دستگاه بی خطرساز- مسئول بی خطرسازی پسماندها ………………………………………… ۴۱

 

قیمت فایل ۴۹,۵۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی رشته بهداشت با موضوع : بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز در بیمارستان های شهر بهبهان

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

5 فروش
69,000 ریال
5 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

6 فروش
37,000 ریال
6 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

3 فروش
49,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

2 فروش
39,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم بدون شک مطمئن‌ترین کتاب در زمینه عاشق کردن دیگران است! می‌توانم این اطمینان را بدهم که تا به امروز هیج کتابی با محتویاتی حتی نزدیک به این کتاب نوشته نشده است. کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم صد در صد تضمین نمی‌کند که شخصی مورد […]

1 فروش
59,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر

دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک   کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت […]

1 فروش
49,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

1 فروش
30,000 ریال
1 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟