دانلود پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

توضیحــات تاریخ ارسال : (شهریور ۲۷, ۱۳۹۴)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

 

چکیده:

 

ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت و میوه است.  با توجه به اینکه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، این روش قابل اعتماد نیست.

 

با استفاده از نشانگرها در سطح ملکول DNA می توان اطلاعات دقیقی از ژنوم گیاهان بدست آورد.از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث همبارز در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام و  پایه های سیب کارایی بالایی دارد.

 

در بررسی حاضر از ۵ جفت نشانگر پلی مورفیک SSR بر روی ۲۴ رقم و پایه سیب بمنظور تهیه شناسنامه ژنتیکی برای بعضی از ارقام و پایه ها و همچنین تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها استفاده شد. نمونه های برگی از کلکسیون سیب جمع آوری و DNA آنها استخراج شدند و سپس با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SSR مورد تکثیر قرار گرفتند.  پس از الکتروفورز عمودی در دستگاه توالی یاب  DNA در ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره در مجموع ۵۲ آلل پلی مورفیک در ۵ لوکوس ریزماهوار ( میانگین ۴/۱۰ در هر لوکوس) شناسایی شدند.  تجزیه کلاستر بطور جداگانه برای ارقام و پایه ها بر اساس حضور و عدم حضور باند با استفاده از برنامه NTSYS و ضریب تشابه Dice  مبتنی بر UPGMA انجام گرفت.  دندوگرام حاصل از ارقام نشان داد که ارقام مورد بررسی تنوع زیادی داشتند و در ۶ کلاستر جای گرفتند و سیبهای گلاب مورد بررسی توسط این ۵ جفت نشانگر از هم تفکیک شدند.  در دندوگرام پایه ها شباهت دو پایه MM111و  MM106 مشاهده گردید.

 

با استفاده از ۳ آغازگر (CH01H01,02B1,CH02B10) باندهای اختصاصی در ارقام (۲۴ رقم) مشاهده شد. همچنین اگوی نواربندی اختصاصی برای بعضی از ارقام در هر آغازگر بدست آمد.  در نهایت این ۵ آغازگر توانستند آللهای اختصاصی مربوط به پایه ها را تعیین کنند.

 

کلمات کلیدی:
واکنش PCR
سطح ملکول DNA
نشانگر مولکولی SSR
ارقام و پایه‌های سیب
تعیین رابطه ژنتیکی ارقام و پایه های گیاهی

 

مقدمه

 

مهمترین درختان میوه ای که در مناطق معتدله و سردسیری به صورت اهلی درآمده‌اند در خانواده گلسرخیان  قرار دارند مانند سیب، گلابی، آلوچه، گیلاس و….. .  سیب از نظر اقتصادی بیشترین اهمیت را در بین محصولات درختی مناطق معتدله و سردسیری دارد و تعداد زیادی از ارقام تجاری آن به دلیل گرده‌افشانی باز، تلاقی‌های کنترل شده و یا تلقیح موتاسیون سوماتیکی با ارقام سازگار، قابل استفاده در برنامه‌های اصلاحی اند. یک مشکل قابل توجه در صنعت سیب و فراورده های آن تعیین هویت ارقام آن می‌باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت ومیوه است. با توجه به اینکه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار  می گیرند، این روش، قابل اعتماد نیست.

 

روش دیگر برای تعیین هویت ارقام استفاده از نشانگر می باشد. استفاده از نشانگرها در سطح مولکول DNA  دقیق ترین روش بررسی است که جزئیات بیشتری از ژنوم ارقام سیب را ارائه می‌دهد. ازجمله نشانگرهای معتبردر بررسی ژنوم سیب، نشانگر  SSRاست که به دلیل قابلیت تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث هم بارز، در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام سیب کارایی بالایی دارد. در این تحقیق با استفاده از نشانگرهای منتخب SSR تنوع ژنتیکی ۲۹ رقم و پایه سیب و امکان دستیابی به نوارهای اختصاصی DNA در هر یک از ارقام و پایه ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده: ۱
مقدمه ۲

 

فصل اول ۳بررسی منابع و کلیات ۳

 

۱-۱- تاریخچه و گسترش سیب در جهان ۴
۲-۱- درخت سیب و خواص بتانیکی آن ۵
۳-۱- فرآورده‌های سیب ۶
۴-۱- خواص دارویی سیب ۶
۵-۱- ارزش غذایی سیب ۷
۶-۱- پایه‌های سیب ۸
۱-۶-۱-پایه‌های بذری ۸
۲-۶-۱- پایه‌های رویشی(غیر بذری) ۹
۱-۲-۶-۱-پایه‌های مالینگ ۹
۲-۲-۶-۱- پایه های مالینگ مرتون ۱۰
۳-۲-۶-۱-پایه های بوداگوسکی ۱۱
۷-۱- زیست شناسی مولکولی ۱۱
۱-۷-۱- نشانگر ۱۱
۲-۷-۱- هدف از کاربرد نشانگر ۱۱
۳-۷-۱- انواع نشانگرهای ژنتیکی ۱۲
۱-۳-۷-۱- نشانگرهای ریخت‌شناسی (مورفولوژیکی) ۱۲
۲-۳-۷-۱- نشانگرهای سیتوژنتیکی ۱۲
۳-۳-۷-۱- نشانگرهای ملکولی در سطح پروتئین ۱۲
۴-۳-۷-۱- نشانگرهای مولکولی در سطح  DNA 13
۵-۳-۷-۱- انواع نشانگرهای DNA 14
الف) نشانگرهای DNA غیر مبتنی بر PCR   ۱۴
– تفاوت طول قطعات حاصل از هضم (RFLP)  ۱۴
–  تعداد متفاوت ردیف‌های تکراری و ماهوارک‌ها (VNTR   & Minisatellites)  ۱۵
–  پویش ژنومی نشانه‌های هضم (RLGS)  ۱۵
ب) نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR 15
۴-۷-۱- ردیف‌های تکراری ۱۷
۱-۴-۷-۱- ماهواره‌ها ۱۸
۲-۴-۷-۱- ماهوارک‌ها ۱۸
۳-۴-۷-۱- ریز ماهواره‌ها (میکروستلایت‌ها یا SSR) 19
۵-۷-۱- چگونگی ایجاد میکروستلایت‌ها ۲۰
۶-۷-۱- خصوصیات نشانگرهای SSR 20
۷-۷-۱- کاربردهای نشانگرهای SSR 21
۸-۷-۱- مزایای ریز ماهواره ها ۲۱
۹-۷-۱- معایب ریز ماهواره‌ها ۲۲
۱۰-۷-۱- اساس چند شکلی در جایگاههای ریزماهواره ۲۳
۱-۱۰-۷-۱-  مدل کراسینگ اور نا متقارن (UCO)  ۲۳
۲-۱۰-۷-۱- مدل سر خوردن پلیمراز هنگام همانند سازی(SSM) 24
۸-۱- واکنش زنجیره ای پلیمراز ۲۴
۱-۸-۱- اجزای واکنش PCR 24
۱-۱-۸-۱- آنزیم ۲۴
۲-۱-۸-۱-مخلوط ذروکسی نوکلئوتید تری فسفات ( dNTPs ) 25
۳-۱-۸-۱-  DNA الگو ۲۵
۴-۱-۸-۱-  آغازگرها ۲۵
۵-۱-۸-۱- بافرها و کلرید منیزیوم ۲۶
۲-۸-۱- عوامل مؤثر براختصاصی بودن واکنش PCR 26
۱-۲-۸-۱- غلظت مخلوط  PCR 26
۲-۲-۸-۱- دما ۲۷
۳-۲-۸-۱- تعداد و طول سیکل ۲۷
۴-۲-۸-۱- افزاینده های PCR 27
۳-۸-۱- (TD-PCR) Touch Down PCR 27
۴-۸-۱- PCR  آشیانه ای ۲۸
۹-۱- الکتروفورز ژل آگارز ۲۸
۱۰-۱- الکترفورز ژل پلی آکریل آمید ۲۹
۱۱-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR 29

 

فصل دوم ۳۱:مواد و روشها ۳۱

 

۱-۲- مواد گیاهی ۳۲
۲-۲- استخراج DNA 36
۱-۲-۲- استخراجDNA به روش دلاپورتا ۳۶
۲-۲-۲- استخراج DNA به روش  CTAB 37
۳-۲- تعیین کیفیت نمونه های DNA 38
۴-۲- تعیین کمیت نمونه های DNA 39
۵-۲- PCR 39
۱-۵-۲- اجزای واکنش  زنجیره‌ای پلیمراز ۳۹
۱-۱-۵-۲- آغازگرها ۳۹
۲-۱-۵-۲- آنزیم Taq DNA polymerase 40
۳-۱-۵-۲- بافر PCR 41
۴-۱-۵-۲- کلرید منیزیوم ۴۱
۵-۱-۵-۲- dNTP 41
۲-۵-۲- بهینه سازی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ۴۲
۶-۲- الکتروفورز فراورده های PCR 43
۱-۶-۲- الکتروفورز افقی در ژل آگارز ۴۳
۲-۶-۲- الکتروفورز عمودی در ژل پلی آکریل آمید ۴۳
۱-۲-۶-۲- تیمار شیشه‌ها ۴۴
۲-۲-۶-۲- تزریق ژل ۴۴
۳-۲-۶-۲- گرم نمودن ژل ۴۵
۴-۲-۶-۲- واسرشته سازی محصولات PCR 45
۳-۶-۲ رنگ آمیزی ژل ۴۶
۷-۲- تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷
۱-۷-۲- امتیازدهی باندها ۴۷
۲-۷-۲- تجزیه خوشه ای ۴۸
۳-۷-۲-تعیین اندازه باندها و الگوی نواربندی اختصاصی ۴۸

 

فصل سوم ۴۹:نتیجه گیری و بحث ۴۹

 

۱-۳- نتایج استخراج DNA 50
۲-۳- بهینه سازی دمای اتصال آغازگرها ۵۲
۳-۳- بهینه سازی روش PCR 52
۴-۳- بررسی نهایی نتایج حاصل از PCR 52
۵-۳- بررسی چند شکلی های SSR 54
۶-۳- بررسی و تحلیل روابط خویشاوندی بین ارقام ۵۷
۷-۳- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام ۶۰
۷-۳- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام ۶۱
۱-۷-۳- تعیین آللهای اختصاصی ۶۱
۲-۷-۳- الگوی نواربندی اختصاصی در ارقام ۶۱
۸-۳- بررسی میزان خویشاوندی بین پایه ها ۶۴
۹-۳- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای پایه ها ۶۵
۱-۹-۳- تعیین آللهای اختصاصی ۶۵

 

فصل چهارم ۶۸:نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ۶۸

 

نتیجه گیری کلی ۶۹
پیشنهادات ۷۰
ضمائم ۷۱
منابع و مآخذ: ۷۵

 

قیمت فایل ۱۱۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

94 فروش
59,000 ریال
94 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

59 فروش
37,000 ریال
59 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

40 فروش
49,000 ریال
40 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

35 فروش
20,000 ریال
35 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

33 فروش
69,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

31 فروش
30,000 ریال
31 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

18 فروش
59,000 ریال
18 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟