دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی بررسی حقوقی تاثیر ارزشیابی عملکرد در حقوق و مزایا کارمندان *آپدیت جدید:مقالات زیر بصورت رایگان ضمیمه شده اند:)-

 

طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت ۳۶ صفحه
نقش نظام پرداخت در افزایش بهره وری کارکنان دولت ۱۷ صفحه
اجرای نظام پرداخت بر اساس عملکرد ۴ صفحه

 

چکیده

 

مبنای قانونی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت، درایران به سال ۱۳۴۹ برمی گردد، برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ مقرر گردید سازمانهای دولتی مورد ارزشیابی مستمر قرار گیرند بدین منظورسازمانی با عنوان مرکز ارزشیابی سازمانهای دولتی در نخست وزیری تشکیل گردید، هدف این مرکز ارزشیابی مستمر عملکرد سازمانهای دولتی و مسؤلین آنها و کشف علل عدم پیشرفت کار در سازمانهای دولتی و تهیه پیشنهادات لازم به منظور رفع مشکلات و موانع، افزایش بازده کار و اظهار نظر نسبت به صلاحیت مسؤلین امور بوده است.علاوه بر مرکز ارزشیابی سازمانهای دولتی، سازمان بازرسی کشور، با اعزام هیأتهای بازرسی به اقصی نقاط کشور، بررسی شکایات و نارضایتی مردم از دستگاهها و مأمورین دولت را بر عهده داشته است.

 

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

 

کلمات کلیدی:
نظام پرداخت
ارزشیابی عملکرد کارکنان
جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد در حقوق ایران

 

مقدمه

 

یکی از اهداف مهمّ ارزشیابی عملکرد کارکنان ، تعیین نظام پرداخت عادلانه و  اعمال افزایش حقوق و پاداشها بر مبنای معیارهای عملکرد می باشد ،لذادر طراحی نظام پرداخت رعایت اصول و مبانی حاکم برآن ضروری می باشد که در چهار مؤلفه زیر دسته بندی می شوند:
الف-  شاخص ها و مؤلفه های طراحی نظام پرداخت :
رعایت عدالت در پرداخت، توجه به ویژگی های شاغل، انتخاب نظام امتیاز فرد و شغل، تقسیم دو بخش مستمر و غیر مستمر، انعطاف پذیری نظام پرداخت در درون، جداسازی پرداخت های ترمیمی از نظام پرداخت، ارتقای سطح بهره وری با قرار دادن آن در پرداخت های غیر مستمر، ایجاد نظام ارزیابی عملکرددر پرداخت های غیر مستمر، توجه به میزان اختیار و مسؤلیت های شاغل، توجه به کوشش ها و تلاشهای شاغل، توجه به شرایط محیط کار.
ب- شاخص ها و مؤلفه های اجرا:
سهولت در اجرا، اجرای نیمه متمرکز، انعطاف پذیر بودن نظام با شرایط محیط، شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران، رفع تبعیض.
ج- شاخص ها و مؤلفه های ویژه دولت در نقش کار فرما:
حفظ قدرت خرید کارکنان، توجه به رفاه و رضایت مندی کارمندان، افزایش حقوق سالانه کارکنان( متناسب با نرخ تورم)، پش بینی منابع مالی لازم. تمرکز زدایی، حفظ و نگاه داشت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، نظارت و کنترل.
د- شاخص ها و مؤلفه های ویژه دولت در نقش حافظ منافع ملی:
تأمین حدأقل معیشت برای کل آحاد جامعه، پرداخت های ترمیمی ( نقدی و غیر نقدی)، تأمین
اجتماعی ( رفع فقر، تغذیه، بهداشت، مسکن و … )، هماهنگی میزان پرداخت میان بخش خصوصی و عمومی، ارجحیت منافع و مصالح ملی بر مصلح دولت در نقش کارفرما.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه
۱
فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

 

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                      ۱۰
مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                            ۱۰
مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                     ۱۵
بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                    ۱۷
مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                         ۱۷
مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                ۱۹
مبحث سوم – معیار عدالت                                                                                         ۲۳
مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                ۳۲
بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                  ۳۶
مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                           ۳۶
مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                       ۴۲
مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                 ۴۵
بخش چهارم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:
میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

 

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

 

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                              ۵۲
مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                           ۵۲
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                 ۵۵
بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                           ۶۴
میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                                ۶۵
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                             ۷۱
مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت               ۷۶

 

فصل سوم – نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

 

کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                      ۸۵
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                               ۸۶
مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                 ۸۸
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                               ۹۱
بخش دوم:  نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                       ۹۵
مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                              ۹۵
مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                              ۱۰۱
بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت
کارکنان دولت                                                                                                                   ۱۰۷
مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                             ۱۰۷
مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                          ۱۱۴
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                        ۱۱۶
نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                           ۱۲۰
منابع ومآخذ                                                                                         ۱۲۵

 

قیمت فایل ۱۳۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی بررسی حقوقی تاثیر ارزشیابی عملکرد در حقوق و مزایا کارمندان

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...