دانلود پایان نامه بررسی تزئین و زیبایی معماری منازل مسکونی دوره قاجار و اوایل پهلوی

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۱۳, ۱۳۹۶)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی بررسی تزئین و زیبایی معماری منازل مسکونی دوره قاجار و اوایل پهلوی

 

چکیده:

 

از دوران نوسنگی در پی دست کشیدن انسان از تردد و اقامت و سکونت در یک محل نخستین خانه ها ساخته شد و میتوان گفت در دوران گردآوری غذا به علت ایجاد محل هایی برای ذخیره غذا چون نوعی ساختن در آن رعایت می شد معماری آغاز گردید و انسان با ایجاد نخستین سرپناه های ساده گام های اولیه معماری به مفهوم متداول آن که ایجاد فرم در فضاست ر ابرداشت و تقریبا از همین زمان بود که انسان در کیفیتهای کاربردی و در چگونگی های شکلی فضای آن به اندازه توان خود مداخله کرد و انواع همین انگیزه ها بود که بسیاری از کسان را به ایجاد نقوش بر دیوارهای بنایی که پدید می آوردند واداشت و تزئین قسمت های مختلف یک بنا توانست به عنوان زمینه ساز بیشترین امکان بروز خلاقیت فردی باشد و از این طریق است که میتوان به بازشناسی خواسته انسان در اثرگذاری بر محیط مصنوع از راه گزینش و جا دادن علائم و یا نقوشی که کاربردی «بیانی» و گاه می تواندن نقش نمادهای فرهنگی و قومی را ایفا کنند دست پیدا کرد.

بررسی تزئین و زیبایی معماری منازل مسکونی

تمایل انسان به زیبایی در او یک احساس رضایت به وجود می اورد و همین مسئله است که انسان را به ساختن فضاهایی وا می دارد که با همسانی با طبیعت و نزدیکی به اصل فطری اش خستگی جسمانی و درماندگی های روحی اش را به باد فراموشی می سپارد. مفهوم زیبایی در قرن ۱۴ هحری دارای بعد روانی می شود بدین ترتیب که بیننده خود نیز جزئی از فرایند به حساب می آید و در اصل، بیننده و وضع روحی و قضاوت او در فرایند ادراک زیبایی نقش اصلی پیدا می کند و این مسئله ای است که امروزه کمتر توجهی به آن نمی شود. ما باید با نگاه به آیینه پشت به جلو برانیم و با در نظر گرفتن آنچه که در گذشته داشته ایم و سرمشق قرار دادن آنها از سردرگمی که امروزه به آن دچار هستیم رهایی یابیم.

 

این تحقیق نظری می باشد و با بررسی خانه های قاجار و پهلوی سعی در نشان دادن شرایط معماری آن دوره دارد.

 

کلمات کلیدی:
معماری
تزیینات معماری
تزیینات معماری مسکونی ایران
تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

 

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱عنوان………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۳هدف و ضرورت………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۴فرضیه و سئوالات…………………………………………………………………………………………………۳
۱-۵روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴

 

فصل دوم: مروری بر معماری تزیینی

 

۲-۱مروری برپیشینه معماری و تزیینات……………………………………………………………………….۵
۲-۱-۱تزیینات معماری ایران باستان…………………………………………………………………………..۹
۲-۱-۲تزیینات معماری دوره اسلامی…………………………………………………………………………۲۱

 

فصل سوم: معماری : فضا،محیط و مسکن

 

۳-۱تعریف معماری………………………………………………………………………………………………….۳۲
۳-۱-۱فضای معماری……………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۱-۲محیط ورفتار انسان……………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۲مسکن………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۲-۱خانه های نخستین در ایران…………………………………………………………………………۴۵
۳-۲-۲ریشه به کار گیری تزیینات در فضای مسکونی………………………………………………۵۰
۳-۳ویژگی معماری قاجار………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۴ویژگی معماری پهلوی………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۳شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی…………………………………………………………….۷۲

 

فصل چهارم: تزیینات : تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

 

۴-۱تزیینات…………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۱-۱تزیینات از لحاظ شکل……………………………………………………………………………….۸۰
۴-۱-۲تزیینات از لحاظ مواد و مصالح…………………………………………………………………….۸۸
۴-۲تزیینات معماری قاجار……………………………………………………………………………………….۱۱۷
۴-۳تزیینات معماری پهلوی………………………………………………………………………………………۱۲۶
۴-۴نمونه های خانه های قاجار و پهلوی……………………………………………………………………۱۳۰

 

فصل پنجم: زیبایی شناسی: روان انسان، فضای مسکونی

 

۵-۱زیبایی………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴
۵-۱-۱ مفهوم زیبایی در طول زمان………………………………………………………………………….۱۵۶
۵-۱-۲نظریه های زیبایی شناسی……………………………………………………………………………..۱۵۸
۵-۲تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی………………………………………………………………..۱۶۳
تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری …………………………………………………………۱۶۹
منابع و مأخذکتاب………………………………………………………………………………………………..۱۷۷
منابع و مأخذ مقاله ………………………………………………………………………………………………۱۸۱
منابع و مأخذ پایان نامه……………………………………………………………………………………….۱۸۳
منابع و مأخذ عکس……………………………………………………………………………………………..۱۸۴

 

فهرست منابع تصاویر فصل چهارم

 

تصویر ۴-۴-۱ ، خانه قوام الدوله . نگارنده.
تصویر ۴-۴-۲ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر۴-۴-۳ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۴ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۵ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۶ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۷ ، خانه قوام الدوله. همان.
تصویر ۴-۴-۸ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۹ ،خانه قوام السلطنه ، سایت میراث فرهنگی .
تصویر ۴-۴-۱۰ ، خانه قوام السلطنه. همان .
تصویر ۴-۴-۱۱ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۲ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۳ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۴ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۵ ، خانه مشیرالدوله ، سایت میراث فرهنگی.
تصویر ۴-۴-۱۶ ، خانه مشیرالدوله.  همان .
تصویر ۴-۴-۱۷ ، خانه امام جمعه ، نگارنده .
تصویر ۴-۴-۱۸ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۱۹ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۱۹/۱ ، خانه امام جمعه . همان.
تصویر ۴-۴-۱۹/۲ ، خانه امام جمعه . همان.
تصویر ۴-۴-۱۹/۳ ، خانه امام جمعه . همان.
تصویر ۴-۴-۲۰ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۱ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۲ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۳ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۴ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۵ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۶ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۷ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۸ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۹ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۳۰ ، خانه ابریشمی. غضبانپور، جاسم ، ۱۳۷۰ .
خانه ایرانی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، ص ۸۲
تصویر ۴-۴-۳۱ ، همان ، ص ۸۳ .
تصویر ۴-۴-۳۲ ، خانه اجاق بیات . همان ، ص ۴۵.
تصویر ۴-۴-۳۳ ، خانه اجاق بیات .همان ، ص ۴۵.
تصویر ۴-۴-۳۴ ، خانه آصف یزدی . همان ، ص ۵۰.
تصویر ۴-۴-۳۵ ،، خانه آصف یزدی . همان ، ص ۵۰.
تصویر ۴-۴-۳۶ ، خانه قلعی . همان ، ص ۴۲.
تصویر ۴-۴-۳۷ ، خانه دارویی . همان ، ص ۱۱۳.
تصویر ۴-۴-۳۸ ، خانه سمیعی . همان ، ص ۷۹.
تصویر ۴-۴-۳۹ ، خانه سمیعی .همان ، ص ۷۸.
تصویر ۴-۴-۴۰ ، خانه شهشهانی . همان ، ص۲۰۵.
تصویر ۴-۴-۴۱ ، خانه شهشانی . همان ، ص ۲۰۶.
تصویر ۴-۴-۴۲ ، خانه ملک التجار . همان ، ص ۱۵۸.
تصویر ۴-۴-۴۳ ، خانه ملک التجار . همان ، ص ۱۵۹ .
تصویر ۴-۴-۴۴ ، خانه باقری . همان ، ص ۱۰۵.
تصویر ۴-۴-۴۵ ، خانه اسدیان . همان ، ص ۶۶.
تصویر ۴-۴-۴۶ ، خانه مناف زاده . همان ، ص ۶۱.
تصویر ۴-۴-۴۷ ، خانه مناف زاده . همان ، ص ۶۲.
تصویر ۴-۴-۴۸ ، خانه امین اسلامی . همان ، ص ۱۲۳.
تصویر ۴-۴-۴۹ ، خانه امین اسلامی . همان ، ص ۱۲۳ .
تصویر ۴-۴-۵۰ ، خانه تقوی . همان ، ص ۱۰۹.
تصویر ۴-۴-۵۱ ، نمای خانه ای در تهران . نگارنده .
تصویر ۴-۴-۵۲ ، نمای خانه ای در تهران . همان.
تصویر ۴-۴-۵۳ ، نمای خانه ای در تهران . همان.

 

قیمت فایل ۱۴۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی بررسی تزئین و زیبایی معماری منازل مسکونی دوره قاجار و اوایل پهلوی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

50 فروش
37,000 ریال
50 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

27 فروش
59,000 ریال
27 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

22 فروش
49,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

20 فروش
69,000 ریال
20 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

17 فروش
30,000 ریال
17 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

15 فروش
10,000 ریال
15 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

14 فروش
39,000 ریال
14 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟