دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی بررسی تزئین و زیبایی معماری منازل مسکونی دوره قاجار و اوایل پهلوی

 

چکیده:

 

از دوران نوسنگی در پی دست کشیدن انسان از تردد و اقامت و سکونت در یک محل نخستین خانه ها ساخته شد و میتوان گفت در دوران گردآوری غذا به علت ایجاد محل هایی برای ذخیره غذا چون نوعی ساختن در آن رعایت می شد معماری آغاز گردید و انسان با ایجاد نخستین سرپناه های ساده گام های اولیه معماری به مفهوم متداول آن که ایجاد فرم در فضاست ر ابرداشت و تقریبا از همین زمان بود که انسان در کیفیتهای کاربردی و در چگونگی های شکلی فضای آن به اندازه توان خود مداخله کرد و انواع همین انگیزه ها بود که بسیاری از کسان را به ایجاد نقوش بر دیوارهای بنایی که پدید می آوردند واداشت و تزئین قسمت های مختلف یک بنا توانست به عنوان زمینه ساز بیشترین امکان بروز خلاقیت فردی باشد و از این طریق است که میتوان به بازشناسی خواسته انسان در اثرگذاری بر محیط مصنوع از راه گزینش و جا دادن علائم و یا نقوشی که کاربردی «بیانی» و گاه می تواندن نقش نمادهای فرهنگی و قومی را ایفا کنند دست پیدا کرد.

بررسی تزئین و زیبایی معماری منازل مسکونی

تمایل انسان به زیبایی در او یک احساس رضایت به وجود می اورد و همین مسئله است که انسان را به ساختن فضاهایی وا می دارد که با همسانی با طبیعت و نزدیکی به اصل فطری اش خستگی جسمانی و درماندگی های روحی اش را به باد فراموشی می سپارد. مفهوم زیبایی در قرن ۱۴ هحری دارای بعد روانی می شود بدین ترتیب که بیننده خود نیز جزئی از فرایند به حساب می آید و در اصل، بیننده و وضع روحی و قضاوت او در فرایند ادراک زیبایی نقش اصلی پیدا می کند و این مسئله ای است که امروزه کمتر توجهی به آن نمی شود. ما باید با نگاه به آیینه پشت به جلو برانیم و با در نظر گرفتن آنچه که در گذشته داشته ایم و سرمشق قرار دادن آنها از سردرگمی که امروزه به آن دچار هستیم رهایی یابیم.

 

این تحقیق نظری می باشد و با بررسی خانه های قاجار و پهلوی سعی در نشان دادن شرایط معماری آن دوره دارد.

 

کلمات کلیدی:
معماری
تزیینات معماری
تزیینات معماری مسکونی ایران
تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

 

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱عنوان………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۳هدف و ضرورت………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۴فرضیه و سئوالات…………………………………………………………………………………………………۳
۱-۵روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴

 

فصل دوم: مروری بر معماری تزیینی

 

۲-۱مروری برپیشینه معماری و تزیینات……………………………………………………………………….۵
۲-۱-۱تزیینات معماری ایران باستان…………………………………………………………………………..۹
۲-۱-۲تزیینات معماری دوره اسلامی…………………………………………………………………………۲۱

 

فصل سوم: معماری : فضا،محیط و مسکن

 

۳-۱تعریف معماری………………………………………………………………………………………………….۳۲
۳-۱-۱فضای معماری……………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۱-۲محیط ورفتار انسان……………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۲مسکن………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۲-۱خانه های نخستین در ایران…………………………………………………………………………۴۵
۳-۲-۲ریشه به کار گیری تزیینات در فضای مسکونی………………………………………………۵۰
۳-۳ویژگی معماری قاجار………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۴ویژگی معماری پهلوی………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۳شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی…………………………………………………………….۷۲

 

فصل چهارم: تزیینات : تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

 

۴-۱تزیینات…………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۱-۱تزیینات از لحاظ شکل……………………………………………………………………………….۸۰
۴-۱-۲تزیینات از لحاظ مواد و مصالح…………………………………………………………………….۸۸
۴-۲تزیینات معماری قاجار……………………………………………………………………………………….۱۱۷
۴-۳تزیینات معماری پهلوی………………………………………………………………………………………۱۲۶
۴-۴نمونه های خانه های قاجار و پهلوی……………………………………………………………………۱۳۰

 

فصل پنجم: زیبایی شناسی: روان انسان، فضای مسکونی

 

۵-۱زیبایی………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴
۵-۱-۱ مفهوم زیبایی در طول زمان………………………………………………………………………….۱۵۶
۵-۱-۲نظریه های زیبایی شناسی……………………………………………………………………………..۱۵۸
۵-۲تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی………………………………………………………………..۱۶۳
تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری …………………………………………………………۱۶۹
منابع و مأخذکتاب………………………………………………………………………………………………..۱۷۷
منابع و مأخذ مقاله ………………………………………………………………………………………………۱۸۱
منابع و مأخذ پایان نامه……………………………………………………………………………………….۱۸۳
منابع و مأخذ عکس……………………………………………………………………………………………..۱۸۴

 

فهرست منابع تصاویر فصل چهارم

 

تصویر ۴-۴-۱ ، خانه قوام الدوله . نگارنده.
تصویر ۴-۴-۲ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر۴-۴-۳ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۴ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۵ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۶ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۷ ، خانه قوام الدوله. همان.
تصویر ۴-۴-۸ ، خانه قوام الدوله . همان.
تصویر ۴-۴-۹ ،خانه قوام السلطنه ، سایت میراث فرهنگی .
تصویر ۴-۴-۱۰ ، خانه قوام السلطنه. همان .
تصویر ۴-۴-۱۱ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۲ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۳ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۴ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.
تصویر ۴-۴-۱۵ ، خانه مشیرالدوله ، سایت میراث فرهنگی.
تصویر ۴-۴-۱۶ ، خانه مشیرالدوله.  همان .
تصویر ۴-۴-۱۷ ، خانه امام جمعه ، نگارنده .
تصویر ۴-۴-۱۸ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۱۹ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۱۹/۱ ، خانه امام جمعه . همان.
تصویر ۴-۴-۱۹/۲ ، خانه امام جمعه . همان.
تصویر ۴-۴-۱۹/۳ ، خانه امام جمعه . همان.
تصویر ۴-۴-۲۰ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۱ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۲ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۳ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۴ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۵ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۶ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۷ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۸ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۲۹ ، خانه امام جمعه . همان .
تصویر ۴-۴-۳۰ ، خانه ابریشمی. غضبانپور، جاسم ، ۱۳۷۰ .
خانه ایرانی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، ص ۸۲
تصویر ۴-۴-۳۱ ، همان ، ص ۸۳ .
تصویر ۴-۴-۳۲ ، خانه اجاق بیات . همان ، ص ۴۵.
تصویر ۴-۴-۳۳ ، خانه اجاق بیات .همان ، ص ۴۵.
تصویر ۴-۴-۳۴ ، خانه آصف یزدی . همان ، ص ۵۰.
تصویر ۴-۴-۳۵ ،، خانه آصف یزدی . همان ، ص ۵۰.
تصویر ۴-۴-۳۶ ، خانه قلعی . همان ، ص ۴۲.
تصویر ۴-۴-۳۷ ، خانه دارویی . همان ، ص ۱۱۳.
تصویر ۴-۴-۳۸ ، خانه سمیعی . همان ، ص ۷۹.
تصویر ۴-۴-۳۹ ، خانه سمیعی .همان ، ص ۷۸.
تصویر ۴-۴-۴۰ ، خانه شهشهانی . همان ، ص۲۰۵.
تصویر ۴-۴-۴۱ ، خانه شهشانی . همان ، ص ۲۰۶.
تصویر ۴-۴-۴۲ ، خانه ملک التجار . همان ، ص ۱۵۸.
تصویر ۴-۴-۴۳ ، خانه ملک التجار . همان ، ص ۱۵۹ .
تصویر ۴-۴-۴۴ ، خانه باقری . همان ، ص ۱۰۵.
تصویر ۴-۴-۴۵ ، خانه اسدیان . همان ، ص ۶۶.
تصویر ۴-۴-۴۶ ، خانه مناف زاده . همان ، ص ۶۱.
تصویر ۴-۴-۴۷ ، خانه مناف زاده . همان ، ص ۶۲.
تصویر ۴-۴-۴۸ ، خانه امین اسلامی . همان ، ص ۱۲۳.
تصویر ۴-۴-۴۹ ، خانه امین اسلامی . همان ، ص ۱۲۳ .
تصویر ۴-۴-۵۰ ، خانه تقوی . همان ، ص ۱۰۹.
تصویر ۴-۴-۵۱ ، نمای خانه ای در تهران . نگارنده .
تصویر ۴-۴-۵۲ ، نمای خانه ای در تهران . همان.
تصویر ۴-۴-۵۳ ، نمای خانه ای در تهران . همان.

 

قیمت فایل ۱۴۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی بررسی تزئین و زیبایی معماری منازل مسکونی دوره قاجار و اوایل پهلوی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما