پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ‏ستادی

 

چکیده:

 

مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

 

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در  بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده  به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

 

روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه  مذکور وجودنداشت

 

پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………۱

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۳
تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….۶

۴-۱ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸

۵-۱ سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۵-۱سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………۸

۲-۵-۱سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………۸

۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….۸

۷-۱ متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۸

۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..۹

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..۱۲

 

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………۱۴
مدیریت در قرن ۲۱………………………………………………………………………………………………۱۶

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………۱۹

۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..۲۰

۵-۲ چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………۲۲

۶-۲ اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… ۲۲

۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….۲۴

۸-۲ سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..۲۴

۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………۲۵

۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..۲۶

۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… ۲۵

۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………۲۷

۱۳-۲ طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………۲۸

۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….۲۹

۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. ۳۳

۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..۳۶

۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….۳۷

۱۸- ۲سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………۳۷

۱۹-۲ سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..۳۷

۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………۳۸

۲۱-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..۳۸

۲۲-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..۳۸

۲۳-۲ سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..۳۹

۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………۴۰

۲۵-۲ هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………۴۳

۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….۴۴

۲۸-۲ سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….۴۵

۲۹-۲ سیستم های پشتیبانی عملیاتی…………………………………………………………………………………۴۵

۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………۴۶

۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..۴۷

۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… ۴۷

۳۳-۲ طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. ۴۸

۳۴-۲اتوماسیون  اداری…………………………………………………………………………………………………۴۹

۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..۴۹

۳۶-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..۵۰

۳۷-۲ بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..۵۱

۳۸-۲ مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………۵۲

۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..۵۲

۴۰-۲ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….۵۴

۴۱-۲ نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..۵۵

۴۲-۲ سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….۵۶

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..۵۹

۴۴-۲ خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..۶۱

۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….۶۱

۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………۶۳

۴۸-۲ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….۶۴

۴۹-۲ اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………۶۴

۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………۶۵

۵۱-۲ نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………۶۵

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….۷۱

 

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 

۱-۳ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۳ جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….۷۴

۴-۳ نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..۷۵

۵-۳ برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..۷۵

۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………۷۵

۱-۶-۳ مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..۷۵

۲-۶-۳  پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….۷۵

۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………۷۷

۸-۳ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..۷۹

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

 

۱-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۸۱

۲-۴  داده ……………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۳-۴  اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۴ سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………۸۳

۶-۴ جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………۸۴

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….۹۴-۸۴

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۲-۵ نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۹۷

۳-۵ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………۹۷

محدودیت  ها …………………………………………………………………………….. …………………………۹۸

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..۹۹

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳.

 

قیمت فایل ۱۹۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ‏ستادی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...