دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی (بصورت جامع و کامل در قالب ۱۱۸ صفحه)

 

چکیده:

 

پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزاینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص ۴۹۲- ۴۹۰ : ۱۳۷۷ )نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .

 

هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (سازمان تامین اجتماعی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

 

روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجودنداشت پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

 

کلمات کلیدی:
اتوماسیون اداری
سازمان تامین اجتماعی
بهبود تصمیم گیری مدیران

 

مقدمه

 

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

 

گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص ۵۶: ۱۳۸۰)

 

داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .

 

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی ۳
چکیده: ۳

 

فصل اول کلیات تحقیق ۵

 

۱-۱مقدمه ۵
۲-۱ تبیین موضوع تحقیق ۶
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۱
۵-۱ سوالات تحقیق ۱۲
۷-۱ متغیر های تحقیق ۱۳
۱-۷-۱ متغیر مستقل ۱۳
۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق ۱۴
اتوماسیون داری ( Office Automatic ): 16

 

فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۸

 

مقدمه : ۱۸
۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها ۱۹
۲-۱-۲ تئوری های تصمیم گیری ۲۰
۳-۱-۲ تئوری کلاسیک تصمیم گیری ۲۰
۵-۱-۲ بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته ۲۱
۶-۱-۲ یابندگی قضاوتی ۲۱
۷-۱-۲ قاطعیت در تصمیم گیری ۲۲
۹-۱-۲ تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی ۲۲
۱-۲-۲ آغاز بکار گیری فناوری های اداری ۲۳
۲-۲-۲ سیر تکامل فناوری اداری ۲۵
۳-۲-۲ دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه ۲۵
۴-۲-۲ دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ۲۵
۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات ۲۶
۴-۲ روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی ۲۷
۷-۲ اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی ۳۱
۸-۲ سیستمهای اطلاعاتی ۳۲
۹-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۳۳
۱۱-۲ مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۳۴
۲-۱۲-۲ افزایش سرعت در تصمیم گیری ۳۵
۳-۱۲-۲ افزایش سرعت در شناسائی مسائل ۳۵
۲-۱۳-۲ تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ۳۶
۴-۱۳-۲ شرح دقیق تری از وظایف ۳۷
۵-۱۳-۲ افزایش کارکنان متخصص ۳۷
۱-۱۴-۲ تحلیل گر سیستم ها ۴۰
۱۵-۲ کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور ۴۳
۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ۴۷
۱۷-۲ سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS ) 47
۱-۲۱-۲ سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت ۴۹
۲۲-۲ سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS ) 50
۳-۲۲-۲ بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ۵۱
۲۵-۲ هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیمسوم ۵۳
۴۰-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ۷۷
۴۲-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) 81
اتوماسیون اداری و بهره وری : ۸۳
اتوماسیون و تصمیمات مدیریت ۸۶
قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از : ۸۸
۴۷-۲تحقق دولت الکترونیک در ایران ۹۰
۴۸-۲اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ۹۰
۴۹-۲اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۹۱

 

فصل سوم:روش اجرایی تحقیق ۹۳

 

۱-۳ مقدمه ۹۳
۱-۲-۳ در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : ۹۵
۴-۳ نمونه و نمونه گیری ۹۶
۵-۳ بر آورد حجم نمونه ۹۷
۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۹۷
۱-۲-۶-۳ معرفی پرسشنامه ۹۸
۲-۲-۶-۳ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه: ۹۹

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق ۱۰۲

 

۱-۴ مقدمه ۱۰۲
۱-۳-۴ منابع تغذیه اطلاعات ۱۰۳

 

فصل پنجم:نتیجه گیری ۱۱۰

 

۲- ۵ پیشنهادات : ۱۱۱
۳-۵پیشنهادات ۱۱۱
۱-۴-۵ محدودیت تحقیق ۱۱۲
۲-۴-۵ محدودیت محقق ۱۱۳
منابع ۱۱۴

 

قیمت فایل ۱۴۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...