دانلود پایان نامه بررسی تاثیرات گسترش صنعت بر محیط زیست

توضیحــات تاریخ ارسال : (آبان ۵, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه رشته محیط زیست بررسی تاثیرات گسترش صنعت بر محیط زیست

 

مقدمه:

 

امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیکن با نگاهی واقع بینانه فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید.

 

تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی می باشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن(Dilution) ، کنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention)که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.

 

روش های مختلف تصفیه بیولوژیک پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید. اما واقعیت این است که روش های هوازی تصفیه پساب دارای یک محدودیت اساسی می باشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روش های متعارف بسیار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن … حدود ۱۲۰۰ کیلو وات ساعت است که نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روش های تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویکرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است.

 

تصفیه بی هوازی که همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده می شد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با  بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تکنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شک در قرن جدید سایر روشهای تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

 

کلمات کلیدی:
رقیق کردن
محیط زیست
توسعه صنعتی
رویکردهای زیست محیطی
استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

 

فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی

 

۱-۱-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران…………………………………..۱۳
۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست …………………………………….۱۵
۳-۱- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ……………….۱۵
۴-۱- روشهای جلوگیری از آلودگی ………………………………………..۱۶
۵-۱- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان۲۲
۶-۱- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن …………۲۲
۱-۶-۱-  ساختارهای حمایتی و هدایتی…………………………………..۲۲
۱-۱-۶-۱- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی ………………..۲۳
۲-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی……….۲۳
۳-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن………..۲۴
۲-۶-۱-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی ………….۲۵
۳-۶-۱- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی …………۲۵
توسعه صنعت و تاثیرات آن بر محیط زیست
۱-۳-۶-۱-  ارزیابی اثرات توسعه ………………………………………۲۷
۲-۳-۶-۱-  سیستم مدیریت زیست محیطی ……………………….۲۸
۳-۳-۶-۱-  بهره وری سبز ………………………………………………..۲۹
۴-۳-۶-۱- تولید پاکتر …………………………………………………….۲۹
۵-۳-۶-۱-  بازیافت مواد ……………………………………………….۳۰
۶-۳-۶-۱-  ممیزی محیط زیست ………………………………………۳۰
۴-۶-۱-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست ………..۳۰
۱-۴- ۶-۱- زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل ………….۳۱
۲-۴-۶-۱- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن ………………….۳۳

 

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت ……………………………………………….۳۳

 

۱-۲- نادیده گرفتن مشکل ………………………………………………۳۴
۲-۲- رقیق کردن……………………………………………………………۳۴
۳-۲- کنترل آلودگی در انتهای خط ……………………………………..۳۴
۴-۲- پیشگیری از آلودگی ……………………………………………….۳۸
۵-۲- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر ……………………………..۳۹
۶-۲- وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر …………………………………..۴۰
۱-۶-۲-تنوع و گستردگی …………………………………………………۴۰
۲-۶-۲- حفاظت محیط زیست ………………………………………….۴۱
۳-۶-۲- سادگی ……………………………………………………………۴۱
۴-۶-۲- خلاقیت و نوآوری ………………………………………………۴۲
۵-۶-۲- مقبولیت ………………………………………………………..۴۲
۶-۶-۲- بازدهی اقتصادی ………………………………………………۴۳
۷-۲- مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر .۴۴
۸-۲- تولید پاکتر و توسعه پایدار …………………………………….۴۷
۹-۲- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر ……………………………۴۸
۱۰-۲- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر ….۴۹
۱۱-۲- موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر …………….۵۰
۱-۱۱-۲- موانع ناشی از فقدان درک صحیح ……………………………۵۰
۲-۱۱-۲- موانع ساختاری …………………………………………………۵۰
۳-۱۱-۲- موانع مربوط به کمبو الاعات ………………………………۵۰
۴-۱۱-۲- موانع فنی ……………………………………………………..۵۰
۵-۱۱-۲- موانع اقتصادی ………………………………………………..۵۰

 

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست ………………………………۵۱

 

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست ……………………………….۵۲
هدف…………..۵۳
وظایف اساسی سازمان ………………………………………………….۵۵
تشکیلات سازمان …………………………………………………………۵۵
۱-۳- دفاتر مستقل……………………………………………………….۵۵
۱-۱-۳- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست ….۵۵
۲-۱-۳- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل………………..۵۵
۳-۱-۳- اداره کل نظارت و بررسی ……………………………………۵۶
۴-۱-۳-حراست …………………………………………………………۵۶
۵-۱-۳- ادارات کل استان ها…………………………………………۵۶
۲-۳- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی ………………….۵۶
۳-۳- دفتر آموزش زیست محیطی ………………………………..۵۶
۴-۳- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی …………………………..۵۷
۵-۳- دفتر مشارکت های مردمی ………………………………….۵۷
۶-۳- معاونت محیط زیست انسانی……………………………….۵۷
۱-۶-۳- دفتر ارزیابی زیست محیطی ………………………………..۵۹
۲-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی هوا …………………………………….۵۹
۳-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی آب و خاک …………………………..۵۹
۴-۶-۳- دفتر امور آزمایشگاه ها …………………………………..۵۹
۷-۳- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ……………۵۹
۱-۷-۳- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق ……………………………۶۱
۲-۷-۳- دفتر امور حیات وحش و آبزیان…………………………..۶۲
۳-۷-۳- دفتر موزه تاریخ طبیعی …………………………………..۶۴
۴-۷-۳- دفتر محیط زیست دریایی ………………………………..۶۴
۵-۷-۳-معاونت پشتیبانی و امور مجلس…………………………۶۴

 

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر ……..۶

 

۱-۴- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی ……………………………۶۷
۱-۱-۴- کسب توافق مدیریت واحد ………………………………….۶۷
۲-۱-۴- تشکیل تیم پروژه ……………………………………………..۶۸
۳-۱-۴- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی ……….۶۹
۴-۱-۴- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر …………………………..۶۹
۲-۴- فاز دوم – پیش ارزیابی …………………………………………..۶۹
۱-۲-۴- توصیف شرکت و نمودارهای جریانی ………………………۷۰
۲-۲-۴- بازرسی عینی و دقیق ………………………………………….۷۱
۳-۲-۴- انتخاب نقاط تمرکز ………………………………………….۷۲
۳-۴- فاز سوم – ارزیابی……………………………………………….۷۲
۱-۳-۴- جمع آوری اطلاعات کمی ………………………………….۷۳
۲-۳-۴- موازنه مواد…………………………………………………..۷۴
۳-۳-۴- شناسایی گزینه های تولید پاکتر ……………………….۷۴
۴-۳-۴- ثبت و مرتب سازی گزینه ها ……………………………۷۵
۴-۴- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی ……………۷۶
۱-۴-۴- امکان سنجی اولیه …………………………………………..۷۶
۲-۴-۴- امکان سنجی فنی ………………………………………….۷۷
۳-۴-۴- امکان سنجی اقتصادی …………………………………….۷۸
۴-۴—۴- امکان سنجی زیست محیطی ……………………………۷۸
۵-۴-۴- ملاحظات مراحل ارزیابی …………………………………..۸۰
۶-۴-۴- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی ……………………….۸۰
۵-۴- فاز پنجم – اجرا و استمرار ………………………………………۸۰
۱-۵-۴-آماده سازی یک برنامه اجرایی………………………………۸۰
۲-۵-۴- اجرای گزینه های منتخب …………………………………..۸۰
Dilution
Pollution Prevention
فهرست منابع ۸۱

 

قیمت فایل ۴۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه رشته محیط زیست بررسی تاثیرات گسترش صنعت بر محیط زیست

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

43 فروش
59,000 ریال
43 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟