دانلود پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۲۵, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

 

چکیده :

 

در تحقیق حاضر تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان استانداری بررسی شده است. این تحقیق، به لحاظ روش، از نوع تحقیقات علّی- همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری تحقیق ۹۰ نفر از مدیران و کارشناسان استانداری استان ایلام بوده که به صورت تصادفی انتخاب‌شده‌اند؛ و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار LISREL انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش صحت تصمیم‌گیری، دقت، به هنگام بودن و اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن، نتایج آزمون مدل نشان می‌دهد که از برازش خوبی برخوردار است.

 

کلمات کلیدی:
استانداری ایلام
تاثیراتوماسیون اداری
بهبود تصمیم گیری مدیران

 

مقدمه:

 

در عصر حاضر، سازمان ها از به کارگیری سیستم های رایانه ای و فن آوری اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریزی ندارند و آینده از آن سازمان هایی است که با شناخت دقیق و صحیح، محاسن و معایب این سیستم ها را بررسی کنند و از تجربه ی دیگران درس بگیرند؛ بدون این که دوباره هزینه های آن تجربه را بپردازند. دسترسی به رایانه و فن آوری اطلاعات و رسانه های پیشرفته، مولد شتاب فزاینده است. شتاب این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان که صرفه جویی می شود، از واحد قبلی آن باارزش تر می سازد. بدین ترتیب حلقه ی بازخورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را افزایش می دهد. شتابی که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند، تصمیم گیری است. تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پرد ازش اطلاعات در نظر گرفت (.(۵۶: صرافی زاده ، ۱۳۸۱)

 

داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، به هنگام و سریع باعث افزایش سرعت و دقت تصم یم گی ری، و مانع انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست می شود. در این برنامه ی زمانی، مدیر کارآمد ب دون داشتن اطلاعات مورد نیاز قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیست. مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی با در نظر داشتن متغیر های محیطی باید محیط را تحلیل کنند ، متغیرها ی آن را بشناسند و در برخورد با آن ها تصمیمی مناسب بگیرند . این رویکرد مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی است و امکان بهره برداری بهینه از آن ها را فراهم مینماید.

 

پاره ای زمانها ، هنگامی که دست آورد های شگفت آوری را که از چیز های کوچک به دست می آیند ، ملاحظه می کنم … به اندیشیدن بر انگیخته می شوم … در این جهان چیز های کوچک وجود ندارند . (( بروسبرتون )). نوگردانی یک اصل است و فرا گردی است که ما را همانند گرد باد ، به سوی رشد مستمر و دگرگونی های رو به بالا ، توانا می سازد .برای آنکه بتوان همراه با گردباد به طور مستمر به پیشرفت فراز رونده ادامه داد . توجه به یکی دیگر از جنبه های نو گردنی ضروری است . آن جنبه خود آگاهی است که بر کوشش آدمی نظارت دارد و پویایی رو به اوج را رهبری می کند . به بیانی که مادام دو استل ( Madam de Stael ) ارائه نموده (( ندای خود آگاه ( وجدان ) آن قدر روشن است که نمی توان در شنیدنش دچار اشتباه شد )) خود آگاهی موهبتی است که همسویی یا دگرگونی انسان را با اصول درست ، روشن ساخته ، او را در جهت آن اصول راهبر می شود .

 

پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزاینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص ۴۹۲- ۴۹۰ : ۱۳۷۷ )نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .

 

فهرست مطالب

 

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی ۳
چکیده: ۳

 

فصل اول کلیات تحقیق ۵

 

۱-۱مقدمه ۵
۲-۱ تبیین موضوع تحقیق ۶
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۱
۵-۱ سوالات تحقیق ۱۲
۷-۱ متغیر های تحقیق ۱۳
۱-۷-۱ متغیر مستقل ۱۳
۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق ۱۴
اتوماسیون داری ( Office Automatic ): 16

 

فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۸

 

مقدمه : ۱۸
۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها ۱۹
۲-۱-۲ تئوری های تصمیم گیری ۲۰
۳-۱-۲ تئوری کلاسیک تصمیم گیری ۲۰
۵-۱-۲ بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته ۲۱
۶-۱-۲ یابندگی قضاوتی ۲۱
۷-۱-۲ قاطعیت در تصمیم گیری ۲۲
۹-۱-۲ تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی ۲۲
۱-۲-۲ آغاز بکار گیری فناوری های اداری ۲۳
۲-۲-۲ سیر تکامل فناوری اداری ۲۵
۳-۲-۲ دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه ۲۵
۴-۲-۲ دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ۲۵
۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات ۲۶
۴-۲ روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی ۲۷
۷-۲ اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی ۳۱
۸-۲ سیستمهای اطلاعاتی ۳۲
۹-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۳۳
۱۱-۲ مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۳۴
۲-۱۲-۲ افزایش سرعت در تصمیم گیری ۳۵
۳-۱۲-۲ افزایش سرعت در شناسائی مسائل ۳۵
۲-۱۳-۲ تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ۳۶
۴-۱۳-۲ شرح دقیق تری از وظایف ۳۷
۵-۱۳-۲ افزایش کارکنان متخصص ۳۷
۱-۱۴-۲ تحلیل گر سیستم ها ۴۰
۱۵-۲ کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور ۴۳
۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ۴۷
۱۷-۲ سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS ) 47
۱-۲۱-۲ سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت ۴۹
۲۲-۲ سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS ) 50
۳-۲۲-۲ بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ۵۱
۲۵-۲ هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیمسوم ۵۳
۴۰-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ۷۷
۴۲-۲ سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) 81
اتوماسیون اداری و بهره وری : ۸۳
اتوماسیون و تصمیمات مدیریت ۸۶
قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از : ۸۸
۴۷-۲تحقق دولت الکترونیک در ایران ۹۰
۴۸-۲اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ۹۰
۴۹-۲اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۹۱

 

فصل سوم:روش اجرایی تحقیق ۹۳

 

۱-۳ مقدمه ۹۳
۱-۲-۳ در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : ۹۵
۴-۳ نمونه و نمونه گیری ۹۶
۵-۳ بر آورد حجم نمونه ۹۷
۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۹۷
۱-۲-۶-۳ معرفی پرسشنامه ۹۸
۲-۲-۶-۳ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه: ۹۹

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق ۱۰۲

 

۱-۴ مقدمه ۱۰۲
۱-۳-۴ منابع تغذیه اطلاعات ۱۰۳

 

فصل پنجم:نتیجه گیری ۱۱۰

 

۲- ۵ پیشنهادات : ۱۱۱
۳-۵پیشنهادات ۱۱۱
۱-۴-۵ محدودیت تحقیق ۱۱۲
۲-۴-۵ محدودیت محقق ۱۱۳
منابع ۱۱۴

 

قیمت فایل ۱۳۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

22 فروش
37,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

12 فروش
69,000 ریال
12 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

9 فروش
30,000 ریال
9 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

8 فروش
59,000 ریال
8 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

با عرض پوزش لینک خرید به درخواست صاحب نشر پاک گردید در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است […]

6 فروش
0 ریال
6 فروش

دانلود کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر

دربارۀ کتاب چرا عاشق می‌شویم-ماهیت و فرایند عشق رمانتیک   کتاب چرا عاشق می‌شویم هلن فیشر – ماهیت و فرایند عشق رمانیتک نوشته جامعه شناس امریکایی هلن فیشر، پدیده عشق را از دیدگاهی تازه ترسیم می‌کند. خط رسمی که از ذهن انسان سرچشمه گرفته و تا رفتار و سرنوشت او را رقم می‌زند. عشق عبارت […]

5 فروش
49,000 ریال
5 فروش
جهانی از عدم

دانلود کتاب جهانی از عدم لاورنس کراوس

جهانی از عدم – جهان از کجا آمده است؟ قبل از آن چه بوده است؟ آینده چه چیزی را با خود به همراه خواهد داشت؟ و نهایتا چرا به جای هیچ، چیزی وجود دارد؟ جواب های هیجان انگیز لاورنس کراوس به این سوالات و دیگر سوالات بی انتها در یک ویدیویی در یوتیوب ۲ نزدیک […]

5 فروش
49,000 ریال
5 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟