دانلود پایان نامه انبار و انبارداری (بصورت کامل و جامع در قالب ۳۲۶ صفحه ورد)

 

*قابل استفاده برای تمامی رشته ها

 

چکیده:

 

مواد و مصالح بطور کلی از مهمترین عوامل هزینه بر بوده و به طور متوسط ۵۵ درصد بهای تمام شده کالای تولید شده ده را در بردارد و از این رو نقش اساسی در بنگاه های صنعتی و کارخانجات تولیدی را ایفا نموده و این نقش در قالب وابستگی موفقیت این بنگاه ها و کارخانجات به سازمان و ساختار سازمانی مجهز جهت تدارک ، خرید و انبارکردن تجلی می یابد. این موضوع آنجا اهمیت می یابد که بدانیم انبار صرفا جهت انبارش محصول نهای نبوده بلکه جهت انبارش مواد و مصالح اولیه به انضمام کالای نیمه ساخته و همچنین کالاهای مورد استفاده در طول خط تولید نیز می باشد.

 

انبارداری به مجموعه ای از فعالیت های شغلی گفته می شود ، که در طی آن فرد یا افرادی تحت عنوان انباردار ، بر اساس مبانی ، اصول ، ضوابط و استاندارد های علمی ، کالا و مواد و یا هر نوع اقلام را در مکانی مشخص به نام انبار ، دریافت ، کنترل، مراقبت، نگهداری و توزیع می نمایند.

 

کلمات کلیدی:
انبار
انبارداری
مدیریت انبار
حسابداری انبار
کنترل موجودی انبار

 

مقدمه

 

انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروریست.

 

فصل اول:مدیریت انبار

 

١ – مقدمه
٢ – دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها:
٣ – قابلیت ها و مهارت های انباردار:
۴ – وظایف عمومی مدیریت انبار کالا (Warehousing Management):
۵ – اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار، هزینه های انبارداری
۶ – تعریف انبار و کالا:
٧ – عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار:
٨ – انبارداری و انبارش(Warehousing and Storage) و انواع موجودی انبار:
٩ – عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار:
١٠ – انبار از لحاظ فرم ساختمانی
١١ – انواع انبار براساس نوع انبارش:
١٢ – انواع سندهای اصلی انبار:
بخش اول:
١ – نام گذاری کالا:
٢ – کد گذاری:
٣ – اهداف کد گذاری:
۴ – مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:
۵ – برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:
۶ – انواع روش های  کدگذاری کالا:
٧ – روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:
٨ – روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:
٩ – تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:
١٠ – تعریف مراکز هزینه:
١١ – تعریف مراکز تولیدی:
١٢ – تعریف دسته واحدهای شمارش:
١٣ – کارتکس کالا:
١۴ – مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:

بخش دوم:
١۵ – شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:
١۶ – گردش فیزیکی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :
١٧ – رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:

بخش سوم:
١٨ – نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:
١٩ – نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:

٢٠ – پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی
٢١ – راهکارهای کاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری کالا و موجودی:
٢٢ – امکان ردیابی اسناد:
٢٣ – اقلام راکد:
٢۴ – نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:

بخش چهارم:
٢۵ – بارانداز (Cross docking):
٢۶ – راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:
٢٧ – جابجایی مواد (Material handling):
٢٨ – تهویه (Ventilation):
٢٩ – نظم در ثبت اسناد و بایگانی:
٣٠ – استانداردسازی:

 

فصل دوم:روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار

 

بخش اول
١ – سیکل فرآینده های دریافت یا ارسال (مراحل ورود و خروج) کالا از/به انبار، کارخانه  یا سازمان صنعتی و تولیدی.
٢ – مراحل ثبت سند رسید و حواله های  انبار.
٣ – مراحل خروجی کالا از انبار جهت واحدهای مربوطه و درخواست کالا و متریال از انبار
۴ – اسناد انتقال بین انبارها
۵ – ورود و خروج کالا به/از کارخانه یا سازمان
۶ – خروج ضایعات از کارخانه
٧ – ورود کالای امانی خارج شده به کارخانه
٨ – خروج محصول از کارخانه جهت فروش (روش اجرایی فروش)
٩ – برگشت محصول به کارخانه از فروش

بخش دوم:
١٠ – عملیات پایان سال مالی و انبارگردانی
١١ – نگهداری و انبارش کالا در انبار
١٢ – خرید دارائی ثابت
١٣ – فرایند تحویل دارائی ثابت از انبار  به واحد
١۴ – فرایند برگشت دارائی ثابت از واحد به جمع داری اموال
١۵ – فرایند تعمیرات یا اصلاح دارائی ثابت
١۶ – فرایند خروج موقت دارائی ثابت و بازگشت آن

 

فصل سوم: مباحث کنترل موجودی

 

بخش اول:
١ – تعریف و هدف از کنترل موجودی:
٢ – درستی و صحت موجودی انبارها (Record Accuracy):
٣ – روش های اجرای کنترل موجودی:
۴ – مدل های کنترل موجودی:
۵ – هزینه های سفارش کالا (Ordering cost):
۶ – هزینه نگهداری (Holding cost):
٧ – سفارش یا موجودی در راه:
٨ – ذخیره اطمینان (احتیاطی) یا حداقل موجودی Safty stock:
٩ – سطح مورد اعتماد موجودی:
١٠ – حداکثر موجودی یا حد بالای موجودی:
١١ – متوسط موجودی:
١٢ – هزینه خرید سالیانه:
۱۳ – کنترل موجودی بر اساس مدل مقدار و میزان سفارش بهینه اقتصادی (EOQ (Economic Order Quantity Model:
۱۴ – زمان بهینه بین دو سفارش متوالی با توجه به میزان سفارش اقتصادی:
۱۵ – هزینه انبارداری به صورت بهینه:
۱۶ – کل هزینه موجودی
۱۷- نقطه سفارش (Order Point):
۱۸ – نقطه سفارش مجدد را با در نظر گرفتن ذخیره احتیاطی:
۱۹ – سطح قابل قبول موجودی:
۲۰ – تعداد دفعات سفارش در سال:
۲۱ – فواصل زمانی سفارش:
۲۲ – سیستم بازنگری پیوسته موجودی (Q-System):
۲۳ – تعریف موقعیت موجودی(IP):
۲۴ – مدل سفارش در فاصله زمانی ثابت ( Fixed Interval Order) یا سیستم های موجودی دوره ای P-System:

بخش دوم:
۲۵ – تامین نیاز L4L) Lot for lot):
۲۶ – خطی مشی سفارش دو ظرفی:
۲۷ – خطی مشی مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI):
۲۸ – خط مشی مدیریت موجودی بر اساس سیستم برنامه ریزی MRP :
۲۹ – نمونه روش اجرایی انجام برنامه ریزی تامین MRP:
۳۰ – خط مشی مدیریت موجودی بر اساس روش JIT  و سیستم کانبان:
۳۱ – اصول روش درست بموقع JIT    JUST IN TIME:
۳۲ – سیستم کانبان:

 

فصل چهارم:لجستیک

 

۱ – تعریف لجستیک:
۲ – آماده سازی مناطق برای بارگیری و تخلیه:
۳ – زمان انتظار برای آماده سازی و حمل:
۴ – هماهنگی های پیش از دریافت محموله در انبار:
۵- تعداد و موقعیت مکانی انبارش انواع پالت در انبار و سطح سازمان:
۶ – نقشه مسیرهای لجستیکی در سطح سازمان:
۷ – مکان توقف تجهیزات حمل و جابجایی درون سازمانی:
۸ – نمودار جریان Flow Diagram برای دریافت کالا   و ارسال کالا:
۹ – کنترل محموله های وارده به سازمان از طریق چک لیست دریافت:
۱۰ – کنترل محموله های صادره از سازمان از طریق چک لیست بارگیری وارسال
۱۱ – برنامه ریزی تعیین نوع حامل :
۱۲ – اولویت بندی در چیدمان سفارشات بر روی ماشین حمل کالا
۱۳ – آماده سازی محموله های فروش
۱۴- هزینه های لجستیکی
۱۵ – هزینه های حمل و نقل درون سازمانی و رو به خارج
۱۶ – هزینه های جابجایی و حمل درون سازمان
۱۷ – برنامه ریزی ظرفیت در انبار و زنجیره تامین
۱۸ – طرح بسته بندی قطعات و کالا ها در سازمان ها و کارخان

 

فصل پنجم:مسایل ایمنی و بهداشت در انبار

 

حمل و نقل دستی بار
نکاتی که برای احداث انبارها و انبارش کالاها باید در نظر گرفته شوند
تقسیم بندی انبارهای مسقف
ویژگی های انبارهای خشک
نوع خاموش کننده مورد استفاده جهت اقلام مختلف موجود در انبار
محل نصب کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق:
ایمنی و اصول ارگونومی حمل بار دستی
شرایط و ویژگی های انبارهای مواد شیمیایی و سموم

 

فصل ششم:ماشین آلات و ابزارهای مورد استفاده در انبار

 

بخش اول:
١ – ابزارهای اندازه گیری + عکس و تصویر
٢ – موارد خطای دستگاه باسکول
٣ – حمل کالا توسط جرثقیل + عکس:
۴ – حمل کالا توسط لیفتراک و استکر + عکس:
۵ – کانوایرها یا نوار نقاله.
بخش دوم:
۶ – انواع ماشین ها و استکر های حمل در انبار های مدرن و مکانیزه AS/RS  + عکس:

 

فصل هفتم:ویژگی های سیستم نرم افزاری انبار و فناوری های مورد استفاده در انبار

 

فصل هشتم:حسابداری انبار و روش اجرایی آن

 

بخش اول: حسابداری انبار
١ – سیستم ارزیابی ادواری و دایمی موجودیها (فایفو، لایفو، میانگین موزون و متحرک، شناسایی ویژه) + معایب و محاسن:
٢ – نحوه ثبت سند حسابداری کسری و اضافات انبار:
٣ – نحوه ثبت سند حسابداری مواد خریداری شده:
۴ – نحوه ثبت سند حسابداری مواد صادره از انبار:
۵ – نحوه ثبت سند حسابداری مواد برگشتی به انبار:
۶ – اسناد سند حسابداری صادره مربوط به خروج محصول ساخته شده:

بخش دوم: نمونه روش اجرایی حسابداری انبار
١ – نحوه تنظیم سند مربوط به خرید کالا یا خدمات:
٢ – ثبت سند حسابداری اقلام صادره از انبار
٣ – ثبت کرایه حمل مواد از خرید به شرکت
۴ – ثبت مواد برگشتی از خرید به فروشنده
۵ – انتقال بین انبارها
۶ – نحوه ثبت حواله های امانی ما نزد دیگران
۷ – حواله انبارگردانی
۸ – نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار
۹ – رسید انبارگردانی
۱۰ – اسناد صادره مربوط به خروج محصول ساخته شده:
۱۱ –  ثبت سند حسابداری انبار

 

فصل نهم:مدیریت انبار فروشگاه های زنجیره ای و ملاحظات انبارداری

 

فصل دهم:نمونه فرم های انبارداری و خرید کالا

 

قیمت فایل ۷۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه انبار و انبارداری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...