پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

 

چکیده

 

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

 

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

 

مقدمه

 

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

 

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                             صفحه

چکیده ………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………. ۲

 

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

 

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. ۱۱

 

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. ۱۴

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … ۱۴

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   ۱۹

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. ۲۳

الف – میزان اشتغال زنان در ایران… ۲۳

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   ۲۶

 

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… ۳۰

 

بند اول- موانع اجتماعی …………………. ۳۱

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… ۳۱

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. ۳۲

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … ۳۴

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان  ۳۵

بند دوم- موانع فرهنگی  …………………. ۳۶

الف – موانع آموزشی ……………. ۳۶

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان    ۳۸

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ….. ۳۹

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. ۴۰

الف – رکود اقتصادی ……………. ۴۰

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان ۴۰

ج – اختلاف دستمزد ……………… ۴۱

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

 

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. ۴۳

 

بند اول- کار در اسلام …………………… ۴۴

الف – کار درآیات قرآن کریم …….. ۴۴

ب- کار در سنت وروایات …………. ۴۶

ج – کار از دیدگاه فقهی…………. ۴۸

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . ۴۹

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. ۴۹

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. ۵۱

ج – اشتغال زنان در فقه ………… ۵۴

۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی  ……………………………………. ۵۶

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۸

 

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. ۵۹

 

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار     ۶۰

الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱»……. ۶۱

ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰»……… ۶۲

ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲»‌    ۶۲

د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳»……… ۶۳

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… ۶۵

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. ۶۵

ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. ۶۵

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. ۶۵

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. ۶۶

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. ۶۷

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۷

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………. ۶۷

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۸

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۸

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . ۷۰

 

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

 

و قوانین موضوعه ایران

 

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

 

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۳

 

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. ۷۳

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    ۷۷

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. ۷۸

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… ۷۸

۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. ۷۸

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۸۰

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. ۸۱

 

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……. ۸۲

 

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. ۸۳

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. ۸۴

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ۸۵

 

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… ۸۷

 

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… ۸۹

بند سوم –  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    ۹۰

الف – محدودیت‌های عمومی ………… ۹۰

۱- عدم مخالفت با اسلام …….. ۹۰

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی . ۹۰

ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. ۹۱

۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد …………………………………. ۹۱

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. ۹۲

 

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۶

 

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. ۹۶

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. ۹۷

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… ۱۰۰

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. ۱۰۱

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۳

 

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی     ۱۰۳

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… ۱۰۵

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۷

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۰۹

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

 

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    ۱۱۷

 

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. ۱۱۹

 

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. ۱۲۰

 

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. ۱۲۴

 

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. ۱۳۴

 

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. ۱۳۹

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. ۱۴۳

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۴۵

 

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

 

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

 

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150

 

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… 151

 

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. ۱۵۱

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی ………………………………… ۱۶۰

الف – توصیه کلی شماره ۸………… ۱۶۱

ب –توصیه کلی شماره ۱۰…………… ۱۶۴

 

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… ۱۶۵

 

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… ۱۶۷

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. ۱۷۸

بند اول – رهبری ……………………….. ۱۷۸

بند دوم- شورای رهبری …………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. ۱۸۲

 

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴

 

بند اول-قوه مجریه………………………. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری…………….. ۱۸۴

ب – وزارت ……………………. ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه …………………….. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………. ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………. ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه …………………… ۱۹۵

الف- قضاوت …………………… ۱۹۵

ب – ریاست قوه قضائیه ………….. ۲۰۲

 

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. ۲۰۴

 

بند اول- ارتش………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی ………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. ۲۰۹

نتیجه…………………………………………. ۲۱۳
پیوست ………………………………………… ۲۲۳

فهرست منابع      ۲۵۷

فهرست منابع:

الف – منابع فارسی

 

۱- کتب

 

– قرآن کریم

 

۱- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس،چاپ ششم،۱۳۷۹

۲- احسان بخش، صادق، آثار الصادقین، جلد نوزدهم، رشت، انتشارات ستاد نماز جمعه، چاپ اول،۱۳۷۳

۳- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳

۴- افشاری،زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی کشور، تهران، دانشگاه الزهرا، ۱۳۶۹

۵- باقریان، میترا، بررسی ویژگی های اشتغال زنان در ایران، تهران،سازمان برنامه وبودجه، ۱۳۶۹

۶- جزنی،نسرین، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰

۷- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهادی از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰

۸- دانش، عصمت، اشتغال زنان و مسائل آن از چشم‌اندازهای مختلف، تهران، انتشارات دریای اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۲

۹- داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،  تهران،مرکز پژوهش‌های بنیادی، ۱۳۷۵

۱۰-دورنگری کنفرانس نایروبی، ترجمه زینت السادات موسوی،نایروبی،انتشارات سازمان ملل متحد، ۱۹۸۵

۱۱- روشن فر، مرضیه، زن، اشتغال ومالکیت، تهران، انتشارات برگ زیتون،چاپ اول، ۱۳۸۲

۱۲- رئیسی، مهدی، کنوانسیون زنان، قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲

۱۳- ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای برجامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول،۱۳۷۰

۱۴- سعیدزاده، محسن، زنان در جامعه مدنی چه سهمی دارند؟، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، ۱۳۷۷

۱۵- سفیری، خدیجه،جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان،چاپ اول،۱۳۷۷

۱۶- سند چهارمین کنفرانس جهانی زن( کار پایه عمل و اعلامیه پکن) ،مترجمان، علی آرین – علی میرسعید قاضی، تهران، دفتر امور زنان در نهادریاست جمهوری،چاپ اول، ۱۳۷۵

۱۷- شاخص‌های اجتماعی واقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ناشر دفتر امور زنان کشور درنهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۷۶

۱۸- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، ۱۳۷۹

۱۹- صفایی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پنجم، ۱۳۷۵

۲۰- طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد پنجم و بیست و هفتم، قم،موسسه انتشاراتی دارالعلم،۱۳۷۵

۲۱- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، ۱۳۷۵

۲۲- طغرانگر، حسن،حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول، ۱۳۸۳

۲۳- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، ۱۳۸۳

۲۴- عبادی، شیرین، حقوق زن، تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ اول، ۱۳۸۱

۲۵- عراقی، عزت الله ،آیا می‌دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، ۱۳۶۲

۲۶- عراقی،عزت الله ،حقوق بین المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷

۲۷- علویون، محمد رضا، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، ۱۳۸۱

۲۸- قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷

۲۹- قاضی (شریعت پناهی)،ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱

۳۰- قریشی، شریف ،کار وحقوق کارگر، ترجمه ادیب لاری، انتشارات دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۵۲

۳۱- کار،مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، ۱۳۷۶

۳۲- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ،مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران،نشرقطره ، چاپ سوم، ۱۳۷۹

۳۳- کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران،انتشارات روشنگران، چاپ اول، ۱۳۷۳

۳۴- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، موانع وامکانات،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول ،۱۳۷۹

۳۵- کدیور، جمیله، زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۵

۳۶- گزارش های فعالیت های کمیته رفع تبعیض از زنان (CEDAW)، جلد سوم ،ترجمه داریوش قنبری، نیویورک، ۱۹۹۷

۳۷- محقق داماد، مصطفی، بررسی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶

۳۶- مدنی،جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر همراه، چاپ سوم،۱۳۷۴

۳۹- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشرالهادی،۱۴۰۹ هـ ق

۴۰- مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، ۱۳۷۵

۴۱- مطهری، مرتضی، حجاب، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سی وچهارم، ۱۳۷۰

۴۲- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم،مدرسه امیرالمومنین، چاپ یازدهم، ۱۳۷۱

۴۳- منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه علی اکبرمهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲

۴۴- منوچهریان، مهرانگیز، تربیت سیاسی اجتماعی زن، تهران، یونسکو، ۱۳۴۸

۴۵- موسوی،یعقوب ،موانع ومشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، ۱۳۸۱

۴۶- مهرپور، حسین، حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، ۱۳۷۴

۴۷- مهرپور، حسین،حقوق بشر وراهکارهای اجرای آن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۸

۴۸- مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی وموازین بین المللی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۹

۴۹- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۷

۵۰- میشل،آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد، نشر نیکا، چاپ اول، ۱۳۷۲

۵۱- ناجی راد، محمد علی، موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی- اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران،انتشارات کویر، چاپ اول،۱۳۸۲

۵۲- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، تهران،انتشارات فراهانی، چاپ چهارم، ۱۳۴۷

۵۳- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۹

 

۲- مقالات

 

۵۴- اعرابی، آذر،“مدیریت زنان و نابرابری های نظام اجتماعی”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰

۵۵- آملی، احمد، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”

مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰

۵۶- باربارابودل، “رهبری سیاسی جهان و خط مشی گذاری عمومی”، ترجمه حسین گیوریان، نشریه حقوق زن، شماره ۱۳، سال دوم ، بهمن ۱۳۷۸

۵۷- بشیریه، حسین، “حدود وموانع مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی زنان درزندگی سیاسی”،

تهران، مجموعه مقالات سمینار شرکت اجتماعی زنان، به کوشش دفتر امور اجتماعی استانداری تهران، ۱۳۷۳

۵۸- پاسگر، سوسن،“سطح اشتغال زنان درنظام ملل متحد”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره ۲،۱۳۷۴

۵۹- چنگیزی آشتیانی، مهرانگیز، “مشکلات اشتغال زنان در ایران وتجربه تعاونی زنان چینی”، مجله تعاون، ۱۳۷۵

۶۰- حافظیان، محمد حسین، “راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران ودیگر کشورهای اسلامی”،

مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۸۱

۶۱- حسینی، احمدرضا، “چالش های کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، مجله رواق اندیشه، شماره۴ ،۱۳۸۰

۶۲- راسخ نژاد، مریم،«موانع زنان برای اشتغال در مشاغل دولتی»، مجله پیام زن، شماره ۱۳، ۱۳۷۵

۶۳- زاهدی، شمس السادات،“ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی”، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱

۶۴- سروش ،عبدالکریم، “فقه در ترازو”، نشریه کیان، شماره ۴۶،سال نهم، ۱۳۷۸

۶۵- سعید زاده، محسن، “مشاغل زنان در عصر رسالت”، نشریه پیام زن، قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره ۳۸، ۱۳۷۴

۶۶- شایگان، فریده، “مفهوم مطلق حقوق زن”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره ۲، ۱۳۷۴

۶۷- شه بخت،پریسا،“مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”،نشریه کانون زنان زمان، شماره۲، ۱۳۸۲

۶۸- صفوی، محمود، “حقوق و مزایای دوران بارداری وزایمان کارگران زن”، از مجموعه مقالات جنس دوم، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، تهران، نشر توسعه، جلد چهارم، ۱۳۷۸

۶۹- عنصری، لیلا، “دستمزد برابر در ازای کار برابر”، مجله حقوق زن، شماره ۲۵، ۱۳۸۴

۷۰- فرشاد مهر، فریبا، “نگاهی به حضور مدیریتی زنان در ایران وجهان”، نشریه ریحانه، شماره ۷،۱۳۸۳

۷۱- مختاریان، حسین،“شیوه های افزایش مشارکت زنان در بازار کار”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰

۷۲- مصفا، نسرین، “نقش مشارکت سیاسی در توانا سازی زنان”، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، شماره ۳، ۱۳۷۳

۷۳- موسوی، فضل الله ،“بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران” ،

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۶۴، ۱۳۸۳

۷۴- مولاوردی، شهیندخت، “زنان در قدرت و تصمیم گیری”، نشریه ریحانه،شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۴

۷۵- مولاوردی، شهیندخت، “زنان شاغل، چالش‌های پیش رو”، نشریه حقوق زنان، شماره۲۴ ،۱۳۸۳

۷۶- نیک انجام، شهناز، “وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی”، مجله سیاست خارجی، شماره۲، سال نهم، ۱۳۷۴

۷۷- هاشمی، محمد،“حقوق اجتماعی، سیاسی زنان درچهار عرصه”، نشریه فرزانه، شماره ۸،۱۳۷۵

۷۸-  هاشمی، محمد،“نگرشی به قانون جدید کار”، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰

۷۹- هاشمی ، محمد، “نگرشی کوتاه بر حقوق اجتماعی و سیاسی زنان”، زن وحقوق انسانی، تهران، انتشارات برگ زیتون، ۱۳۷۹

 

۳- قوانین ومقررات

 

۸۰- آیین نامه وضع حمل وکمک نوزاد مصوب ۲۸/۶/۱۳۴۵

۸۱- تصویب نامه هیات وزیران راجع به اصلاح آیین نامه مرخصی ها مصوب ۵/۹/۱۳۶۸

۸۲- تصویب نامه هیات وزیران راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷

۸۳- تصویب نامه هیات وزیران راجع به معذوریت وضع حمل بانوان مصوب۱۲/۶/۱۳۷۴

۸۴- سیاست های اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۸۵- قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب۷/۷/۱۳۶۶

۸۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۶۸

۸۷- قانون استخدام کشوری مصوب۳۱/۳/۱۳۴۵

۸۸- قانون اصلاحی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۶/۵/۱۳۷۴

۸۹- قانون انتخابات خبرگان رهبری مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۹

۹۰- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۹۱- قانون تامین اجتماعی مصوب۳/۴/۱۳۵۴

۹۲- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۵ هیات وزیران

۹۳- قانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲

۹۴- قانون حمایت خانواده مصوب۱۵/۱۱/۱۳۵۳

۹۵- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب۱۰/۹/۱۳۶۲

۹۶- قانون کار مصوب ۱۳۳۷ و ۱۳۶۹

۹۷- قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی

۹۸- قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب۲۱/۷/۱۳۷۰

۹۹- قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱/۹/۱۳۷۷

۱۰۰- قوانین مربوط به استخدام قضات مصوب سال‌های ۱۳۰۲،۱۳۰۶،۱۳۴۷،۱۳۴۸ چاپ روزنامه رسمی

۱۰۱- قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، طیبه آرتیدار، تهران، انتشارات برگ زیتون، چاپ اول، ۱۳۷۸

۱۰۲- منشورحقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳)

 

۴- اسناد

 

۱۰۳- اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱۰۴- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان

۱۰۵- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

۱۰۶- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

۱۰۷- مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار

۱۰۸- منشور سازمان ملل متحد

۱۰۹- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۱۱۰- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

 

۵- سایر منابع

 

۱۱۱- ابراهیمی معینی، علی، بررسی حقوق اشتغال زنان در حقوق ایران ودر اسناد بین المللی و موانع حق اشتغال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی مجتمع آموزش عالی قم،۱۳۸۰

۱۱۲- رحمانی تونکابنی، زهره، حق زن به تصدی مشاغل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱

۱۱۳- سالنامه آماری کشور ۱۳۶۵، تهران، مرکزآمار ایران،۱۳۶۶

۱۱۴- سالنامه آماری نیروی انسانی سال ۱۳۷۸، تهران،مرکزآمار ایران،۱۳۷۹

۱۱۵- طاهری طاری، محسن،حق مشارکت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزادواحد تهران مرکزی، ۱۳۸۲

۱۱۶- عیسی زاده. علی اکبر، حمایت های ویژه از زنان درمعاهدات عام بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹

۱۱۷- قضات، مرضیه، حقوق مدنی وسیاسی زنان در نظام ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین المللی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۴

۱۱۸- مفیدیان، شراره، امکان اشتغال زنان از لحاظ حقوقی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۰

۱۱۹- نودهی، عفت، نقد وبررسی حقوق اجتماعی – سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۷

۱۲۰- نیازی سرایی، اعظم، بررسی تطبیقی ماده ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۳

۱۲۱- وظیفه خواه، علیرضا، نظام تامین اجتماعی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی،۱۳۸۲

 

ب- منابع عربی

 

۱۲۲- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم،لسان العرب، جلدششم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، اول ۱۴۰۵ هـ ق

۱۲۳- حرالعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلدچهاردهم، بیروت، نشردارحیاء التراث العربی، بی تا

۱۲۴- رازی الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، اصول کافی، دوره ۲ جلدی، بیروت، نشردارالاضواء، بی تا

۱۲۵- راغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن مکتبه المرتضویه، چاپ دوم ، ۱۳۶۲ هـ ق

۱۲۶- رشیدرضا، محمد، المنار، بیروت،دارالمعرفه، ۱۳۹۳ هـ ق

۱۲۷- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، جلدبیست وسوم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۳۹۷

۱۲۸- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، جلد بیست و سوم،بیروت، دارالکتاب اسلامی، ۱۴۰۳ هـ.ق

۱۲۹- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، ۱۴۰۹ هـ.ق

۱۳۰- مودودی، ابوالاعلی، الاسلام فی مواجهه التحدیات المعاصره، کویت، دارالفکر العربی، بی تا

 

ج – منابع انگلیسی

 

۱۳۱- Encxyclopedia of human Rights, New York, un ,1990

۱۳۲- Fredman, Sandra, Woman and The law, CIARENDON PRESS, OXFORD,1997

۱۳۳- Human Rights (Discrimination Against Women: The convertion and The Committee), Fact Sheet, No.22

۱۳۴- International Labour office, World labour Report, Vol.2, Genera, 110.1985

۱۳۵- Marmal Anita-Simon Judi, Women and world Development OEF international washington,1997

۱۳۶- Sweet, Rebeca and Maxwell , International law , London: MN.wallace ,1986

۱۳۷- The United nation and the advancement of woemen 1945-1996, united nation publication, volume VS,1996

۱۳۸- United Nation Action in the Field of Human Rights, Newyork, U.N,1998

۱۳۹- Write.L, women in management, Internationa law Review, Vol.137 ,No 1,1998

 

د – منابع اینترنتی

 

۱۴۰- Http://www.Hamshahri,org/hamnews/1338/830925/world/ieda,htm

۱۴۱- Http://www.isu.ac.ir/publication/Neda-ye-Sadig-26-2704.htm

۱۴۲- Http://www.womenrc.com/special.asp

 

قیمت فایل ۱۹۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...